Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 27
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
27 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 28

άλλου κτιρίου έςελάμοανον. την σήμερον όμως ινε πλέον σανίου (4), κατέστησεν άναμφίβολον το πράγμα, διότι δ

βεβαιότατον οτι τά λείψανα τοΰ ΆΟήνησιν'Ολυμπίου ει- περίβολο; ό'λος επιμελώς καταμετρηθείς υπ έμοϋ καί

ναι αί κοινώς καλουμεναι Κολλ ώναις (3) παρά τον τοΰ αεί προθύμου ευρεθέντος είς αρχαιολογικούς πόνους

Ίλισσόν και την Καλλιρρόην μεταςΰ Ακροπόλεως και φ/χου ι|. Ηαπαδάκη (5), ευρέθη Ι/ων μήκος μεν 204

σταδίου, αβέβαιος £μως ήν μέχρι τοΰδε ή δέσις τοΰ γαλλ. μέτρα, πλάτος δέ 130 και περίμετρον 668, ήτοι

[Βορείου τείχους τοΰ περιβόλου, και φαίνεται δ"τι οΰτε σταδίων όλυμπιακών τριών καί τριών πέμπτων, δηλαδή

οί περί τον δίααΓί, οΰτε δ Εβα,ΐί.6 άνε^ήτησαν τά ίχνη τεσσάρων περίπου κατά τήν μαρτυρίαν και τοΰ Παυσα-

αυτοΰ δι' ανασκαφής, κατά το τέλος οΰν τοΰ παρελθόντος νίου, 8ς δτι δεν ήκριοολόγησεν, ώς ήμεΐς, έν τη καταμε-

Ιτους δδοΰ πάρεργον συνέβη νά άνασκαφώσιν οί τόποι -ρήσει, πάρεργον έ'χων τό τοιοΰτον, φανερόν εδήλωσϊ

έκεΐνοι κα! νά άνακαλυφθώσιν ικανά λείψανα τοΰ βορείου δ= %Λ\ αύτός διά της λέςεως μάλιστα, δτι κατά προ-

τεί/ους τοΰ περιβόλου, δεικνύοντα άναμφιλέκτως τήν ά- σέγγιαιν μόνον είπε, και, ώς και έν τη Γενική εφημερίδι

π' ανατολών προς δυσμάς φοράν τοΰ τείχους τούτου, το τ·^ς «Ελλάδος άρ. 63 τοΰ 1861, 4 Δεκεμβρίου έγραψα,

δποϊον, ώς αί άντηρίόες δηλοΰσι, ανήκει εΕς τον περίβο- δεν πρέπει νά έκληφθτ) 'ενταΰθα τδ μα'λιστα αντί τοΰ

λον τοΰ ναοΰ τοΰ Όλυμπίου Διός. και ή καταμέτρησις αιηρΠαδ, ώς τίνες, άλλ' αντί τοΰ περίπου, άλλως τ ε

δέ τοΰ δίου περιβόλου, συμπεσοΰσα τη μαρτυρία Παυ- γνωστόν οτι και οί ακριβέστατοι τών παλαιών συγγρα-

■---- ( / , φέων περί τους αριθμούς Ιν καταμετρήσεσι και άριθαή-

παραβάλλέι τά ανάλογα Ίπποδάμιον και Ίσμενιον [γράφε . . Κ4ί,.Λ; . ., ,, 0 ,

' , ,:, . ,ιν . · \ - - ί - „ ~ σεσιν, αμελουντες το άκριοες, το στρογγυλον οεραπευουσι.
Ίσαήνιον.] ο τύπο; Όλυμπιον επικράτησε και παρα τω <" γ υ I ί υ

Παυσανία (πρβλ. 8Μ8 ε?ϊ Ζ', β', 6 τόμ. 3 σελ. 108) δ Υ03* Θουκυδίδης, συγγραφεύς έΤπερ τις και άλλος ά-

χαΐ παρά Στράβων.] έν θ' σελ. 390 τ. καί 404 μ. καί παρά κριβής, εν τοις άριθμοϊς τδ στρογγυλον προκρίνων διά τοΰ

Δωδώρψ έν 11", <γ'. και Στέφανος δε ό Βυζάντιος μετε- μάλιστα δηλοΓ τδ περίπου, τήν προσέγγισιν μόνον,

χειρίσθη τοΰτον, ώ; πιθανώς εικάζει Μοΐηβΐίο σελ. 491, 11 καί ενθα μά)αστα ευκολον ήν αύτιϋ καί πως καί ώατΜώ

δπεραπολογοώ,αενοί κατά των έχδοτών τοΰ θη,αοροϋ Στε- ^ # ^ τήν άκρίβειαν, ώς έν Β'. ιγ', 5, ό>ως ώ-

«ράνου. παοά Φωτιω εν λέξει Ολυμπία σελ. 241 μ. έχδ, , „ , , , ..— -.*

I *, ' ■ . , , , , „ ρισε τον σταϋμον του χρυσελεχαντίνου αγάλματος της

0-. Ηοπτιαπη, φέρεται κα/.ως εσΐιγμενον το χωρίον ουτω· ,Γ , ι .ΓΤ*Τ»

«Όλόμπια, τάένίΐίση Όλόμπια Άθήνησι»· στικτέον δέ χα} 'Αθηνάς διά τών λέςεων « τεσσαράκοντα μάλιστα τάλαντα
μετά το Π ίση ύποστιγμήν, ιν' γ Όλόμπια, τά έν Πίση, Όλύμ- σταθμον η αντί τοΰ είπεΐν τέσσαρα καί τεσσαράκοντα·
πια 'Αθή»]3ΐι>' έν δε τοις αΰτοΰ έπιφερομένοι; «καί το Εερδν άφίνω δέ τον Διόδωρον, πεντήκοντα γράψαντα έν

ΌλυμπιεΤον από Βεκκέρου και Ιςη?, τών προ

προχρινάντων τον άόόκιμον τόπον Όλυμπίειον Ρορρο τα τεσαράκοντα τάλαντα χρυσίου άπέφθου » (παρά

εί; θουκ. ς', 05 καί Ρι·ο1β£. Π. ρ. δ14?). τών φερομένων 3οΛιη έν Ραιίδ&τιίαβ άβδΟΓ. &ΓΟΪ8 ΑίΗβη. σελ. 11-12)

ουν έν τοις ελληνικοί; άντιγράφοι; πέντε διαφόρων τόπων τη; ο υ το) ς ουν καί παρά τω Παυσανία ένταΰθα τδ μάλι-

λέίεω; ("Ολύμπιον, Ό λ υ μ πε ι ο ν, Ό λ υ μ π ε ΐ ο ν, Ό- στα το περίπου σημαίνει, ώς καί παοά τοϊ θουκυδί-

λ υ μ π ί ε ι ο ν, και Ο λ υ μ π ι ε ΐ ο ν) μόνον οι δυο, Ό λ ό μ- « - ν -. λ ~

, ,η ' - , Λ , «V I \ ^ δη επι αριθμών,
π ιο ν και Ολυμπιειον, φαίνονται οοκιμοι, και οη ο μεν πεν-

τασόλλαβος 'ϋ λ υ μ π ι εΐ ο ν φαίνεται τη; αρχαία; Αττικής

Κιο; καιτηρητέο; παρά τω Θουκυδίδη, ό δέ τετρασύλλαβο; 4) Παυσαν. Α', ιή, (.. αό μεν *ή πας περίβολο; σταδίων

Όλύμπιον υστερώτερο; καί κοινότερο;, οί τύποι Όλύμ- μάλιστα τεσσάρων έστ'ιν, ανδριάντων δέ πλήρης»,

πειον και Όλυμπίειον είσϊν αδόκιμοι, ό δέ τύπος Ό- 5) τούτω τω άνδρί οφείλω καί τήν έςεικόνισιν τοΰ Α' πί-

λυμπεϊον, άπατώμενο; εϊ; άντί,ραφα τοΰ Διόδωρου ώ; διά- νακος έν τψ Α' τεύχει τή; παρούση; εφημερίου;, έν φ ό

οορο; γραφή έν ΙΣΊ', ςή καί πγ', και αγαπηθεί; υπό τίνων λαβών άδιόρΟωτον άντίτυπον γραψάτω έν σελ. 1 στίχφ 3 της

παρ' ήμΐν, ί'νε τέρα; τών αντιγραφέων. έπιγραφής τών δργεώνων αντί Πάρμονος, Παρά μ ο-

3) μεταχειρίζεται δέ ό λαο; τδ όνομα τοΰτο μόνον κατά ν ο ς· έν δέ σελ. 1δ σχίχφ 2 κάτωθεν Ά γ κυρ αν δ ς αντί

τήν φράσιν κ'ς ταΐς Κολώναι;» ή «ταΐς Κ ο λ ώ- τοΰ Άγκυρ α ρ ανεύ ς· έν δέ οζλ. 10 <ς. 3 έςέπεσεν ή λέςις

ν α ις». οίον ποΰ πα;;—'ςταϊς Κολώνα ι ς. πόθεν ερ- αγγείων μετά τήν λέςιν πη λίνων αβλεψία τοΰ τυπογράφο·

χεσαι ;—απ δ ταΐς Κολώναις. οί θέλοντες δέ δρθότε- αυτόθι τά άπδ σελ. 4 μέχρι τέλους τή; 9 σελ. είσίν άπαντα

ρα λαλεϊν πλημμελοΰσι λέγοντες είςτάς στήλας,άπδ έ'ργα τοΰ Κυρίου Πιττάκη καί ούχί μόνον τά υπ αρθ. 2, 3

τ ά ς σ τ ή λ α ς κ. τ. λ. καί 25, ώς τίνες ηθέλησαν.
loading ...