Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 139
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0079
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
139 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. 140

μώνυμον μηρδν, καλώς εί; δρχησιν π«ρασχ&υασρ.ένη φαί- έκτισμένη είς μήκος 7.54. με# ο εφάνη αρχή κλίμακος

νεται* ήδη δέ και το πρώτον πήδημα δοκιμάσασα Νί- κατά το άλλο άκρον Ιξέχβί δε κα! τδ πλάτος αυτής πλέον

κης άνωθεν καθισταμένη; στάσιν Ι'δωκεν εις τδ λαγαρδν των λοιπών τριών είς 1,38 γαλλ. μ. . εάν δε και κατά

και χαρίεν σώμά της, ου δ τοΰ προσώπου σεμνός και την άλλην πλευράν τη; παρόδου ταύτη; ευρέθη δμοία.

θείον τι κάλλος άπαυγάζων χαραχτήρ ούτε ώς βεοακ- είκάσειεν άν τις Ζν. και ψαλίδες έκτίσθησαν κατά τά;

χευμένην μαινάδα αύτήν δεικνύει, ούτε ώς τών πολλών παρόδβς έν τοΐ; χρόνοις τών' Ρωμαίων, δποϊαι τά ρωμα-

τινα χορεύτριαν. περίεργο; δέ και ωραία ινε και ή πλοκή ϊκά θέατρα χαρακτηοίζουσιν. άττέχει δέ ή μεγάλη αύτη

τών τριχών της κεφαλή;, ή; και αί κατά τους κροτάφους βάσις άτζ6 της πρδ αυτής τρίτης 0,67, ή δέ γ' άπδ τήςβ'

τρίχες είς πλέγμα συνεόέΟησαν έπι τή; κεφαλής, τδ ά- 1,02 ή δέ ο άπδ τής ά 0,82. όλον δέ τδ μήκος τό τοί-

νάγλυφον έποιήθη εκ λίθου πεντελικοΰ δποκοίλαυ, ώς χ» τούτου άσο τής εξωτερικής γωνίας τοΰ ί)εάτρου μέχρβ

τά σκεορωμένα υπό τοΰ ηλίου σανίδια τών τραπεζών, τής άλλης γωνίας τής χατά την δρχήστραν μέτρα γαλλ.

λείπουσι δέ τοΰ ανάγλυφου μόνον οί πόδες και ή άκρα 29 περίπου, έγκλίνει δέ προς την δρχήστοαν. ώςειςτά

ρίς. τδ σωζώμενον αύτοΰ ύψος 1,00. τδ δέ τοΰ άοακος ανωτέρω είρηαένα (σελ. 128) τή; Μήλου, τών Πατά*

§φ ου έποιήθη 1,12. τδ πλάτος αύτοΰ 0,63 και τδ ρων και άλλα θέατρα.

πάχος 0,11. κείται δέ τώρα και τοΰτο μετά τών άνωτέ- τμήματα δωρικών κιόνων καλής εργασίας έκ πεντε-

ρω είρημένων εν τω περιοόλω τών απομάχων τή; ά- μαρμάρου· τούτων τδ έν σελ. 133 μνημονευΟέν,

κροπόλεως πρδ τής εισόδου εις αύτήν κατά την δεξιάν ά- ^«ρισχαφέν ήδη, ευρέθη Ι'χον 20 ^αοδώσεις και 1,67

κραν. τούτου δέ και τών κυριωτέρων έκ τών λοιπών έλ- «βρίμβϊρον, υψος δέ 2.10, πλησίον δέ αύτοΰ έφάνη κα:

πίζομεν νά δώσωμεν ακολούθως και είκόνας. |τερον [α0μέγεΘες τμήμα δωρικού κίονος επι τής αδτης

πολλά δέ κα! άξιοσπούδαστά είσι τά έκ τής άρχιτε- ΪΡαΗ«3! ίστάμενον και άπέχον τοΰ πρώτου 0,08. παρά-

κτονικής λείψανα, έξ ών ασφαλώς, ώς νομίζω, καλδς άρ- κείνται δέ αυτόθι κτίσματα έκ λίΓ)ων και μαρμάρων με-

χιτέκτων δύναται νά ανοικοδόμηση τδ θέατρον. πρδ; γάλων, έτερον είδος κιόνων λίθου πεντελικοΰ, εχόντων

τοΰτο δέ και ή εταιρία έπιμελώς συναθροίζει τά τοιαύτα κατ<* ^ Ιν μέρος μόνον ή έ'νθεν και ένθεν δαοδώσεις

λείψανα έν τόπω ίδιαιτέρω. απαιτείται όμως πολλή οποίας έ'χουσιν οί τοΰ κορινθιακού ρ"υ9μοΰ κα! οι τοΰ

προσοχή εις διάκρισιν τών αρχαιοτέρων λειψάνων τοΰ Ολυμπίου (σελ. 37). εξωγκώμενοι δέ και περιφερείς

αρχαίου θεάτρου άπδ τών έκ τών ρωμαϊκών χρόνων, ποιηΟέντες κατά τδ μέρος τών ραβδώσεων, αφέθησαν

δτε ώς φαίνεται πολλάκις μεταποιήθη τδ θέατρον, και λεΐοι χ& λοιπά μέρη. τούτων εν τμήμα, άποτερ-

έξ άλλων έκ διαφόρων οικοδομημάτων αύτοΰ συναθροι- ματιζόμενον είς λεΐά άκρα, καταμετρηΟέν, ευρέθη ε-

σθέντων έν διαφόροις χρόνοις. αξιοσημείωτα δέ μάλιστα χον μήκο; μέν 3,61, πλάτος δέ 0,60 και πάχος 1,10·

είναι τά πολλά κιονόκρανα παντός ρυθμού καλά και εχει δέ μόνον κατά τήν μίαν πλευράν ρ'αοδώσεις. εύρέ-

χακά μικρά και μεγάλα, ώστε βλέπει τις ένταΰΟα έκ ^η °2 και βάσις συμφωνούσα πρδς τδ σχήμα αυτών

τών λειψάνων τούτων δλην τήν ίστορίαν τής άρχιτε- πΡ°ί χό πλάτος τοΰ ειρημέν» (σελ. 135) τειχίου το»

κτονικής άπδ τής ακμής αύτής μέχρι τών χρόνων τής άρχαίου, ώς φαίνεται, προσκηνίου, παραδοξότερον δέ ινε

βαρβαρότητος. εγώ δέ σημειόνω ένταΰθα τά εξής μόνον, ^ τοιούτον τμήμα, πάντοθεν έ'χον ραβδώσεις, ώς έκ δύο

ώς μάλλον συντελοΰντα εις τήν ιστορίαν τοΰ θεάτρου, ημικιόνων συγκολληθέντων ποιηθέν, συρραβδωθείσης και

κατά τδν άνωτέρω είρημένον δεξιόν άρχαΐον τοΐχον τής ^ σ^εν«σης αυτός μεταξύ τήλης. προσέτι άξιοσημείω-

δεξιάς παρόδ», ος μόνος άπεκαλύφθη μέχρι τούδε, εδρέθη- ταε'ν7ί τΡι'α έκ τών καλών χρόνων πλήρη τρίγλυφα, δμοια

σαν έκτισμέναι εκ λίθων δμηττείων καλώς πελεκημένων *Β |ν σελ· 102 μνημονευθέντι έκ λίθου πεντελικοΰ, εφ'

βάσειςτινες περίεργοι τετραγωνικά!,ών ή μεν πρώτη πρδς ένόί τών ί"Γ^ων ευρέθη έγγεγραμμένον άτέχνως τδ ση-

δεξιάν τω Ιξερχομένω έκ τοΰ θεάτρου ?νε μονόλιθος μη- Νοντοΰ ςαυροΰ,καί τμήματα μεγάλων έπιςυλίων Ινεπι-

κος Ιχουσα 0,79 κα! πλάτος 0,64, ή δέ δευτέρα έκ δύο ™ώ*™> ών %" ΪΡ^μασί ^ά'?ει 5τι ,Δίων Μ'

πλίνθων σύγκειται, ών ή έπάνω, μικροτέρα ούσα, έ> 0^κ^> στρατηγοοντος^6πΙ τού; δπλίτας τδ Ζ' κτλ. ,, ώς ή

μήκος μέν 0,82, πλάτος δέ 0,66· ή δέ δμοία αύτη τρίτη πλ^έΡ* αύτοΰ εκοοσις δατερον δηλώσει,

έκ τριών μήκος μέν εχει 0,99, πλάτος δέ 0,70. μετά δέ πάντων 3μως περιεργότεροι είναι οί περί τήν δρχή-

ταυτην εδρέθη μεγάλη έπιμήκης βάσις, έκ πολλών λίθων στΡαν **ί ζατ^ Χί^ πρώτα έδώλια τής μέσης κερκίδες
loading ...