Stadtbuch der Stadt Heidelberg nebst dem angrenzenden Teile der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 1920. — Heidelberg, 1920

Seite: XIX
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1920/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XIX

0. LssvLäsrs smpkslilsQsvsrts KxariisrALriAS.

I. In Skr Fäire äer 8tsü1.

1. XvlLZe (LöopoIästrLSSö) mit sLdlreiodöv Rudedälllrev von Zsr keterZlrireliö
dls Lvra ÜÄUptbskvkyf; uvtervsZs k'reinäövkübrör-HLuscböu mlt ^u-
öieliteu nnä Lartsu äer IIuiASßevä, IVeZvvisör uuä ursteoi oloZisedsu lustru-
uisuteo; iu äer XLbs äes Lsbulioks FtaätZLrtsu wit 8omwsr-Restauratiyu.
Im Lsexsrteu äss ä^sätiseksVörkedrsLwt. Vou dier äurok äie 8opkieu-
strasse, äie Hutsre Fecjrsrstrssss uoc! äso FeclrLrstLäeo uaeli äer Lsrl-
Meoäors-Krüclrs.

2. 6Ällg üdsr äie I'rivärielis-Lrüclro rum 8tuätteil Xsusolieim, vou äort
üder äeu IiissIotts-klstL (kdilosopIieoveZ sm 8üäsdk8UZ äes HoiliZeu-
derßvs), äurcd äie HirscdZLSso udvürts uoä üder äieLLrl-I'deoäors-Lrüclrs
surüclr. Oderdulb äss kdüosopköuveASS äis LiswLrcdsLuIö. LüIIe vscdsslu-
äer, döcdsr wuleriseder LLnäsedaktsdüäer, uusutbsdrlicdo LrZüuriunA äsr Xus-
sicdteu vou 8cdIoss uuä dloHroolrur.

2. Zedlossruino. Iw ^cdlossdok I'üdruuZ rium Innereu unä 2um grosssn Luss.
Zedöuste ^ussiedtspuukts: 8tückzurteu, ^ltuu uuä Zrosse 8cdIo88torrLSSö.

^ege 2um 8ed1oss:

s Fouo 8cdIos8strL886 mit veedseluäou Xussiedtou, vom XoruwLrlrt Lus ru
erroiedou.

d. Vow Lududok äurcd äis XuIuZs unä äev LHuZevteicd über äon OrLiwdsrZvöZ.

e. 8edLttige dussveZs: LurZvoZ Lw Lorumurlrt, ekonäu über äen Lurreu
Luclrel uuä ssedr ewpkedlsusvert) 2vei LussvoZo um driesondsrA, 8t:üiou
äor olektriscden 8tiL88endLdn.

ä. k'udrt wit äer öorAdudu vom Xorvwoilrt uus.

4. Nolkoulrur. (^uk äer 8tel!s äor iw äudrs 1537 äurcd ölitLsodlLZ ösrstörtsu
^odsrsu LurZ^.) Lurdousu. OusrvirtscdLkt. ösrüdwtoXussicdt. ^VsZs äLdiu:
». Vom 8cdIos8 au8 Vudr- unä VussveZo.

d. Vow Lududok äured äio XnlLZo uuä äou XliuAouteicd (su äsr Lotorskireds).

5. Liuäoudüusodou. Liuo Viortolstuuäo vou äer NoHroukur, odener ^eZ;
prücdtiZe Xussiodt auk 8cdlo88, 8tg.ät uuä dideuo; otvss unterdLld Oo-
äonkstoiu kür äio voröviZts Lsisoriu NisLdstd vou Osstorrsicd uw Lliss-
dvtdouvoZ. Odordald äos Linäondüusedons, iu ucdt Nivutou 2U orroiodon, väor
Lucd uuwittolbÄr vou äor Nollrovlrur sus

6. Ljsmurclcdöds wit ^ussiedtsturw; äduliedö ^ussicdt uvä LuZIeied sedönvr
Llied iu äas FoeksrtLl. Vou äk veitsr suk sedöuou IValävoAou /,uw Ivodl-
dok uuä Löuigstuul.

7. 'Molksdruuuou: IVirtsedLkt iu küklow Lgl. 8edöuo odsuo 3trLS8o äsdiu
vow 8edIoss, Leklosskotoi uuä Oötsl öollovuo aus; uutsrvoZs LeukolsIrLllxel
wit Lliek'Luk 8tikt XoudurZ Leruer: Iw 8cdLttou Luk Lussiedtsroiedöw, do-
^uomöw V^bZo — ^uZanZ Ilötol VsIIovuo ^oZönüdor — äured äsu Vsalä.

8. 8edüt26odLU8, oderdLlb äss Zedlossdotsls.

9. Lrieädok wit vielou boworksusUerteu OsuIrMLlerll (Oorviuus, öüusser, Fsälör,
UitterwLier, kluutsedli, Iv uuo Lisedor u. V.), mit sodousvortord'euordsstLttuuZZ-
sustLlt iv ddrw oiues Llten lempels, eiuo (/i 8tunäs vow Ididndof aw IlLuäs
äor Ldeus (däektrisedo strgssoubLdu). Oio ^.ulLZö öiues uouöu 2eutrLl-
Lrioädoks im 8tLättei! Fououdeim ist iw Lntstodon doZrikiou.

10. 8po^oror8dok, svdr dödödtor XusLux; äsr IIsiäoldsrAor LövöIköruvA, Lw
5VLläranä, öiuö kleiuö dLldo 8tuuäo vow I'riöädok, Lbsr sued vow HiuZövteicd
Lus, eutveäor über äou 8Ltto1 äos LsrZsg (kirköudLvk uuä 8pruuZdödoI oäsr
iu vutZögsnZöSötntor LicdtuuZ Lvk scdattiZew I'LdrveZ Lu äsr XLU/vI
(Riosoustei o) uuä ävm Rvvüöll (Xussicdtspuulrtö) vvrboi 2U orrsiedou.
Vou äor 8prunZdödo 2vm OLisdsrZ wit lurw, eiuow äor dorrliedstou ^.us-
siedtspuvkro äor OwZoZouä. Liuo Viortolstuuäo voitor äör Lisrdoiäsrdok.

11. Lür LoveZuuZ iu OodirZs- uuä WLlälukt oduo ZtsiZuvZ kauu äiv LouütLUuZ
äor LorZdsdu dis Lum LöuiZstudl dostous owpkodiou voräsu, insdosvu-
äoro Lued äor dvWöwo ^VvZ vou äor 8tation dlvlksukur au bis Luw Lolsou-
moor (eiue 8tuuäo) uuä vou äa Ldvvärts dis ÜLltostsIIe ^äöZördaus" (übor äou
V7olksbruuuvn), oäer voitvr östlied dis /uw Lsbndok LckIiordLcd-XioZöluLusöv.
loading ...