Stadtbuch der Stadt Heidelberg nebst dem angrenzenden Teile der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 1920. — Heidelberg, 1920

Seite: XVIII
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1920/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
xviri

LotLlliseker 6artsn äsr HmversitLt (vsrlLllßsrts Vl6nc:diwk8trL88s).
1>»lläs88tsrllVLrt« (LölliMtukI) zsüMst )s6eo Vrsitsg von 3—5 Ilbr.

Lvslimillvllxell

üder äis LesiodtiAUllß äss Illnerv ävr 8edlo88b»uteo.

1. Lilltrittslck»rtvll kür äss luusrs äer LodlossbLutsu siaä uur »n äsr La 8 ss
im Kedlossdoks erkLltlieil.

3. Osbübrou kür äis üülltrittsirÄrtev:

I. küräLSllluereäsrRuillsllmit äem „Oross su i^Lss^ uuä äer LspsIIs
im VrisäriobsbLU (wit ^ussedluss äer OberZesobosss äes VtivurrobsdLues):
sills eillseiue ksrsoa 2 Llb., nvsi ksrsollvll rusLwmeu 3 Lkir., ärsi uuä
mebr kersousn ^usLmwev, Hsäe kersoll 1 Nir.

vie Vüdruogsll ksZillusn Zvßeuüder äer LcblossirLsss.

II. kür ä»s I^uere äss I'rieäriodsdLues (vieäsrbsrAestsilter Vsii äss
Lebiossss): )säs ksrsoa I b!k.

III. kür I uvä II LUSÄwmell (LilltrittsirLrtsll kür äss „gsvris" Ledlossillvsrs)
dei bübrullA vov millässtsvs 3 ?ersovsv, ,jeäs kersoa 1.50 Nk.

IV. kür äss „Orvsss V»88^ aiieill: )säs ksrsoll 20 kkZ.

3. Lilläsr uvtsr 10 Ikdrsll in LsßisitullZ Hrvsebsollsr dsbso irsiev dülltritt.

4. Ois 8ebio88k»886 i8t Zsötkuet vov morZeoZ 8 Dbr »b )s«sil8 di« rur sio-
tretslläen VLmwsrullZ, )säocd lLllZ8tell8 di8 7 Ildr »beoä8; vov 12^/z—2 Hbr
mittsZs i8t äis 8odio8s!r»886 ßS8ed!o88Sll.

5. Xlsivs Vüdrsr ävred äs8 8edlos8 (8edio88pl8v, wsdrsrs ^bdiläuvASll
vom 8edio88, irurrs LLUAS8cdiedte), smä so äsr ^cdiossirssse ?u 20 kkZ. sr-
dLItiicd.

Lessdallell unä Vidlioldvksn:

HlliversitLtsdibliotdsIr (sisds uvter: 8smm1uvZell).

^.dsäsmiscds Lsssdsils (^llZustillerZssss 9). OeEnst: »v Mocdellt»Asu
9—1, 2—9 Ildr, Lv 8olllltagell 11—1 Ildr (im IVivtsr uued 4—8 Ildr).

8tLäti8cde VolksiessdsIIs uvä Voldsblbiiotdeir, Ilsuptstrssss 197.
I-essrieit: IVocbonkLZs 11—1, 5—10 Hbr; ^amstsZs vor litsrLriscbsu
^.dsväell vur bis 7 Odr Ldeuäs, 8ovllts§8 (veuu dsius OiedtsrZsäsllic-
stuuäsll ststtülläsu) vvu 4—7 Odr. Iisibseit: LIoutaZs, Nitt^ocds uuä
VrsitsZs vou 11—1 unä 5—9 Obr abeuäs. OiterLriscbs ^bsnäe im V^iuter-
b»Ib^Lbr »u lliinässtells eiusm 8ouMSF im NouÄt Lbsväs vou ^/s8—10 Obr.
LtLätiscbss^sdrstLristkürVolirsbiläullZsvsssll ssbsuäs). ^usiruvkts-
reit: UolltLZs, ^littvocbs uoä I'reitsZs voo 11—1 uvä 5—7 Obr.

L. I'ilr LriioluiiA uuä IIutoi'Iig.ltuQA.

8tLätd»I1s (äubilLuwsplLtr). HouLsrts. MIIs. LsstÄurLtioll. VortrLZs usv.
Ilübseds LisrZLrtsu uuä soustißs öisr- unä LrkriscduuZsdLussr, LEssdäussr
ullä üolläitorsisll iu Lllsu Vsilsu äsr 8tkät.

VüAlieds 8ommsr-Lollüsrts im LtsätZÄrtsu ullä auk äsm Zcdioss,
8tLättdsLtsr.

I>sr öLcd-Vsrsill vsraustLltst uvtsr IisituvA vou Nusidäirslrtor Or. koppsu
LlIMdrlied im Vcmtsr, uuter ^urisdullA llLmdaktsr LrLkts, 10 Loussrts
(Orcdsster- unä Odortvsrds), äis sicd reZsu Lesucdss uucd susvür-
tixsr Nusidirsllvsr erkrsusu. IIsrvorraAsvä siuä vor allsm äis Odorsuk-
küdruuZsu — (iu erstsr Iiiuie äsr ^Verlrs 1. 8. Laed's) — äis iu äsr
wusHraliscdsll V7slt emsv bsäsutslläell Luk Mllissssv.

Lou^erts äss stäätiscdsu Orodestsrs (45 OredsstsrwitZIisäsr). Im
8ommsr tLZIicd Loussrts im Vrsisv, auk äsm Ledloss unä im 8tLätßarteu.
Im IVillter vollrstümlicde Hollrerts (dlassisede IVsrds, VortrLze äsr 8oli8tsu
äss Orcdsstsrs, OlltsrdgltunAZmusilr) m äsr ^taätdalic.

Vsreiu Auseum, Llöod 50.

LLrwollis-Oösellscdakt (ÜLUptstrasss Hr. 110).

Iu deiäsll OesellsedLktell döllvsll Vrsmäe äurcd Nitzlisäsr siuZeküdrt,
iLllßsr sied »ukdaltslläs Lremäe als LlollatsmitZIisüsr aukZsuommsll vsräsll.
loading ...