Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 29
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0024
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
29 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 30

και δποϊά 6?σι τά ευρεθέντα ίχνη τοΰ βορείου φαίνεται πλέον, δλως χωθέν δϊ επιβολής χωμάτων ά-

Χείχους τοΰ περιβόλου του ναοϋ καταφαίνεται έν τω χρηστών, ωσαύτως δέ ήφανίσθη και μέρος εκ τοΰ συνε-

Κινακι, ον επιμελώς δ φίλος Παπαδάκης Ισχεδίασε. τδ χους τείχους πρός την ανατολικών γωνίαν, και δλον τδ

ϊφδς το δυτικδν τέρμα προ τής Άδριανοΰ πύλης ήμι- κρηπίδωμα τοΰ ναοΰ, άπολέσαντος ουτω κάλλος και ρυΟ-

κυκλικδν κτίσμα έκτων αΰ ών πωρίνων λίθων, ε; ών μόν, και πεδηθέντος πέδαις βαρείαις γηίναις, έως ΊΙρα-

*αι δ περίβολος έκτισμένον, και όργανικώς μετ' αύτοΰ συ- κλής τις έλΟών λύση αυτόν άπδ των δεσμών, έπεσκευά-

νεχόμενον, ώς και έν τη ειρημένη έφεμερίδι είπα, θε- σθη δέ και το δυτικδν τείχος τοΰ περιβόλου τδ πρός

ωρώ λείψανον της εισόδου εϊς τδν περίβολον, υποθέτουν βορράν παρά την Άδριανοΰ πύλην έκ λίθων αρχαίων,

«5τ4 περιεζωσμένον μέ κλίμακας μαρμαρίνας πεντελικα'ς. ληφθέντων έκ τοΰ άνευρεθέντος βορείου τείχους, έκ τών

"Λ σημεΐον Της συμπτώσεως τοΰ βορείου τούτου τείχους αυτών δέ λίθων έκτίσΟη και νέον τει/ος κλιμακιυτόν πα-

δυσμάς μετά τοΰ δυτικοΰ τείχους τοΰ περιβόλου ρα'λληλον τω άρχαίω βορείω κατά την βορειοδυτικήν

ενθα άπετέλει τήν γωνίαν την βορειοδυτικήν τοΰ περι- γωνίαν, κα'μπτον εκεΐ, δ'που άπέληγε τδ σωζόμενον άρ-

βόλου, τδ σημεΐον τοΰτο απέχει της παραστάδος της χαΐον δυτικδν τεΓχος τοΰ περιβόλου εις μήκος μέτρων

Αδριανοΰ πύλης της δεςιάς, ειτε δυτικής, μέτρα γαλλ. 17, δέκα μάλιστα, έν τω ήμετέρω ούν σχεδάυ ουδεμία τών

80, ή δέ προβολή της ευθείας άπδ τοΰ έςωτερικοΰ τοί- τοιούτων καινοτομιών έσημειώΟη.

χοο τοΰ δυτικοΰ τείχους τοΰ περιβόλου έρχεται πρδ της ή τετραγωνική στιγμή ή έντός τοΰ περιβόλου πρδς

Άδριανοΰ πύλης κατά τήν Θησέως πόλιν, απέχουσα δυ3μ3ί πληο(ον τοΰ δυτικοΰ τείχους δηλοΐ ίχνη κτί-

α-δ της γωνίας της αυτής παραστάδος μ. γαλλ. 3,50. σματ0ς τετραγωνικοΰ, ου δλη ή επιφάνεια δέν αφέθη

ταΰτα δέ έκρινα άναγκαΐόν νά καταμετρήσω ακριβώς και |χ£υθέρα, καθ" α και έν τη γενική έφημερίδι άρ. 05,

σχεοιου και του ναου, ών χάριν προσ'.,

σχέδια τοΰ Εβαΐεο έν τή Α' και Β'έκδόσει τής τοπογρα- Χβ1 ζολογρβφιχδν σχεδίασμα \οϋ ναοϋ πρόχειρον κατά

φί«ς Αθηνών πίνακι II τής γερμανικής μεταφράσεως τίν ΚαΛ)^ ληφ0έν & χοΒ «^γράμματος, τοΰ ΟιΛΙ

>£αϊ τ3 ίρΟδτερον τοΰ δίηαΠ έν ταΐς άρχαιδτ. τών 'Αθη- γοΧ Κοη0Γ> άα§ ^ ^άίϋη ηηά ΚοβπιβΓ,

νών Ιίβί. VI, πιν. III τοΰ Α' μέρους και ΙίΧβ£. Χ, πίν. ^ β, ^ 1§61 ^ 14 δ(αφέρε( δέ γατά χ{ ^

VII, 2 τοΰ τρίτο μέρους τής γερμ. μεταφράσεως, άλλως |ν ^ μ . ? ^ μόνον <-. ^ ^ §οω.

ο;^ως καλώς εικοτολογήσαντες οΰτοι Ιθεσαν τδν ναδν έν „ρ[φ 10~ αψ(~ κ5(; δ-[3θΰδο'μου. τί π6ρισϊ(3.

τω μεσ,ρ Χοΰ περιβόλου, ο> περ! τοΰ ζητήματος τούτου λ[ον >μω$ παρ· £χα-|ρφ συμπ(πΧ8ι, χβ{ τοΰτο μόνον

Ε^ Τορο8Γ. ν. ΑΛβη. σελ. 204-209 τής 6πδ 8ϋνβ{μ6θ51 νά πθ!ρα23χ0ώμεν ώ; βέβαιον έςάγεται γάρ

ΚίβηαβοΙεβΓ γερμ. 8x8. 1829. ^ |Χ τώ,, σωςομενων Χιίνων τοΰ ναοΰ κατά τήν άνα-

έν τω ήμετέρω σχεδίω τοΰ ναοΰ και τοΰ περιβόλου τολικομεσημβρινήν γωνίαν δ'τι ήν δίπτερος δεκάστυ-

'^ημειώθησαν άκριβώς πάντα τά ορ/αΐα μόνον λεί- λο_ χαί τδ μέν π^το; αύτ&~ 1?3 ττοδ!, λέγεται, τδ

ψ«να, δσα έφαίνοντο και δπως έφαίνοντο δτε Ιγένετο ή δέ μ^0- 359 ποδ>5 τζ! ^ δψος τών κιόνων ώς 00 ποδ.,

**ταμέτρησις·έπειτα δμως δ Γάλλος δδοποιδςμετέβαλε τήν έγώ ^ καΐαμετρήσας άκριβώς μέτρω γαλλικω τδν κατά

^ψΐν αυτών πολύ. ο3τω π. χ. τδ τεμάχιον τοΰ μεσημ- τόν φ5βρουαριον του 1852 Μ καταιγίδος πεσόντα κίονα

βρινοΰ τείχους τοΰ περιβόλου, τδ πρδς τήν δυτικήν αύτοΰ ^ν δέ &-_ος δ μέσο. τών _ρ[ών χωρ;. ^αίώθίντών

Υ<ον(αν, ο ήμεϊς εΓδομεν, ουχί δέ και οί περί τδν 8ΐα&ΓΪ κα_ά ..^ 8β^ν φοράν, δέκατος έκτο; ών άπ' ανατολών

και Ιοίΐΐίβ, διότι δέν τδ έδήλωσαν έν τοις πίνα;-. (6), δέν ^ πέμπτο; άπδ δυσ'μών τής ένδοτέρας σειράς τοΰ μεσημ-

6) ,δ χ^νον τοΰ αυγγράα^τοίτών ΑερΚτδν Στούοιρτον βρινοΰ μέρους τοΰ περιστυλίου) καίνΰν έκτάδην μεγα-

δέν έδονήθην νά συμβουλευθώ, ^ εδρών αύχό μήτε έν τη λωστί κείμενον και φρουρούμενον ένθεν και ένθεν υπδ

δημοσία βιβλιοθήκη μήτε έν τη τοΰ πανεπιστημίου, μηδ' άλλου-----

«00 έν Αθήναι;, πολλαχοΰ ζητήσας ουτω παρ' ήμΓν ^ολλα- ν ^ ^ οίτερα) έ?α'νησαν πολλαχοΰ τοΰ

/ου»ν προσγινονται κωλύματα εις την επιστημονικών εοευναν, ' Λ, ·' , , , '

ώστε
ί1

■ϋ/ τΐοοσγινυν ι.«ι Λϋ>/\υματα εις την επιστηΜ^νίΑί,/ οΐϋυνκν, · ' ~ ι ϊ 3

ί ν' ϊ! ι ι ^ηιβόλου αλλ η έναλασΟησαν ναριν τη; ισοπεοωσεω;, η

τε οι μεν μηοεν να έπιχειρωσι, τάς δυσκολίας αναλόγιζα- πορωοΛοο, «λλ ί Λ , ,ι ^ ^

Όΐ, οί δέ έπιχειρήσαντες νά μετανοώσιν άπελπιζόμενοι. έκαλόφΟησαν, τινά οέ και υποφαινονται τηοε κακεισε.
loading ...