Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 119
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0069
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
119 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΠΜΕΡΙΣ. 120

βραχεία* σψειώσ^ είς ψ προχειμένψ ίπ^ραψψ. γράφει Πλούταρχο; 1ν βίω Δημητρίου κεφ. ι? χάΖν

« ήν δέ δ Φιλιππίδη; Λυβιμα'χου φίλος και πολλά δι

1) ή παρούσα επιγραφή Γνε παράλληλο; τή εν ταΐ; αύ_,ν β ^ |πα^ _αρά χοδ βαοιλέω5. |δ<5.

άνασχαφαϊς τοδ άγ(ου Δημητρίου τοΰ Κατηφόρη άνευ- ^ ^ ^ ^ _ρ5Ε[,, βδτ^ πρώς οτραχ€(αν εδ-

ρεθείση τόν Φεβρουοίριον τοΰ 4661. τή δημοσιευθείσα ^βΛβς άπαντήσα; 6Ϊνα[ χ«\ όφοέίς. δλλως δέ και

έντω Φιλίστ. Α' σε), 132 §π. καίέντή'Αρχ. έφημ. ^ ^ ? ^(^, μηδέν ένοχλών, μηδ' αύλική;

Πιττακη «ρ. 4108. ιίμφότεραι αί έπίγραφαΐ αύται τών _^(ας ^^^, φ[λοφρονουμένου δέ ποτε

αυτών νοόνων και διαθέσεων προϊόντα όυσαι χαράκτη- „· . , , , « ,»_/,.-„ ,λλ,ι,__?

Λι ^ Γ , « , του Λυαιμαχου προ; αυτόν και είποντος «ω Φιλιππι-

ρί'ουσι λαμπρώς τήν εύτέλειαν τών Αθηναίων και την . . 8_ , ν „ «

' γ 1 , *«. , , οη, τίνος σοι των εμων μεταοω;η «μόνον» εφη « ρα-

ταπείνωσιν τοΰ φρονήματος αυτών ηοη τότε, κατ αρ- . _ , _ , , „ ,

ΤΓ, " ' σ \ -\ σιλευ, μη των απορρήτων η. ταύτα Οαυμασιως συμ-

νάς δηλαδή τοΰ γ αιώνος π. Χ., τόσον, οσον και επί > . , - ,, ~ ,. , Γ

κ « ' ' , φωνουσι τοις εν τη ημέτερα επιγραφή, ε; ης, ως νό-

των δωμαϊκών νοόνων έκ πολλών τεκμηρίων αποδεικνυ- . ,,. ,, „„}'»'- -

" " Λ1 , ι*, μί-ω, ορίζονται πλέον και οι χρόνοι του ποιητου του-

εται. προς Ικτέλεσιν δέ της εικόνος τών χρόνων εκείνων ' , >ι ιιι 1!Η ,,

1 ' , ΛΓ, , 0, του ακριοεστερον ακο τ^ 111 — 124 ολυμπιοος η

πρέπει νά ληφθή και ή ύπο τοΰ Πλουτάρχου εν ρκο 0„. γ , . . , , ν «

'Γ ·' _ ' _ , , 1 , 336 — 281 π. λ., αφου κα>.α μεν τον Ιουΐοαν «ην

Δημητρίου οουεΐσα υλη και Οση α/Λη ενρησιμευσε προ; ... , ,, , >, , ,

, ' , ' ' _™ ' Γ „ Γ, επί της ριά ολυμπιοοος, κατα οε την παρουσαν επι-

τοΰτο τω νεωτερω ιστοριογραφω της Ι'^λλαοος 1 εωργιψ ' ' , , -, ,, ,

\ ,Γ' Γ , , _ ΤΡαφήν και επι της ρκο ολυμπιαοο; έ,η. οεν ενορώ

I ρωτη εν τω ενενηκοστω εκτω χεφαλα φ τη; συΤΤρα- ^ £ , ^ & ^ ^ ρο(;ί_ ^

φηςτου, τό όποιον έσφρα>ε μΙ^τας έ;ης λέςεις: ·«■ ? ^ 1855 σελ. 069, 1,-ηθέλησε νά

ταν τοιαΰται επαιτικαι πρεσοεΐαι ηναι αι πραςεις ει; ας ° . . _ ^5 , , , , , ,

■ ■-η ι * λ ν 3 τρεψη τά του Λουιοα «επι τη; ρια» ει; «επι τη;

μετανειριζεται η πολι; τών Αθηναίων τους επίσημο- ' |" , , , .

Γ, Λ Γ, ' . . , Λ, Λ , ' , ρκοίη. άλλω; οε και οι λοιποί των νεωτέρων σοφών

τάχους αυτής πολιτας και οι ας αυτούς ρραοευει — τοτε 1 » » , 3 λ. > - *

. ' ,, Λ , , Γ, , περί τήν ρκ ολυμπιδοα ετασσον την ακμην αυτού, οιον

δ ιστορικός, όστις νε συνειθισμενος^εις τον ελληνικον 1^ ^„ 2 β8Χ. 6ίδ. Ια-

χόσμον, δποιον δ 4Ιρόοοτος θουκυοίοης και^ενοφων ' ^ ρ^ Κβα1.Εη ^ ρ; σελ. 147

τον διηγούνται, αισθάνεται πλέον οτι η ^,ωη εςελιπεν εκ ° . 0 ;)0 «

, , «μεταςυ 118-22 ολυμπ.,.

του αντικείμενου του και με Ολίφιν και ταπεινωσιν Χε.-

·, . χ γ , 4) δυσκολίαν τίνα φαίνεται Εχι παρέγει εις τήν πα-

Κειονει την ισχοριαν του». ' χ , ' , ,

ροΰσαν έπιγραφην το εςής· πώς άφοΰ κατά τά ήδτ έ-

2) εκ τών έν τή επιγραφή μνημονευομένων ίστο- , .π' > , ΛΤ ,^,'

' , , \ Ζ \ ο , ,* γνωσμενα δ Πειραιευς και τα φρούρια, Μουνυχία δήπου

ρικών συμράντων και άνδοών, ών ρεοαίως γνωρι,ομεν , ,. Μ ,., ' , , 00~ ν - , ,η

^ Γ1 ^ , . , ς- και Μουσειον, ελευΟερωΟεντα περί τό 28< π. Χ. οια 0-

τούς νρόνους, οιον τής έν Ιώώ (ή Ιφω. Αππ. Συο. ί)0 , %, / ^ ιΐ' η ' - \ ^

, ' , , - γ λυμπιοδώρου (και 1 Ιυρρου πιθανώς), αναφέρονται εν-

Βεΐίΐί.) τής Φρυγίας μα/ης εν ετει ^00 π. Χ. ολ. Λ ο-, γ « μ η » ,

ιομ ' ι-ν - ιίί γ * >3 ταυ0α' στι/· ω' ίΑΥίπω έλευθερωβενχα; η ποίαν

ΙΖϋ, α (εν στ 1 (), του Γ-υκτημονος αρνοντος (εν »λ -α / / οι\ ' ^^ > ι λ

' ν ^ „ , , \, δλλην ελευΟεριαν (στ. 31) παρα την απαλλαγήν από

στ. ιό και 1υ), ος ηρ;ε τήν επωνυμον αρνην ολ. *. α -■■>■«» <■ < α ,

ιοη ο- » οοο Υ -Ί γ * / της μαχεοονικης φρουράς, εισαχθείσης υπο Δημητρίου

120, ρ, ητοι 1\ρ.) π. Α., του Ισαίου αρ/οντος (στ. ν^ ν ν «χιο ν - « >« , ,

'ίΟΛ ? η - » .ίο V Ο»^ ν , ? ηοη κατα το ο')8 ετος, εκομισατο ο δήμος; τούτων και

4ν) ος πιθανώς ολ. 1.}2. 0— 28α π. Λ. ηρςεν εκ ν·,, ,. ,

1 ζ ' *' άλλων τοιούτων την έςακρίδωσιν νρη,ουσαν πραγυ.ατείας

τούτων ει/.α.οντες δυνάμεθα να Οεσωμεν τον εν στ. 1 * ,. Λ , , , , , " ' »'■"-</ «

Γ, . ΛΛ. Ι. ,„ _ , οιεϊοοικωχέρας αφίνω είςχους φιλίσχορας· αφΟυ και δ ώ-
νεον αρνοντα Ι:, υ οιον εις την 124 ολυμπιάδα, ης ου- , , ,' ,.,,„χ,

. , ν , , , > «ν Λ « Ά Ρ[3μενος νωρος οια το παρόν τεΰνος επληοώΟη πλέον.

Οείς αονων ην γνωστό; με/ρι τουοε. επειοη οε ο Λυ-

, ,, ,^ν ~ ,, ,> , , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΟΓΣΟΠΟΓΛΟΣ.

σιμα/ο; απεσανε το ο ετο; τη; ολυμπιαοο; ταύτη:, εν

δέ τω ψηφίσματι ώ; ζών φαίνεται δ'τι αναφέρεται, δ ^ Ρ Ο Ρ \ Μ Α

Κύοιο; θετέος μεταςύ τοΰ ά και γ' ετου; τή; 124 έν ^ 82 ^ 13 κ^Θεν άντ1 0,!)0 γράψον 1,96
ολυμπιαοο;.

3) δ δέ τιμηθεί; έπ'αυτοΰ άνήρ, δ Φιλιππίδη;____

Α. Σ. Ρ.

μ τ.*χ·

(στ. 8), δ άπλώ; ουχως ένί δνόματι κληθεί; πρός με- τυπογρα-Μ/.ά Καί άλλα οιαδήποτε άμ«ρτήματ« έν

γαλητέραν τιμήν δήπου, ως επιφανής, ήν αναμφιβόλως ['^νη έφημερτδι εΐναι ε?ς λογαριασμών τοΰ υπογράφοντος εκα-

δ γνωστός κωμικός ποιητής « υιός Φιλοκλέους· ήν δέ στον έν ^'ί *ΡθΡον·

επί τής ρια' δλυμπιάδο; η κατά Σουΐδαν. περί τούτου δ εκδότης.
loading ...