Stadt=Adreßbuch der Kreishauptstadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Handschuhsheim, Kirchheim, Wieblingen, Rohrbach und den zur Stadt gehörenden Siedlungen für das Jahr 1933 — Heidelberg, 1933

Seite: XVI
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1933/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVI

kllllgsxrenW, skdlröieke xuts I?uss- unä k'sdrvsAö, Wexwoiser, Rudebüude uuä Lebutrdütteu. Iu>
8tuätv»Iä liegöll Luk äem liodeu Xeoicurukör:

». ver XölliZstubl (568m) mit 27m bnbem l'urm (k'sbrstubl), köodster Xussiodtsvuulrt äer
IIwKöZeucl, ug.meutliök über äie Rdeiuebeue von Werms bis LtrsssburA; vou äer 8tsat »us mit
6er LerKbsku iu 18 Uiouteu, mit IVsAen iu küukviertel 8tuu6eu, vou äer bloldeudur sus auk vortrekk-
licbeu dusspksäeu iu 40 bliuuteu 211 erreioben. bloäerues Hödeurestgursnt. lo äer blLke äie
8teruvgrte.

d. ver Loblbok, 8ommeririscbe ersteu RauAes 480 m boob. 8obgttiAor b'sbrveA übsr äie ärei
Licbeu biu, übor äeu bobleu Lüstoubgum surüod. Lei LenütsuuZ äer LerAbsbu bis ^um Löuiss-
stubl vou äiesem iu 20 Lliuuteu su erro'"'""'.

o. I)er Lümmolbuober IIok boi HecdsrAomüuä (Oogmton-blrkoIuuWkeim), vom Rsdubok
8cblierbscb uuk oinem im bobou 8owmor besouäers ompkoblönsrvortöu RussrvöA ru errsiodeu.
8cböno RücdveAö über döniZstubl uuä Ivoblbok.

ä. 8obsttigö RussveAö uscd Xecdgrgemüuä (siöbo uutor 5) uuä Lgmmöutgl.

2. Xuk äem recbteu Xöodsrukor:

Oer Kgn2 bölvuläotö IleiliZenberZ (450 m bock). rlukstisZ vom Hsgrlgss sus oäer äurok äie
„HirscdAgssö" (ebom. 8tuäöuteupgudxlgt2), vom kbilosopbellweZ oäer vom Nönobbokplgtr! sus (dürMStor
unä bö^uemster Russrreg). Xuk äem Vorderge ZeZeu äss IVeodgrtgl (380 m boob) Xussiobtsturw mit
susAoäebntör VoAölsobsu uuk 8tuät, 8obloss, Rookgrtul uuädldene, äguedöu äie Ruiuou äss8t. 8tepdsvs-
klöstsrieius; in äsr Xübo äss dsstbsus ^ur „Wgläsodondö^.

,4uk äem HguptZipkel söbsnsverte RöSte äes urultou Llosters 2um bl. Lliobgel, vou äu nb-
rvürts äurob äus iävllisobö 8iebkumüdloutgl ug.ob äöw 8t»ättoil Hg.uäs6dllbsdeim,
oäer übsr äis ^ollstoodbütte (reiLtzuäer Rliod guk 8tgät uuä 8obloss!) uuä äurob äie IlirsobAgsse
riurüod.

2gblröiobö scbgt!i»e 8pggiorveZö sviscbeu RirscbZgsse, öggrlgss uuä 8tiktsmüble. Hütteu Lw
RbilosopbeulvoZ, guk äem IlciÜMnberZ, gm -tollstood unä oderbglb äor düblersviese (bloltdebütte);
IVilcdeuskels.

3. 8tiktsmüble uuä ^ieZelbgussll, beliebte XuskuZsorte g-m Xeodgruker. Vou äg soböue
8pgLisrAgnAö iu ägs Nausbgobtgl oäer ugob 8oböugu. Lrüode swiscbeu AeZelbguseu unä äem ZeZsu-
üdor lie^suäeu Lgbubok 8obIierbgob-2ieAeIbausoll.

4. VVoissor 8teiu (mit Xussiodtsturm uuä Wirtsokakt). Rntvvoäer über Hguäsobuksboim äurob
äas Nübltal uuä äie siebeu WeZe oäer äurob äie HirscbAgsso, /ollstood. Holäermguus-Liodo. 8oböue
VVoZs kinab au äie LeiAstrgsse ugcb Oossenbeim unä Lcbi'iosbeim uuä ius OobirZe äurcb äeu
Lreu2Ziuuä llaob Leterstal oäer weiter ngok I leiliAdreimsteillgob im 8teiugobtgl.

5. XeodsrZomünä, malerisob gm Liuüuss äsr I'IIson^ iu äeu Xeodar ZelöAeues 8tgätodeu mit
gumutiZer HmZebuuz. Vou äg ugcb äem kurZeursioböll biecdgrsteiugob, eutvöäör übor Oils-
berg oäer auk äem recdteu Xecdgruker übor RleiuZemüuä iu dalber LorZesböbe guk präobtiZom WeZo
äurcb äen Walä gu äeu LurZeu vorbei ^um Ltäätebeu. OrossbsrmZ-Vrisäiiobturin guk äem 8cbgäeod.

6. 8obiiesbeim, gu äor LerZstrgsse, mit Luiue 8trgbIeuburZ (Wirtsvbakt) uuä OelberZ, iroie
uuä ZrossgrtiZs clussicbt über äio Lbeuo; mittels äer Xobeubgbu.

7. Läiugeu (biledtr. Vebonbgbu) mit soböuem Lliod guk äie LerZstrgsso.

8. Wiesloob (Lüedtr. Ltrgsseudgbu) übor Lodrbgcb, Leimeu (Oemeutvord), Xussloeb. krgobt-
volle WglägusÜüZe (Oosseubrullllou bei Loimeu), dorrliode Xussiobt iu äie L.doiuobouo. Vou Wiesloob
dübscbe XusüüZs mit äsu HeböllbLkuoll.

9. 8cbvetTillZou, eledtr. Ltigssenbgbu uuä 8tgtiou äer 8eiäeIborZ-8peverör Lgbu. Lsrübmtor
Oarteu ngob Vrt vou Vorsgillos mit Wgsserdüusteu, Vempelu, 8tguäbiläeru, Luustruiuen, Nosodee
usv. vio Wssserküllsts sinä iu 4'LtiZdeit vou VukgnZ Ugi bis Nitto Odtober tüZIiok vou 9—12 uuä
2—4 Okr. Xuk äeu Lrieäbökou Oklldwglsr äos viobters Lebel uuä äes Xgturkorseders 8odimper.

v. 1aA68-^USÜÜAS vov llsiäslbsrA imä 2urüok.

1. Xack Nguubeim (Lgbrseit stvvg 8tuuäe; tgZIiod diu unä rurüod über 100 2üZo),
270000 Liuvobuei. Orosse luäustrie- uuä Lauäelsstgät vou Weltruk, Weltbguäsl. Xm ZrossartiZeu
Vrieäriebsplgtri Zrösste uuä vorllebwste Lest- uuä Lvu^ertbglle im kosouAgrtöll beim Wasserturw.
IlsrvorrgZöväe Luustbglle. Im Xgtiougltdogter (Loküiorbüdne) täZIiobs VorstellunZeu. !4euos Vbeater
im LoseuZgitell. — 8ggIbgu-IIutordgItullZsbübllö. — LiesiZe LiuueudgkollLlllgZeu. Lobloss mit violsu
LsböllsvüräiZdeiten. Lomordousverte Oeudwgler uoä öüentliobe Lguteu. VgZIiod Notorboot-IIskev-
ruuäkgdrtöu.

2. Xgcb Weillbeim, LurZ Wiuäock, WgcdouburZ unä glläereu Lundteu. Vlgiu-IVecdgrbgdu
oäer 8trgssellbgkll. Vou Woinbeim iu äas romglltisobe Lirdeuguor lal, ugob Lürtb, Liuäeukels,
Wglämiobolbgcb im Oäouvslä.

3. Xu äie LerZstrasse uaob Leppenbeim wit Luiue, Xuerbgcb mit Luine, Nelibodus,
Lelsöllmoer, Liesellsgule, äauu üder ^winZeuderZ oäer äuZeubeim ::urücd, glloutdglböu äie berr-
üebsteu LgubvgläuuAöu.

4. Loedgrgukvgrts ugob Lberbgob, vou soböu bövaläeteu Lübeu' lieblick 'umsäumtes,
krsuuäliobes 8täätodeu. Lgrtie ugek äom Lgtroubucdol.

Ilirscbboru, scböu ZoleZeu wit LurZ, Zotisober Lirode, Lrsdeimer Lgpolle usv.

^wiuZouberZ wit wodl erbglteuor LurZ, LiZeutum äor krükerou OrossberMZiu, oin äuwsl
mittelglterliedsr LokostiAuuZsdullst. (Xukoutbglt iu Lderbgob.)

NiuueburZ dei LeodgrZergcb, Zrosse Luiue im äiodteu Waläe.
loading ...