Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 197
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0108
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
197 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 198

Στ. 38. Σεοαστοφορικών (έννοητέον χρημάτων) ούτε γραφήν τών αρχόντων, ήλίκη έν ταύτη, ότι δ άντι-
έν λεζικοΐς °ύτε άλλαχοΰ που μνεία -γίνεται, καθ' δσον κοσμήτης δρθώς και δικαίως άνέγραψεν ούτως έν τη
έγώ γινώσκω, ειμή Ιν τισιν έπιγραφαΐς τό παρελθόν Ιτος δευτέρα στήλη τους έν αύτη άναγεγραμμένους και δτι
Άθήνησιν άνευρεθείσαις. Τών χρημάτων δέ τούτων τήν οί απέ τοΰ 49 μέχρι τοΰ 68 στίχου άρχοντες πρέπει
εομηνείαν άναοάλλοντες εις άλλοτε, δταν τύχη εύκαιρία, νά υποληφθώσιν άλλως ή όπως μέχρι τοΰδε υπό τών
παρατηροΰμεν ενταύθα μόνον διι ποικίλη έγίνετο κατά άρχαιολογούντων υπελαμοάνοντο. Οί άρχοντες δήλα δή
καιρούς χρήσις αυτών, ώς δήλον τω παραβάλλοντι τήν τών έφηβων πρέπει νά διακριΟώσιν εις δύο τά-
έπιγραφήν ταύτην πρδς τήν έν Φιλίστ. τόμ. Γ. σελ. 445 ζεις, είς γυμνικούς άρχοντας, ήτοι παιδευτα'ς (ιηα§ϊ-
(στ. της Ιπιγρ. 33 — 38). δίΓΟδ), άσχολουμένους περί τήν έκπαίδευσιν των έφή-

Στ. 39—40. Εντεύθεν μανθάνομεν δτι οί Ιφηβοι βων γυμνασμένων, και είς αγωνιστικούς, φροντίζον-
κατά τους χρόνους τούτους έλάμβανον μέρος και εν τιό τας περί τών έφηβων αγωνιζομένων. Τήν δια'χρισιν
άγώνι τών Ελευθερίων τών έν Πλαταιαΐς είς μνήμην ταύτην βλέπομεν ακριβώς τηρηθεΐσαν έν τη έπιγραφη
της κατά τών Μήδων νίκης τελουμένων, άν και οί Ά- ταύτη, έν μέν τη πρώτη στήλη τους γυμνικούς, έν δέ
Οηναΐοι έωρταζον ωσαύτως έν Αθήναις τά Ελευθέρια τή δευτέρα τους αγωνιστικούς. Καί δτι μέν οί έν τη
ταύτα. Τί δέ σημαίνει το τω διαλόγω, οπερ και έν πρώτη στήλη άρχοντες εΐνε γυμνικοί, ήτοι παιδευταί,
τη έν Φιλίστ. τόμ. Γ. σελ. 445 έπιγραφη (στ. 33), δεν δήλον τό μέν έκ τών όνομάτων τών άςιωμάτυ,ν αύ-
έδυνήθην νά εξακριβώσω. τών, τό δέ διότι ρητώς εν τισιν έπιγραφαϊς λέγονται

Στ. 46. Έκ τών περισσών φαίνεται δτι σημαίνει παιδευταί· οΓον έν μέν τη έπιγραφη τη έν Φιλίστ.τόμ-
ο*, τι το τοΰ Ξενοφώντος (Άναβ. έ. κεφ. γ', 13) έν δ- Γ'. σελ. 61 παιδευταί καταλέγονται μετά Ινα άνδρα,
μοία περιστάσει έκ τοΰ περιττού, τοΰτ Ιστιν έκ τοΰ ούτινος δέν σώζεται τό άςίωμα βλαφθέντος τοΰ λίθου
περισσεύματος. Χατά χδν στίχον τοΰτον, οί έ;ής· δ ήγεμών, δ παιδοτρί-

Στ. 49. Έπισκεψάμενός τις τους έν τή πρώτη στή- βης, δ γραμματεύς, δ δπλομάχος. Δήλον δέ δτι καί δ δπο-
λη συνάρχοντας τοΰ κοσμητοΰ δπως Ιχουσι, δέν εΐνε παιδοτρίβης καί δπογραμματεύς έλέγοντο παιδευταί, ώς
τρόπος καθ' δν δέν θέλει προσκρούσει εις τήν δευτέ- & τινι έπιγραφη (Φιλίστ. τόμ. Α'. σελ. 522, άρ. Τ) δπο-
ραν ταύτην στήλην καί μάλιστα εις τον στίχον τοΰ- σωφρονιστής τις λέγεται σωφρονιστής (α). Έν δέ τή
τον καί τους ευθύς Ιπομένους, καί δέν θέλει άπορή- επιγραφή τή έν Φιλίστ. τόμ. Γ'. σελ. 353 καταλέγονται
σει πρώτον μέν πώς δ άρχων καί γυμνασίαρχος, δ ώς παιδευταί οί εςής· δ ήγεμών, δ δπλομάχος, δ παιόο-
στρατηγός, δ βασιλεύς καί λοιποί ουτω χαμηλά καί με- τρίβης (εις), δ παιδοτρίβης (δίο), πέντε άνδρες τόν άριθ-
τά τόσους άλλους υποδεεστέρους άρχοντας άναγρά- μόν, δ γραμματεύς, δ κεστροφύλα; καί δ θυρωρός. Ούτοι
φονται, Ιπειτα δέ πώς δ αυτός άνήρ είνε άμα καί άρ- δέ οί παιδευταί έν άλλαις έπιγραφαΐς ευρίσκονται έν τή
χων καί γυμνασίαρχος. Έάν δήλα δή άποβλέψη τις αύτη στήλη καί τάζει καί μετ' άλλων Ιτι (πρβλ. τήν
είς τήν τών αρχόντων τών έν τή πρώτη στήλη τά- έν Φιλίστ. τόμ. Β'. σελ. 428)· ώστε ουδεμία άμφιβο-
ξιν, θέλει ίδεΐ δτι ούτοι ουχί φύρδην καί ώς ετυχεν λία δτι πάντες ούτοι, οΐτε £ητώς παιδευταί λεγόμε-
άναγράφονται, άλλά κατά διαδοχήν ακριβή καί ανά- νοι καί οί άλλοι οί μεταξύ αύτών καταλεγόμενοι, πρέ-
λογον πρός τά αξιώματα αύτών, δθεν ώφειλεν δ άντι- πει νά θεωρηθώσιν ώς παιδευταί. "Οτι δέ οί παιδευταί
κοσμήτης καί έν τή δευτέρα ταύτη στήλη νά τηρήση ούτοι δέν ευρίσκονται έν πάσαις τής έπιγραφαΐς δμού,
τήν αυτήν άκρίοειαν καί άναλογίαν, άναγράφων τους άλλ' ενίοτε καί διαχωρίζονται εις διάφορα μέρη τής
εν αύτη άρχοντας καθ' ήν τό άςίωμα αύτών τάςιν αυτής έπιγραφής, ουδέν βλάπτει.— Έςετάσωμεν νδν
ώς πρός τους Ιν τή πρώτη στήλη άπήτει. Αίφνης δ- καί τους εν τή δευτέρα στήλη άρχοντας άν ήνε άγω-
μως ένταϋθα βλέπομεν άρχοντας τής πόλεως, οιτινες νιστικοί. Είς τήν έκδοχήν ημών ταύτην φαίνεται δτι

δήλον δτι πολλω υπέρτεροι ήσαν, ίνα μή αναφέρω-____

μεν άλλους, τοΰ διδασκάλου καί δποπαιόοτρίβου καί

δπογραμματέως καί χ^ροφΰλα*0ς. Τό έμπόδιον τοΰτο (α) Έν τ? ^ ^ ?? '^-'ν

ν λ ~. ..Λ ίε- ι ■ . σωφρονιστών, ενο; οε των παιοων τούτων του λαριτω-

εκαμεν ημα, εςετασωμεν άκριβέστερον τό πραγαα , &\ οι ι - < ν »7
Γ „ , ,. <·~γ" "·« ι Ιν^ νο; (πρβλ. στ. '21 χαι 53) ο πατηο Ζωΰανη; καταλέγεται

καί ουτω μετα τινα σκεφιν εδρομεν διι Ιν όλίγαις έ- οδχ1 μετο$ί) των 0<Βφρονΐ3-ών) ^ μέτα^ϋ τών ύποσω-
πιγραφαΐί τηρείται τηλικαύτη άκρίβεια περί τήν άνα- φρονιστών (πρβλ. στ. 20).
loading ...