Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 229
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0124
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
229 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 230

Άσκλ]ηπιάόης Διονυσίου Άθμο. . Νουμήνιος (Νουμηνίου)

.....■»·;*« Π. Αΐλ. Τρόφιμος

.......Άσκλη|κΐάόου Άθμο. Σεκουνδος Έδφρ[άν]ορο[ί

.............. ιο; Αγνού. . Σ ... ? 215

ιιο ............

ή προκειμένη έπιγρά/φή σύγκειται έχ τριών τμημά- 8ια ™'βγ)μ5Ϊ°ν της επαναλήψεως το σύνηθες μηνοειδ!;,. 8
των, ών τδ μεν άνω κα! κάτω ευρέθησαν τη 13 Μαρ- ?έΡέι 5 >Μος' σ" 131 (4ϋ1^ 6 ^ Έράτωνος, ήμεϊς
τίου 1861 έν ταΐς ανασκαφή ιη* αρχαιολογικής έται- Κρίτωνος, έν στ. 100 (491)) δ μεν θεό(δω)ρος, ή-
ρίας κατά τον δγιον Δημήτριον τον Κατηφόρην, τδ δέ ^εΓςς" στ> 172 (6110 δ ^ Αλέξανδρος Ε..,
μέσον τό θέρος τοΰ 1862 αυτόθι. άναγνωρίσΟη δε ώ; ή^'Αλέξανδρος Εύ ν ... στ. 185 (751)) δ μέν Σκε£-
μέλος των ά'λλων δυο υπό τοΰ κυρίου Ίωάνν.ου Γ. Παπα- ~ων' ^ Σκέπτων. στ. 188 (7%) δ μέν Είσιδ..;,
δάκη, 8ς και επιμελώς απεικόνισε τήν δλην Ιπίγραφήν, ^εΓ; Ε{θί:'"; σι" 196 (8910 6 Συν?δ>
ήτις έπειτα παρεβλήθη ύπ' αύτδτε κα! |μ« γράμμα προς "υ^5· οτ· 299 («1*0 δ ^ $μ* Εύπα,

γράμμα καίέλιΟογραφήΟηπρό πέντε μηνών. έν τώμετα;ύ ^δέν ?*νο? *λλο ΪΡ«Η«*™!« ε-! ™5 λίθου ίδόντες και
δέ τούτω έ-εδό&η υπό τοΰ κυρίβ Στέφανου Κουμανούδβ έχλαβοντες τό Εύπα ως γενικών της εδθείας Εύπας,
Ιν τω Φιλίστορι τόμω Δ' σελ. 76 έπ. μιχροΤς μόνον γρα'μ- οϊα καί ί ^ αύτ^" ΕύΫΡ«?· ~Ρδλ· σ"· 196 Έπικτας
μασιν. ή άνάγνωσις δέ αδτοΰ και αί συμπληρώσεις δια- ~υμ?5· *** σ'· 192, 188, 181 κα! πολλά άλλα. στ.
φέρουσιν Ιν τισι των Ιμών. αί δέ άξιολογώτεραι πρδς 202 (941)) δ μέν "Ερμιάς Πρ-, ημείς 'Ερμίας (·Ερ-
σπουδήν της επιγραφής διάφορα! αι'όε είσίν !ΑΙ'ου) πΡ; μ<ΧΡ&?Ρ«< διαφοραί είσιν οίαι ς-. 215 (1116)

εν ς. 39δκ.Σ.Α.'κ. γράφει Σωτηρίόβ,τόό'άληΟέςΣωτη- δ 'αέν Σ υ · ·' ^εΓς δέ Σ [ . ,. και ει' τι τοιουτότροπον.
ρίδα.στ. 46 δ μέν ΝΙΙ1ΓΛΓΑ.ΝΟΣ, ήμεΐς δέ ΗΓΛΙΑΝΟΣ· ^εϊ; καί'πεΡ τ0ί«ύτ«^ ^ντβς διαφοράς δ'μως δέν άντε-
προσέτι μεταξύ τοΰ 47 και 48 στίχβ Ι'χει δ κ. Σ.Κ. Χάϊ -«ρεβάλαμεν εκ νέου πρός τον λίϋον τό ήμέτερον αντί-
ετερον, ου έσημίίωσεν ώς σωίώμενα δύο γράμματα ΑΚ νομίζοντες αύτό άσφαλές και είς τά μικρότερα,

περί τό τέλος τοΰ στίχου· ώς εκ τούτου δέ διαφέρει κατά ~· Χ- ώ»' *** ™ έν ^· (>° Λ άντί Α έν λέςει Άττικοΰ
ενα στίχον ή στιχομετρία αύτοΰ. έν στ. 52 (53) γράφει καί έν & 10:1 τί Ρ-'κΡον ίώτα άνω τοΰ ΝΟ. και τά
σαφώς Φιλόςενος, ένω επί τοΰ λίθου τά δύο πρώτα σφάλματα τοΰ λιΟοςόου έν ς. 195 ΕΠΚΤ. αντί ΕΠΙΚΤ.
γράμματα λείπουν τά δέ'λοιπά ο ς εν ο ς λέγουσιν, δ'Οεν και τό έν ς. 63 ΦΗΑΙ. αντί ΦΗΓΑΙ. ίσως, και τό εν ς.
εγώ συνεπλήρωσα ΘΕ]. Ιν στ. 61 (62) φανερώς Εν 41 δεινόν όνομα ΙΣΤΛΗ και έν στ. 97. Άφροδ ε £ ο υ
γράμμα λείπει έν άρχή Ξ τυχόν ή Π. δ οέ κ'. Σ. Α. Κ. άντί Άφροδεισίου και τά τοιαύτα ού'τω νομίζομεν δτι
Ισημείωσεν ώς λείποντα δύο γράμματα, γράψας ■ ■ υστο- ευρίσκονται έπί τοΰ λίθου, έσημειώσαμεν δέ ταΰτα
δωρος. Ιν στ. 63 (64) γράφει Μ)ην όφίλος· έπί δέτοΰ ουχί προς έπήρειαν, αλλά πρός παρακέλευσιν τοΰ φ£-
λι'Οου φαίνονται ι ν ό φ ι λ ο'ς και μένει τόπος έν άρχη διά λου Σ. Α. Κ. είς νέον άντιπαραβολήν, ον τιμώμεν ώς
δύο γράμματα ή εν μέγα Ο, ώςε νά συμπληρωθη Δεινό- ενα των όλιγίστων παρ' ήμΐν ακριβολόγων άλλου δ' έ'νε-
φιλοςή μάλλον Οϊνόφιλος. έν ς. 75 (76) δ μέν Ιχει'... πτος, κεν δέν θά έκάμναμεν τόσον περί τών τοιούτων λόγον
ήμεΐς σιος, ίσως κατάληξιν τοΰ Διονύσιος, έν στ. 76 διότι θά Ιζητούσαμεν ψύλλους είς τά άχυρα κατά την
(77) δ μέν Πολύκ(τητος)ήμεις ΓΤολύκ]τητο ς. έν στ. *οινήν πβροιμίβν.

77 (78)·δ μέν....., ήμεϊς δέ.....ος. έν στ. 81 (82) δ λ[0θξ ««ντβλιχΑς φαίνεται· τό δλον υψος αυτού 1,24,

δ μεν Π ειρ-, ήμε?ί δέ Πε, |ν Λ 98 (99) λείπει παρ ^ «™™ °'34 καί τά Τ^°ς °'14· ™™ δέ ν°\έν ^
αύτω ή συντετμημένη λέςις Αλω. έν στ. 107 (108) δ Βαρβάκειο). ^ Ί ουσόπουλος.

μεν.....ωτι(ω)ν(ο)ς} ημείς.....ιτι.. ς. έν στ. 113 "Ρ" ΔΙθ'

(76) δ μέν Αϊλ.·, ημεΐς δέ ΑΓλ(> έν στ. 122 (176) δ μέν (έν πίν· ΛΓ'· 2)

'Ερμάς, ήμεΐς δ' Έρμης. |ν στ. 133(256) δ μέν Ν εί- ένινεανισκαρχ( ...

κ ω ν ο-, ήμεΐς Ν ε

ικωνος. έν στ. 138 (296) δμέν Ρα- σταδίου δστερας( ....

δΑνός, ήμεΐς δέ Ραλανός. στ. 143 (336) δ μέν σταδίου δίαυλον κηρύκων παν(...........

Καρπδδωρος, ήμεΤς δέ Καρπόδωρος (Καρποδώρου) τήν δευτέραν τάσιν πάντα τ άγώνα(...........
loading ...