Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 241
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0130
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Κατά το μεθόριος. δπου σϋνΙρ'χβνΐΟπ δύο πεδιάδες, ή της
Τριπόλεως και ή φ Τεγέ«ς, δψαδται ήρεμα γεώλοφος, έφ'
&5 κείται χωρίον εις τόν δήμον Τεγέας ανήκον, καλούμενον

241 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 242

8β(χθη (πρβλ. στ. 30), δτί β Αυρήλιος Αλκαμένης δίν ήτο τριών νομισμάτων. Την δέ δευτέραν ητοι την 20 Ίανουαρίβ
δ έιτώνυμος δρχων. 'Εχ δέ τών Ρερμάνικείων (στ. 29) πλειονα π#ιν« αγγεία, έλίγιστα χαλκά, δλίγα δε εί-

δηλον έτι μετά τό 213 από Χρίστου, πιθανώς δε ου μΐ &ν·6ί, χβλ™δ νο^ατο?· ^ δέ τΡίτγ1ν **>

- -η,!, 'Γη,σ λευταιαν ητοι την 2<ν πολλά μέν γελοιόμορφα ειδώλια,

πολλας ΙΙλυμπιαοας ύστερον. μ* *ι Λ V , . , Γ. , ~ , .->. ί!

γ ,. ολίγα δε οέ πήλινα αγγεία και δυο χαλκά και ζωων τινές

ΑΟήνησί τη ΙΟτΐ Σεπτεμβρίου 1862 μορφαΐ πήλιναι. Ακριβώς δέ ευρέθησαν τάέςής.

Δημήτριος Χ. Σέμιτέλος. νβ —, , .· · · ·ν

,Γ ' Γ ~ . . Λαλκα μεν και ορειχάλκινα.

·**Λ|9Ι§Ι!ΜΙ Μ» 1 άγαλματίδιον τε'λειον και ώράϊον δε'κα δακτύλων ύψους

μετά βάσεως τετραγώνου, σχήμα έχον γυναικός μετά τινός
Β ΕΚΘΕΣΙΣ . . οίον ραβδίου προς τά άνω κεκαμμένου έν τη άριστερα, της

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΣΩΣΤΗ Ν ΑΝΑΣΚΑ- .δ\δεζι5; Χ£ν*'ν ε'"/ον Χ*'ν ίτΛ'ν τδν °»Υ*^*Μ™ν δα-

ΦΙ1Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΑΊΩΝ κΤυ ων· , · . \ , , „ 0

-.ν/υπίΜΠί ί%τ«ΛΛΐΜα. ι πρόσωπον εχτυϊΛν ωραιον μετα κρίκου άνωθεν.

4 άγγεϊα, <5ν τά μεν δυο αμαθέστερα; τά δέ άλλα δυο
βαθύτερα, διάμετρον έχοντα τδ ά. 11 1/2, τδ ξ'. 8, τ6 [γ'.
6 1/2, τδ. δ'. 5/00 τοΰ γαλλ. μέτρου.
«•"Αγιος Σώβτης,» δθεν ώς'άπδ σκοπιάς χάθοΡωνται άμφό- 1 Πωμάτιον μετ' όπής έν μέσο) διαμέτρου 5/00 τοΰ γ. μ.
τεραι αί πεδιάδες μετά τών έν αύταϊς έγκατεσπ'αοαένων 'χω- 2 τΜα%'Α 6 ^έν ^ει'ζών· δ δέ έλα'3σων·
ρίων, και τά έν κόχλψ περατοΰντα αύτάς δοη καϊ μέγα μ. 1 _ Μδιον, οχημΛ όπώρας έ'χον χάί κρίκον άνωθεν δι-

ρος της άπωτέρω προς άρκτον κειμένης Μαντινικής πεδιά- \ , , ■

»«; ^„»,,λ,',τ-^„ -,η-„-λ- · ' ν - λ:- Ί 4 ναλ'χα νομίσματα, τα τρία Σικυωνίων, τδ δέ Ηλείων,

οο» και αμαυροτερον κα.ακλειομενης υπδ σειράς άπωτέρων 2 '. ι . '

ορέων. Έν τη προς ανατολάς δέ τούτου τοΰ γεωλόγου πλευ- . χρικοι. .., , , , .:_

~ ~ ν ~ ~ ~ , , ΛΤ , , Ο πέταλα η κάτοπτρα λιαν. μικρά, τα τρια μετα λαοιόων

ρα τη κατάντικρυ του στενού της άπδ Ναυπλίας και Αργκς ·_Α ^ „ ^ 1 ν 1 Γ

εισόδου, έν άγριο έθνικω, καλλιεργούμενα) υπό τίνος γεωργδ·

φαίνονται επί. τής έπιφβνείάς τής γής Οούμματα παντοίων

■· ~ λ ' ι > - , ,™, ~ , , 1 αί/μη λογνης μικρας,

μορφών ειοωλιων και αγγείων πήλινων Γαυτα παοεσνον την · Λ , , . , ,

, « ' , 1 εργαλειΟν έν σνηματι νερυλλιου.

αφοραην εις Οιαφορους κατα καιοους, ινα σκαύωσι αικοδν, ., ' , ,

, , , ,. ,' _ ',,.'„' >2 κρίκοι ανοικτοί,

και ανευρωσιν ειδώλια πη/.ινα και αγγεία, ατινα ηγοοαζον αλ- ,

.,.. „ηι, , „ Π, , ," , , , ," ' , 1 κρίκος μετα πέταλου,

λοτε άλλοι, υϋεν ο κ. 1ω. ΙΙϋρΛας ιατρός-ανήγγειλε ταύτα εις * _.

την έν Αθήναις άρχαιολογικήν 'Εταιρίαν, αυτη δέ έντεΰθεν τδ 31 Τδ ολον τριάκοντα εν.

•ένδόσιαον λαβοΰσα διέταςε την άνασκαφήν τοΰ νώροο τούτου, ■ ν

■».Λ„ι * ' -, ,ρ ' ' . ϊ) Πήλινα οε η κεραμεια εργα σώα μεν

ορισασα οαπανην με/ρις εκατόν δραχμών. 1:.πεφορτισε οε ΜΊ ( γ " "> Γ.

. τδν τότε καθηγητήν τοΰ έν Τριπόλΐι Γυμνασίου κ'.'Λρ. Κ»- καλώ* διαττετηρημένα·

πριανδν, και τούτου μετατεθέντος προ τής έπιχειρήσεως, ά- φ ειδώλια μεγέθους 20—7/00 τοΰ γαλλ. μ. ποικίλων

νέθηχε τδ έργον κατά τδν Όκτώοριον τοΰ 1800 πρδς τδν μορφων σπουδαίων.

γυμνασιάρχην Τριπόλεως Παναγιώτην Κουπιτώρην και τδν 40 ειδώλια γελοιόμορφ.α μεγέθους 22 — 0/00 τοΰ γαλλ'.

διδάσκαλον τής ιχνογραφίας .Δημήτρ.ιον Σκλαμανδν, ?να συ- μ_ παντοίας μορφής.

νεννοούμενοι μετά τοΰ Ίω. Πύρλα, έπιστατήσωσιν είς την ά- β() άγγεϊα ή κεράμια ποικιλόμορφα, διαμέτρου 15—3/00

νασκαφήν. Ήμεΐς δέ την .έντολήν ταύτην πολλάκις έπροσπα- ΐ05 γ.

τά δέ άνευ.

5 έπίκυρτα πέταλα μετά κέντρου έν τω μέσω.

α.

θήσαμεν άμ»ότεροι όπως έκπληρώσωαεν μετά τοΰ κ. Πύρ-

' ,, , ι λ λ' -ί ~ η' Έφθαρμένα δέ εν μέρει, ηκρωτηριασμενα

λα, αλλ αχ πολλαι και ποικιλαι ασχολιαι αυτού, καθιστών . ι '1 1 '

καϊ με-ά .15 μήνας μετέωρον έτι τήν" έ'ναρξιν τοΰ έργου. "Ο- χα1 "Τραυματισμένα-

θεν προσενεγκόντος ήμΐν προθύμως τήν έαυτοΰ σύμποαξιν τοΰ (}^8 ειδώλια παντοίων σχημάτων σπουδαίων.

«ντιαοιράρχου κ> 0_ Πετμεζά περί τά μέσα Ιανουαρίου τοΰ 575 ειδώλια γελοιόσχημα παντοίας μορφής.

έτους τούτου, έδέχθημεν ά'σμενοί αυτήν, και παρασκευασθέν- 317 άγγεϊα ή κεράμια ποικιλόσχημα.

των. των πρδς τοΰτο, εΐδοποιήσαντες τδν κ. Πύρλαν,, δστις, 27 ζωόμορφα μεγέθους 14—0/00 τοΰ γ. μ.

ώς πολλάκις, έλειπε τότε εϊς· Στεμνίτσαν πρδς ίατρικήν έπί- 14 πόδες και σκέλη.

σκεψιν, ήρςάμεθα της άνασκαφής κατά τήν 24 Ιανουαρίου ε. ε. .1 βαρύδιον τετρυπημένον.

Καϊ τήν μέν πρώτην ταύτην ήαέραν ευρέθησαν π&λλά μέν , : ;, δ. ,

Εδώλια πήλινα, άγγεΤ^ » π|λιν« ολίγα χαΐ τδ δρειχαΐί- Ά^ολογώτερα οε χαι Κψ^ό.ερα

νον άγαλματίδιον μετά τίνος προσώπου έχτύπου δρειχαλκίνΒ ά βάθρον τετράγωνον μήκους 12, πλάτους 8, ύφους 1%/*

«αί τίνων μικρότατων ^αλκών αγγείων καϊ έργαλείων καϊ έξ δπτής γής, διακεκοσμημένον πέριξ πολεμισταις ασπιοι«>'
loading ...