Stadt=Adreßbuch der Kreishauptstadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden Siedlungen für das Jahr 1931 — Heidelberg, 1931

Seite: XVI
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1931/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVI

IomA8Ai-SllM, 2g.blr6iek6 Zuts I'uss- uucl I'giicvvs-;c!, tVsgvvei3or, Huiivdüllics Ull6 Leiiutöiiüttvn. Im
Ltaütivglcl lisMll auk 6sm lillksn Xsskgculsr:

g. Oer K ölliFStuIiI (568 m) mit 27 m K0I16M lurm sl'ulirstulil), üövlrstör ä.U8Si6lit8pullIct 6sr
IImßsZenä, llLmsutlisIl üiisr 6is ktlisillskslls vcm Warmg Iiis Ltrgsslmrg; voll äsr 8tu6t uus mit
«Isr LsrZbgkll iv 18 Vlinutsn, mit Wux-sn in luvkvisrtsl 8tunclsn, von clsr Vlollcsvlcur gus uuk vsrtreik-
lisbeu I'iisspiuclsn ill 40 Ninutsn rcu errsiolisll. Noclsrllss Ilöbsnrsstnnrgnt. In äsr Xiibs «lis
8tsrnwgrts.

Ii. I) sr L obl Ii ok, ^owmsrkrisslis srstsn RgnAS8 480 m (1600 Vuss) boeli. 8sbg.ttiAsr I?g.Iirv6A übsr
üis clrsi Hicbsll bin, übsr äsn boblsn Kgstsnkonm s/urüok. I!si Lsnütruug äsr Ilsr^bgbv kis sum
KöniZsmbl von äisssm in 20 Niuursll su srrSisbsll.

0. vsr IVümmsIbuobsr 80k bsi XsskgrZemüllä (ksgmtsn-blrdvIullAzbsim), vom kubllbok
8sblisrbaeb auk sinsm im bobsn 8ommsr bssolläsrs empksblsnstvsrtsll b'ussrveZ r.u srrsisbsll.
8eböns küelcivsAS übsr LölliZstubl uncl Xoblbok.

cl. 8obs.tti§s b'ussrvsZs vuob XseIc8,rA6Münä (sisbs uvtsr 5) uvä Lgmmsvtgl.

2. ^.uk äsw rsobtsll Xsckuruksr:

Vsr xg.v2 bsvvulästs LsiliZsvbsrA (450 m bocb). XukstisZ vom Ilg.grlg88 uus oäsr äureb äis
„HirscbZgsss" (ebem. 8tuäsntevpgulrp1gt8), vom kbüosopbsvrvs^ oäsr vom NönebbokpIgt?: uus (kürssster
unä bs^usmstsr VussivsZ). Xuk äsm VorbsrZs WZso äus Xsebgrt.nl (380 m boob) Vussiebtsturm mit
gusAsäsbvtsr VoZsIsobsu guk 8tuät, 8eblos8, Xsckgrtg.1 unä blbsno; iv äer Xüds ägs Osstbguz riur
„Walä^obsvko".

Luk äsm I4g.uptZipks> ssbsvscvsrts kssto äsr urultsn Hostsrkirobs ruim bl. Niobus!, von cbc
abcvgrts äurob äas iäxllisobe 8isbsumüblslltgl llgob äsm 8tgättsil Ilglläsobubsbsim,
oäsr übsr ,.oiistoekbütts (rsircsuäsr kllisk auk 8tuät unä 8eblo88!) uvä äurob äie läirsebAUSss
2urück.

2ublrsicbs ZobuttiZs 8pgsisrwsM Tviscbev HirsobAgsss, ilnurls.88 uvä 8tiftsmübls. Hüttsv um
kbilosopbevwsA, uut äsm IIsiliZsvbsrg, um ^ollstoek uvä oberbslb äor liüblersviess (Noltksbütts);
iVilokevsksIs.

3. 8tiktsmübls uvä 2isAoIbg.u8Sv, bsüsbts ^usäuZsorts um Xsokgruksr. Vou äg seböns
8pg2isr§üvAS iv äus Lluusbgcbtgl oäsr ngek 8oböns.u. Lrüoks rivisobev ÄsFsIbgvssv uvä äsm ZSASv-
über lisZeväsv Ibibnbok 8ebIisrbgob-2!eKoIbgu8eu.

4. iVoisssr 8tsiv (mit nsuem Xussiobtsturm unä iVirtsobskt). Dvtcvsäsr übsr Hgnäsobuks-
bsim äureb äus blublto.I uvä äis sisbsn iVsZs oäor äureb äis IlirssbAgsss, Xollstaok, Iloläsr-
nionvs-Ib'ebs. 8ebövs WsZs bingb on äls LsrZstrgsss vg.sk Oosssvbsim vvä 8sbrissbsim vvä ivs
6sbirgs äurob äsv lirsimxruvä vg.ob kstsrstgl säer vvsitsr noe.b HsiIiAkrsvL8tsivg.ob im 8tsivgebtg.I.

5. Xsekgrgemüvä, mglsrisob gm Liväuss äsr HIssv^ iv äsv Xsokgr F6lsZsvo8 8tgätebsv mit
gmvutizsr HivAsbuvF. Vov äg vgob äsm burZsvroiobsn Xsokgi8toiiigob, svtvsäsr guk äsr kgncl-
8trgsss gm Vu886 äsr Ibirgsn oäsr übsr vilsborg oäsr guk äsvi rsobtsv Xsokgrukor übsr Lloin-
Asmüvä in bglbsr liergssböbs guk prLebtiZsm WsM äurob äsn Wglä gu äsu Lur^sv vorboi rmm
8tgätobsv. Oros^bsrroF-I'risärie.bturW guk äem 8cbgäsek.

6. 8obrissbsim, sn äsr LsrAstrgsss, mit Iluins 8trgbIsvburZ (Wbtsobgkt) uvä OsIbsrZ, krsis
uvä ZrossortiZs Vussisdt übsr äis Lbsvs; mittsls äsr Xsbsnbgbii.

7. IläivAsn (Xobsvbgbv) mit sobövsm Bliok guk äis LsrZstrgsss.

8. ^iosloeb (Illsktr. 8trgsssnbgbv) übsr kobrbgob, Osimsv (6smsntvvsrk), Xusslocb. krgsbt-
volle WglägusäüZs ((-osssvbruniisn bsi ksimso), bsrrliods Vussiebt iu äis llbsivsbsus. Vov Wissloob
bübsebs Vusüü^s mit äsv Xsbsvbgbusv.

9. 8obvst?:iuASv, slsktr. ^trgsssnbgbn unä 8tstiou äsr llsiäsIbsrZ-Zps^srsr Lgbn. Bsrübmter
6grtsn ngeb Vrt vou Vsrsgillos mit Wgsssrkünstsu, 'l'smpsin, 8tglläbiläsrn, Ivuustruinsn, Noscbss
v^cv. Ois Wosssrküvsts sinä in Vütixksit von Vnkgvg Ngi bis Nitts Oktobsr tgFliob von 9—12 uvä
2—4 Obr. Vuk äev Vrisäboksv Osvkmg'csr äss Oicbters ilobel vvä äos Xgturkorsobers 8cbimpsr.

O. 1aA68-^N8ÜÜA6 von H6iä6lÜ6r§ unä 2iirüok.

1. Xgob Ngnvbsim (kgbr^sit si.vvL ^/t 8iuväs; tg^Iieb bill vnä mirüok übsr 100 2üZs),
250000 bbnvobvsr. 6rosss Iväustris- uvä Osnäslsstgät vov Wsltruk, Weltbsnäsl. Vm grossgrtiFSv
I'risäriebsplgt?! N'össts uvä vornobmsts Vest- uvä IvoiErtbglls im IlossnZgrtsll bsim Wgssorturm.
OsrvorrgASväs IVuvstbglls. Im Xgtiovg'übegtsr (8obiIIsrbübns) tgFlisks Vorstellun^sn. Xsuss I'bsLtsr
im IlossnAgrtsv. — XpoIIo-l'bsgtsr. — 8gg>kgu IIvtsrbgltunAsbükiis. — BissiAS Billnollbgksllgnlg^sll.
8cbloss vüt vislsv 8sbov8vvüräiAksitsv. Bemsrksn8vsrts O^.äcmglsr vvä öiksvtliobs Lgvtsv. IgZIieb
Vlotorboot-Ogksnrunäkgbrtsv.

2. Xgeb W smbsim, Bui-A Wivässk unä gnäsrev Bunktsv. Ngin-Xookgrbgbv oäsr 8trg88sv-
bgbv. Von IVeinbsiiii in ägs romgntissbo Birksvgusr l'gl, vgob I'ürtb, Oiväevislg, W°IämiobsI-
bgsb im Oäovvglä.

3. Xn äio BorZ8trg88s vgeb Ilsppsvbsim mit kuiiis, Vusrbgeb mit Iluiue, NoIiboku8,
bol86vmser, Bis86v8gulo, ägvn übor 2vvinZovbsrA oäor äugevbsim r/urüsk, gllsvtbglbsn äis bsrr-
liebstsv OgubvgläiivAsv.

4. Xsekgrgukvgi ts vgob llbsrbgob, vou 8obön bsvglästsv Höbsv lisblieb um8gumtS8,
krsuväliobs8 Ztüätebsv. kgrtis ugeb äsm Xgt^snbvokol.

Ilirsobborv, scbön ^sIsFSv mit Bvrg, Zoti^ober Ilirebs, blr^bsimer XgpsIIs U8V.

^vvivßSvbsrA mit vvokl srbgltsner LurZ, kliAsntum äs8 krüksrsn 6ro88bsr?:o^8, sin äuvvsl
viittslgltsrliebor Boks8tiAUNA8kuii8t. (Vuksvtbglt iv lilbsrbgek.)
loading ...