Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 23
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
23 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

Έπί στήλης τετραγώνου έπιτυμβίβ λίθβ τοΰ Υμηττό·
ευρέθη πρδς τό βόρειον των Αθηνών παρά τήν Ά-
χαρνικήν πύλην τ6 υψος της στήλης είναι 0,20* το
πλάτος 24 και το πα'χος 7· κύριον όνομα Ούΐνος πρώτον
ενταύθα ευρηται. Ε?ς τήν δευτέραν γραμμήν άναγινώ-
σκεται Λυκίστου, άνομα τοιούτον, άν όρθώς ένεγράφη,
πρώτον ένταΰθα ευρηται, ίσως δ έγχαράκτης των γραμ-
μα'των Ιγραψε λανθασμένως ούτως αντί Λυκίσκου· ή
προπαραλήγουσα της τελευταίας γραμμής τω I γέγρα-
πται ένταΰθα αντί της συνήθους γραφής της διάτής ΕΙ.
44 [και 4201

Εύφρων

Ευκράτου

Καρδιανός

Έπί στήλης επιτύμβιου λίθου Πεντελησίου· εδρέθη
και αυτή ε?ς τήν αυτήν θέσιν, ενθα χαί ή ανωτέρω
τη 10 Αύγουστου· τό υψος της στήλης εΐναι 0,50.
ή δέ δια'μετρος αυτής 16· κάτωθεν ή στήλη σώζει
τήν κυκλοφερή βάσιν αυτής· πρός τά άνω δέ της στήλης
φαίνονται ραβδώσεις.

Κ. Σ. Πιττα'κης.

Β' ΔΥΩ ΛΙΘΙΝΑ ΪΚΕΥΙΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΕΩϊ.

(δρα πίνακα θ'.)

Δημοσιεύω έν τω θ'. πίνακι είκόνας δύω αρχαίων λί-
θινων σκευών, τά δποΐα εχει άποκτήσει πρό ίκανοΰ ήδη
καιροΰ το έν τω πανεπι-ημίω Μβσείον της αρχαιολογικής
ημών έταιρίας. Άγνωστον δέ μοί είναι, άν και Ιτερός τις
εως τώρα άπεικονίσας αυτά έςέδωκεν Ι';ω της Ελλάδος,
οπερ λίαν ένόεχόμενον, άφοΰ έλευθερίως πάνυ ή έταιρία
συγχωρεί παντί τω έπισκεπτομένω τδ Μουσεΐόν της νά
άπεικονίζη δ,τι θέλει.

Τδ δπ' αρθ. 1 σκεΰος, ον αυτοτελές τι χρήμα και δια-
σωζόμενον καλώς, ευρέθη, ώς παρά του πωλήσαντος
αύτδ έρδέθη, κατά τους προς δυσμάς τών Αθηνών αμ-
πελώνας, και είναι λίθου Πεντελησίου, πάνυ επιμελώς
και λείως τά άνω και τά πλάγια έπειργασμένον, ή δέ υ-
ποκάτω επιφάνεια αφέθη τραχυτάτη. Μήκος εχει, 0,493
πλάτος 0,213, πάχος 0,045. Ή αυλας ή περιθέουσα
τήν έτέραν τών στενών και τήν έτέραν τών μακρών
πλευρών εχει πολλά δλίγον βάθος, απολήγει δέ ε?ς βα-
Ούτερον δπωσοϋν στρογγύλον κοίλωμα, τδ δποϊον £μως
επίμηκες φαίνεται έν τή είκόνι διά τήν προοπτικήν. Αί
πέντε τρύπαι, οΰσαι χωνοειδείς και βαθμιαίως γινόμεναι

ΕΦΗΜΕΙΡ1Σ. 24

ή μία μείζων της άλλης, εχουσι τους εσω τοίχους τρα-
χείς έκτδς τών χειλέων μόνον, τά δποΐα είναι έπί ποσόν
λειότερα. Ή άνω διάμετρος της μεγίστης 0,065, της
δέ μικρότατης 0,03. Ουδέν εγώ περί της χρήσεως
τοΰ σκεύους τούτου υπονοώ.

Ύπ' αρθ. 2 και 3 άπε'κονίσθησαν δύο κολοβά τεμάχια
άλλοίου τίνος σκεύους, άμφότερα λίθου Πεντελησίου. Τά
έθεσα πλησίον αλλήλων και έν σχέσει ούτως ειπείν
δργανική, διδτι πολύ δποπτεύω, μήπως εΐναι ένδς και
τοΰ αύτοΰ δλου τεμάχια, άφοΰ και ή ποιότης τών λίθων
και τδ πάχος και άλλα τινά εντελώς συμΐωνοΰσιν ετι
δε και δ τόπος της ευρέσεως των συνηγορεί πως υπέρ
τής δποψίας μου. Διότι το μέν ύπ' άρθ. 2 ευρέθη έν
ταΐς περυσιναΐς άνασκαφαίς τής έταιρίας, ταίς παρά τον
άγιον Δημήτριον Κατηφόρην, έντδς τών Αθηνών, ενθα
υπό τίνων δπετίθετο τδ νεώτερον λεγόμενον Πρυτανεΐον,
(ου δ*μως ουδέν ίχνος έφάνη έν ταϊς άνασκαφαις)· τό
δέ δπ' άρθ. 3 ήγόρασεν ή ' Εταιρία παρά τοΰ Ίο>. Σπ.
Παλαιολόγου, τοΰ κάτοικουντος πολύ πλησίον είς τον τόπον
τής ανασκαφής, και αύτοΰ που, ώς λέγει, εδρόντος πρδ
καιροΰ τδ τεμάχιον τοΰτο.

Τοΰ δπ' άρθ. 2 αί διαστάσεις είναι· υψος 0,32, πλάτος
0,26. Τδ άρχήθεν πλάτος τοΰ λίθου πόσον ήτο, μένει ά-
δηλον, πιθανόν δμως θεωρώ, ζχι ήτο το1 διπλούν τοΰ σω-
ζομένου, μάλιστα διά τήν πολλά ελλιπή έπιγραφήν, ήτις
?χει νΰν ουτω·

......έπί τά πρυτανεία

......\ίου ΒατήΘεν.

Σχήμα τών γραμμάτων είναι τδ τών Μακεδονικών χρό-
νων. Τδ δέ τετραγωνικών επίπεδον σκάμμα, τό όποιον
μαίνεται εν αριστερά τω δρώντι, ουχί δλόκληρον πε-
ρισωθέν, είναι λίαν άβαθες.

Τδ δπ' άρθ.3 τεμάχιον, υψοςεχον 0,28, πλάτος 0,22,
ϊσως μεν και δέν εΐναι τοΰ ανωτέρω τεμαχίου το κατώ-
τερον μέρος, καθ ίσον ή θέσις τών δύω σειρών τών έντο-
μών, τών είσεχπσών εις τδνλίθον, δέν συμφωνεί έντελώς
έν άμφοτέροις, άλλά αί τοΰ δευτέρου τεμαχίου σειραί
είναι μάλλον πρός τ' άριστερά τω δρώντι, ετι δέ και τό
μήκος τών εντομών τούτων είναι μικρώ* βραχύτερον έν
τψ δευτέριρ τεμαχίω· άλλ' ομως ίσως και είναι ένός και
τοΰ αύτοΰ σκεύους άπαριιστικά τεμάχια τά δύω ταΰτα,
καθ' δΌον είς τό μέρος τοΰ θραύσματος πρός τή παρα-
στάοι, αί άνωμαλίαι αί έν ταίς δυσί τεμαχίοις δεικνύουσί
τινα δμοιότητα πρός άλλήλας, χαί τό δεύτερον τεμάχιον
εισχωρεί πως δπό τό πρώτον, (άν και δέν δύναμαι νά
είπω, δτι εντελώς συναρμόζει)· τό δέ πάχος άμφοτέρων
loading ...