Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 129
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
129

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

130

έντός δέ τοΰ τείχος τής στοά: τόξί Ευμενούς ευρέθησαν
ίχνη δύο άρχαίωντειχών σχεδόν π^α^^λω: χωρούντων
όλλήλοις κατά φ φοράν τή; ευμενείου στοά:, ά/.λ' ουτ;3
ταΰτα ίκανώ; εςεχώΟησαν ουκτε τά Ιςώτερκά τοΰ κοίλου
τοΰ θεάτρου περί ών ήδη έλεγα.

εν τω αυτω όε χρόνώ και άλλη τάφρος Ιταφρεύ-
εχο μετα;ΰ τοΰ ί)ρόνθϋ τοΰ ιερέως τοΰ Διονύσου ελευ-
Οερέως και τοΰ κέντρου τή; δποΟΐτομένη; σκηνής τοΰ
βεάτρου προς εδρεσιν τ?,; ίΗ>μέλη; και τοΰ λογβίΟυ.
τότε όέ άπδδϊίχ'ίη £ή ~ά εκ πλίνθων αρχαίων συν-
χεΟέιμένα τείχη κατά τήν φοράν" τη: σκηνής τοΰ ί)εά
τρου, δι' α κάγώ και δλλοι τυχόν υπέθεσαν τήν δρ.
χήστραν λίαν μιχράν, οία και εν τω άρχάίω επί τον
νομίσματος ά,τε·.;:άσματ' τον θεάτρου έ,αίνετο ·,ορα
σελ. 04) και έν σελίόι !)(ί το κοίλον τον θεάτρου
είς πέντε κΐρκίόα; δπ'ίΟεσα όιηρημένον κατά τήν πρ '»-
την ζώνην, τά τείχη ταύτα λέγω έφάνησάν κτίσμα ό/υ-
ρωματιζόν δστεροτέρων χρόνων, £ν πολλή ,3ία άποτε/.ε-
σΟέν έκ τών ενόντων αϋτοΰ λίθων και μνηαείων παν-
τός ειοου;, έττί τη: βρχήϊτ^ χα! όύχί δις ίκανόν βά-
θος ΟεμελιωΟέν. αΰτοΰ ευρέθη ένεκτισμένη μεγάλη
στρογγυλή σ:ήλη μετ αναθηματική: έπ γραφής, έκδοΟη-
σομένη; κατωτέρω, ή: ή αρχή· « δ δήμος βασιλέα Ά-
ριοοσρ^άνην ν .

ο,τισΟεν όέ τών οχυρωματικών τοίχων τειχών προς
μεσημορίαν πολί» Βαθύτερα ευρέθη κτίσμα κατά την
φοράν τής σκηνή;, ομοιον τω λογείω τοΰ θεάτρου μετά
κλίμακος έκ πέντε βαθμίδων, ών ή τελευταία προς τά
άνω κατά το προ; την ορχήστραν βλέ-ον πρόσωπον
αύτής Ιφερδ τήν έςής επιγρβφήν, (ή: τό πανόμοιον ζή-
τει κατωτέρω).

σ ο ί τ ό ό ε καλόν έ' τ ε υ ; ε, φ ι λ ό ρ γ ι ε, Βήμα 0 ε ή τ ρ «
Φαιδρός Ζωΐλβ βιοδώτορος'ΑτΟίδος άρχός.

άπέληςε δέ ή κλίμα; είς το λιΟόστρωτον έδαφος της
σκηνής, ο ήγγειλα συντόμως έν σελ. 102. χό δψο; χοΰ
λογείου τούτο., πλησίον τής κλίμακος καταμετρηΟέν ευ-
ρέθη — 1,40. τό δέ τής κλίμακο; ολης υψθς= 1,375,
το όέ πλάτος αυτής κάτω κατά τήν 3άσΐν= 1,043 έ-
κάατης δέ τών πέντε Βαθμίδων αυτής το 5ψος και πλά-
τος εχει ουτω· χή; μ^ν άνωχάτης τής φερούσης τήν έ-
πίγραφήν τό υψος = 0,23· τή: δέ δευτέρας βαθμίδος τό
δψος=0,29, τό πλάτος 0,21· τής τρίτη; δέ χό μέν δψο;
0,27, τό δέ βάθος 0,28· τή; τετάρτης τό μεν δψο; Ο,
203, τό δέ βάθος 0,27· τή; δέ τελευταίας ή πέμπτης
τό ΰψος 0,30, τό βάθος 0,28. οί δέ λίθοι τής κλίμα/.ος

λευκοΰ μαρμάρου, τό 8λον δέ πλάτος τής κλίμακος ταύ-
τη; δεν άνεκαλύφΟη ά<όμα.

κάτω δέ τό βνακαλυφΟέν μέρος τή; όρ/ήστρα; μεταςΰ
τοΰ λογείου τούτου και τοΰ θρόνου τοΰ ίερέω; τοΰ Διονύ-
σου ήν στρωμένον μέ -/,άκα; ^ομοοείδε;:, ώ; είτα έν
σελ. 102 τ=λ.· αλλ οϋχί ό'λον τό εδαφο; τή; όο/ήστρας
τοιούτον έφί!>η, άλλα μόνον τό πέρί τήν είρημένην ττερ!
τό μέσον κοιλότητα, εκτεινόμενον ένθεν και ένθεν μ. γαλλ.
3,40 άττόι τή; περιφερεία; τοΰ κύκλου τή; κοιλότητο;. ες-
αχΙ>εΐσά δέ μία δομοοειδλ;ς πλά; ττρό; δοζιμήν εδ-
ρέΟη δ.ι ήν έστρωμένη έπΙ άμμοκονία:. μετά όέ τήν
^ομοοιιδή στρώσιν τ'ΐύ;Γ(ν τ^ν ένθεν χαί ΙνΟεν τής
μαρμαρίνης έπιμήκβ; ττλακό; και -?ρί αυτήν ( ηΟανώ;·
όό:ι δέν άνεσκίφη εί;ε;ι δ'.ον τούτο τό μέρν ) ή λοιπ%
σ:ριϊ)3ΐ: σύγκειται ϊκ μεγάλων τετραγ<ι»νίκών πλακ(ί)ν, υ-
μητχείων και τούτων, καταμέτρησα; δέ και το ό'λον διά-
στημα ά.τό τοΰ τοίχου τοΰ είρημενΟυ λογείου μί/οι τοΰ
κέντρου τής κυκλικής κοιλότητο; ευρηκα—(ί,ΟΟ γαλλ. μ.·
μέ/ρι δέ τή; πρώτη; βαΟμίδο: τοΰ κοί/.», μεΟ' ήν κείται
ό σ;ί/ος τ(ΰν Χρονών τό ό'λον μήκος ά-.ο τοΰ τοί/ου τοΰ
λογεί8= 17,0(). αΰτή; δέ τή; βαΟμίδο; τή; τ;ρ ί>τη; τοΰ
κοί/.Η τοΰ ι)εάτρΒ τό κλάτο;= 1,23 μέ/ρι τοΰ ποδός τοΰ
Ορόφου τοΰ ίερέιο; τοΰ Διονύσου έλ6υ')ερέως« μί/οι δέ
τής άρχή; τή; έ.τομένη; δευτέρα; βαθμίδος τοΰ κοίλου
εις ήν άκουμοοΰσιν δπιιΟϊν οί Ορίνβι ό'λον τό -λάτο: χής
βαθμίδος χής πρώτη; γίνεται = 2,03. τό δ^Ος δέ τής
βαθμίδος ταύτη; δέν ήδυνήΟην νά μετρήσω διά τά; ορ-
θά; ίσταμένας και έρε;δομένα; εί: ταύτην τήν πρώτην
βαθμίδα πλάκας τά; ττεριφρα^ούσα; τήν όρ/ήστραν
και νωριζοόσας αυτήν άττό τοΰ κυρίίος >)εάτρου καλου-
μένου, περί ών Ιγραφα έν σελ. !)3, και εμμένω ?ί; τά
τότε μοι δόςαντα, εδρών και τεκμήρια ϊσωθεν ταύτα-
δτι αί πλάκες αύται άπό τοΰ μέρους χής δρχήστρα; κα-
λώς μέ άμμοκονίαν ή μάλλον ειπείν μέ το τουρκοοαρ-
βαριστί κουρασάνι λεγόμενον. άδιαπέραστον 3ν υπό
τοΰ νηροΰ. άλειμμέναι ευρέθησαν χατά τοΰ; αρμούς,
προσέτι δέ καϊ υδραγωγείον πτ,λινον τών πολλάκις έν
Αθήναις άπαντωμένων τετραγιονικόν Ι/_ον πλάτος μέν
έςωτερικόν 0,22, έσωτερικόν δέ 0,17 και βά')ο; 0,13
ευρεΟέν έπί τοΰ λιΟοστρώτου έδάφου; τή; δρ/ήστρας
προ τοΰ λογείου κατά τό μήκο; τοΰ δποίου μαίνεται
ό' ι εκτείνεται· διότι άνεφάνη και χατά τήν δε;ΐάν κάτω
πάρνδον καίδή σκεπασμένων μέ δ.ττάς πλίνθους ή σαφέ-
στερον ειπείν μέ τούδονλα έκ τών και μέχρι τή; σήμε-
ρον έν χρήσει· και τούτο λέγω τό δδραγωγεϊον, αναμφι-
βόλως έργον τών χρόνων τής βαροαρότητο;, βεβαιόνβί
loading ...