Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 209
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0114
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
209

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

210

Άλεςάν- ευρέθη ολον κατεστραμμένον. ευρέθησαν δε πάντα τά

5 δρου Ααμ(πτρεύ;) ανάγλυφα ταύτα αλειμμένα μέ πτχεΐαν άσοέστην, ώ-

διά βίου. στε να μή διακρίνωνται τά σχήματα αυτών, δπως και

επί πλίνθου ερμαϊκή; μασχαλιαία; λίθου πεντελι- «'^ Των θρόνων έπιγραφαί, πιρί ών έν σελ. 15Τ,

κοδ. ή πλίνθο; αυτη δεν ανήκει μεν ουτε ει; τον τοϋ '^' ^λ2ϊα· τέ ~3Ρ' Φ δΡΧ^στΡαν μβρμ«ίρινον έ'ρκο;

Χρύβίππου έρμήν ουτε $ί; τόν τοϋ Όνάσου, άπεικο- 2&Ρέ0'1 α7^δον £λον έν συνεχεία· μόνον κατά το άρι-

νίσθη δμω; ένταΰθα χάριν τοϋ σχήματο; και τη; ίτα- ^ <*νατολικόν μέρο;, όπου καθόλου το ΧΟΐλον

γραφή;, τό 3φο; αύτή; 0,112, τό πλάτρ; 0,21 τό το5 θε*'~Ρ™ ευρέθη βεβλαμμένον, λείπουσι καί τινε;

πάχο; 0,055. ευρέθη δε καί αυτη έν ταΐ; ανασκαφαΐ; πλάχδί τοΰ δΡΧου« τούτου· δ- αί ~λα'κ=> ή"

τοΰ άγ. Δημ. τ«δ Κατηφόρη καί νυν κείται έν τω μου- σαν συνδεδεμένοι, μέ αγκύλα; σιδηρά;, όπισθεν δέ περί Ζ-

σείω τη; αρχ. εταιρία; τω έν τφ πανεπιστημίφ.' Ην τί1ν °'μ«<κ& ™~ψ «Μδγ3 τοίχο; κακός εν υστερώ-

τέροι; χρόνοι; κτισθεί;, £τε ή ορχήστρα μετεβλήθη δις

Γ» ΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΤΟϊ ΔΙΟΝΎΣΙΑ- δεςαμενήν δόατος. δτι δέ τοϋτο συνέβη τή ορχήστρα

Κ.ΟΓ ΘΕΑΤΡΟ!" νομίζω πα; προσεκτικέ; παρατηρητή; πείθεται, ίόών

πρώτον μεν αυτόν τον είρημένον τοΓχον, έπειτα τό καρά-
βι 6ν τω διονυσιακω θεάτρω ανασκαφαΐ τή; άρχαι- σάν< έ'σωθεν κατά ταυ; άρμούς καί τήνβάσιντών πλακών,
ολογικής εταιρία; έχώρησαν καί κατά τον Ίούλιον καί τρίτον τά; καλώ; στουπωμένα; άστροειδεΐς όπάς τά; έπΐ
Αύγουστον κατ" εύχήν. δλη ή ορχήστρα κείται ήδη έ- τοϋ περί την όρχήστραν πλησίον τών πλακών υδραγωγείο
λευθέρα τών χωμάτων καί καθαρά ζϊ; τέρψιν τών θξ- καί τά; κατά την βάσιν αυτών τών πλακών» τετραγω-
ατών, άναπαυομένων ε?ς του; πέρι; αυτής μαρμάρινες νικά; τρύπα;, τέταρτον τήν έπιόιόρθωσιν τοϋ λιθωστρώ-
θρόνους. όσα δέ περί αύτη; έν τοις ανωτέρω είκοτολο- του τή; ορχήστρα; μέ πλάκα; καί τούβουλα, τό πολ-
γών έγραφα έβεβαιώθησαν, ώ; νομίζω, λαμπρώς, το' λαχοΰ έπ' αυτών δραθέν χρίσμα άσβέστου, το δμοιον
από τή; κλίμακος της κατά τό λογεΐον τοϋ Φαίδρπ μέ- χρΐ^μα τοϋ τοίχου τοϋ προσκηνίου, τό πρό αύτοΰ κα-
χρι τή; δε;ΐας παρόδου μέρος τοϋ προσκηνίου ευ.- κόν κεράμινον υόραγωγεΐον δι' £λου τοΰ μήκους της όρ-
ρέθη κεκοσμημένον μέ ανάγλυφα, εργα καλά τών £ω- χήστρα;πρό τοϋ προσκηνίου (σελ. 130 τ), καί τελευταΐον
μαϊκών χρόνων, έκ τή; τοϋ Άδριανοϋ ευεργεσία; ΐ- τήν άσβεστόκ-·.στον μικράν ρεςαμενήν κατά τήν δεςίάν ά-
σω;, 3 δ ΦαΓόρος, μετατρπίσας έ; ετέρου άρχαιοτέρ» ζρ^ν τή; όρχήστρα;. πρότερον όμως πρό ταύτης της χρή-
προσκηνίου, 5 ήν ίσως επί τοΰ έν σελίδι 135 μ, μνη- σεως είχε πιθανώς άλλο τέλος το λίθινον τοϋτο ερκο;,
μονευθέντος τειχίου, (5ωμαϊκοϋ άποόει/θέντρς καί τού- δτε ήν καί έλεύθερον τοϋ έςωτερικοΰ περί αυτό τοίχο α-
τού νυν, συνηρμολόγησε καί έτοποθέιησεν αύιοΰ, όπως φίνον πλατυτέραν διάβασιν πρό τή; προεδρία;, δηλοΐ δε
ήδύνατο. δτι τά ανάγλυφα ταϋτα δεν κείνται |ν τή άρ- ή λειότη; τών πλακών καί εκ τούτου τοΰ μέρους, ήτις
χική των θέσει άπόόειςιν παρέχει δ τρόπος τής οίκο- άλλως άσκοπο; Θά ήτον έργασία, άφοΰ έμελλε να κτι-
δομής, ζαθ' δν ευρίσκονται έγκτισμένα μετά ασβέστης σθή αύτοϋ τοίχος, φαίνεται ουν 5τι τό έ; ορθών πλακών
άμμου καί τουβούλων ενίοτε, έπειτα εν ανάγλυφαν βυρίτ ερκο; προϋπήρχε καθ' αυτό πριν μεταβληθή ή δρχήςρα
σκεται ίλως άπε;εσμένον καί μόνον ή Οέσις του υπάρχει· εν τοις χρόνοις τών Βυζαντινών ή Τούρκων εις δε;α-
οιότι ήδη επί φαίδρου ήσάν τινα, ώς φαίνεται, βεβλαμ-τ μενήν. έπριήθη δέ τό μαρμάρινον τοϋτο ερκος εν τοΐς
μένα καί όπως μή δυσωπώσι τους θεατάς άπεςέσθη- χρόνοις τών Ρωμαίων πιΟανώ; καί δή ότε εισήχθησαν
σαν ό*λως. άςιοσημείωτο; δέ καί διδακτικός άμα τοϋ τρό- καί έν τω διονυσιακω θεάτρω τών Αθηνών α'ι αγαπητά*
™υ τής οίκοόομία; τοΰ προσκηνίου τούτρυ υπό τοΰ τοΐ;'Ρωμαίοι; μονρμαχίαι, καθά μαρτυρεί Φιλόστρατο;
Φαίδρου Γν? δ έγκτισθείς αύτοϋ μεταςϋ τών άναγλύ- έν τοις είς τον Τυανέα Άπολλώνιον σελ. 73 — 74 τής
φων Σειληνός, δι' 3ν, υψηλότερον ό'ντα ή ώστε νά χω- έκδόσεως Κ3,γ3<2ΐ> καί Δίωκ δ Χρυσόστομος έν λόγω λά
ρέση καλώς, έπελεκήθη ή βάσις τοΰ προσκηνίου χα- σελ. 385 — 386 τής π«φ<* Τεϋονέρω έκδόσεως Δινξόρ-
ρ,ηλοτέρα. τούτων τάς ε^νας θά παράσχομεν άκολού- φου.

Οως δαον τό δυνατόν άκριβεΐς δι' ήλιρτυπία;. τό δέ κατά δ φιλόστρατο; αυτοϋ, προειπών δσα δ Άπωλλώνιος

τό έτερον μέρος τή; κλίμακος πρό; άνατολά; καί κατά έπέπληξε του; τότε Αθηναίους (ήκμασε δέ δ Άπολτ

■τήν αριστερά/·- πάροδον έπίλοιπον τή; σκηνής του Φαίδρ» λ^όνιος περί τά 50 π. Χ), 'επιδημήσα; ένταΰθα, ότι \·-
loading ...