Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 77
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Π ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. <8

αρ. 70 ορος χωρίου και ο[ί- 'ΕπΙ πλακός λίθου χοινοΰ, ύψους 0,27, πλάτους 0,23,

, , πάγους 0.05. ευρεθείσης Ιν Άμοργώ χαί δωρηθείσης

κιας προικός απο- ™ . ' 1 Λ , - <ρ

, ,„ „, Γ ποο ενος και επέμεινα έτους εις τό Μουσειον της ι^ται-

τιμημα I ι μ ο ο ι κ ε ι \ , , _Τ Τ. . , , Λ , _ α,

Φιλίππου Άναγυρ[ασίου ^ ϋ*° Ν" Β«Ρ««Ρ^ *Ρ»Ψ Ρ"*"*» θ^

5 θυγατρί· ΧΧΧΧ Π « °τ! π*ΡιεΡ^ *« ?* ^πει·_ισως

οε είναι και μακρότατη πασών των μέχρι τουοε του τοί-
Έπί πλακός λίθου Ύμηττείου, Εψους 0,31, πλά- &ύ_ου £-ους Εγνωσμένων. Παρεχδι δέ είς έμέ ίκανά
τους 0,24, πάχους 0,05, ευρεθείσης ϊντιν'ι άγρα) του χά -ποροΙ? ί0εν ού3' Τόλμησα συμπλήρωσα πάντων
Θριασίου πεδίου παρά την ίεράντής Έλευσΐνος δδον βο- α&τ^ς τών χασμάτων. Έν τών απόρων ας εΐ'πω· πώς
ρειοανατολικώς τοΰ κόλπου. ΈόωρήΟη δέ δ λίθος υπό § |ν σι(χψ 8α> Βρουκίων λέγεται κύριος (εν νομική
Ίω. Λέκκα διά τοΰ ίατροϋ Κ. Π. Δηλιγιάννη εις τδ σημασ(?)'Έρατοκράτης, ήτις όά Ιχει άνδρα
Μουσεΐον της αρχαιολογικής ημών εταιρίας, τδ έν τω τον το0 38 στίχβ Ξενοκλήν; Τό τοΰ 4» στ.Φυλινχεία
Πανεπιστημίω. Γραμμαί τίνες έςίτηλοι μεταςυ τών πι0ανώ; είναι τοποθεσίας όνομα- τδ τοΰ 5η στ. έπι κ υ ρ-
γραμμάτων τών σαφών φαινόμεναι επί τοΰ λίθου του- §(ων;($ν καλώς έκαμα γράψας αΰτδ έπι'Οετον, δεν ευ-
του μέ κάμνουν νά πιστεύσω, δ'τι εΐχεν δ λίθος άλ- ρ(σκ6χαι έν τοις λεςικοΓς, ώς'ουόέ τδ τοΰ 9» στ. άρχε-
λην πρότερον έπιγραφήν, δμοίας ίσως εννοίας. Άπέ- ρα'νω() 5'ττερ πάντως ϊ>ά είναι συνώνυμον τοΰ άρχε-
δωκα δε έν τω ςυλογραφήματι, δ σον ήτο δυνατόν, και ραν ιστής, τοΰ μόλις έκ γλωσσάριων παλαιών γνωριζο-
ταΰτα τά προτέρων γραμμάτων λείψανα. ρένΌβ* (ί'όεΈνρ. Στερ.Οησ. τήςΈλ.γλ. σελ. 2304, 13,
Άντί δέ σχολίων παραπέμπω περί τών τοιούτων Τη-Αγγλ. έκδ.) και τοΰ άρχ ι ε ρ α ν ι στη ς τοΰ έν 0.
δρων είς'Αρποκρατίωνα έν λ. άποτίμημα, και εις την χ_ ^ άρ> 126.-Έν στίχω δέ 8ω μετά τδ τ ω δεν ει-
πολιτικήν οίκονομίαν τοΰ ΒοβοΙΛ, τόμ. ά. σελ. 180 της μβι βέβαιος, αν Ιν (τδ ίώτα της δοτική;) ή δυω γράμ-
β'.'εκδ. και είς τδ Σύνταγμα τών Ελληνικών έπιγραφών μ5!τα έφΟα'ρηααν επί τοΰ λίθου, και άν έν τω τέλει τοΰ
τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, τόμ. ά, σελ. 484-5. Έγραψε δέ σχ[χου ^ |λε[ψαν? άποχοπέντο* ΐσως έκεΐ τοΰ λίθου,
και ίδιαιτέραν πραγματείαν περί τών μνημείων τοΰ ει- τινά Ι'τι γράμματα, τυχόν τά: στη ι. Παραθέτω δ' έν-
θους τούτου δ Κ. Γγ. Ηβπη&ηη, την ίοΐΉπηΐδ βο- ταδήβ ^χην τινά έπιγραφήν, δμοίαν κατά τι μέ την πα-
ΠιηΐφΛβ Γβϋ§ΐοηο, βοΐϋη^β, 1840, εις 4ον. Ση- ροδοβν. 6δ>ών αυτήν άνάφερομένην υπό ΚβΠ έν ΙιΐδΟΓ.
μειοΰμεν δέ άπα; διά παντός, δτι δσα δνόματα κυρία Βοβοΐ. ρ. 96, ώς έκόεοομένην υπό Ηοίίιιΐίΐηη έν τω
τών ένταΰΟα έκδιδομένων έπιγραφών δέν ευρίσκομεν συτγρα'μμαΐ[ <Κβ &ΐίοη ββο^γ. 11. (Ιΐβ αΐίβ Οοοοτ. II.
έν-ωτοΰΡαρο λεςικω τών κυρίων δνομάτων της Έλ- ρ 36, ές αντιγράφου τοΰ Γ. Φίνλαϋ.
ληνικής (2x8. β'.), θά τα έκτυπώνωμεν άραιοΐς γράμ- ^ πδ,^ραμένου |ρβ|νιστβϊς ΧοΤς [ μ8χά
μασι, ώς έδώ τδ Τιμοδίκε[ι] φαίνεται. Καλλ| ιτέλ.,ς Η Η [ 1111Δ Δ.„'Ο δέ νόμος Ιρανιςών, δ έ;
>· 77 *Ρ0« χωρίων . . . Άττικοΰ λίθου 0. I. άρ. 126 τυπωθείς, και κολοβός
ρει και οικίας και κ . . . ποχυ 67να( γ_α\ κατα το όιασωζόμενον αυτοΰ μέρος δέν
τών ΰ,ενοκλεους, τω ... μαίνεται κανονίζων τά περί δανείων έκ ταμείων έρανι-
μενων έμ Φυλινχειαι και τών ατών και τά περί ενεχύρων και έγγυών, και ουδέν λοιπόν
έπικυροίων ενεχύρων υποκει- συντελεί εις κατάληψιν της ημετέρας επιγραφής, εΐναι δέ
μένων, συνεπιχωρούσης της |π| πδθ[ καί πολζ, νεώτερος τοις χρόνοις, τοΰ βϋ μ. Χ.

αιώνος.

α

γυναικός Έρατοκράτης και τοΰ
κυρίου Βρουκίωνοςτω . . ερανι
και Άρισταγόραι τωΐ άρχεράνωι

άρ. 78 δρος

λ<\ ^ ~ , . „ ,Ρ μνημα-

και τηι γυναικι αυτού ι://ε..... ' "

τος Φι-

λοκρά-
5 τος.

πρός την έγγυαν, ήν έγ(ράψα?)-
το Ξενοκλήν τοΰ έράνο(υ, 8ν
συνέλεςεν Άρισταγόρα(ς

κα)τά τόν νόμον τών έ(ρα- Έπί στήλης λίθου Πεντελησίου, ευρεθείσης πέρυσιν

15 νισ)τών. ένταΰΟα έν δδω σταδίου, αντίκρυ τών βασιλικών ίππο-
loading ...