Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim sowie dem angrenzenden Teile der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 1914 — Heidelberg, 1914

Seite: XX
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1914/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XX

I!° Or'össLre

(LleiLtöllS wit Leuut^uug äsr LsrAdadu, 8tLLt36i86udadQ oäsr äsr

Dodaldadueu.)

1. Dor Ltaätva-Iä, 2780 Dektar Zros8, 6r8,r66ikt 8icli aut äow
Uniron Xsckarut'sr Lufvärt? dis ^um Kümmslbaoiror Ilok uuä auäerorsoits
dis iu äle Mdö vou kodrdaed, aiu reedteu Xeedaruker vou äsru bel Ltikt Xeu-
dnr§ 3U8müuä6uä6N Nausbaedtal bib au äle Dos^sudsimer OemarduuZsgrouLe,
riadlroiedo guto Du88- uuä dadrtvsAe, IVeZ^veiZör, Rudsdaude uvä 8edutLdüttou.
Iw 8taät>valä liezeu auk äsm dudsu Xeedaruksr:

a. Der XöuiAstudl (568 m) uut 27m bodem Durm (ik»dr8tudt), doedstor
^usZiodtspundt äsr IImZ6§6uä, ULUnontded üder äis Itdoiuedeue vou ^orms
di8 8tra8tzdurA; von äer 8taät aus mit äer klsrAdadu iu 18 Ninutou, mit
^VaASU iu tüukviLrtsi ötuuäou, vou äer Älotdoukur LU3 auk vortrot'tiiedeu
duLZpkaäsu 1u 40 Ndwteu /u erreicdeu. 1Ie8ta.uratinu. lu äer Xöde äie
OroLsdsr^oAÜode 8terv'vLrt6.

d. D er Kodldok mit äsr adeu ^VirtsedLkt uuä äem ueuen Dotel, 8ommer-
t'rlsi.'d6 ersten IdwAes 180 m (1600 du8s) doed. LedattiAer Kadr^oA über äio
ärei duedeu diu, übsr äsu doblsu Kästsnbauw ruirüed. Lsi Zeuüt^uu^ äor
kerAbaKu bis ^um Köui§8iub! vou äibssm iu 20 Alinutsu 2U orrsiebou.

e. I)or Kümmslbaeder IIot bei XsedarAemünä, Haltsstede äer dodal-
2ÜA6, oäer vnu äer Ftatiou 8edderb9.ed uuk eiusm im dodeu 8omwer de-
souäers empkedleusvverten d'ussveZ 2u errsiedeu. 8edöue Iiüedv.'eZe üder
KöuiZstudl uuä Kodlboi'.

ä. 8edatti,A6 du88W6Ae uaed XeedarAemüuä (siede uuter 5) uuä Lammsutal.

2. ^uk äem reedteu XeedLruksr:

Dsr Aau2 bsLvuIäsis DeiliZeubsrA (450 m doeb). XukstisA vom HLarlass
uu8 oösr äured äre „HirscdAasLe" (ZtuiIeutsupaudpIatL), vom k'dilosopdeutvsA oäer
vom Älöuedb>'kplat2 aus (düi'Lester uuä hsiiuemstsr k'ussvveA). ^uk äem VorbsrZs
A6A6U äas X'oedartal (380 m boeb) Xussicdtsturm mit ausZsäeduter VoZelpor-
spsdtive auk Ltaät, 8ed!os8, Xsedartal uuä dlbeue.

^uk äem IIuuptAipke! iutsresLaute dssie äer uralteu Klosterdirede ^um
dl. Lücdael, vou äa udvarts äured äas iävlllsedo 8isbeumüdloutal uaed
äom 8tüä^teil Hauäsedudsdeim, oäer üdsr äie ^ollstoeddütte (remsuäer
Llied auk 8tnät uuä Zedloss!) uuä äured äie HirsedAasLo ^urüed.

^adlreiobe sedattiFe tzps^ierv.sAe ^tvisebe.n HirsedAusse, HaarlÄSs unü 8tikts-
müdle. dlütteu am DdüosopdeuweA, auk äsm HeiliAeuderZ, am ^ollstoed uuä oder-
dalb äer Küblersviese (Woltdedütte); ^Viledeuskels.

3. 8tiktLmüdIe unä ^isAsldauseu, beliedte XusiluAsorte am Xeedar-
uksr. Vou äa sedöue 8pU2ierZäuZ6 iu äas Llausdaedtal oäer uaed Zedöuau. Küdre
Livvisedeu AeZeldauLeu uuä äer AeZeuüder lieAsuäeu ddseubadustatiou 8ed!ierdaed.

4. V/eisser 8teiu (mit ueuem Vussicutsturm). Kutvveäer üder Lauä-
sedudsiieim äured äas Nüdltal uuä äie Liedeu !Ve§e oäer äured äie Ild-sed-
A9886, XoÜLtoed, lloläerw-mus-Liede. 8odöue !Ve§e diuad AU äis LerA3tra886
uaed Dosseudeim uuä 8edrissdsim uuä iu8 Oeb-irM äured äeu Kreu2Aruuä uaed
keterstal oäer tveiter uaed dleiliAdreimsteiu'üed im 8tein3cdt3.1.

5. Xsedai'ASMüuä, malerised am IduäutzS äer Klseu^ iu äeu Xeedar Z6-
leAeusL 8täätedeu mit umuutiger IImZsduug. Vou äa uaed äem durZeureiedeu
XeedarsteiuLed, sutweäor auk äer OauästrLLZe am d'usLe äer LurAeu oäer
üdsr DIIsdsrZ oäer auk äom rsedteu Xoedaruisr üder KloiuZemüuä iu dalber
VerZeLdöde aui' präedtitzsm IVeAe äured äeu !Va!ä au äeu LurZeu vorbei 2mm
8täätedeu. OroZsdsrLOA-drisäriedtuim uuk äem Leimäeed.

6. 8edriesdeim, au äsr LerAStrLsrse, mit Kuine ^tradleudurZ (d'.estauratlou)
uuä OeldsrL, krsio uuä Zro88ürt1ge ^ussiedt üdsr äis Ldeue; mittel8 äor d-odalbadu.

7. KäiuAeu (d.odüIbüdu) mit sedöuem Llicd aut' äie DerA8tra88o.

8. 'VViesloed (Kledtr. 8tr9sseudsdu) übsr IIodrds.ed, deimeu (Oemeutvverd),
XusLlood. drLedtvoIle >VuIäau8ÜüK6 (Oo83eudruun6u bei deimeu), derrliede Vus-,
8icdt iu äie Kkeiuebeus. Von ^Viesloed düb^eds XusäüZs mit äeu Xeboubudusu.

9. 8ed v^et2i u Asu, 8tLtiou äer HeiäelderA-^pezmrer Iladv. Lerüdmtsr
O.i-teu L la VersailleL mit ^Vusssrdüusteu, Dsmpslu, statusu, Kimstruiuen, No-
sedeo ete. Oie IVLsserbüuste siuä iu DütiZkeit vou Xut'cMA !äai bis ^littk Ok-
tober lüAliek vou 9—12 uuä 2—4 Obr. Xuk äeu drisädöieu Oeudmäler äss
Diedters Debel uuä äss dlatuikorsebers 8edimper.
loading ...