Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 201
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0110
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
201 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 202

βος ών. Τό αυτό δέ φαίνεται οτι —ρέττέΐ κατ άναλογίαν νά που Κηφισιέως (τέ κή εΐος), παλαιοτέρου δήπου οντος*

δποθέση τι; και περί των άγορβνίμων, &πβρ ίσως βεβαι- "Ωστε άν τις θέλη νά κατατάςη χρονολογικώς τάς μνη-

δΰται και ύπέ τοΰ αριθμού αυτών, δύο ένταΰθα μνη- μονευθείσας έπιγραφάς, Ιρχέται άρχαιοτάτη μέν ή έν

μονευομένων, έν ω οί τής πόλεως ήσαν δέκα, πέντε Φιλίστ. τόμ. Γ. σελ. 444 επιγραφή, τοΰ αύτοΰ έτους

μεν έν άστε·, ίσοι ο έν βδιραιεΐ. Εντεύθεν δέ βλέ- ούσα τή έν Φιλίστ. τόμ. Α'. τεύχ. θ'. αριθ. 3, είτα δε ή

πει τις κάλλιον δτι οί έφηβοι έν τοις μεταγενέστεροι; ήμετέρα αυτη , *αί τελευταία ή έν Φιλίστ. τόμ. Γ'. σελ.

τουλάχιστον χρόνοις (έν οΐς, φαίνεται, και αί άρχαί αύται, 549.

περί ών ένταΰθα δ λόγος, αί αντιστοιχούμαι δήλα όή Στ. 53. Άνεπλήρωσα το Λ (ήτοι ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ) εκ

προς τάς πολιτικάς, ίδρύθησαν) άπετέλουν ως ειπείν τοΰ 93 στίχι), όπου σώζεται ΠΑΛ.

κράτος έν κράτει ί'διον καλώς ώργανωμένον και πλήρες 54—55. Ό κήρυ; ούτος φαίνεται ?ΐΐ εΤνέ κήρυ; τοϋ

ζωής και ευφροσύνης! "Οτι δέ δ άρχων τών εφήβων στρατηγού {οία.

ούτε ήτό ποτε οΰτε ώνομάσθη έττώνυμος, ώ; έπρεπε Στ. 59. Κατά λάθος βέβαια τοΰ λιθοςοου εστίασε

κατ' άναλογίαν, τοΰτο περιττόν και νά είπωμεν. Έκ άντί.είστίασε, δπερ έν τω 90 στίχω.

τούτων λοιπόν γίνεται δήλον δ:ι ήμάρτανεν ού μικρόν Στ. 01. Περί τοΰ Διογενείου πρβλ. 0. ϊ. (τ. αριθ.

αμάρτημα δ ΒοεοΙΛ υπολαμβάνων (0. I. Ο. άριθ. .72 427 και Φιλίστ. τόμ. Α'. σελ. 47 και 51. τεύχ. 9 πίν.

και 283) τοϋς άρχοντας τούτους ώ; άρχοντας τής πό- στ. 19. σελ. 521 στ. επιγρ. 95. σελ. 528 στ. έπιγρ.

λεως, καΟ' δσον μάλιστα εν τή έν αριθ. 272 έπιγραφή 170* — τόμ. Β'. σελ. 239 στ. έπιγρ. 39. σελ. 428 στ.

έβλεπε μνημονευόμενον έ'τερον Ιπώνυμον άρχοντα και έπιγρ. 10. σελ. 430 στ. έπιγρ. 42. —τόμ. Γ'. σελ. 357

ούτως έλάνθανεν εαυτόν παραδεχόμενος, ουδέν δέον, δύο στ. έπιγρ. 31. Έ; ών δύναται τι; νά φθάση εις δρίστι-

έπωνύμους τοΰ αυτού ένιαυτοΰ. κώτερόν τι συμπέρασμα περί τοΰ Διογενείου; ουδένα δέ

Στ. 51. Άνεπλήρωσα αμοιβαίως τόν στίχον τοΰτον ήμεΐς ένταΰΟα περί αύτοΰ λόγον ποιούμεθα'στερούμενοι

Ιχ τοΰ 93 και έκεΐνον έκ τούτου. Ό Φιλιστείδης ούτος και τόπου και χρόνβ. (πρβλ. και Ο. δοΐιοοηιαηη Οηεοΐι

ευρηται και έν τή έν Φιλίστ. τόμ. Γ'. σελ. 549 έπιγρα- ΑΙίβΓίΗ. I. σελ. 508.)

φή ώ; άρχων επώνυμος. Αυτη δέ ή έν Φιλίστορι έπι- Στ. 70. Περί τών ένταΰθα καταλεγομένων αγώνων,
γραφή φαίνεται δτι εΐνε ολυμπιάδας τινάς νεωτέρα 'Αντινοείων τε και λοιπών, βλέπε 0. I. 6. αριθ. 245.
τής ήμετέρα;· εικάζω δέ κυρίω; (διότι ή διαφορά τής 'Αντινοείων έν άστει και έν'ΕλευσΓνι μνεία γίνεται Ιν πολ-
γραφής δεν αποδεικνύει πολύ τι) έκ τοΰ ότι δ Φιλιστεί- λαΐ; επιγραφαΐς πέρυσιν ένταΰΟα ευρεθείσαις. Έάν ή τα'-
ίης έν τή ημετέρα έπιγραφή φαίνεται μοι έφηβος ών ξις τών άγώνων σημαίνη τι, φαίνεται δτι τά έν άστει.
τοΰτο δέ πρώτον μεν διότι και δ βασιλεύς είνε έφηβος, 'Αντινόεια ήσαν κατά τους χρόνους τούτους έκ τών έπιση-
ώς ήδη εϊπομεν, είτα δέ διότι έν τη νηΐ μοι φαίνεται μ^τάτων ώς πρώτα ένταΰΟα καταλεγόμενα. Περί 'Αντι-
οτι είς τών τριών είνε δ Φιλιστείδης ώς ναυμάχός, οί ν£ου 3* τταραπέμπομεν είς δσα άλλοτε έγράψαμεν έν
έν τή νηΐ δέ και οί τρεις εΐνε έφηβοι. Έάν λοιπόν πα- Έφήμερίδι τών φιλομαθών (αριθ. 360. 369),
ραδεχθώμεν τόν έν τή ήμετέρα επιγραφή Φιλιστείόην 0χξ προσθετέον τήν έν Φιλίστ. τόμ. Β'. σελ. 184 έ-
ως εφηβον, τότε δήλον δτι ούτος έγένετο άρχων με- ^ιγραφήν, έν ή μνημονεύεται γυμνασίαρχος τις «ιερεύς
τά τινας δλυμπιάδας, όθεν και ή έν Φιλίστορι έπι- 'Αντινόου εφήβου π (α), και τή^ νεωστί έν τω θεάτρω
γραφή ανάγκη νά ήνε ολυμπιάδας τινάς νεωτέρα τής —■—·--------

, η- - λ ν Γ Α' (α) Ότι έν Φιλίστ. τόμ. Α'. τεύχ. Θ'. άριθ. 4. στ. 22 λέ-

ήμετερας. — Ό οέ εν Φιλιστ. τομ. Α. τευ/> ϋ. αρ; }*> ± ■ · , , ' , >.,/,.„

ο , , ,„ , / γβταίτΐί Ειρηναίος Αθηναίου Κηφισιευς ιερεύς Αντινοου,

3 **1 τομ. Γ. σελ. 444 Φιλιστείοης φαίνεται οτι έίν _ρ£πε1 νά δπρ(,εσωμξν 5τ> ούτος έφηβος ών ήτο ίερεΰς

εΐνε διάφορο; τοΰ έν τή ήμετέρα και τή έν Φιλίστ. Αντινοου «καί)0 νέος τοΰ νέου ϋεοΰι>. ώς λέγει (Φιλίστ.

τόμ. Γ", σελ. 549 έπιγραφή, ώς δύναται τις κυ- χόμ, Α'. σελ. 384) δ -.Α. Κουμανοόδης, άλλ'δτι ό 'Αντί-

ρίως νά είκάση |κ Τ^ν κοσμητών, πίθανώς δέ πατήρ νοός ούτος έλατρεύετο ώς έφηβος, ώς έκ τής άνω μνημο-

τοΰ ήμετέρου, και τότε ή έν Φιλίστ. τόμ. Γ'. σελ. 444 νευθείσης έπιγραφής δήλον, και διά τοΰτο οδχ άχψ νά 1^

- ,„„,γ-\ ·?μ· ιζ)η(.~. » ι '3 , ~ γ και ίεοέα εφηβον, οίος φαίνεται δτι ήτο και ο έν Φιλιστ.

Ι^ραφή Λν« δλυμ(,α&αί τινάδ α?χα^ ττζ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ,Η.

Τέρας· βπερ επίοεβαιουταί ,Λ\ έ, χών ^^οτριβών, έν .Εαχιο(1ϋδϊν. "Οτι δέ ένταϋδα λέγεται οΰ-

μέν τή ήμετέρα μνημονευομένου τοΰ Νικοστράτου Ίλά- τοί §τι ήτο και γυμνασίαρχος, ουδέν κωλύει- διότι πρώτον

ρου Παλληνέως, έν εκείνη δέ τοΰ Άβασκάντου Εύμόλ- ^ν και ό έν στ. 23 τής αύτής επιγραφής γυμνασίαρχος Ά-
loading ...