Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 101
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0060
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
101

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

102

Ο^όνου^ τοΰ στρατηγού εν τη θέσει -ης διατηρηΟεΐσα φανεία;, δπουκαί ίχνη άδριαντος ή συμπλέγματος φαί
έπΐ τοΰ εδωλίου, προς 8 διακοπείσα όπισθεν ήρμόσθη, νονται, 1.45 γαλλ. μ.

δίγλωσσος, περιέργως ιτάνυ κεκαλλιγραφημένη και πα
ρέχουσα τους^τίτλους τοΰ Άδριανοΰ πριν γένη αυτο
- οάτωρ· (ε~ί δέ της ανω επιφανείας τοΰ βάθρου φαίνον-
ϊΐ καλώς τά ίχνη τοΰ άοριάνιος τοΰ Άδριανοΰ)· ή δ' έ-
?οα. ελλτνινΓ.ϊ·- ..Λ,,,, -,Λ,ί____»..·>..-:__ 2-/____

πλήν τών είρημενων ανωτέρω έπιγραφων εδρέθιραν καΐ

διάφορα μικρά τμήματα έπιγραφών νεκρικών και άλλων δλί*

νηάτωο- Γ^ττϊ δ? γ-?- Γο 'ίι' '' " Του λ,όγοϋ ά'ςια οαινόμενα, δημοσιευθηαόμενα 5μως έν χαίρω·

κρχχαψ ^.ι.ι ο. ιλ, ανω επιφάνεια: του ραΟρου ΐαινον- - ι·, . <, » '' '> '. ' . , -

προσέτι πολλά λειοανα αρχιτεκτονικοί, οιον κομψον δωρικού

ρυθμού κιονόκρανον και τμήμα τριγλύφου ίκανώς αίγα, ίσως

ται
τε

ρα, ελληνικοί; μόνον γράμμασιν δηλοΰσα δχΐ έτίμη εκ τίνος των αυτόθι αναφερομένων ναών τοΰ Διονύσου (Παο*

σανοί άδριάντος τδν'Αδρανον, αυτοκράτορα ήδη δ'ντα, σαν· κ', 2). δύο κιονόκρανα ιωνικά μετρίας έπεξεργασίας,

έπί δμοίου μαρμαρίνου βάθρου, κειμένου κατά τήν αΰ- 2 ™Ρινΰγ™* μεγάλα έπιμελώς έςειργασμένα, άλλά ρωμαϊκών

ο; 11 2 λ ο , ^ - , ' „ νρονων, ως φαίνεται, έργα- τμήματα κιόνων δια»ορα διαφόρων

ττ,ν ϋεαιν εις την ακολουθον κερκίοα προς δε-ιαν. ?τοι ϊ - > » ι - - V - ~ \~ > Υ ■ <

• , ι. . ιγ ι ■ ^-'·λ'> ί εποχών και εις κορινθιακού ρυθμού των κάλων χοονων, ευ-

είς το μέσον τοΰ γ εοωλιου. το πλάτος τούτου 0,735, ρϊθείς· έςω του θεάτρου κατά τήν καλουμένην οτοάν του Εδ·

ανω δέ 0,82-83 τό δέ δψος 0,55. πλησίον δέ τοΰ πρώ-
του βάθρου και όπισθεν τοΰ ί)άκου τοΰ ιερέως της Ό-

μενους κα; κορμός γυναικείου αγάλματος άριστης εργασίας
«υσικού μεγέθους· τμήμα μικρού ανάγλυφου μετρίας έργασίας

λυμπίας νίκης (άρ. 104) ευρέθη έν\ή άονική του 'θέσει ™?ι™ν™ γ^αϊκα Κρατούσαν γλαυκα πιθανώς· άλλα περί

' ν τούτων και τοιούτων άλλοτε «Ια γραψωμεν οια μακροτεριυν.

μεγαλητερον βάθρον ανευ επιγραφής, έκτεινόμενον μέχρι νΰν δέ δημοσιεύομεν ένταΰθα ώς συνεχειαν τών έν τφ κοίλω

τοΰ προς δεςιάν τέρματος τοΰ έφ' ου κείται ήρμοαμένον τοΰ Μ*ρο« ώρββ«αω.ν επιγραφών τήν εις ^.δριανδν έλλή.

= > ·> , γ < , , . ηη - „, . νικήν ής το πανόμοιον ξυλογ&άφηαα άπετελέσθη. τήν δε λα-

έοωλιου. ή πλευρά αυτού == 1,33, η οε της επάνω έπι- τινοβλληνιχήν ύς τά έπόμενον τεδχος.

άρ. 100.

αυτοκράτορα καίσαρα θεοΰ Τροϊανοΰ

ΑΎΓ0ΚΡΛΓ0ΡΑΚΑΙ€ΑΡΑΘ€ΟΥΓΡΑ!ΑΝ°Υ
ΠΑΡΘ I ΡΟΥΥ10ΝΘ60ΥΝίΡ0ΥΑΥΐωΝΟΝ ** ** Ν*«" ^·
ΜΡ1ΑΝ0Ν(ΒΑ(Μ Η€2ΑΡίί0ίΠΑΓ° ί """""% * '^'"

ΒΟΥΛΗ ΚΑΙΗΒ0ΥΛΗί(ΟΝΧΜΟΑΗΜΟ0 ^Χ" ή *Χίδϊ""'
ζΠΙΓ1€ΛσΤΠ €Η ΚΤΗ ^ΙΠΗΙΔΟΟΙΥΛΚ

έπιμελουμεν/,ς τής ϋίνη'ί'δος φυλής.

τήν 2 (14) Μαΐου άνίχίλύφϊιιβαν και έτεροι Ε; θρίνοι προ;

τών ευρεθέντων δέ μέχρι τούδε τεσσάρων ειδών θρόνων τ· ^ ς τί|. δυτική; παρίοου τοΰ 9εο!τρου άνά τρ»Γ{ ίς ενό; όλου

(σελ. 95 — 90) παρέχομεν έν τω παρόντι τευχει τήν άπο- λ(βοϋ χε).αΞ£υ,Λένοι, τοΰ είδου'; οδ έν τφ πίνακι παρέα/οαεν εικόνα,

τελεσθεΐσαν εικόνα τών δυο τοΰ καριωτέρου είοους. άπαράλ- „£ρ0ντ(ς ίπιγραφά;· 0ί μέν πρώτοι τρεϊ; κατά τψ πάοοόον τ<£;δε·
λακτοι δ' είσΐ και οί λοιποί ές ένδς μέν λίθου πεντελικοΰ δι-

-λοϊ πεπο·ηαένοι, ώ; οι άπεικοναΟεντες, οί ύπ' άο. 80+87, ι ΙΕΡΚΩΣ 2 3 [ΕΡΕ9Σ

88+89,90+91,93+94,95+96,98+99, καΐ 100+101. ΛΙΘΟΦΟΡΟΪ ΑΪΛΩΝΕΩΣ ΑΠΟΛΛΟ

μονοί δέ μονόλιθοι οί ΰπ' αρ. 92,97. τούτων ακέραιοι διεσώθη- ΑίΟΝΪϊΟΪ ΝΟΣΛΑΦΝΗΦΟΡΟΪ

σαν οί δπ' άο. 80, 91, 92, 90, 97,98, 99, 100, 102, 103, 104, , Η χενον ά-£ναν1:ι τή: ϊ.^σθεν άναφανείοη

ης μεταξύ ε-

καί 105· οί δέ λοιποί Ιπαθαν βλάβην τινά, οί μέν πολλήν οί οέ ζ„^;,„,; χ'Λ(αακο;, μεβ*8 πάλιν πεντάς θρόνων μετά τών έςήί έπιγραφων,

βλίγην και αύτοΰ δέ τοΰ ιδιορρύθμου ί}ρόνου τοΰ ίερεως τοΰ ^ υ·( §,^0' τελϊυταϊοι άνεκαλύφΉ)σαν σήμερον τήν 3 (15) Μαίου.
Δ'-ονΰσΗ λείπει τδ άνω μέρος τής άνακλίσεως. και φαίνονται ΙΚΡΕΩΣ 2 ΙΕΡΕΩΣ 3 ΙΕΡΕΩΣ

7.νγ) όπισθεν δτι ήδη τδ πάλαι βλαφΟείς έπεδιορθώθη ή' και ΗφλίίΐΌΪ " ΟΓΡΑΝΙΑΣ ΑΝ ΑΚΩΝ

δςαρχής έποιήθη οΰτω δικομματος. τοιαύτα δε σημεία επιμε- χ]'\1!'νί'"ν Κ Μ ΗΡΩΟΣ

λοΰς επιδιοοθώσεως τών θρόνων ήδη κατά τοΰς χρόνους τής
κατασκευής των ή ολίγον ύστερώτερα φαίνονται και εις άλ-
γους θρόνους, ο! πλείστοι δέ έ'χουσι και δπάς κατά τδ με-

ΚΙΙΙΤΚΠιΙΙ"

4 ΦΑΙΔΥΝΊΌΥ || ΛΙΟΣ ΟΛΪΜΙΙΙΟΡ' || ΕΝΑΣΪ[ΕΙ

βον_ τής έμπροσθίου άκρας τής 'έδρας των, είς δέ και είς 5 ΙΕΡΕΩΣ || ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΛΥΚΗΟΪ (βία),

τδ ,.λαγιον. διετρυπήθησαν δέ οΰτως, ώς είκαζω, Γνα ^άπορ- ^ ζ, ^ 6ργ(;.ατον. άνεκαλύφβη κήμερον καΐ μέρος τής όρχήστρας

ρεη τ6 εν -η κοιλότητι συναθροιζόμενον εκ τής βροχής νη- το μέρος τής »υαέλη; πλάς μαρμαρίνη μήκος ϊχουοα 1,05,

ρον._το ακομψον δέ τής διατρυπήσεως ταύτης μαρτυρεί υστε- ' " 70'χα1έν - <οφ κοιλότητα, ής ή διάμετρος 0,51,

ρωτερων απειροκαλον έπίνοιαν, είς δλίγους μόνον θρόνους ™ 'Ύ 6· ^ ι,^μ^ μέ ρομβοεΛΰς

μη πραγματοποιηΟεΤ3αν. δο35ξητηΧόχεραι οέ φαίνονται αλλαι ™ δί ρβϋο. 0,08 το Ρ , ^ }φε&,ί

δπαί κομψότερα, πο,^Τ,» κά ά μεοην τήν άνάκλισιν οίον Λ*«β, «" αί .^Ρ"-υ-23· «*« " ν^

έν ά?. 80, 91, 92, 88, 89. ' ^ 1 0,„εοο, 4 (16) Μαΐου άνεκαλύ,^" ^ %>™£>^«η

τδ ο>< τοΰ έν τψ πίν. θρόνου=0,96, τδ πλάτος τών έπ^ς- ι) ΦΑΙΛϊνΐ'ϋϊ || ΑΙΟΣΕΚΠ^ΙΙ^. 3) Μ

δύο 1,20 και τδ βάθος 0,55. ' [εκα] ΘΕΩΝ. χαΐ έπΙ τμήματος έρμου ήδε, ΓΑ^ΛΒΙΔίυίΝ ω*.ν«

ή έν τφ αύτφ πίν. δπ' άρ. 2 είκών δεικνύει τδ πλάγιον τοΰ ΔΟΝΠΑΑΛΗΝΕΛ || ΑΡΧΟΝΤΑ || ':ΐ1ί;^^Νρογνΰ11ϋηΰ,

έν άρ. έπιγρ. 100 θρόνου. ·'."-. ΛΒ' "
loading ...