Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 127
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0073
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
127 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΪ

αριθ. 118

.... η πολλά κα . .
.....α

Τάδε διέλυααν οί δικαστα· (^εοίοχο&ν
των άμρκέρον τά μεν κ;ήχατ(α είναι τή;
5 &εού και μηϋενί έ;είναι μή:(δ . . .

μή:ε υπο^εί^ιι, αλλά έκ τών π(ροσόόων Ού-
ειν τα; ίίυσία; τον ί=ρ£α μί Π των γειτό-
νων κατά τα ττάζρια.
Απαγορεύει δε και ή ί>εό; κ(·<1 ί προφήτης

10 Καλλίστρατο; μηΟένα.......... (κτη-
μάτων τών εαυτή; μηό.......

δέ μισβοΰσΟαι.....

μηδέ κακοτεχνείν μ . . .

τη; κτήματα μήτε τ............(προφά-

15 σει μηδεμιαϊ ώ;.......'.......(προσό-
δων λαμοανον(τ . .
ειν εαυτεί . .
καταλε . .
νον δ . .

20 του . .
μη . . . .

Έπΐ τεμα/ίου στήλη; λίθου IΙεντελησίου. ευρεΟέντο;
προ ολίγων ήμερων ενταύθα έντδ; φρέατος τή; οικία; τοΰ
ίατροΰ II. Στεφανίτση. τή; κειμένη; παρά τήν εκκλησία ν
τη; αγία; Ειρήνη;. ΊΙγοράσΟη το τεμάχιον υιτό τή; αρχ.
έταιρία;, και είναι τώρα έν τω .ΥΕυσείω τη:, τω εν τω
Πανεπιστημίω. 'Τψο» 0.21, πλάτο; 0,24, πάχος Ο 10.
Τά γράμματα, ώ; και τό ςυλογράφημα δεικνύει, είναι
τών πρώτων Μακεδονικών χρόνων και ςοιχηόόν. *Αν οί
στίχοι 4ο; 6ο; και 7ο; συνεπληρώ'ίησαν ύπ' εμού, ώ;
εδει. κα! αν ήτο άσφ^λέ; να εϊπη τι:, ότι έκαστο; στί-
χο; είχεν άπαρεγκλίτιο; γράμματα 32. κατά ταύτην τήν
άναλογίαν ήδύναντο νά δοκιμασΟώσι πλείονες $ δσα;
εγώ έδωκα συμπληρώσει; υπό τών δυναμένων και βου-
λομένων. Έγώ δέν επιχειρώ τοιοϋτό τι. και αρκούμαι
μόνον ετι νά εΐπω, δΊι μίτά το τοΰ 2ου στίχου τελευ-
ταϊον \ δ λίθο; ουδέποτε είχεν άλλα γρα'μματα έν τη
αύτη γραμμή, άλλ' εκεί Ιληγβν ή φράσι;· ουτω και Ιν τφ
8ω στίχω.'Αφέθη δέ ανέκαθεν κενό; γραμμάτων τό-
πο; §ν.ό; στίχου μετά τον 2ον και 8ον στί/ον. Το δέ
τρίτον γράμμα τοΰ 19η στίχου άν είναι Μ. ή Ν, δέν
διαγινώσκω. Τ{] Π Μαίου, 1802.

Στέφανος Α. Κουμανούδης.

[ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. 128

Β Η ΕΝ ΤΩ ΑϊΟΧΥΣΙΑΚΩι ΘΕΑΤΡΩι
ΑΝΑΪΚΛΦΪ1.

επανέρχομαι εί; την έν σελίόι 102 τή; παρούσης
έφημερίόος όιακοπ = ϊσαν έ'κΟεσιν τή; ανασκαφή; τοΰ δι-
ονυσιακού θεάτρου και τώ> έ; αύ:ή; έςαχΟέντων εί; φώ;
μέχρι τή; οήιερνν άρ/αίων μνημείων.

καθ" ά έν σελ. 90 ΐόήλωσα, ή υπό τοΰ κυρίου Στράκ-
κου τότε διευρυνόμενη ανασκαφή τοΰ θεάτρου έ/ώρησε
κα;ά δύο διευθύνσεις* ήτοι μία μέν τάφρος άνοίχΟη
ττρό; δεςιάν τών άνακαλυφ'Ιέντων θρόνων, παρακολου-
θούσα την προεδρίαν ττπρ! την όρχήστραν και τό κοί-
λον τοΰ θεάτρου Ι; εω; επτά μέτρων γαλλικών βά-
θους κα! τριών εω; τεσσα'ρων και πλέον πλάτου;, καί
θυ;α>: άνεκαλύφΟη συνεχή; σειρά βρόνων προ τών
κερκίδων πανομοίων τοις έν οζΚ. 10.} άπεικονισθεΓ-
σιν, μέ/οι τή; δ=;:ά; παρόδου από τή; μέση; τοΰ ίε-
ρέω; τοΰ Διονύσου έλευΟερέω;. αύτοΰ δέ μετα;ΰ :ή; τε-
λευταία; κεοκίδο; και τοΰ τοίχου τή; δβς.ιάς παρόδου
ευρέθη κλίμα; άποτερματί^ουσα το δεςίόν πέρα; ή κέρα;
τοΰ κοίλου, οπω; καϊ εν τω ίΐεάτρω τή; Μήλου, τών
ΙΙατάρων, τή; Στρατονικε/α; και τή; Δραμυσσοΰ εικονί-
ζεται τοιαύτη κλίμα: (Ιρα 8ίΓαο1ί ΐ&3 ίΐΐΓ^τΚ'οΙιϊ-ίοΗβ

ΤΗβΗίβΓ^'ΛββικΙβ· Ρρΐ8<1.%πι 1843,πίν. VI, 5 VII, 5,

VIII, 7. \νΐϋβΰ1βΓ ΤΚο&ίΒΓσρ^ίχΐ'πάβ οίο. ΟοκΐΙΐη-

§οπ 1851, πίν. I. 28) και ό νϊπ*ανία5 διαγράρει το
άρ/αίον έλληνικόν ίίεατρον (δίταοΐί αυτόθι πίν. VII, 3).
τό μετά τήν κλίμακα ταύτην πλάτο; τοΰ τοίχου της
παρόδου εκ μονόλιθων πλίνθων συγκειμένου ήν κατά
τό τέρμα τή; κλίμακο; κάτω μετρηΟέν Ο, 44 γαλλ. μ.
εντεύθεν δέ έχώρ^σεν ή ανασκαφή, παρακολουθούσα
τον άρ^αίον τοϊχον τή; όε;ιά; παρόδου μέχρι τή; γω-
νία; τή; έςωτερική; τοΰ ιΐεάτρου μέτρα γαλλικά 29
περίπου, από δε τή; γωνία; ταύτη; μέχρι τοΰ τεί/ους
τή; καλουμένη; στοά; τοΰ Εύμένου; υπό το τείχος της
ακροπόλεως ήδη πρότερον δ κύριο; Χτράκκο; εΐχε
περισκάψη τάφρον ίκανώ; βαΟείαν. ώστε έφαίνοντο
οί δόμοι τοΰ αρχαίου τεί/ου; και άντηρίδε; (δρα σελ.
04 τή; παρούση; έφημερίδος). τό τεΐχο; τούτο τό δυ-
τικόν τοΰ κοίλου τοΰ ίίεάτρου κατ άρχϋ; κατ' ευ-
θείαν γραμμήν άπο τή; γωνία; προ; τήν ο./οόπολιν
χωροΰν μέχρι 17 μέτρων γαλλικών, έπειτα κλίνει πρδς
τά ε;ω και γίνεται καμπύλον και διιτλούν έν μέρει
ουτω; ώστε αί φανεισαι κατ άρχα: άντηρίδε;. ώ; στη-
ρ'ζουσαι ΙςωΟεν τό τείχο:, ευρέθησαν δ:ι κείνται μεταςί)
διπλού τείχους, ή δέ εκτασι; τοΰ δλου από τή; έ;ω-
τερική; γ(1)νία; τή; κατά τήν πάροδον μέχρι τοΰ \·ίγβς
τή; στοα; τοΰ Γ.ύμένΗ;. υπό τήν δποίαν εισέρχεται, κατα-
μετρηΟείσα ύπ' εμού ευρέθη γαλλ. μέτ. 5-, ΪΙ» γ.ε.ίπβ.
loading ...