Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 135
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0077
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
135 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΒΡΙΣ. 136

εκ τοΰ αύτο.ϋ νομίσματος ήδύνατό" τι; νά είκοτολογήστ,, άπεικασματα κατά την οΐ* και έν έτέρω λίΟω έκ

άλλα δέκα και τρεΐ;. τούτου· άποτμη'ίεντο; ίδρ£ίίη:ϊ»ν; έ; ων θάλασσα ή γοΰν

έ'τειτα δέ έΐϊίχβίρη*3ν ί κύριος £τρακκο: άνασκαφήν ί)αλασσία ί>εά φαίνεται μοι Χ* ά>λμα τούτο, τέχνη; 8ν θδ

κατά το μέρος τη;σκηνής τό πλησίον τή; δε:ιά; πα- κακή; τών ρομαϊ/.ών ί'σω; χρόνων και λίθου πεντελησίου.
ρόδου, ο-του όμως οί πολλοί και μ=γα*).'όι λίθοι οί εύρε- ο') τμήμα άγά/.ματο; γυναικείου ποόήρη χιτώνα Ιν-

6έντε; αύτού έγκτισμέ. ι έμπόδισάν αύτόν, σπεύδοντα. να δεδομένου και τούτου, αλλ όρΟήν στάσ·.ν Ιχοντος* τδ

φ^άσ/] το ποΟούμενον άρχαίον ϊδϊφο;. τούτου ή ευρεσις μέγεθος αύτού μεγαλητερον μέν τού φυσικού, μικρότερον

• άπέκειτο εις τήν άρχαιολογί'ήν Ιταιρίαν, ήτι; άνάχωρή- δέ τού ανωτέρου· ή τέχνη μετρία, δ λίθο; πεντελικός·

σαντο; τού κυρίου Στράκκου επεχείρησε τακτικώτερα τΓ(ν σώζεται τό κα':ιο ήμισυ σχεδόν τού δ"λου σώματο;.
ανασκαφών Ι;ωΟΐν από τού μέρους τή: σκηνή;, ώ; /.Ά γ') γενναίου Σατύρου ή μάλλον ϋειληνού *) είκών, Ιζ

δ σοφό; Στράκκο; ηύχετο και ί)ά Ι'καμνεν, άν είχε τον λίθου πεντελικού ει; άτλαντα μεταποιηΟέντο;, ό'πω; υ-

άναγκαίον προ; τούτο καιρόν. π',οαστάζ{] τι, ώ; ή όπισθεν αύτού συμφυή;τετραγωνική

ή άρχαίολ,ρ^κή οΰν εταιρία νυν, άνασκάψασα τόσον στήλη καταδεικνύει, μήκο; έχουσα 1,67. αύτοϋ δέ τοΰ

μόνον μίρο: τή; σκηνή; ξαον ε νόμισε πρδς τδ παρόν Σειληνοΰ τό σωζόμενον μήκο; από τού όεζ-ιού γόνατος

άναγκαϊον ώστε νά μή γίνονται ~ά άνευρεΟέντα έμπό- μέχρι τού τραχήλου 1.58. λείπουσ: δέ αύτού οί πόδες

διον 6?; τήν μετακόμισιν τών χωμάτων και λίθων εκ άπό τών γονάτων και έ:ή;· και των χειρών δέ μόνον

τού εσωτερικού τού θεάτρου, άνευρε τα Γχνη τή; άρ- μικρά ίχνη φαίνονται ένθεν και ένθεν τή; διπλή; όσφύος

χαίας σκηνή; όπισθεν τή; υπό Φαίόρου ποιηΟείση;· συμπεφυκότα. νομίζω δέ ότι γενναίο; τι; βραχίων,

αλλ, ώ; είπα. ταύτα ί)ά ά,α ικαλευΟώσιν άκριοέσ-ερον ευρεθεί; ού μακράν τού μέρους τούτου ττρό πολλών ήμε-
μετά τήν τελείαν ανασκαφή/ τού ί)εάτρου. τόσον ξμ,αί; ^ ~\Ί ά/ρόπολιν μετακομισθεί;, τούτου τού Σει-

άρκει να ειπω, οτι εφάνη τειχίον μαρμάρινον εκ λίθων λήν''ΰ ήν· "5* Χ&'^Ψ «δτοϋ μόνον τά άκ6 τοΰ

τού ' ϊ'μηττού κομψώ; ζςεΐύγασμέν.ον καΐ έρειδόμενον επί %Φ*<Χ «β έ;ήί έσώΟν,σαν. καλυπτόμενα υπό τής

λίθων πειρατών, όποιοι είναι και οί άποτελούντε; τό μεγαλοπρεπώς έττί τού στήθους κεχυμένη; αυτού μακρά;

κρηπίδωμα τού ΙΙαρθενώνο; υπό τού: μαρμαρί.ν»;. άπέ/ει καί "^κνή; γενειάόος εν σχήματι ακτινών έπ αυτής δέ

δέ τό τε:χίον τούτο από τού τοίχου τού αρχαίου τή; δε- χα^έρχονται, άπό τού δνω λείποντο; νυν χείλου; λαοόν-

ξια; κχψ παρόδου τού θεάτρου μέτρα γαλλ. 4.!)0, και τ->" Φ άρ/ήν, ε{; κύκλον συνερχόμενοι οί γεναΓοι κα^
τόσον ισως πρέπει νά υποτεΟ^ τδ πλάτος τή; παρόδου. μούστον (τρύγα ) βεορεγμένοι αύτού μύστακε;, πράγ-

πλά:ο; δέ έχει τό ειρ^μένον τειχίον 0,58 γαλλικό μέτρΒ. ί**1* ^αρέ/οντε; τοΐ; άττεφοτέροι;, ώ; όμοιάζοντε; μέ
άνεφάνησαν δέ και τών παρασκηνίων ίχνη και τμήμα χαυλιόδοντα;. γυμνός δ' ά'λλω; δλος ων φέρει

δωρικού κίονος ίκανώ; μέγα έπ! τού εϊρημένου τει/ίου περιε^ωσμένον σφικ ά διά^·ομα λίαν μαλλιαρόν περι τά

τή; σκηνή; κατά τό μέρο; αύτού τό προ; τήν δεζ-ιαν ^δοΐα. αυτά μέν. /.είποντα ήδη. άφίνον άκατακάλυπτα,

πάροόον, ου τό πάχος συμφωνεί πρές τό τού τει/ίου. σκεπάζον ό'μω; μέρο; τών μηρών και τή; όπισθεν αύτοϋ

κατά τό αύτό δέ μέρος τή;' παρόδου εύοέΟησαν συμφαού; τω σώματι στήλη; ΙνΟεν και ?νΟεν, 'εφ' ή; και

τά πλείστα και άριστα τών μ|/ρι τούδε άνασκα'^έντων, ί ?"^ί0; οδ^ ^Αω; ^ατέρωΟεν τή; στήλης

ώ; νά ήσαν εττίτηδε; αύτού συσσωρευομένα. τών δ' ά- τδτα^^ ~Ρώτον ίλίΥ" ^'-'* πλατ2'α ^βπ{«Χ·ί

νευρεΟέντων μέχριτούδέ κυρι-υτερα εΓναι τά έ;ή;. Χυματηδόν.

ά) κολοσσιαϊον μαρμάρινΟν άγαλμα ττλουσίω; και πά- ^ Χθ3 Σειληνού τούτου ευκόλως

νυ περιέργω; έτττυ/.,,μένον, τό όποιον νύν άναστρα-ίέν ^ π?"ε;α; άκριβώ;, δύναται νά τό έκλάοη ώς

Ιδειςε τό κάτω ήμ!3υ γυναιχό: αετά σπουδή; βαινούση.- Χ^.Ψ '^°ν'^ αύτού τοΰ σώματος· ήδη δέ τίνες τών
χαί. ώ; έκ τή; πτυ,ώσεω.- τού ενδύματος χα! τοΰ εις άρχα-Αογούντων και έπαθαν τούτο. ?μως ά-

τά πρόσω καμπτ^μένό αρ^ροΰ σκέλ»; εικάζω, σκυ- χΡ^έ3ΐ8Ρον έ;ετάσας τι; τό φράγμα Οά πεισΟή ότι Γν.β

πτούσης και κρατούσης τι. κ'αΟά'περ ηνίοχος, έ'/ει δέ τό ^ι°λ'1τον ^ διάζωμα· τά δέ τεκμήρια ίκανώς εδήλω-

σωζόμενον οδίώ μίρος ίου β^μβ^^Οιή/μ^χβ; 2,30 °~' 6 τι/:Λ:τΓ> άή™ς κα! 'ψΐ και πανταχού τό λοι-

και πλά:ο; κατά τό καμτττόμενον γόνατον 1,15. κάτω ~·ΐ Η ^ . ν ,

ί'Ρ^ ^.^'>λον πηοα/.ιον ή κώπην και ώ; κυμάτων Γληνού;». ΙΓαυσαν. Λ', κγ', 0.
loading ...