Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 131
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0075
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
131

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

132

πω; έκείνην μου τήν γνώμην.

περί ό'λην δε τήν όρ/ήστραν εύθυς δπό τήν είρημέ-
νην πρώτης βαθμίδα τοΰ κοίλου δποκρύπτβτ<αι δόραγω-
γειον άρ/αίον κατοισκευασθεν επιμελώς ίτβ ττ=ρ και τό θέ-
ατρον, ?να δέχηται τά εκ τή; βροχή; νηράκαί τά καταςάλ-
λάζοντα από ;οΰ κοίλου τοΰ ί}εά:ρου. τοιούτον δέ δόοα-
γωγεΐδν ευρέθη και περί την δρχήστραν τοΰ έπΐ "Ρη-
γίλλη θεάτρου, χοΰ δέ παρόντο; έ; οπή; άνοιχθείση;
έμπροσθεν χοΰ θρόνου χοΰ ίεοέως χοΰ Διονύσου μόνον
τό πλάτος έδυνήθην να καταμετρήσω- ήν δε Ο !)(), χό δε
βάθος δεν ήδυνήθη νά μου σώση ό εργάτη; οιά το στε-
νδν τη; δπήί, δι' ή; δεν εύκολόνετο νοί το καθαρίσβ
ώ; κάτω. αί πλευρά! δέ χοΰ δόραγωγείου τούτου ήσαν
λίθβ πειραϊκού σχληρ#Η(αλω« έςεσμέναι, ή δε ρύαις φα-
νερώ; έφαίνετο έκ τη; κλίσεω: ην ε?/εν ή εν αύτω
ίλΰ; δ:ι προ; τήν άριστεράν πάροδον φέρεται.

αφού δέ και ενταύθα ούτω; άπήληςε το έργον άνοίχ-
χθη κα! άλλη τάφρο; καχά μήκο; τή; σκηνή; άπο χοΰ
εδρεθέντο; λογείου χοΰ Φαιδρού προ; χήν δε;ιάν πάρο-
δον. ευρέθη δέ μικρόν μέρο; χοΰ λογείου τούτου λιθώ-
στρωτον εκ μαρμάρων είλημμένων εκ τή; στέγης τοΰ
άρχαίου θεάτρου και έρειδόμενον επί τοίχων άθλιων ή
έπΐ μεγάλων πλίνθων λίθινων έκ τοΰ αρχαίου θεάτρ»
και άλλων δστερωτέρων χρόνων, το πλάτος τοΰ λιθό-
στρωτου τούτου εδάφους της τοιαύτη; σκηνή; = 3,20,
τδ δέ μήκος έφάνη μέχρι τή; δεΞιας παρόδου, αϋ-
τοΰ δέ ώς δποστήριγμα ευρέθη δπό το δποσκήνιον πλη-
σίον τής δεξιά; παρόδου και βάθρον μετ έπιγραφής, έκ-
δοθησομένη; κατοτέρω, ή; ή αρχή « ή πόλι; Τιβ. Κ.λ.
Καλλιππιανόν η. χωρησάση; δέ .τής ανασκαφής μέχρ(
■ή; δεςιας κάτω παρόδου τοΰ θεάτρου, ευρέθη δ'τι δ
τοίχος τοΰ προσκηνίου τούτου τοΰ ποιηθέντος δποΰ Φαι-
δρού χωρεΐ εντός τής δρ/ήστρα;, στενήν μόνον διάοα-
σιν άφίνων πρό τή; δε;ια; κάτω παρόδου και έμπρο-
σθεν των τελευταίων προς τό δε;ΐον κέρας θρόνων τής
προεδρίας ώς ένος γαλλικού μέτρου.

άν και ή προς τήν όρ/ήστραν πρόσοψις τοΰ προσκη-
νίου τούτου τοΰ Φαιδρού δέν άνεκαλύφθη εισέτι δλη,
άλλα μόνον μικρόν μέρος αύτή; πρός δεςιάν τής πεν-
ταβάθμου κλίμακος τή; σκηνή;, ομω; συγχωρεθήτω μοι
και από τούδε να εκφράσω τήν γνώμην μου περί τοΰ
πράγματος, νομίζω γαρ ?τι ή επί τή; ανωτάτη; βαθ-
μίδος επιγραφή τοΰ Φαίδρου κείται εν τή ί)έσει της και
μαρτυρεί δ'τι ούτος κατά τον γ αιώνα τυχόν μετά Χρι-
στόν, ίσως έπ'ι Διοκλητιανοΰ (305 μ. Χ.), δ'τε διά του;
ζαταδιωγμούς τών Χριστιανών άνεπτερώ()ησαν αϊ ελ-

πίδες τών εθνικών, φιλόμουσο; τι; ών. άλλ' ουχί και
ανάλογα τή; προθυμία; του χρήματα Ιχων, άπεφάσισεν
εκ τών ένόντων να άνασ:ήσ{) τό παλαιον θέατρον, εν ε-
ρειπίοις ον ήδη τότε. ώ; φαίνεται, και κατεσκεύασεν έκ
τών λειψάνων σκηνήν τινα κακώ; συντεΟειμένην, και
δή κατά τον τρόπον τών έπΐ τών ^ωμαϊκών χρόνων
θεάτρων έκτισε τό προσκήνιον εντός τή; ορχήστρα;, ού-
τω; ώ: και ει; τό Ιν "Ακραι; πόλει τή; Σικελία; θέ-
ατρον ευρέθη ( δρα δίταοΐί ΤΗβαΐβΓ§. πίν. VI, 4 και
λνϊβδβίβν πίν II, 2 προλ. σελ. 10) τό προσκήνιον μετα-
πεπνημένον έντό; τη; όρχήστρα:, και εί; τό εν Συρα-
κούσαι; περίφημον άρχαϊον θέατρον (ό'ρα "\νΐβ8βΐ6Γ πίν.
II. 1 και σελ. 10 ), και ει; τά έν Ταυρομενίω και έν Κα-
τά·/^ (ΨΐβδθΙβΓ πίν. II, 5 Α, μετά σελ. 11).

τούτου δέ τοΰ Φαίδρου έργον νομίζω και το λιΟόστρω-
τον έδαφος τής σκηνή;· τήν δε μεταςύ τοΰ προσκηνίου
τούτου και τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου ευρεθεΐσαν πλάκα
μετά κυκλικής έν τω μέσω κοιλότητος, περί ή; και ανω-
τέρω έλεγα και εν τέλει τή; 102 σελ. έγραψα ακροθιγώς,
θεωρώ νΰν θέσιν τής θυμέλης τοΰ άνανεωθέντος και
ουτω μεταποιηθέντο; θεάτρου τούτου τοΰ Φαίδρου* και
δήλον έκ τή; κοιλότη: ταύτη; δ'τι ή θυμέλη τοΰ Οεάτρ»
τότε καν. Ιπ! Φαίδρου, απλή τι; στήλη ήν, στημένη ουχί
άκριοώ; έν τω μέσοι τής δρχήστρας, αλλά μάλλον προς
τό προσκήνιον άνευ κρηπιδώματος ή βαθμίδων, άλλως
τε οί μή μόνον ε; εγχειριδίων διά παιδία τών σχολείων
μαθόντες τά περί τοΰ θεάτρου καλώς γνωρίζουαιν. δ'τι
περί τή; μορφής και τής θέσεως τής θυμέλη; ουδέν
βέβαιον ινε γνωστόν μέχρι τής σήμερον ίσα δέ περί
τούτου εγράφησαν βασίζονται εί; αντιφατικά; ειδή-
σεις γραμματικών και λεξικογράφων δστερωτέρων.
ίχνη δέ θυμέλης βέβαια εις τά μέχρι τούδε άνευρε-
Θέντα και άνασκαφέντα θέατρα δέν ευρέθησαν, διό τδ
παρόν θυμελικόν ιχνο;, εάν και μετά τήν τελείαν τοΰ
θεάτρου άνασκαφήν βεοαιωθή, ?νβ πολύτιμον ε?ς τήν αρ-
χ. ιολογίαν τών έλληνικών θεάτρων.

ένω δέ ταΰτα μετά πολλής σπουδής έγίνοντο, και
άλλη τάφρος άνοίγετο από τοΰ μέσου τοΰ κοίλου. 3 πρώ-
τον άνεκαλύφθη, περί τήν δρχήστραν πρός τήν άριστε-
ράν πάροδον τοΰ θεάτρου, άλλ' εις αυτό το μέρο; δέν εδ-
ρέθη ή σειρά τών θρόνων τή; προεδρία; πλήρη;, ουδέ τά
πρώτα μετ' αυτήν έδώλια αβλαβή, ευθύ; γάρ μετά τόν
Θρόνον τοΰ ίερέω; Αδριανού έλευθεραίω; τον έν αρ. 99
έκδοθένια, δ'πισθεν τοΰ δποίου έφαίνετο τμήμα κίονος
στρογγύλοϋ εύμέγεθε; διάμετρον εχον 0,50 και επ' αυ-
τού κτίσματα κακά και βάρβαρα, ευρέθη πλάς Ιγκαρ-
loading ...