Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 39
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0029
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
39 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ1Σ. 40

8) ώς άπαρ/ήν τών καρπών ΐης εϊρημένης εταιρίας των δώσω έν τυϊ προσέχει τευχει μετά εικασία: περί της σημα-

έπιστημόμων Γερμανών δυνάμεθα ήδη να άγγείλωμεν την οίας της πρωτοφανούς ταύτης λέςεως, μάλλον δέ ειπείν δευ-

άνακάλυψιν θύρας ή μάλλον ΐ/νών θύρας έπί του έδαφος προς τεροφανοΰς· διότι ευρέθη έν Αθήναις και τφ 1857 δμοιος

τδ βόρειον τέρμα τοΰ μεσοτοίχΗ τ» διαχωρίζοντος τδν δπισθό- σταθμός με όμοίαν έπιγραφην και ήμιαμφορέα και ζυγισθείς

δομον τοΰ Παρθενώνος και τδν σηκδν τοΰ ναοΰ. διά της άνα- ευρέθη 100 γαλλ. γραμμ.

καλύψεως ταύτης δ κύριος Βοεττίχερος υποστηρίζει δια νέων ^ | ^ ,0 ^. χομ^ωρυχίας επέδειξε μοι δύο ελάσματα

τεκμηρίων τήν γνώμην του, ήν διά μακρών έξέθηκεν έν τω χρϋ05( ευρεθέντα έντδς τάφων, καΐ το μεν αύτών περί τήν

Φιλολόγιρ, περιοδικοί συγγράμματι της Γοττίγγης, ^περί της κεφαχήν τοπ ν^λ?0ζ^ το μεγαλητερον, τοΰ δέ μικρότερου δεν έ-

θέσεως τοΰ χρυσελεφαντίνου αγάλματος της Αθηνάς έν τω γνωρ(ζ3 τήν ί>έσιν. τδ μέν είχε διάμετρον ώς 0,018, τδ δέ ώς

Παρθενώ/ι. ώς γνωστόν ή θέσις τοΰ περίφημου τούτου άγαλ- .,αλλ_ ^ πάχος δέ, τδ μεν οσον τδ τοΰ χονδροΰ γρα-

ματος έν τφ ναφ ήν άγνωστος μέχρι τούδε, των διάφορων ^νΜ~ γάρζοο, τδ δέ μικρότερον, δσον τδ τοΰ κοινότερου χάρ-

δέ περί τούτου γνωμών κυριωτέρα έφαίνετο ή τών λεγόντων τ&υ_ Αμφότερα δέ έ'χουσι τδ σχήμα τών νομισμάτων και τύ-

δτι τδ άγαλμα ιστατο σχεδόν περί τδ μέσον τοΰ ναοΰ έν τη πον εν τ(|5 γλαυκδς έντετυπωμένης οΰτως, ώστε ίχ μέν

θέσει, ή ά'νευ μαρμάρων αφέθη· δ κύριος Βοεττίχερος δμως ν£ |νος μ£ρ&υ; φαίνεται έκτυπος ή γλαΰς, έκ δέ τοΰ έτέ-

τδν μέν τόπον τοΰτον δέχεται ώς θέσιν της τραπέζης της ρου |ντυπος, χ01οϋτον έλασμα ευρέθη και έν Αίγίνη έντδ ς

Οεοΰ,τδ οέ χρυσελεφάντινο-; άγαλμα αύτής θέτει μακρύτερα χ(£φοϋ χαχά ^ 1844> Οαλήρου μέγεθος έ'χον και δπάς

προς δυσμάς έντδς παοαστάδος πλησίον τοΰ είρημένου μεσο- π6ρ} .~?ον μ,χ?ά?< ^ χύ_ον α>_0~ ^

τοίχου, είς 8ν και όπισθεν έστηρίζετο τδ άγαλμα άναγκαίως. ϋψ ν- δια)φ('νω καλ(-.. ζφώ,η 2έ μο[ Ά6ηνά. εύρίσκεται

πρδς δείιάν δέ της παραστάδος ταύτης και πλησίον τοΰ βορείου δέ ^το έν τφ ίόιωτικφ μουσείφ τοΰ καθηγητοΰ θό8ιοΓΐ6γ

τοίχο τοΰ Παρθενώνος άνευρε τά Ίχνη της ει'ρεμένης θύρας, θά ζν 'Αννοβέρφ.

άναζητήση δέ και έτέρας θύρας Γ/νη πρδς άριστεράν. ένφ ουν . , '; .·,

, ~ ν, ~ ν0 ~ ; VI) έν πινάκι Α. αρ. 4ο ο τεχνίτης δεν επέτυχε καλώς της

τδ μεσοτοιχον τούτο με/οι τουοε εθεωρείτο αθυρον, νυν α- ' ,·,,", ΛΜ ' '· ΛΛΑ"" "(»

ν « , . ί ν - ι ' ' κ. Αθηνάς την εξεικονισιν, πολυ δε δλιγώτεοον τδν έν άο. 40

ποοεικνυεται ενθυρον αναγκαιως. εχει γαρ λογούς Ισχυρούς ' 1 ν ο ζ \ - ' ■» .

ν» ^ · - \ \ Ά· '__ < αυτόθι Ασκληπιον, ος επι της ωοειδούς επιφάνεια» τοΰ λί-

ο σοφός ούτος αρχιτεκτοίν και οια τας θύρας ταύτας και ? ' ' * , ' * · *

* ο ι ϊ 3 ~ ι - > ζ Θου τη άοιστεοά κοατεϊ την βακτηοίαν. αάλλον έπιτυχηαέ-

δια την παρασταοα και εκ της αρχιτεκτονικής και έκ της " ' „ , """ΑΊΡ*"

? η ~ - "η η (τ ι \ »> νη Γνε η είκών της υπ' άρ. 47 σφραγίδα:, έςεικονιαθεΐσα

αισθητικής και άλλους, ους άπαντα; αναμενομεν να ιΰωμεν " * « ί5 2 τ^ι^'-' ^-"""ι""·""*

? ι, ζ * ώ > <■ > ' ι — ι» «τ. — / κατά την επί της επίπεδου έπιφανείας τοΰ έρυθοοΰ λίθου

εις το ε/.οοθησομενον υπ αυτού περι του Παρθενώνος συγ- ^ > > γνγν<*

> ·, ' 1 τ > ι ~ ,κ ι ι ' θέσιν τη:, άμφότεραι έςεδοθησαν κατά τδ ουσικδν υ,έγεθος

γραμα, ου προλεγόμενα τρόπον τινά ησαν τα εν τιρ Φιλολόγιρ ( ' ~~ [ , 1 ~ γ ι 1

έκδοθέντα κοι' α'ι ^1ΙΟ*0'ΐω έ"ΓίΡα?01 έπιφανέιαι ώς επί τών λίθων έ-

, , , - ,Ρ - , , ,,. , φαίνοντο. Ά θ. ^. Τ ο υ σ ό π ο υλ ο ς.
V!) εν τω κεντριρ περίπου του Ερεχθείου ανευρεθη εκ

τών ανασκαφών τών είρημένων ανδρών πλοΐον χαλκοΰν γλα-

φυρώτατον, 'έ'χον μήκος ' μέν ώς 0,30 γαλλ. μ", πλάτος δέ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ! ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ.

0,07 περίπου. Γνε δέ δλον μονοκόμματον χυτόν έν τιίϊ μέ- ά. Π ι τ τ ά κ τ ·

σω δέ φαίνονται Γννη ικανά έμ δόλου σίδηρου, ο δ μέν κύρι- π , , _ ,

' ΓΙ ■, \; , η , , ,, οΐίαροραματα εν τιρ πρωτω φυλλαοιω· εις δπ' αριθ. 0 ε-

ος ιΐιττακης ιστον λέγει, ο οε Κύριος ϋοεττι/ερος λειψανον , , . ΤΖ ,, , , , '

- , , , ~ ■ έπιγραφην γράφε Καλλίστρατου αντι καλλιστρατου.

του σκεύους, ε* ου επεκαθητο, οι/,κοντος ο·.α της τροπεως. ,,, ,' Α η , η , , , π

, , « , - 1 ν σ ~ , ~ , . , » 'ψ ί ρα-ίε Ιίαρμενισ/.ου αντι Ιίεραενισκου».
ως οπη τις οηλοι. τα ιχνη ομως της οπης ταύτης, οι ης

διήρχετο τδ σκεΰος τοΰτο λίαν άμυδρώς φαίνονται· διδ έ- β'. Κ ο υ μ α ν ο ύ δ ο υ :

γώ δποθέτω δτι τδ φαινόμενον σιδηρούν λειψανον τέρμα ΚΈν τιο τοΰ παρελθόντος τεύχους Εφ πίναχι δένάπεικο-

ΐνε σίδηρου τινδς σκεύους άφ' οδ έκρέμετο τδ πλοΐον ως νίοθήσαν 'τά έ:?)- γράμματα· . Λ/^ άπερ εΤναι δςεϊ

ανάθημα , έσωθεν κρατούμενον άπδ κρίκου τινδς χαλκού δρ- έργάνιρ έγκεχαραγμένα ύπδ τδν^\1^ΐ(^^ πάτόν (έξωθεν)

γανικώς συνεχόμενου μετά του πλοίου, δτι δε τδ πλοΐον τοΰ- τοΰ αγγείου έκ ε ίν ο υ. ου είναι %^>-Λ υπ' άρ. Ιό

το έχρησίμευεν ώς λύχνος δηλοΐ ή κατά τήν πρφραν αύ- δοθέντα· ΝΑΙΙΎΙ. Άπεικονίσθη δέ έν

τιυ πι-

τοΰ ποιηθεΐσα μύςα, έν η σοφώς κρίκος προσηρμόσθη, έφ' νακι έκείνω περιττώς ή υπ' άρ. 24 περιεσχοινισμένη κολο-

ού νά έφησηχάζη μέν ή καιομένη θρυαλλίς, νά ύπορρέη δέ βή σφραγίς. »

τδ έ'λαιον πάλιν έν τω λύχνιρ χωρίς νά λείοηται έςω. τήν γ) 'Ρ 0 υ σ ο π ο ύ λ ο υ. Ιν τιρ προλόγω είς τά ονόματα

τοιαύτην μέθοδον πρώτον ενταύθα ειδα έγωγε. έν τφ έπο- χης επιτροπής πρόσθες και τδ τοΰ δόκτωρος Θεοδοσίου Βε-

μένφ δέ τεύχει Οά έχδοθη και ή είκών τοΰ πλοίου τούτου, νιζέλου. έν σελ. 27 στίχω 9 κάτωθεν γρ. άπαντώμενος

ευρισκομένου νΰν έν τω δημοσίω γραφείφ τοΰ κυρίου έφόρου ^ντΊ Χ05 ά π α τ ώ μ ε ν ο ς. έν σελ. 31 τυπογραφική άμε-

τών αρχαιοτήτων. λεία αφέθησαν αδιόρθωτα τά έςής· ς. 5 κάτωθεν π λ ο π υ

10) ευρέθη έντδς τάφου προ δλίγων ημερών σταθμός τε- αντί τοΰ προπυ-, <Γ· 7 ούτως ίσταμσνης άν.\

τράγωνος φέρων έπί τής άνω έπιφανείας έ'κτυπον αμφορέα ούτως ιστάμενης· σελ. 32 κάτωθεν ς. 1 γρ. δ ι ά

και πέριξ τήν έπιγραφην ΗΜΠ'ΡΗ'ΟΝ. εικόνα αύτοΰ ίσως αντί δ ί ά. δρα και τήν 5 σημ. έν σελ. 28.
loading ...