Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 57
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
57 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 58

Ο ΚΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΡΜΗΣ. του Όνάτα θέσαντος τον κριόν δπό τήν μασχάλην τοϋ

Ή φΰβΐϊ έκάστβ Οεοΰ" Έρμου, φαίνεται τοιαύτη επελθούσα· νομίζω δμως ότι

%ωος παρά τοις Λ| \ δ κανών οδτος, 3ν δ Κ. Γποιίοποΐΐδ ζήτησε νά ε(σα-

λοί-Τ"^ λησί" % ίβ^\ 1*™ δέν ω χαλώ; έκλεχθέντων άναμ-

^ ι0 οια των εις τα; β^"^*^ ο>\ - 7 ν

δι«<ρόρους αδτοϋλατρεί- της τέχνης έργων, ούοε δυναταίτις διά των

α> αποδιδόμενων έπω- )ρ^ψΜτ~^\ προσενεχθεισών τριών αυτών παραστάσεις γενικόν Φ

νύμων, συμβόλων, και μ°ν ν^ "Χ'ϊί""^» *«(Μ*·ν «< δυο (2) αναφέρονται εις

Ντ' άλλων θείων όντων ^"^"^^Λν ^ Τ°5 λαιρβ&ιν, καΟ' ήν δ θεός ούτως

ζέσεων. Ό Έρμης ώς I ί ^Τ3^\ άπεικάζετο, ακόμη και δπό του Καλαμίδος αύτοΟ, ζζε

°δος ουράνιος τών νε- Β\ ,» .;: Π. V

φών, έκτός τών άλλων Γΐ>Α^--'α-·--'1[^ί νΕλληνική καλλιτεχνία αρκετας προόδους είχε κα'μ-ί,

επωνόμων, άτινα έ;έ- ίχ.^ |\ \\ί/β ** ' σΧεδον συγχρόνως υπό του Όνάτα παρημελεΐτο,

?Ρ»ζον τάς διαφόρους Πρ^ΚΛ I" ί||| το^το Επειδή τοιούτος ητο δ ιστορικός Ικεϊνος μϋθος,

καταστάσεις δφ'α; τά Ι Η |Ι Ι^*=*~1 δστις τήν λατρείαν, έπομένως και τήν παράστασιν ταυ-

Οδράνια ταΰτα σήματα i | ____/ την το5 &εοΰ υπηγόρευσεν. * δέ τρι< /;η ώ?Λ δύνα.

τοις άνθοώποις έμφανί- ·!3_μ—" ϊ ι / - > < & -

λ , Γ1, , *^— ται καν εις τον κανόνα του τούτον νά υπαγθη, καθί-

ζονται, ειχε και τό επω- „ Λ ,

ν , » , , , , ί, , , σον η θεσις αυτη της οορκαοος επι τοΰ ωμου της Αρ-

νυμον Κριοφδρος, οιά τον λογον, έτι τά νέφη πα- , > Λ ...Γ. . . ', ' Λ

^^-^,, - . Τ ' τεμιοος, προήλθε πάντως εκ του στενού νωοου, εφ ου

ρισταντο συμοολικως οια των προβάτων, και τών κω- , Λ , σ . , . ., \' \

ρ , , ·, , - Α , ."„,.. „ ... ή θεός ισταται, ίου κίονος, όστις νομίζω οεν παρέχει
διων, ως είς τάς λατρείας του Διος και της ΆΟηνας. (1) ,,,, , ν . ' . ,. / .Λ

-π ι * ~ ~ , ~ ο ~ γ , « V ^Ρ17 Ο'Ο&μενα το άγαλμα τούτο της Αρτεμιοος ώς λα-
υκριοφορος, ή τωννεφων, και της βροχής επομένως, θεός , ν , , „ ,

'τγ ~ Α, »λ - ο ; . V - Γ , τΡ-^ άγαλμα νά θεωρησωμεν, επειοή κατά ττ,ς άπο-

£.ρμης ελεγετο οια τούτο φυλάς των αοων ή ποιανίων ^ _ , , ■ * , , ,

^- ο - >ν - <γ - 11 - \ «· γ ν , 001Ψ "αυτής μα/εται η τοιαύτη αυτής παραστασις,

των Οεων, ΓΥμν. εις'Ερμην. σ. 14. ίΐ.) ώς δ Σαραμέ- , \ -· Λ , · ,. ' , ν , , Γ ,

, ν ' Γ' ' ως μη αρμόζουσα εις λατρείας άγαλμα, και τους περι

γιας δ τούτω άναλογος Οεος εν τη Ινοικη μυθολογία, και , !. λ ν . , . , , ,

' ~ »ι '» 9 , , αυτής μυυους· έπειτα οε η παραστασις του ανάγλυφου

εορετηςτης μουσικής, οι ης αποκοιμησας τον φύλακα _ '■ _ Λ ' Λ - . .*.·.,

^' ' / 1 ', , . -, „ Τ απασα, ητις οεικνυει οτι και η Αρτεμις είναι δμοιας τω

της 1ους Αργον, εφονευσεν αυτόν, οηλ, προςενος της . , , ν . βΛ-, ,η , 5,

. : Γ , \, „ , „ Διονυσιω φύσεως άγαλμα περιοολου τίνος. Ή τέχνη οεν

γλυκείας εκείνης μελωοιας ητις εν καιρό) βρονής γεννά- „Λ -,γ ~> ι γ-·,-

' , „ ' ' α, , [\ ι \ ν έθεσε επι των ωμων του Έρμου τον κριόν, ως απλούν

ται, και ητις τον ύπνον γλυκη καθιστησιν. 'Ό οεος ου- ,. , >·ν, ~ ,« ιΛ

' . . , 0 , ,. . ο , έ;ωτεοικον αυτού συμοολον, και οια τούτο ηουνηυη προ-

τος των νεφών οια της ρρονης εμφανίζεται ως Οεος , „, , Β, ΜΛ, Ρ

' ι,·.γγ μ- •ρ'.τ ωδευσασα τουτιο οευτερευουσαν αεσιν να οωση, αλλ ως

της χβρποφορίας, και τών βοσκών, επομένως τών ποι- , 0 . _', - ι

' 1 ' ' ' 1 ' Γ , , _ , συμοολον της τοιαύτης αυτού λατρείας, και παραστασε-

μνιων προστάτης, οια τούτο με τον καιρόν η της αρχι- , ? , ,

^ ' ' , , , , , , \ ω; άναπόστατον και σημαντικον, το μόνον ουναμενον και

*ης τοΰ Έρμου φυοεως λατρεία υπεχώρησε πως εις , _ , , , , . ν

χ4 τ / ... ΑΓο, . -, δια της &έσεως του αυτής την φυσιν του να έκφραση ε-

την ε; αυτη; προελθουσαν, ως μάλλον τω ριω των αν- ' ;.!,.„>„„„?,,?!.,

,', , * * £ ' ~ 'ϊ 1 \ » - καμεν δ Όνάτας τούτου εςαίρεσιν, επειοή πρώτον μεν οεν

Ορώπων συνοεοεμένη, ωστε δ Έρμης εγενετο Οεος των ' , ν . . γ .

Γ , \ , Γ' ' , , άπείκαζε λατρεία; άγαλμα, έπειτα, ως ει, ^ν ,^ρι .ου. οι»

ποιμνίων προστάτης, και ποιμην οι οε καλλιτε/ναι απει- ,, , , . γ ___„._'λ^„„ κ '()»'„-

1 ' 1 ' , . διατο'βήν μου (4) ν ατοοειςω προσεπαϋησα, Ο υνατα.

κάζοντες αυτόν επέθεσαν :ο συμβολον τών νεφών και τ« 1 ' ,, ... .Α - _.ν , „,^,1ιν.ν„ «γ,-,τ^

, , , , , ». ο - / > < ν άπείκαζεν άγαλμα των Φενεατων την πολεμικών αυ .ων

ποιμ2νος, τον κριον, επι τών ωμων του ί>εου, ως αυτόν ετι ^ ^ ^ ^ ^

και νΰν οίί ποιμένες μας φερουσιν. Αν μεστού Κ. Επο- ^ ^ 'Ερμοχϊ, έκτος τούτων ίλων δμως προσέρ-

ίΙοηΛδ (Αροΐΐοη ιώιΙ άοιη Εαηιηι ΰ. υ.) παραοεχθη , . -Γηι1 „- ,?))„„, Γι-^υ

νι , νονται παραστάσεις τόσον του Ι^ρμου. οσον άλλων υ.ο>ν,

τις ώς πρόοδον της Ελληνικής τέχνης την μικροτεραν , ,—ίλν*- —γ■/■?- 1υ τού-οι-

·~ , 1 ' Λ ·.'..', , ; , ^ , αΐτινες καίτοι μεταγενέστερα, εποχής, επειοη βν .ου.οι.

του φέροντος το ζώον Οεοΰ προς αυτο σχεσιν, τοτε Οια

" ; 2) Ό Έρμήϊ δι^ϊ της υολλογης Πέαβροκες, και δ κατ'

1) ϋυτω π. χ. είς Τήν λατρείαν ΐοδ Διος ώς Άν.ταίου ή Άίτόλλων ΝόμιΟί τοΰ έν Βερολίνφ Μοοσεΐοϋ.

Ιχμαώο. (Κλ#. -Αλεξ. Στρωμ. 0,30.) χαΟ» ήν έπΐ των χο- ον ^ Ρα, οο11οηα |ν ^ «^χοηαμένον

ν«α» χαυματων ο ίερώς μετά έχλεχτών τίνων ευγενών νε- ^ ^ 3. α. Κηηβί. Π, 1<νΐ. 717.

«νιων Ινδεδυμενοι χώδιβ ανέβαιναν ει; την χορόφην του 11η- ει' · , , , , . , 4

λίου, ·,αί Ιθαόν, χαί οΰτω Ιβοενεν, (ΜΟΙΙογ ΟγΛομοποβ ρ. Όνάτα,-, τά αΕγινητιχα αγαλαατα, και η Α^αα Ε.χ η

243 εκδ. β'. τφ. Ρι·β11βΓ ^μΜο Μ7ΐΚο1. I, 248 Ιχδ. ά.) Σπυρίδωνος Γ. Λογιωτατίοου εν Βερολινω 1602 σελ. -6
loading ...