Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 141
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0080
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
141

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 142

άνευοεΟέντες θρόνο;, ών μέχρι
τοΰόε πέντε εϊδη εχομεν, (πρβλ.
σελ. 101), ~ά μεν τέσσαρα μονα-
δικά, ~ο οέ πεχπτον περιλαμβάνον
πάντας του; λοιπούς, ν.αλ τούτου
αέν τήν εικόνα είδε; εν τέλει τοϋ
Δ' τεύχους· τών δέ λοιπών βία-
σα ι σήμερον τα; εικόνα; εν πι-
νάκι 1Β και ΚΑ' καϊ έν τη πα-
ρακείμενη ενταύθα ξυλογραφία.

και ή μέν επιγραφή αύτοΰ έ-
δημοσιεύΟη έν άρ. 104 (σελ.
100). περί δέ τοΰ θρόνου αύτοΰ
άρκοϋσιν όσα άλλοτε έν σελίδι
5)0 έδήλωσα. μόνον σημείωσαι
τήν μικράν αύτοΰ βλάβην εις
τό άνω άκρον τοΰ δεςιοΰ ποόόςκα!
εις τό όπισθεν μέρο: της έδρα;·
και δ:ι παρόμοιο; εδρέθη και έν
ταί; άνασκαφαΐ; τοΰ Κατηφόρη. τος ^.^ 0 β8< ^ - μέτρα χ~ς ^ έ§ηλώ.

δ υπό τον 2 αριθμόν έν πίνακι ΙΘ' απεικονισθείς {νβ Οησαν υπό τοΰ τεχνίτου 0,48 Χ 0,44.
δ εν σελ. 06 μνημονευθείς, ου ή επιγραφή έςεόόΟη έν μας μένει άκόμα εν είδος θρόνων τοΰτο βλέπε άναπτυ-

άρ. 103 (σελ. 100), όπου μεταςΰ τοΰ δευτέρου και τρί- ?ας τ0ν ΚΑ' πίνακα, ινε δέ δ τοΰ ιερέως τοΰ Διονύσου

του στίχ» έδηλώθησαν τα διασωθέντα αρχαιότερα γράμ- ελευΟερέως θρόνος κάλλιστος πάντων των άνευρεΟέντων,

ματα αύτοΰ. ανω επι της έδρας του δ θρόνος ούτος φέ- εν τω μέσω της προεδρίας τεταγμένος απέναντι τοΰ λο-

ρει δύο ιχνη, δηλούντα ότι άνόριάς έπ' αύτοΰ έστάΟη. γείου τοΰ θεάτρου (πρβλ. σελ. 90). δπ άρ. 1 έν τω πί-

τό δλον υφος αύτοΰ 1,17, τό δέ της άνακλίσεως μόνον νακι κείται εν μικρω όλος δ θρόνος· υπ' άρ. 2 βλέπεις

υψος εσωΟεν από της έδρας 0,03 τό πλάτος δέ τοΰ Ορό- τό άνάγλυφον της άνακλίσεως, δύο στιβαρούς σατύρους

νου 0.03· κείται δέ !ν τη δέσει του ετι, έ'νΟα κα! ευρέθη. βαςάζοντας πολλο> τω μόχΟω σταφυλήν τεραστίαν, γλυ-

δ δέ δπ' άρ. 1 επί τοΰ αύτοΰ (ΙΘ') πίνακος άπεικονι- κύ δώρον τοΰ Διονύσου, υπ' άρ. 3 έ'χεις τό έζωτερικόν

σθείς ευρέθη ουχί κάτω κατά τδ έδαφος τοΰ θεάτρου, ως άριστερόν πλάγιον της άνακλίσεως, ου δ*μοιον Γνε και τό

οί λοιποί, άλλα παραχωμένος μεταςύ αύτοΰ και τοΰ δεςιόν, ολίγον χειρότερα διατηρημένον. έόω βλέπεις άνα-

άνω της τώρα πατουμένης έπιφανείας της γης υπέρ- γεγλυμένην γυμνήν δλως ώραίαν Νίκην, σύμοολον της

άνω των θρόνων τοΰ ιερέως Απόλλωνος πατρώου άκαλύπτου και φανερας απανταχού τοΰ Διονύσβ νίκης,

και τοΰ Άντινόου κατά τήν τετάρτην κερκίδα μετά άναπεπταμένας εχουσαν τάς πτέρυγας και ταπεινώς

και άλλων λίθων ως υλη οίκοδομιστήριος· νΰν δέ έτέθή υποβάλλουσιν αντί προσκεφαλαίοο πυρφόρον τοΰ Διός κε-

δπισΟεν των ειρημένων θρόνων, υπεράνω των δποίων ραυνον, ως εικάζω, εις τήν γένεσιν τοΰ Διονύσου άνα-

εύρέθη. τοΰ θρόνου τούτου λείπει δλη ή άνάκλισις- δ- φερόμενον. ώραΐος δέ ί'νε και δ έφ' ου ή Νίκη πατεί άρχι-

παί δέ κατά τά πλάγια, μολυοδωμέναι, δηλοΰσιν ότι τεκτονικός κόσμος, ος κοίλος ών έν τω μέσω και πράως

πάλαι άποσπαΟεϊσα συνεκολλήΟη- επιμελώς δ' έςειργα- καμπτόμενος δπίσω άπολήγει είς κύκνου κεφαλήν, κα'.

σμενο; ων §χ ΧίΟου πεντελικοΰ, φέρει επιγραφήν ύστε- δ επάνω δέ αύτοΰ ει'ς φύλλον άποτερματιζόμενος άρχιτε-

ρωτερων χρόνων ώς έκ τοΰ χαρακτήρος των γραμμάτων κτονικός κόσμος, μέ πολλήν έπιμέλειαν και χάριν ΐνε έ-

φαίνεται. κατά τά πλάγια ένθεν και ΙνΘεν φέρει δύο ά- πεςειργασμένος. ούτως εύφυώς έπλήρωσεν δ τεχνίτης

ναγεγλυμμένους δράκοντας, έμπροσθεν δέ κατά τά γό- πάντα τοΰτον τόν τόπον, δπ' άρ. 4 άπεικονίσθησαν τά

νατα τών ποδών δύο γοργώνεια, ών εν και εις μεγαλητερον υπό τόν άοακα της καθέδρας άνάγλυφα, ύποδηλοΰντα

σχήμ* άπεικονίσΟη πρός δεςιαν της εικόνος μέ άνεστραμ- τάς έν Ασία νίκας τοΰ θεού διά τοΰ τερατώδους λε-

μένους άριΟμους μέτρων οπό τοΰ άγεωμετρήτου τεχνί- οντομόρφου πτερωτού θηρίου, ώς συμβόλου της δυνά-

του. τό υψος τοΰ θρόνου κατά τό μέαον 0,37, τό πλά- μεως αύτοΰ, και τών έν άσιατικτ ένδυμασία γονατι-
loading ...