Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 47
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0033
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
41 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 48

"Ελληνες ε?ς τάς κατονομασίας έςέφερον το όνομα τής τώρα πάλιν εις φως και κείται πλησίον της βάσεως τοϋ

τοπικής τρίοου κατά άφαιρετικήν δμοιομόρφως και δ- πεπτωκότως κίονος, ώς ανωτέρω είπα. ή πανόμοιος αύ-

μοιοτρόπως τοις 'Ρωμαίοις* εις δέ τήν κατονομασίαν της εικών έν πίνακι ΙΑ , 2, γενομένη υπό τοΰ άόεςίου

των υπάτων μετεχειρίσθησαν τήν οοτικήν άνευ υπογε- εις άντιγραφήν επιγραφών τεχνίτου, δεικνύει μέν άκρι-

γραμμένου ιώτα εις τά της πρώτης και δευτέρας κλί- βώς το σχήμα τοΰ λίθου και τό των γραμμάτων, ουχί

σεως δνόματα, ίνα διαστέλληται ουτω της δοτικής οτε ήν δ'μως και τδ κάλλος αυτών, γλαφυρώς και επιμελώς εγ-

δυνατόν. περί τής γραφής τοϋ Κυρ 8ίνα διά τοΰ ει έν κολαφΟέντων επί τοΰ λίθου, δ λίθος Ιχει ίσον μήκος

τη δευτέρα συλλαβή ισχύει δ αυτός λόγος δι' 8ν και τδ και πλάτος, ήτοι 0,90 Χ 0,90· τά δέ γράμματα εχο υ-

μακρόν ιώτα τής πρώτης συλλαβής τοΰ Πρείσκουκαί σιν υψος 0,007, πλην τών της τελευταίας σειράς μι-

Τειμάρχου και άλλα εγράφησαν διά τοΰ ε ι (ό'ρα, Γεν. κροτέρων ίντων.

έφημ. τ. Έλλ. έτος Β, άρ. 76-7Τ). επειδή δέ ή φυλή Περί τών λοιπών επιγραφών ολίγα εχω νά παρατη-

Κολλΐνα οΰσαμετάτηςΈσκΒϊλίνα; (Γϊν. XIV, 15.Ραυ.1γ ρήσω, αυτά τά άναγκαΐχ· και δή ή μέν υπ
Κβ&ΐ-Εηο^οίορ. τομ. VI. 2 σελ. 2120) τών άτιμοτέ- άρ. 52 νεκρική στήλη της Φανοστ ράτη ς τεθλα-

ρων, περιελάμβανε κατά τήν γνώμην Μομσένου σχεδόν αμένη περί τδ μέσον ούσα, ώς ή εικών δηλοΐ (πίν. ΙΑ', 3),

πάντας τους νόθους, ή δέ Κυρϊνα 'Ρωμαΐον άποικον ύπο- |χ6[ ό'λη υψος μέν 0,53, πλάτος δέ 0,30 και πάχος 0,12

δηλοΐ, οί δύο δέ μόνον τών πρεσβευτών κατονομάζονται γαλλ. μέτρου, τδ δέ ΰψος τών γραμμάτων 0,02. ήδέ ταύ-

καί έκ της φυλής, αί φυλαί' δέ Ιν τοις τών καισάρων χη £μ0('α υπ'

χρόνοις δέν Ιχουσι πολιτικήν σημασίαν, ώς γνωστόν, αρ. 53 της χρηστής Μελίττης έ'χει υψος μέν 0,36,

υποθέτω ότι ή δήλωσις της τρίοου επί τών δύο του- πλάτος δέ 0,20 και πάχος, 0,085. ό'λως δέ συνώνυμος

των πρεσβευτών καταδεικνύει τήν έκ 'Ρωμαίων αυτών αύτη ΜΕΛΙΤΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ευρηται δημοσιευμένη υπό

καταγωγήν. ώστε δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι οί μιγάδες Κ. Σ. Π. εν τη παλ. αρχ. έφημ. άρ. 4129, μέ μόνην

κάτοικοι της Λαοδικείας, ή γοΰν οί διαχειριζόμενοι τά τήν διαφοράν δτι εκεΐ Ιν μια γραμμή κείται τδ όνομα,

κοινά, σχεδόν έ; ημισείας "Ελληνες και ^Ρωμαίοι ήσαν, |νφ |ν τή ήμετέρα εις δύο. ή δέ υπ'
άφοΰ εν τη πρεσβεία των τη είς'Αθήνας δύο "Ελλη- αρ. 54 στρογγύλη στήλη της Καλλλιστοΰς εχει

νας και δύο 'Ρωμαίους έςελέςαντο. δέν φαίνεται δέ μοι διάμετρον 0,30 και μήκος ίσον (0,30)· τό δέ υψος

άδιάφορος και ή τά;ις τών 'Ρωμαίων τούτων πρεσβευ- τών γραμμάτων 0,02. τδ δέ υπ

τών μεταςύ τών δύο Ελλήνων, τοΰ Αρχελάου και άρ. 55 επιγραφής σύντριμμα έ'χει υψος μέν 0,17,

τοϋ Άπολλωνίου. μήκος δέ, 0.28, και βάθος 0,17. τό δέ υψος τοΰ Ε-

τδ πραγματικδν τής παρούσης επιγραφής και άλλως 0,058. ωσαύτως δέ το υπ'
σπουδής άςιον 3ν παρέσχεν έ'τι και τά Ιςής, άγνωστα «ρ. 50 επιγραφής λείψανόν έστιν, εχον υψος 0,14

εμοιγε άλλοθεν. πρώτον μέν τάς μνημονευομένας £η- πλάτος 0,25 και βάθος 0,14. τδ δέ υψος τοΰ Τ=0,

τώς εν Καπετωλίω δέλτους, και δεύτερον τήν Ιλευσιν 035. δμοιον δέ και το υπ'

τοΰ Άδριανοΰ και εις Λαοδίκειαν τήν εν τή Συρία ή όρ. 57, εχον υψος 0,22, πλάτος 0.12 κα! υψος τών

τουλάχιστον τάς ευεργεσίας αύτοΰ. διότι τό νά στήσω- γραμμάτων 0,03. και τό υπ'

σιν οί Λαοδικεΐς εν τω Όλυμπίω ανδριάντα αύτω και νά <$ρ. 58, εχον υψος 0,11, πλάτος 0,18 και υψος τών

δηλώσωσι δι' αύτοΰ και τής επιγραφής τήν έαυτών εύ- γραμμάτων 0,025. ή δέ υπ'

γνωμοσύνην, ώσπερ και άλλαι πόλεις, δηλοΐ δτι πάν- άρ. 60 σφραγίς επί κεραμίνου λαβής άμφορέως μ!

τ-ως εύεργετήθησαν υπ' αύτοΰ, είτε έκεΐσε έλθόντος, 3 έςέχοντα γράμματα παρέχει τοΰτο μόνον τδ περίεργον,

πιΟανώτατον φαίνεται ώς πρός τόν Άδριανδν σχεδόν δτι άντί τοΰ Κ έν τη τελευταία συλλαβή εχει τδ Η

άπασαν τήν δωμαϊκήν αύτοκρατορίαν περιελθόντα, είτε κατά λάθος τοΰ κεραμέως. άλλοις δέ τδ όνομα, ορθώς

χαί άλλως ποιήσαντος πρός τους Λαοδιχεΐς τούτους άςιο- γεγραμμένον, ήτοι ΑΓΑΘΟΚΑΕΓΣ, άπανταται και ε?ς

λόγου; ευεργεσίας, (πρβλ. και τά έν τη Γεν. εφημ. τής άλλας 'Ροδίας λαβάς. αί δί δπ

Έλλάδ. άρ. 85 Ίαν. 2. 1862 ειρημένα μοι.) άρ. 60, 61 και 62 έπί πάτων λύχνων πλήρεις και κα-

άρ. 51 τά τό φυσικδν μέγεθος άπεικονισθείσαι ζητοΰσι τόν §ρ-

ή υπ' άρ. 51 επιγραφή, δημοσιευθείσα έν τω Οοτρ. μηνευτήν των.
ΐηδΟΓ. Οπιβο. άρ. 335, και άφανισθεΐσα έπειτα, εςήλθε άρ. 63 εχει τά γράμματα τής πρώτης γραμμής μϊ-
loading ...