Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 219
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0119
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
219

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ

220

θη πολλάκις. ορα Γίαη£α1>ό εν Ατιίΐιρχϊίόίΐ Ποίΐόηί-
φΐ63 άρ. 1149. και I Ιιττάκην έν αρχ. εφημ. άρ. 2083
πρβλ. σ.863. εσχάτωςδέκαί έν τω ΒυΙΙοίϊηο τηί Ρώμη;
1802 σελ. 118, βμως οΰόαμοΰ άκριβώς. ενταύθα δέ νΰν
έςεδόθη όσονήν δυνατόν πανομοία. άϋεΟΛν&ακο; τοΰφί-
φίλο,υ I. Γ. Παπαδάκη τά άτάαΟοιλα αυτή; γράμματα
είς τδ εοοομον τοΰ φυσικού μεγέθους, ώ; έποιήσε καί
ει; τά; λοιπά; επί των θρόνων τοΰ ί)=ο?τρου Ιπιγραφά;,
αί δποΐαι πάσαι έςεδόθησαν πανόμοιαι κατά το { τοΰ
φυσικού των γραμμάτων μεγέθους. οτι δέ το ~μήμα
τοΰτο των θρόνων πάντως είς το ίΐέατρον ανήκει ουδείς
ίδών αμφιβάλλει, και εΰχής έργον ΐνε νά μετακομισθή
πάλιν εκείσε και νά οτηθη πλησίον της πρώτη; κλί-
μακας κατά τήν άριστεράν πάροδον, οπου πιθανώτατα
ήν ή θέσι; τ^ν ή πλησίον τή» τρίτη; άπ' αϋτη; κλί-
μακο; προ; άριστεράν τοΰ άναοαίνοντο;. άλλου τόπο;
δέν υπάρχει δι αυτό. δυσκολώτερα δύναται νά ορισθή
ή θέσις των ύπ' άρ. 132 και 133 τεμαχίων μικρών
ε* των θρόνων τοΰ θεάτρου, τά όποια "ώρα ευρίσκον-
ται έν τω περιβόλω των απομάχων της άκροπόλεως.

Ινα δε πλήρη σχεδόν &ρόνον έκ τοΰ θεάτρου, τοΰ κοι-
νού εϊ'δου;, οίο; 6 έν σελ. 103 ύπ' άρ. 2 απεικονισθεί,,
άνεκάλυψα προ ολίγων ήμερων έν τή πλατεία τοΰ θη-
σείου περί τά μέσα τή; μεσημβρινή; πλευρά;, οΰτο;
ανήκει ει; τά μέσα στοίχου τινός, λείπει οέ αύτοΰ τό
μέρος τή; έδρας, έ'νθα συνήθως ευρίσκονται αί έπιγρα-
φαί και το άνω ήμισυ τή; άνακλίσειο;. το λοιπόν μονο-
κόμματον έζ πεντελικοΰ μαρμάρου, ες οΰ καί οί λο'ποί
αδελφοί θρόνοι έποιήΟησαν. επειδή δε ί λόγος ανεπαι-
σθήτως παρέσυρεν ήμά; έκ των επιγραφών εις τους
θρόνου;, ά; σημειώσωμεν και τόδε, ότι κατά τον σοφόν
θεατρολόγον λ^βίοι* (έν ΡΙιΠοΙ. XVIII, έ'τει δ',
σελ. 749), οΰ ή εύνοια επεμψεν ήμίν το τεΰχο;, θρόνοι
τοιοΰτοι τιμητικοί έν τοις χρόνοις των μεγάλων δραμα-
τικών δλω; δεν υπήρχαν έν τω ί)εάτρω Αθηνών.

ά'λλας έκ τοΰ θεάτρου έπιγραφάς άναοάλλομεν εις τό
προσεχές τεΰ/ος· σήμερον δέ άφίνομεν τήν έν τω {Π-
άτριο διατριβή-/ άγγελλοντε; τοις φιλοθεα'μοσιν οτι τά;
τρεϊ; τελευταίας ήμέρας προ; το βόρειον μέρο; τοΰ
κοίλου ει; βάθο; ώς δυο μέτρων άνεκαλΰφθησαν ίχνη
κλίμακος, τή; δεκάτης άπό τή; δεςια; παρόδου, και
άρχαί εδωλίων ένθεν καί ένθεν προς άριστεράν μεν
τριών πρδς δεςιάν δε τεσσάρων, πάντα έν τή αρχική των
θέσει, εχουσι δέ περίπου την ιέ , ι-' κα! \ζ τάςιν ά-
πό τή; δρχήστρα; πρό; τάνάνω. πέραν δέ τούτων

μέχρι τή; άριστερας παρόδου , ουδέν τοιούτον ίχνος ευ-
ρέθη εΐ; τοΰτο το υψο:.

έν Αθήναι; τή 1 (13) Σεπτεμβρίου 1862.

ΆΟαν. Σ. 'Ρουσόπουλο;.

Λ ΠΟΙΚΙΛΑ-

περ!!$ηδέντ6{ μετά τοΰ φίλου Ιωάννου Γ. Παπαδάκη τον
παοελΟόντα μήνα τήν Μεγαρίοα Φωχιόα χάΐ Βοιωτίαν συν-
ελέςαμεν όπερ τα; 100 έπιγραφά;, ών τινε; λίαν περίεργοι
και ά;ΐοσπούοασ:Μ. μετά λύπη; δε είοαμεν πολλαχού καί
ιδίως περί ΐας Ηε-πιά; καταστραφόμενα τά άρχαΐα μνη-
μεία, Γνα χρησιμεύσω σιν ω; ΰλη προ; οίκοοόμησιν οικιών,
όθεν καθήκον ήμών νομίζομεν νά ύπενίΐυμίσωμεν τοΰ; έχον-
τας τά τέλη οπως φροντίσωσι περί τή; διασώσεω; των άρ
χαιοτήτων δι' ών οίδασι μέσ<»ν. ήαεϊ; όε νομίζοαεν συντε-
λεατικώτοτα -ρος τοΰτο ουο μάλιστα \ιίιη· ά) νά σταλίϋιιν
άνδρες ίχανοί ~ρό; ζαταγραφήν, άντιγραφήν κα; άγοράν αν-
τών. β') μετά τοΰτο νά παραγγελΟώαιν οί εκαστα/οϋ οή-
μαρχοι νά ουλλεγ«ο«ν τουλάχιστον τάς έττιγραφάς πλτ,ρόνον-
τε; τ<ΰ κομπτή αυτών τό-α, ώοτε νά ζροκρίνω-ι νά τά;
ττο)λ(οσι μάλλον ή νά τάς καταουντρίοωοι με τήν βαρειάν
καί νά τάς κτι^ωαι. ~. /. ά; τεΟή τοιούτος τις ορος· επι-
γραφή ένο; τετάρτου τετραγωνικού μέτρου νά τιμάται πέντε,
δραχμών, ένος δε τετραγωνικού μέτρου ούσα, τεσσαρά-
κοντα δρα/μων. οΰτω νομίςομεν οτι υπό γε τή; έπι')υμία? τοΰ
χίοδου; πά; τι; ί)ά προκρίνη νά τά; πωλή μάλλον ή νά τά;
καταστρέφε· άλλως ο^, διά συμβουλών απειλών καί τιαωρι -
ών. έπεδεί/Οη οτι δεν αίρεται το κακόν.

ό έν Όρ/ομενω φιλάρχαιο; δήμαρχο; εΐ'οαμεν οτι λίαν
«ιλοτίμω; συλλέγει τά; άνευρισχομένα; άρχα·ιότ^τα;. ανά-
σκαψα; δέ καί τήν εισοοον χο5 καλουμένου θησαυρού τών
Όρ/Λμενίων μέχρι τού λιθόστρωτου έάάφοο; άνϊΰρε συν-
τρίμματα άνδριάντο; χαλκού, οΰ εφΰλα;ε οΰο δακτύλου; Οαυ-
υασίου;, κα'ι έν άγαλμάτιον γυν».χ·Γον λευκού μαρμάρου έκ
τών ρωμαϊκών χρόνων, ώ; μα; εφ/ίνη. Ά. Σ. ·1'.

ΠΑΡΟ Ρ Α Μ Α Τ Α.

ένγ. άρ. 124

στ.

4 αντί

ΤΕΜΡΟΚΙ γράψον ΤΕΜΡ(ΜΙΕ

η

>

..' ι:<8•2 »

ΚΑΙΚΙΜγΏ^ ' »' ΚΑΙΙΚΡΕΩΙ'.

»» 158

»

3 »

ΧΟΡΚίυν Κ ., ΧΟΡΕΙΟΓ ΕΚ.

0β »» ι»

χίορείου )> χορείου·

έν

σε)

.. 103, στ.

1!)

κάτωΟ

εν άνττ Σεπτημ. γρ. 2£επτιμ.

»

»

10."), στ.άνωθεν

ι ΐ) δέ έποντο γρ. ο εσπυντο.

»105, στ.>

» άρ^ιοτυπομ. ·■·>. άραιοτυπωμ.

»

»

173, στ.

» Εΰοοίου γρ. Εΰβίου»

179, έν

τω

μέσιτν

άντϊ άρ. <84 γρ. άρ. 185

))180, στ.άνωθεν

άντί πλευρά; γρ. πλευρά;

»

»

183, στ.

2» άρ. 185 γρ. άρ. 180η

183, στ.

ι» άρ. 180 γρ. άρ. 187.

Ά. Σ. "Ρ.

τήν εύϋύνην τών τυπογραφικών καί άλλων οιωνδήποτε ά-
μαρτημάτων φέρει ο όφ' Ικαστον άρθρον υπογεγραμμένο;-

ό έκδοτη;.
loading ...