Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 43
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
43 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 44

5 θημακέως αυτοκράτορα . . . ? όνομάσωμεν είρκτήν της καλής Άμα'όνο; τοΰ Γύψωνος,ή,

Ϊυν3· ^ ^ ( πολλάς θαλάσσας περάσασα, εαχε την τύχην νά έγκλεισΟή"

... , 1Τ,, Πλ «Ρ· 64 (εν πίν ΙΓ , 7). χβι 33Ομβο0ή βυτοο χαί νά μολύνηται ύπδ τών ιερών

άρ. 55 (έν πίν. ΙΒ', 3). αυτοκράτορα ... ? . ' , ^ « ι > Λ β- ! Γ

παρ]έδο[σαν .....? Α0[ριανδν . . . ? α?ΐων τ^ **Ρ*^λ6ω^ άν™ \ά Τε0"0 ε?ί περιφανές τι

και εύπρόσιτον μέρος, οΐον εν τω φοσιογραφικιρ μουσείω

άρ. 56. (έν πίν. ΙΒ', 4). άρ. 65. (εν φ, ΙΓ', 8). τοΰ πανεπιστημίου ή εν τω άναγνωστηρίω της βιδλιο-

• ··■ τη . . . . ? Απολ]λώνιος θήκης τοΰ πανεπιστημίου, προ; τέρψιν των θεατών και

, „ , ... . · ·]δοντος μόρφωσιν της αίσΟήσεως τοΰ καλοΰ.

άρ. 57. (έν πίν. ΙΒ , 5) Αντφχεύς. ,

Δ.........? σημειώσεις τινε; εις τάς εϊρημένας επιγμα<ράς.

Αρισ........? άρ. 66. (έν πίν. ΙΓ', 9). ~ ζ_____„,„- . > , , «,-, ν

Γ Γ ^ ? επιγραφών τούτων σπουοαιοτερα αναμφιβόλως ινβ

άρ. 58. (έν πίν. ΙΒ', 6). 111 . . . '. ', ? ί δπ' άΡ· 50> (έν πιν' ΙΑ ' *)· εδΡέ0γ1 δε ένΤ^ τοΰ πεΡ:"

καί]σαρος ΑΤΟ ? ^<5Χβ τοΰ Όλυμπί» κατά την βορειοδυτικών αΰτοΰ γωνίαν

σεοα]στοΰ ^ ΜΠΑ . . . ? επί βάσεως μαρμάρινης στρογγυλής μεγίστης των έμοί

5 Ο.....? γνωστών έν Ελλάδι· Ιχει γάρ περιφέρβιαν 5,75 γαλλ.

ά?' 5Αγίϋο^ύςΙΒ' 7> ΤΑΙΓ'. '. '. ? μ·(δ'φετρον δβ 1,85) και δφος 1 μέτρον. ή δε επιγραφή

Ο ? Ενεγράφη έπί της στρογγυλής επιφανείας εντός τετρα-

άρ. 60. (έν πίν. ΙΒ', 8). γώνβ δλίγον βαθύτερα λελαςευμένου και λειότερα έςε-

Ρου άρ. 67. (έν πίν. ΙΒ', 13). σμένου ώς πρός την λοιπήν έπιφάνειαν τοΰ λίθου, τρα-

η Χριστό]φορος Α — χυτάΐην άφεΟεισαν, ώς δν έμελλε νά χρισΟή ή νά έν-

Γεορ τοιχισθη που ή και μέ ελάσματα μετάλλινα νά καλυφθη.

άρ. 61. (έν πίν. ΙΒ', 9). γηος ^ ^\ ή τά γράμματα φέρουσα κοίλη επιφάνεια, ή

Κ. λΓατςή! I Γεωργίου] , ' , , ~ , „ , Λ-0

5 Πα ρ&ϊη απεικονισΟη εν τω πινάκι, ε/ουσα υφός μεν Ό,(Δ

άρ. 62. (έν πίν. ΙΒ', 10). Συμεών «λαΐοί δε 1,34, λίαν αμελώ; έςέσΟη και αύτά τά γράμ-

Α πάπας ματα δμοίως άπροσέκτως ΙχαράχΟησαν, και ί>ά έλεγα

Παρ[ιος] 5χι δ λίθο; οΰτο; δεν έχρησίμευσε προς τον σκοπόν δι

άρ. 63. (έν πίν. ΙΒ', 14). 8ν 'ε-Οίή0η κατα φ μαρτυρίαν της επιγραφής, δν ση-

Διονύσιος , Γ , , . , , ·» ,

^ ^ |Α3ΐα τρανά υποφαινόμενα εν τη υποκείμενη ανω ίπιφα-

^ νεία (δ γαρ λίθος έτι κείται άνεστραμμένος) δεν εμαρ-

άπασαι αί άνωτέρω δεκαοκτώ έπιγοαχαί άπδ άριθαοΰ , ' ' λ ^ ι ι ~ ι ί_· λ

κί» «7 < ζα ι - ( χ'.,ΓΛ «^'ί*»" Τ6ρουν δτι Αοριανος γαλκους Υστατο ποτε έπ αυτού.
50 —0< ευρέθησαν 6ν ταις περι το Ολύμπιον άνασκα- γ γ α

φαΐς ταΐς μνημονευΟείσαις έν τω Β' τευχει σελ. 26 και ^8Ρ? ανωμαλίας τών γραμμάτων της παρούσης έ-

έ;ή; της παρούσης εφημερίδος· τώρα δε ευρίσκονται πιγραφης δεν κρίνω άναγκαΓον ·»ά ε"πω πολλά· ο ι ο τ ι μόνη

αί μεν δύο πρώται υπ άρ. 50 και 51 έν αυτω τω Ό- ή θέα της πανομοιοτύπου εικόνος αυτή; εν πίνακι ΙΑ',

λυμπίιρ πλησίον τοΰ πεπτωκότος κίονος, ωσαύτως δέ και ά χ γενομένης διά της έπιτηδείίΐ -/ειοός τοΰ φίλ» Ί. Γ.

ή υπ άρ. 67 (έν πίνακι ΙΒ άρ. 13) αυτόθι έπί τοΰ βο- γ\ V- '* ' »- Ίη '„

1 , Γ, ν ^ ~ ο , τ , γ^ί> ? Παπαοακη,* καταοεικνυει ακριοως ολτ.ν αυτών την ατα-

ρειου τείχους πλησίον της θέσεως έν η και ευρέθη, α? , , , β„ , , , , ί ,

δέ λοιπαί άπασαι έν τή άκροπόλει. και δ'η αί μεν υπ' άρ. ΜιΤ' και κοί0ολου και έ;:ί ^Ρ0<>- δ ^εριεργότερος ί-

52,53,54.55,56, 57", 58, 63,64. 65, και 66, πρδ τής μω? άναγνώστης δύναται νά ΐοη Χ«{ όσα περί αυτής

τελευταίας πύλης τής κυρίας εισόδου άπδ μεσημβρίας εις έγραψα έν άρ. 65 και 76 τοΰ Β' έτους της Γενικής έφη-

τήν κλίμακα και τά προπύλαια τής ακροπόλεως εςωΟεν μερίδος τής Ελλάδος· ένταΰΟα δέσημειόνω μόνον τά έ;ής.

πρδςδεςιάν παρά το τεΐνο; κείαεναι, α: δέ υπ'άρ. 60.61, , , *»-·'; · ,

.5 γιο ι^} „1> \' ·λ ι , γ, λ 2 ' εν στινο) 1 εν τη τελευταία συλλαδη της τελευταίας

και ολ, επι πάτων λύχνων, κατα τδ φυσικον μέγεθος ε- Λ' " . ' » ' ,„

ξειχονισΟεΐσαι, ώς και ή δπ' άριΟ. 59, έπί λαβής Τοδίου λέ^εωί τ6 Ι*«»^ τ°5 Ν καί ΟΥ χενόν διάστημα αφεΰη

άμφορέως έν τω αυτόθι πρδς δυσμάς τοΰ κατοική- ούτως έν τω λι'Οω υπδ τοΰ λιΟοςόου διά ενυπάρχουσαν

ματος τών απομάχων δωματίω, * 8 συγχωρηΟήτω νά αυτοΰ βλάβην φυσικήν τοΰ λίθου.

* ) νΰν δε (25 Μαρτίου) ένεκλείσΟησαν εις κιβάιτια πάντα „ , , , , . , ,

τά έν τω οωματίφ τούτω υπάρχοντα άρχαΐα και φυλάττον- *) τοΰ^αυτου εργ« είοί και α£ λοιπαι εν τω παρόντι τευχει

ται έν τιίϊ κατοικήματι τών απομάχων. έπιγραφαΐ πλην οΰο, άρ. 51 και 67.
loading ...