Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 111
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0065
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
111 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 112

35,36. ΦΑ = Φλιεύς. πρασδδχέον παρά Ργ. εν β'. δέ φαίνεται τό Ο ι ν ΐ ς εν τή παρούση επιγραφή αντί τοΰ

ήν δέ και Κεκροπίόος φυλής. στ. 42 ΚΕΦΑγ= Κε- Οίνηίς ή Οϊνεΐς.

φαλήθεν, προσθετέον τω Ργ. έν 8'. στ. 46,47, τελεοταΐον σημειώσεως άςιον κρίνω καί τόδε· δ"τι ή

48, ΒΗΣΑΙ = Βησαιεύς προσθετέον έν τω β' τοΰ ™;ις τών δεκατριών φυλών έν τη παροόση επιγραφή

Ργ. ήν και Άντοχίδος. στ. 53,54,58 ΑΧΑΡ = Άχαρ- δ^ συμφωνεί με την έν άλλαις τάς αύτάς φυλάς φε-

νεύς κείται παρά Ργ. εν β'. στ. 56ΦΥΛ —Φυλά- ρούσαις έπιγραφαΐς, δς ανεζήτησα έν-η συλλογή τοϋ

σιος. προσθετέον τι» Ργ. έν β'. στ. 63 ΣΟΥΝΙΕ = Βοέκχου και έν τω Φιλίστορι· ή δε διαφορά χαταφάίνε-

Σουνιεύς. εγγραφθήτω εν β' του Ργ. ήν και Λεοντίδος. ται & τιΓ> επομένω πίνακι, ό'ττου πρώτον ετάχθησαν

στ. 70 ΜΕΛ==Μ ελιτεύς. και τοΰτο δοθήτω τω Ργ. τά δνόματα τών φυλών κατά την έν τή παρούση έπι-

στ. 71 ΑΛΑΙ=Ά λαιευς. προσλαβέτω και τδτο δ Ργ. "ϊΡ^φή "άςιν, έπειτα τά έν Ο. I. Οχ, και έν Φιλίστορι,

έν β'. στ. 78 ΑΖΗΝΙ= Άζηνιεύς. και τοΰτο δοτέον ών τά συμφωνούντα τοις τταροϋσιν ονόματα έδηλώθησαν

τω αύτω. στ. 79 ΠΕ1ΡΑ1 = Π ε ι ρ α ι ε ό ς. λείπει παρά δι εισαγωγικών., σημείων μόνον.

Ργ. στ. 80 ΠΕΙ = Π ε ι ρ α ι υ ς κείται παρά Ργ. έν β'. Α' Ιί' Γ' Δ' Ε'

στ. 86 ι\ΙΑΡΑ = ΜαραΟώνιος. Ργ. έν β'. Άρ* Έ?. Ο, ϊ. %. Φιλίς. Α' Φιλίς. Γ'. φα. Α'.

στ. 87 ΡΑΜΝ = <Ραμνούσιος. Ργ. έν β'. ά?· ,ί°7 , ά·" 27'}· ^ν384" σ2>"278· οΛ· δ24·

στ. 93,95 ΙΙΑΛ = Παλληνεός. Ργ. έν β'. \ ^ \ " I [ [ ] I .' ' .' ," .' ,"

στ. 94.96,97 ΑΝΑΦΛ ==' Αναφλόστιος. προσθετέον τώ 3 Πανδειονίς ................... »

Ργ. έν β'. * "----"----"----η,

1 Ο ΠτοΛεμαι;............>....».... ΙΗ*.

τών κυρίων ονομάτων ουκ ολίγα δεν εΰρον έν τοις (ί Ακαμαντίς;. ...»■·..»....»... Κεκρ.
προνείροις μοι λεςικοίς, ο"ον τά'Άγα ρνοο, Βερυλάνος 1 Άδριανίς·. . . . >.....»....»... 'Ι-ποθ.

, Λ ' § ΙΚνίί.......»..·.»....»... Ντο/..

(ή Βερυλανος). Γαλακτικός (ή Γαλακτικός), II ω λ- <) Ά-αλίς .... Κ,βχρ. . . Κβχρ. . . Κβχρ. . 'Αχαμ.
λίων, Όκιαΐος, Κόσμο ς,'Ακυλεϊν ο ς (ή Άκυλει- 10 Κεκρο-ί,-. . . . Ίκποθ. . Ίπ-. . . Ίπποθ.. 'Αδριαν.

ι \ > ρ , ,,,,, ΧΤ ', ΓΤ ,11 Ίπποθωντΐς. . . Αίαντ. . Αίαντ. . Αίαντ. . Αίαντ.

νος,) Επι-έρπης, Φιλητος, Νουμμιος, Πραιτω- 12 Μη_,_ ; . >Αντιοχ , 'Αντιοχ . 'Αντιοχ, 'Αντιοχ.

ριος. αλλά καθώς δ Φίλητος ευρίσκεται εν 0.1. Ο. άρ. 13 'Αντιοχίς.. · . Ατταλ. . 'Αττάλ. . 'Ατταλίς. 'Ατταλ.

191 (και Ργεοιζ ΕΙ. βρ. άρ. 104) ουτω πιθανώς και άρ. 108

άλλα, ών ή άναζήτησις έν τω άχανεΐ τούτω πελάγει (ορα πίν. ΙΕ'. Γ.)

τών επιγραφών δυσχερεστάτη γίνηται τδ μή εχοντι ως- Διονύσιος Εύπυρ[ίδης

περ ναυτικάς πυςίδας τους -ολυποθήτους και μυΟώδες ΙΙροκλής Ήράκλέως.

καταντήσαντας πίνακας αύτοΰ, ους εύχομαι νά έπιζήση κείται έ~ί τοΰ αύτοΰ λίθου έφ' ου και ή άνωτέρω υπ

δ πατήρ τοΰ έργου. ^ 107 έπιγραφή κατά την διά τοϋ Γ σημειωθεΐσαν

ά-ορά μοί είσιν έν ττ παρουση επιγραφή δυο, δ έν ττλευράν ττερί της άποδεςιών ττρός άριστερά φοράς τών

ς. 102-103 υ ο ο τ άκ τη ς, οΰχ ευρισκόμενος έν τ<ί» λεςίκω γράμμάτων δ'ρα την είσαγ. σημ. εις την ύπ' άρ. 107 έπιγρα-

ΡίΐδδΟλν (έ έκδ.), και δ έν στ. 109-110 Ηρακλής Κω- «ή*, υπό την πρώτην σειράν ύττοφαίνονται ά),λα γράμ-

πών ι ο ς. τό πρώτον θά ήτον ευεςηγητότερον άν ήτο γε- μαζα λεπτότερα, έ; ών διακρίνονται τά έ;ής στοιχεία

γραμμένον ή βοτάκτης- τοΰ δε δευτέρου παράλληλα ΛΤΚ. 0. I . . Λ, μεθ' ών συμφωνοΰσι κατά τό μέγεθος

ευρίσκονται και άλλα μάλιστα έττί έρμών, οίον έν τοις τ% ΕΤίΙΤΡΙ εν τέλει τοΰ αύτοΰ στίχου, άτάαθαλα δέ είσι

εκδοθεϊσιν έν Φιλίστ.τόμω Γ'. σελ. 281 : τω ΊΙρακλεΐ ·λα1χά τελευταία τοΰ 2 στίχου μετά της άςιοσημειώτου

Λεωνίδη, σελ. 282: τω Ήρακλεΐ Άλεςάνδρω, /α-αλή;εως τοΰ Ιΐρακλέως διά τοΰ 12.

— Άπελλά. σελ. 283 τω ·Ι1ρ. Νίγερι, και άλλα έν φ ιοο

άνεκδότοις εισέτι, έ; ών έςάγεται δτι οί έ'φηοοι ούτοι έ- (έν πίν. ΙΕ', Α)

τιμώντο ώς άλλοι Ήρακλεΐς. ουτω δέ και ένταΰθα δ ψ\ άοΐη κεΓται ^ί^ραμ^ενη έπΐ τοΰ αύτοΰ λίθοο . Χβτά

Κ' 1 ι Ά-, .ΤΤ,~. ι- ι 1 > ; <ΙΪ~£~Λ«* ττν ά'·/ω -λεοράν τοΰ τετραγώνου τήν δηλωΟεϊσαν έπΐ τοΰ

ωπωνιος εκλήθη Ίΐρακλης και ουχι ο Ηρακλής τν "/ω ν , ,·;··, %.· ' , ' β/

, , .ΤΛ 1\ . , - πίνακοί διά τοΰ Α. ουοενα οε νοον παρέχοοσι τα οια3ω6εντα

Κωττωνιος. ποοσετι σηαειονω οτι γ; οια του 12 τρα'^η της , ·,·'·'' ~"·υί> · ■ ο > - -

^>.ω»υ,. ^«^^ ^ ι, ^ ·; ί'«*».>!Λ» Ιγ^Ί' ·4» μέγιστα επί του λίθου τούτου γράμματα, δλον αυτού το πα-

Λεοντίδος φυλής ίνε βεβαιωμένη και ές άλλων πολλών γοζ π3ρΐλαα§άν0ντα, και φαίνεται' δτι συνείχοντό -οτε μί
έττιγραφών ήδη τταρά ΒοοΙΛ έν 0. I. τόμω Α'. άρ. Ιπ\ ά'λλων λίθων, μεθ' ών ήν συνηρμοσμένος και ό παρών

275 πρβλ. 284. κοινόν δέτδ 'Ιπποθωντίς. περιεργώτερον πρίν μετα-οιηθη εις άσ-ίδα. Άί>. Σ. 'Ρουοό-ουλοί-
loading ...