Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 143
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0081
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
143 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 144

υμένων τυράννων, (Λ όποιοι, διαδήματα μακροί περί χ<χ\ το τιϊ»Μ εδωλίων χα! τών κλιμάκων, μετά τον λεί-

τήν κεχαλυμμένην κεφαλήν φοροΰντες και ;£φη δρεπα- ποντα Ιν τοϊς σχεδίοις λίΟινον φραγμόν της ορχήστρας

νοειδή κρατούντες, έτόλμησαν να άντισταΟώσιν εις τήν (σελ. 9.») έρχεται ή πρώτη και πλατυτάτη βαΟμί; τ»

πορείαν τοΰ άητήτου Διονύσου- αυτή δέ ή παράστασις σίγμα (σελ. 130), παρέχουσα τόπον ίκανόν και δια

εΐτε ώς υποκεκρυμμένη, εΓ:ε δι' άλλη ν αιτίαν άμελέςερα του; θρόνου; και δια διαοασιν τών ανθρώπων εμπρο-

φαίνεταί μοι έςειργασμένη, ώ; και τα δπ' αυτήν γράμ- σΟεν αυτών, έπειτα πεποίηται μετ' αυτήν δευτέρα βα-

ματα, καϊ φοοοϋμαι μή υστερώτερα κατά του; ρωμαϊκού; Ομι; όμοία μέν στενωτέρα δε τή; πρώτη;, πλάτος ϊ-

-/ρόνους έποιήΟησαν ταΰτα. -χουσα 0,81 και υ {/ο; 0,21. έπ'αδτή; ευρίσκονται ο1

δ θρόνο; ούτος κείται εν τή ί>έσει του- 8τι τό άνω α- δπ' άρ. 100 και 101 θρόνοι, μετά δέ ταύτην κείνται τά

κρον τή; άνακλίσεως αυτοΰ λείπει είπα ήδη εν σελ. 101. υποπόδια τών πρώτων εδωλίων, υψο; μεν έχοντα 0,18,

τώρα δε παρέχω αυτοΰ και τά μέτρα, το δλον πλα'το; πλάτο; δέ 0,44. αί εκατέρωθεν όέ τή; κερ/ίδο; κλίμακες

τή; άνακλίσεω, αυτοΰ εςωΟεν καταμετρηβέν ευρέθη 0,84, εχουσιν ανά μίαν βαθμίδα λίθου πειραϊκού σκληροΰ καΟ'

συμμετρηΟέντο; και τοΰ ένθεν και ένθεν προ; προφύλα- εκαστον εδώλιον, κεκλιμένων και ουχί δριζοντίαν προς ά-

ξιν τοΰ ί)ρόνου άφεΟέντο; μέρο; τοΰ λίθου, £φ' ου τρόπον σφάλειαν δέ τών άναιοοκαταιοαίνόντων έποιήΟησαν δια-

τινα ώ; επί άοακο; προσήλώΟή ο θρόνο;, αυτή; δέ τή; ξέσματα επί τών βαθμίδων τούτων, δποδηλωθέντα δπό

καλλιτεχνική; άνακλίσεω; το πλάτο; ?νε μετά τοΰ πα' τοΰ τεχνίτου εν πίνακι Ιθ' άρ. 3. όμοια δέ είναι τοις

χους τών πλαγίων αυτή; βραχιόνων 0,07, άνευ δέ επί τοΰ βράχου τή; άκροπόλεω; κατά τά προπύλαια

τούτων, ήτοι τό έσωτερικόν πλάτο; τή; άνακλίσεω; τδ και μετ' αυτά ευθύς χάριν τών άναβαινόντων ε?ς τον Παρ-

φέρον τοΰ; άναγεγλυμμένους σατύρου;, 0,50· τόσον δέ Οενώνα. κατά δέ τδ λέγειν τοΰ κυρίου Στράκκου τοιαύτη

ϋν'ε και τδ πλάτο; τή; κοίλη; έδρας έντδ; τοΰ θρόνου κλίμα; ΐνε πρωτοφανή; ένταΰΟα· διότι είς τά λοιπά &έα-

καταμετρηΟέν, δηλαδή 0,50, τδ δέ βάΟο; αυτή; 0,48. τοα δύο δριζόντιοι κλίμακε; κείνται καΟ' εκαστον έδώ-

τδ υψο; τών άναγεγλυμμένων σατύρων κατά τήν άνάκλι- λιον, ουτω δηλαδή ώ; και έν τω έπ! ιΡηγίλλη θεάτρω

σιν 0,36, τόσον δέ και τδ τή; άνακλίσεω; Ι'σωΟεν. τδ μή- τοΰ Ήρώδου βλέπομεν. ή μεταςΰ τών αριθμών 89

κός τοΰ χώρου τοΰ υπό τον άοακα τής εδρα; ι οΰ φέρον- και 97 κλίμα; Γνε ή πρώτη άνακαλυφΟεΐσα, κατά τδ

το; τά ανάγλυφα τά δπ' άρ. 4 άπεικονισΟέντα Ο, 48, τδ μήκο; τή; δποία; εΐπα άνωτέρω (σελ 95) δ'τι άνεκαλύ-

δέ υψο; αΰτοΰ 0,13, ίσον τω τών ανάγλυφων, τδ μήκο; φϋησαν δεκαέ; εδώλια- ήδη δέ άκριοεσ;έρα; γενομένης

τή;0,01 Ιςεχούση; ταινία; τών γραμμάτων 0.48, τδ πρδς τά άνω ανασκαφή; έφάνη και ίχνος δεκάτου δ-

πλάτος αυτή; 0.035· δ'λο; δέ δ θρόνο; κάτω κατά τήν γδόου εδωλίου και Οέσις κενή διά τδ καταστραφέν δέ-

οίσιντου εχει βα'Οο; 0,80-προεςέχουσι δέ τών λοιπών κατον εοδομον.

οί πόδες αυτοΰ κάτω εως 0.10. τδ δέ πλάτο; τοΰ θρόνου εδείςαν δέ και δυσεςήγητόν τι τά εδώλια πάντα δ-

κατά τά μάλλον αυτοΰ άνοιχΟέντα γόνατα τών ποδών μοίω;, ο σα άνεκαλύφΟησαν εί'τε έν τή θέσει των, εϊ'τε

0,72. καθόλου δέ παρατηροΰμεν εις τήν άρχιτεκτονικήν άλλαχοΰ έν τμήμασιν.ΐ'νε δέ τοΰτο γραμμαί τινε; καθέτως

τών θρόνων τούτων, δ'τι ςύλινα έ'ργα άπομιμεΐται. έγκεχαραγμέναι κατά τήν έμπροσ^ίαν καμπύλην επιφά-

ΐνα δέ λάο(] τ«ς και τών εδωλίων ίδέαν τινά, άπεικο- νειαν αναμφιβόλως τότε, οτε περ και τά εδώλια έπελε-

νίσΟη έν πίνακι ΙΘ' άρ. 3 ή άρχή τή; μάλλον τών άλ- κήΟησαν. αί γραμμαί αύται άπέχουσιν αλλήλων συνη-

λων άνακαλυφΟείση; μέση; κερκίδο; τοΰ &εάτρου μετά Οέστατα μεν 0,33 γαλ. μ., σπανίω; δέ 0,325 ή 0,335.

τών εκατέρωθεν αυτής κλιμάκων προσέΟηκε δέ δ ή- δέν ευρίσκονται δέ κατά τήν αυτήν ίΐέσιν έν έκάστω έ-

μέτερος τεχνίτη; και δύο καΟημένων άνΟρώπων είκό- δωλίω, ουδ' ανταποκρίνονται μέ τά; τών δπερκειμένων

να;, ΐ'να δείςη τήν άναλογίαν. επειδή δέ δ άγαυό; Στράκ- έδωλίων, ώστε νά υπόθεση τι; δ'τι ήσαν αρχιτεκτονικά

κο; άνιχωρών άφήκέ μοι διάγραμμα τοΰ μέρου; τούτου, σημεία τής κατά ακτίνα; διαιρέσεω; τοΰ θεάτρου-άλλά

δώρον εύχάριστον, έςέδωκα κα] τοΰτο εν πίν. Κ' ζατ ά- μάλλον φαίνεται δτ; άκολουΟοΰσιν άπδ άκρου εω; άκρου

δειαν τοΰ διυρητοΰ, σημειώσα; έν τοϊ; θρόνοι; τοΰ; ά- τών κεράτων ίδιον σύστημα καΟ' εκα-ον στοϊχον έδ(ολίων

ριΟμοΰ;, υφ' ου; εν τή παρούση έφημερίδι έςεδόΟησαν αί δι' δ'λ» τοΰ ήμικυκλίβλογισΟείσαι, εί'τε συνυπολογισΟεισών

επιγραφαί α>τών. -/α\ Τ(^ν κλιμάκων, ώ; ές ενός παραδείγματος έφάνη,

έ; αμφοτέρων οΰν τών σχεδιασμάτων τούτων βλέ- 6&8 κα'( μή. τοΰτο δέ Οά γένη φανερδν, άφοΰ πεοισσό-

πει; τδ σύστημα τών θρόνων προ εκάστη; ζερκίδος τερα ήμικύκλια «νακαλυφΟώσιν, και απόκειται ε?; τους
loading ...