Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim für das Jahr 1907 — Heidelberg, 1907

Seite: VIII
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1907/0018
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
VIII

Lvk Lii88ie1it8i'6ieliem, bsguemem WeZe — 2ugauß Rütel Lellevus ZeZeuüdsr —
üureb 6eu Walä.

8. Lcdütreu dau8, oderdald äe8 8edlv88dotels.

9. k'rieädok wit vieleu Luteressauteu veukwäleru (OervLuus, Räuseer, LlLtter-
maier, LluutsedLL u. ^..), mit sedevsverter k'euerdestattuvxsaustalt Lu I'orm eLues
autideu l'emxels, e!ue 8tuuäe vom Ladudok am Itauäe äer Ldeue (Lletc-
trisede ^trasseubadu).

10. ^pe^erersdok, sedr deliedter ^usüu^ äes ReiäelderZer kudlidums, am Walä-
rauä, eiue dleiue dalde 8tunäe vom I'rieädok, ader sued vom LliuAeuteied
aus, eutveäer üder äeu 8atte1 äe8 LerZes (8pruuZdod6) oäer auk sedattixem
k'adrveZ au äer Lau^el (LieseusteLu) uuä äem Rouäell (^.ussiedtspuukte)
vordei 2U erreiedeu. Vou äer 8pruuZdöde 2um OaisdorZ mit 2?urm, eiuem
äer derrliedsteu ^ussiedtsxuukte äer IImgeZeuä. Liue Viertelstuuäe veiter
äer Lierdeläerdok.

11. Vür Leweguu^ iu OedirZs- unä Walälukt odve ^teiZuug dauu äie LeuütsuuZ
äer LerZdadu dis 2um LöuiZstudl desteus empmdleu iveräeo, iusdesou-
äers aued äer de^ueme WeZ vou äer 8tatiou läoldeulrur au dis rium d'elseu-
meer (eiue 8tuuäe) uuä vou äa advärts dis 2ur 8tatiou äer dseedardadu oäer
äem Wolksdruuueu.

II. 6Irö88ertz 8paritzrxLuxtz.

(LleiLteus mit LevutLuug äer LerAdado, ^taatseiseudadu uuä äer

Dokaldadueu.)

1. ver 8taätwa1ä, etva 2771 Rektar Arv88, erstreedt sied auk äem
liukev ^eekaruker aukwärts dis 2um Lümmeldaeder Ilvk uuä auäererseits
dis iu äie Mde vou Lodrdaed, am reedteu dleelraruker vou äem dei 8tikt dleu-
dur§ susmüuäeväeu läausdaedtal dis au äie Vosseudeimer OemarduuZs^reure,
^adlreiede Zute k'uss- uuä VadrveZe, Wegveiser, Ludedäude uvä 8edut2dütteu.
Im 8taätvalä liegeu auk äem liudeu Mekaruker:

a. verLöuiAStudl (569 m) mit 27 Neter dodem Vurm, döedster ^ussiedts-
puudt äer IIwZeZeuä, uameutlied üder äie Ldeiuedeue vou VVorms dis
8tra88durZ; vou äer 8taät aus mit äer Lergdadu iu 8 Niuutev, mit
VVaxeu iu küukviertel 8tuuäeu, vou äer Noldeukur aus auk vortreküiedeu
k'ussxkaäeu iu 40 Niuuteu 211 erreiedeu. Lestauratiou. lu äer Mde äis
Orossder^oZliede 8teruwart6.

d. Der Lodldok wit äer alteu Wirtsedakt uuä äem ueueu Ilotel, 8ommer-
krisede ersteu LauZes 480 m (1600 duse) doed. ^edattiZer dadrweA
üder äie ärei dliedeu diu, üder äeu dodleu Xästeudaum riurüed.

e. Oer Lümmeldaeder Üok dei MedarKemüuä, Ilaltestelle äer Dodal-
2ÜZ6 oäer vvu äer 8tatiou 8ed1ierdaed auk eiuem im dodeu 8owmer de-
souäers empkedleus^verteu d'ussvveZ 2U erreiedeu. 8edöue LüedweZe üder
KöuiZstudl uuä Lodldok.

ä. 8edattixe DussveZe uaed Heedargewüuä (siede uuter 5) uuä Lammeutdal.

2. ^.uk äem reedteu Reedaruker:

ver Zav2 devvaläete IleiliZeuderZ (450 m doed). Mkstieg vvm Daarlass
LU8 oäer äured äie ^virsedAasse" (8tuäevteupaulrp1at2), vom kdilosopdeuweA oäer
vom dlöueddokplatr aus (dürrester uuä deiiuemster VussiveZ). ^uk äem Vordergs
ße^eu äas Heelrartal (380 m doed) ^.ussiedtsturm mit ausMäeduter Vogelper-
spektive auk 8taät, 8edlv88, Mekartal uuä Ldeue.

^uk äem RauptZipkel iuteressaute Leste äer uralteu Llosterkirede 2um
dl. Kiedael, vou äa advärts äured äas iä^llisede 8iedeumüd1eutal uaed
äem 8taätteL1 üauäsedudsdeim, oäer üder äie ^ollstoekdütte (rei^euäer
LILek auk 8taät uuä ^edloss!) uuä äured äie RirsedAasss ^urüek.

2adlreiede sedattiKe ^ps^ierwe^e rwisekeu üirscdZasse uuä üaarlass; Ilütteu
am kdilosopdeuweA, aw Aollstoek uuä oderdald äer Lüdlersviese (Noltkedütte);
Wilekeuskels.

3. 8tikt8wüdle uvä ^itzKeldauseu, deliedte ^.usäuZsorte am Mekar-
uker. Vou äa sedöue ^pa^iergäuZe iu äas Nausdaedtal oäer uaeu 8edöuau. d'adre
2wisedeu ^ieAeldauseu uuä äer gegeuüder lieZeuäeu Liseubadustatiou 8edlierdaed.
loading ...