Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 109
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0064
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
109 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΪΙΜΕΡΙΣ. 110

βραγείαι σημειώσει; εις την προχειμένψ ε-ιγραφψ. νάκας των συντετμημένων και συμβολικών λέςεων ή
ή φράσις «έν'Άρχοντι Σύλλα» έν στίχω 1 πρώ- γρ«μμ&ων, ών τον μεν έπιγράφει ίηάβΧ εί§1οπιηι βχ
τον ένταϋθα ευρέθη, οσον Ιγωγδ γνωρίζω, τό όνομα ποίίΐίο απΐο άοΜίΜΐΐοιιβπι Γοιιΐίΐηαηι, σελ. 354—
δ>ως τοΰ άρχοντος τούτου ήν γνωστόν, βί και έν τοΐς άμ· ^(>0> τέν δέ' ίη<1βΧ 8%1θΓαιη βχ η&Αΐβ νοναΧΆ*. «μ-
φΐββλλομένοίς κατετάσσετο. ώς και δπ έμοϋέν τοις πίνάςί φ°τεροι οί πίνακες ούτοι χρή^υσι διορθώσεως και συρ-
τών μέχρι τδ 1860 ρωσθέντων άρχόντων (*). δτι δέ δεν πληρώσεως, έν τοΐς έςής σημειόνω τον μεν πρώτον δια
ϊ'νε ούτος δ άρχων δ περίφημος Λεύκιος Κορνήλιος Σύλ- τοδ οί, τον οέ δεύτερον διά του ο συντομίας χάριν,
λας δηλοΰσιν ά έν στίχω 106 μνημονευόμενοι αγώνες ιών έν τη αρχή των στίχων της παρούσης επιγραφής
Φιλαδέλφεια, συσταθέντες κατά τήν γνώμην του σοφοϋ συντετμημένων κυρίων ονομάτων τό μεν Κ Λ έν στίχ.
Βοέκχου (έν 0. I. (τΓ. άρ. 245 τόμω Α' σελ. 359,15,) 13> 14 κίίί 19 αψηΐ™ Κλαύ διος ώς και παρά Γταηζ
έν τοΐς χρόνοις Σεπτημίου Σεβήρου πρός τιμήν των οί- έν ο κείται, τό δέ ΦΛ έν στ. 17 και 34 σημαίνει ΦΛα-
ων του, του Καρακάλλα και τοΰΤέτα, των φιλαδέλφων βιο« ^ *«1 Φλαούϊος κατά Ρηιηζ αυτόθι, τό ΑΙΑ ς,
δήθεν, εάν ούν τό τμήμα τοΟτο της επιγραφή; τό φέρον 23 καί 24 σημαίνει Αϊλιος. ευρέθη δέ και αντί τοΰ
τήνλέςιν Φιλαδέλφεια ί>εωρηθή σύγχρονον τή έν Αιλιανός, Γπχμζ αυτόθι· Ινταυθα δέ Αϊλιον δηλοΐ.
τω κύκλω της άσπίόος επιγραφή τή γενομένη έν "Λ ρ- τί ΕΓ· έν στίχ. 26 σημαίνει Έ γν άτιος. παρά Ρταηζ
χ'οντι Σύλλα (και δεν υπάρχει λόγος, δι 8 ν νά ί>εω- ούΧ έδ,ΡΨαΜ *Μ *ατά Φ ΕΓΝΑΤ έν 6*.
ρηθη ύστερώτέρον) δ άρχων ούτος, δ Σΰλλας, πρέπει νά τών έν τέλδ1 δ~ ά~' ™τΡός Νομάτων τό μεν Λ Η Ν ΑΙ
ζητηθή έν" τοις χρόνοι; δτε ό Σεβήοο; έχρημάτισεν αύτο- |ν στ· 90 Ληναίου σημαίνει, ώς εικάζω, παρά δέ
κράτωρ, ήτοι μεταςύ τών έτών 193-211 μ. Χο. ή όλυμπ. Ρ™ λε{πδί· τό δέ ΑΣΚΛΗΠΙΑ έν στ. 9^ αντί του
243-247, δπου μόνον εις άοχων εύρίσκεται νυν έν τώ Άσκληπιάόου ετέθη, ώς και έν στ. 96 τό ΔΗΜΗ-
καταλόγω, ήτοι δ Φλ. Διογένης Μαραθώνιος έν όλυμπ. ΤΡ1 άντί Δημητρίου και έν στ. 98 τό ΔΛΦΝ αντί
244, β\ ένώ δ περίφημος Σύλλας έκυρίευσε τάς Άθή- Δάφ'νου. πάντα δέ ταύτα δεν ευρίσκονται παρά Ρπιηζ,
νας τό 86 π. Χ. και άνεχώρησεν έκ της Ελλάδος μετά ™* *> ά> ™* * '· * ^ 99 0X1 ,ΣΙ ™?ά
δύο Ι'τη. έπειτα κα! δ αριθμό; ιών φυλών ένταΰθα και Ρι'αΜ έν β' άντί τοΰ Ό ν η σίμου. τό έν στ. 100 ΛΘΙ1
μάλιστα ή Άοριανίς φέρει τήν έπιγραφήν αναμφιβόλως σημαίνει οηπου Α θην αίο υ, παρά οε ΙίίΓαηζ εν ο αντί
είςτούς μετ' Άδριανόν καίσαρα χρόνους (117-138 τοΰ Άθήνησιν κείται, δ δέ Ά θήναιος ευ'ρηται αύτόθι
μ. Χ.)· ώστε ουδεμία αμφιβολία μένει ,τερί τών χρόνων συντετμημένος ΛΘΟΧΛί μόνον.

της παρούσης επιγραφής και τοΰ έν αύτη άρχοντος" Σύλ- "ώ'; ?Λ ^Ζ'Α δημοτικών ονομάτων τό μεν

λου, 2-1 περί τά τέλη'τοΰζ' αιώνος μ. χ'. έν αρχή του ΑΓΡΪ °"· 5 '9*Ν%!?& Αγρυλήθεν (ή 'Λγουλεύς),

γ' έγένετο. απόκειται οέ εις τους άκριβεςέρους ή εδρεσις λϊί"Ξί δ,δ ~νΑ Κηιη/" ~1 'Λ ΛΑΝΙ!1 δν 3τ· 0 σγ1^ίνει

τοΰ έτους, έγώ δέ και ταύτα χάριν τών άπειροτέρων και Λ αμπ τρευς, ώς και παρά Ρκιηζ κείται, τό δέ ΔΙΟΜ

φιλομαθών Ελλήνων Ιγραψα, δι ους και τά §;ής προσέ- στ· 1 1 σημαίνε' Διομιεύ; και λείπει παρά Γπηιζ. στ.

θηκα. έπει πρός ρ τον σκοπόν τής παρούσης έφ'ημε- 12 ΦΙ ™™ «ν'1 ™ Φιλοΐίγ!^ λει'"ί1 ?Λ

ρίδος μόνον άκοιοέ; ά-είκασμα και κείμενον μετά 'τής 1>^ηζ έν τω β', έ^ δέ τω ά υπάρχει μόνο ν ΦΙΛΛ.

περιγραφής τού λίθου ήρκει.' ' στ· 17 ΠΑ1ΑΝ άντί Παιανιευς προσΟετέον εί; τόν

είχα 'δέ ύπ'ό> εις τάς έ;ής σηαειώσεις τό ^ιβλίον ? ™ Ργλ1,/" σ' 18 ΚΥΔΑ Κ υ δ α θ η ν α ι εύ ς

ΡΓΜώ, ή, ώς παο' ήμΐν γνωρίζεται ό άνήρ έκ τής *6"«ι κ5ΐί ¥ΐ· έν ^ 2)1 24 Χ0ΛΛ =Χ°λ"

ϊραμμα-ι,ή; του κα; |5 ά'λλων> φραοιΧχέοο;> Εΐοηιοηίίΐ λδ{δγίς· *Ρ°?5Γέον Ρρ; ν' *' δΙ χα1 - ΑίΓ

^^Ρ11^ 0Γί16οαο. ΒογοΙ. 1840, 4ο. αύτοΰ έν σε- ΐ^0» Χ^λλΞΙ'δγϊ- °" 25 Ε-ΟΓ = έ; Οί'ου, κ.ΐται

λίδ( 3;)4-:Π4 έχει ό σο^ό; άνήο δύο χρησίμους πί- π«Ρά Ψ ?Λ ™ 'ί^τοΟο οντίδος Οίον (τό δεκε-

—"7~Τ" λεικόν). στ. 27,28 ΓΛΊΙΓ = Εύπυρίδης. Κγ. σελ.

() οι ι»ν»«ς οδτρι έίεδόθησανπρος πρακταδν σκοκδν ώς 364, 1). στ. 29 ΧΟΛ και τούτο Χ ο λλ είδη ς δήπου

κΓ»ΖΓ τΖ^ΓδοΤ!^06^ Τής άΡΧα'Λλ°ϊι«' σημαίνει, άφοΰ έν τή Λεοντίδι κείται· δ γάρ Χολαρ-

νβις 1800. έ,τοτ, όέ 0ονέλβξβ ^ τ-ν ^^φθειοων έν Χ1ίς Αχ«μ^τίθος φυλής οημοτης ην^ προσ ε-

Άθήναιί Ιπιγραφων υπέο τους τριοί^ντα 4γνώβΤ00- ά'ρχον. τέον και τούτο εν τω β' του 1τ. στ. 33 131.= βε-

τα'ς, οΰ; έν καιριυ ι)ά δημοσιεύσω. ρενεικίδης. προσθετέον έν τω β' τοΰ ΡΓ3ΠΖ. στ. 34,
loading ...