Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 49
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
49

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

50

κρότερα καί χειρότερα των τής δευτέρας, υψος τοΰ λί-
θου 0, 15, πλάτος 0,19 πάχος 0. 08.

άρ. 64 τμήμα επιγραφή; εχον υψος 0,25 πλάτος 0,
14. πάχος 0,08.

άρ 65 έπιτυμοίου στρογγυλής στήλης το άνω μέρος,
£χον υψος 0,29 διάμετρον δέ 0,27.

άρ. 66 άδηλου επιγραφής τμήμα, ου το υψος 0,25
τό πλάτος 0,10 και τό βάθος 0,12· κατά δέ την προς
άριστεράν έπιφάνειαν του βάθκς φέρει πλαγίως εν γράμ-
μα, το' Κ.

άρ 67 Γνε χριστιανική επιγραφή εκ των χρόνων της
βαρβαρότητας, 6'τε οί ιερείς ουδέ τά εαυτών ονόματα ε-
γνώριζαν νά ορθογραφώ σι. ορα περί αυτής τήν εΐρη-
μένην Γενικήν εφημ. της Ελλάδος άρ. 85. §. ζ'.

τών λοιπών ευρημάτων άςιοσημείωτά είσι

«') τά ίχ της πλαστάης τέχνης τάδε.

1) Πάν άκέφαλος και άχειρος έπί πέτρας συμφυούς
αυτοί καθήμενος και διεσταυρωμένους ε'χων τους πόδας,
ων δ δεζ-ιός κολοβός, τά σωζόμενα ήμίσεα τών πήχεων
έπί τών μαλλιαρών αύτοΰ γονάτων στηρίζων φαίνεται δ'τι
έκράτει σύριγγα εις τάς λειπουσας χείρας, λεοντή δέ
οεδεμένη προς το στέρνον διά τών δυο όπισθίων πο-
οών της καλύπτει τά νώτα αύτοΰ άνωθεν εως κάτω, ο-
πού προς δεςιάν του φαίνεται ή κεφαλή της επί της πέ-
τρας καί προς άριστεράν άκρα τις αυτής, ή έργασία με-
"ρία. τό υψος αύτοΰ δ*λον, ώς κάθηται, μετά τής πέτρας
0,40, άνευ δ' αύτής 0,30, ή δέ περίμετρος αύτοΰ ούτως
έχοντος 0,61— 67. ευρίσκεται εν τή άκροπόλει ενώπιον
~οΰ οικήματος τών άπομάνων. ή είκών αύτοΰ εν πίν.

ΙΓ, 1.

2) κεφαλή καλής εργασίας μετά διαδήματος είτε
Διός ούσα, είτε καί καίσαρός τίνος, αυτη ευρίσκεται έντό:
~οΰ οικήματος τών άπομάχων. εχει δέ υψος μέν 0,15
~ερίμετρον δέ 0,1155. ορα τήν εικόνα έν πιν. ΙΓ', 2.

3) κεφαλή νεανίου έργασίας ίκανώς καλής εκ τών
Ρωμαϊκών χρόνων, άλλά λίαν Ιφθαρμένα έχουσα τα περί
Την ρΤνα καί τδ στόμα μέρη. ευρίσκεται δέ και αυτη δ*που
*»ί δ Πάν. ίρα πίν. ΙΓ% 3. Ιχει οέ δψος μέν 0,25 πε-
ρίμετρο·; δέ 0,70.

"Ψ^Ρ* συμπλέγματος παριστάνον λέοντα χαταβι-
6ρώσκοντα θηρίον τι μέγα δυσδιάκριτον, βοΰν τυχδν, ή
ϊππον. τό μήκος του δίου συμπλέγματος 0,85, τδ δέ υ-
ψ«ί 0,40, ή δέ περίμετρος κατά μέσον 1,10. ή έργασία
τών μετρίων, ευρίσκεται δέ νυν καί τοΰτο αυτόθι πρδ
του ο?κήματο; τών άπομάχων πρδς άριστεράν τω ει-

σερχόμενο) εις τήν άκρόπολιν. ή εικών αύτοΰ κείται
εν πιν. ΙΓ', 4.

5) τμήμα ανάγλυφου, νεκρικού πιθανώς, παριστάνον
άγκάλην γυναικός κρατούσης βρέφος, ού σώζεται ή κε-
φαλή καί το στέρνον καί μέρη τών βραχιόνων του τά
επάνω- υπό τό στέρνον τοΰ βρέφους υποφαίνεται δ
ύποοαστάζων αύτό πήχυς τής γυναικός μετά δύο δακτύλων
τής χειρός, ή έργασία τών καλλιτέρων τών ρωμαϊκών
χρόνων* η είκων αυτού εν πιν. 11 , .). το ολον σω,ομε-
νον υψος=0,20 καί το πάχος προς δεςιάν 0,10. κείται
δέ νΰν καί τοΰτο ίτρό τοΰ οικήματος τών άπομάχων.

6) τμήμα δράκοντος γενναίου περί στέλεχος ςηροΰ
δένδρου ελισσομένου. τούτκ έφαίνετο μόνον το τελευταΐον
κάτω τμήμα, όμοιάζον μέ βούκρανον, ώς Γσως πολλοί τό
ε;έλαοαν. εγώ δέ βέλων νά πεισθώ άνεσκάλισα περί;
καί εύ^ον ε; τεμάχια, ά συναρμολογήσας έστησα πρό
τής εισόδου είς τήν άκρόπολιν καί πλησίον τών έπιγρα-
φών ώς έν πίνακι ΙΓ', 6 έν τή εικόνι φαίνονται, εν δ'λον
συνεχές άποτελοΰντα. τό άνω άχρον άποτερματίζεται
τελείως και ουοεν λείπει, του οε κατω αοηλον ποσόν μέ-
ρος έχάΟη χωΟέν είς τά χώματα τοΰ Ολυμπίου ή καί
συντριφθέν διά τήν δδοποιίαν, είς ήν έχρησίμευσαν πάν-
τες οί λίθοι, ό'σοι υπό τοΰ έπιστατοΰντος έκάστοτε άπο-
μάχου δέν έκρίνοντο άζ-ιοι συλλογής καί περιποιήσεως.

τών εςής δέν έδώκαμεν εικόνας ουδέ &ά δώσωμεν,
πλην τίνων.

7) άνάγλυφον πλήρες μικρόν ύψος εχον ώς 0,10 γαλ.
μ. καί πλάτος ίσον και βάθος άνάλογον. παριστάνει οέ
παιδίον μετά κυναρίου παίζον. ή έργασία μετρία καί ά-
τελής. κείται δέ νΰν έν τω προς μεσημβρίαν παράθυρο)
τής είρκτής τής γυψίνης Άμαζόνος.

8) τμήμα κολοσσιαίου άνδρείου άγάλματος ή άνδρι-
άντος το περί τους γλουτούς, περίμετρον εχον 2,33 γ.
μ. τόσον δέ έφθάρη ώστε μόνον γεγυμνασμένος οφθαλ-
μός δύναται νά τό διακρίνη από τών περί τά αιδοία
και τον ταΰρον διασωθέντων μερών, κείται δέ νΰν πλη-
σίον τής βάσεως τοΰ πεπτωκότος κίονος εν τω Όλυμπίω.

9) στηθάριον άκέφαλον κακότεχνον ευρισκόμενον νΰν
ποδ τοΰ οικήματος τών άπομάχων τής άκροπόλευις κατά
τήν είς αύτήν εΤσοδον τό υψος αύτοΰ 0,41, τό πλάτος
0,25. αυτόθι δέ ευρίσκονται καί τά έςής.

10) τεμάχιον άναγλύφου, έφ' ου σώζεται πους εφίπ-
που έν βαθεΐ ύποδήματι πατών Ιπί μαλλιαρού ζ(6ου ά-
διαγνώστου εκ τοΰ σιυζομένου μικροΰ του μέρους.

11) τμήμα άναγλύφου γυναικείου παρέχον τόν δεςιόν
μαστόν φανερδν καί τδ υπ' αύτάν κατερχόμενον μέρος
loading ...