Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 247
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0133
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
247

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ.

248

χνην των του Πραξιτέλους οίων, ώς μάλλον προ," το ήδυπα-
βές τρεπομένην, δέν δυνάμεθα δμως, έκ των διαφόρων μαρ-
τυριών τών αρχαίων συγγραφέων νά μή άναγνωρίσωμεν την
Ιμπειρίαν αυτών και εις είκονίχάί παραστάσεις, και ώς Ικ
τούτου δφείλομεν. και το τοΰ Μενα'νδρου άγαλμα τοΰ Βατι-
κανού, ούτινος δ ρυθμός, ώς ανωτέρω ήδη έρρέθη, θαυμάζε-
ται δια τδ μεγαλοπρεπές συνάμα δέ καί χαρίεν αύτοΰ, νά ά-
ναγνωρίσωμεν ώς τών τεχνιτών τούτων έργον.

; · ·'*· II £ ρ β α ν ογλου.

;- ..........'ύΐί'...... -

Α Π Ο I Κ I Α Α-

4 νεχριχή υδρία ενεπίγραφος άχτιχψ
άρ.218.

Θεόοοτος.

έπι νεκρικού ανάγλυφου υδρίας πέντ,ελίν.οΰ μαρμάρου, ευ-
ρεθείσης έν Αθήναις καί νυν ούσης έν τω μουσείω της άρ-
χαιολ. εταιρίας τ<ί> έν τ(;ϊ πανεπιστήμιο, τδ σωζόμενοι αυτής
υψος 0,42, τδ πλάτος 0.27. το άπείκασμα παρέχει δλον τδ δι-
ασωθέν ήμίσχιστον τμήμα, τδ δ' Ιπ' αύτοϋ άνάγλυφον, ου πά-
νυ καλώς διασωθέν, φαίνεται δτι ί'νε έκ τών καλών χρόνων,
περίεργος μορφή ί'νε ή μεταξύ μικρά γυναικεία, ήτις ώς Ικ τής
αναλογίας προς τά λοιπά πρόσωπα φαίνεται κορίσκη μικρά,
ώς εκ τοΰ τρόπου δέ τής στολής γυνή τελεία, τοιουτρόπως
ένδεόυμένην κορίσκην εΤοα καί έν έτέρφ άναγλύφφ έν Όρχο-
μενω, έν τοϊ μονασΐηρίφ τής.Σκριποΰς.

2 ή ανασκαφή τοΰ διονυσιακού θεάτρου ενεργούμενη ύπδ τής
αρχαιολογικής έτάιρίας, γλίσχρως μέν άλλ' άόιακόπως χω-
ρήσασα μέχρι τοΰδε, άνέοειξε σχεδόν δ'λον τδ κοίλον, και- τδ
τής σκηνής καί τών παρασκηνίων καί μεταακηνίων μέρος, δ
68 επιστατών εις την οίκοδομίαν Σιναίας ακαδημίας Γερ-

μανός αρχιτέκτων .κύριος ΖίΐΓύϊ εξεπλήρωσε μέγίστην ημών
καί πάντων τών αρχαιολόγων έπιθυμίαν ίχνογραφήσας. έπι-
μελώς λάμπρόν τής ανασκαφής .ταύτης σχέό'.ον, δ έλπί'ομεν
προσεχώς νά δημοσιεύσωμεν, δτε περ . ί)ά γράψωμίν καί τά
παραλειπόμενα τής περιγραφής, νΰν δέ συντόμως λέγομεν δτι
έφάνησαν καί καΐά τήν άριστ'ίράν πάροδον όμοια τοϊί κατά
τήν δεξιάν λείψανα, άλλ' ολιγώΐερα. κ«ί τμήματα δέ άγαλμα-
;των αντίστοιχα τών έκεϊ ευρεθέντων, οιον *ορμδς Σειληνοΰ
κολοσσιαίου ακέφαλος καί έτερος μικρότερος έχ τοΰ άριστε»
ροΰ μέρος τοΰ προσκηνίου σχεδόν σώος, αντίστοιχος τοΰ κατά
ΐδ δεξιδν μέρος τοΰ προσκηνίου έντετοιχισμέν.ου καί άλλα δι-
άφορα γλυπτικής καί αρχιτεκτονικής λείψανα άνάλογα. τοΰ κοί-
λου τδ δέξιον ή δυτικδν. μέρος1 διεσώθη καλλίτερα, παρέχον
πολλάς· συνεχεΓς σειράς έόωλίων. ■

τά έν πίν. ΛΓ' υπό άρ. 5 καί 6 εΐναι Ικ τών παλαιοτέ-
ρων ευρημάτων ■ δντα νΰν έν τω περιβόλω τών απομάχων
ίτρδ τής έίαόδου εις ίήν ^άκρόπολιν δλίγον μεγαλύτερα τοΰ
φυσικού μεγέθους . τδ ύπ' άρ. ϋ τραγικδν πρόσωπον εξεδό-
θη ώς ωραιότερο1/ τοΰ έν πιν< ΚΘ' υπ' άρ. 4 'κατ' αΐτησίν
φίλου.

3 δαπάνη τοΰ έν Γοττίγγίβ καθηγητόΰ κυρίου Κουρτίου
ή έν τω σπηλαίω τής Μουνυχίας ανασκαφή, περί ής έν σελ.
152 έλέγαμίν, έχώρ.ησεν έ'τι ϊίς ίκανδν βάθος· αλλά νΰν δι-
εκόπη δι'' έ'λλειψιν χρημάτων/ έλπίζόμεν δμως νά μή μαται-
ωθή ή γενομένη χάριν τήί έπιστήμης- δαπάνη, αλλ" ή αδτδί
δ Κούρτιος ή ή έν Αθήναις άρχαιολ. εταιρία ή καί δ φιλότι-
μος δήμαρχο; Πειραιώς Οά συ**τελεσωσιν εις άπρπεράτωσιν
τοΰ έργου. . · . ·

4 τδ έν πίν. θ' ύπ' άρ, 6 δημοσιευθέν άγγεΐον ώς άπδ
Κύπρου κομισθέν, περί ού έν σελ. 35, 3) έ'λεγα δτι άττικουρ-
γές φαίνεται, έοεοαιώθη έ'πειτα δτι έν Πειραιεΐ ευρέθη, ή δέ
τελευταία λέξις τής έ-ιγραφής αύτοΰ ΑΑΟΝ, άνΟ' ού ευφυώς
ΐις είκασε ΚΑΛΟΝ, ί'νε αναμφίβολος· διότι ούτε Κ υπάρ-
χει προ τοΰ Α, ούτε τόπος κενός .δι' αύτό. ώστε μόνον ώς
έκ' παροράματος τοΰ χαρα-ξαντος τά γράμματα δυνάμεθα νά
ύποθέσωμεν δτι έγράφη ΚΕ1ΜΕΛ10ΝΑΛΟΝ αντί ΚΕ1ΜΕ-
Α10ΝΚΑΑΟΝ. άλλ' δμως εϊς τήν τοιαύτην δπόθεσιν δέν φαί-
νεται καί αύτδ τδ άγγεΐον άρμόδιον διότι οανερώς Ί'νε πρόΛ-
τιτ/ον έ'ργον,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ.
τδ έν πίν. ΛΒ'.ύπ'άρ. 1 πανόμοιον άπείκασμα ί'νε έ'ργον
άκριβές τοΰ φίλου τής παρούσης εφημερίδος Ί. Γ. Παπαδάκη..

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. ·
σελ. 222. άρ. 211 πρόσθες! (έν-πΐν. ΛΒ', 1)/
σελ. 138, στίχω 3 κάτωθεν γράφε Σωσίστρατον (Σ ωσις ρ άτΚ)
»' 20.6- » 8 » » » σμίλης. Α. Σ. Ρ.
» 191 )) 1 " άντί αέ'ν τε τω άετώματι καί

6πδ τήν έπιγραφήν» γράφε «υπό τε τδ αέτωμα καί υπδ τήν
έπιγραφήν.» Δ. Χ. Σ.·

τεύχ. θ', σελ..233, στ. 18 άντί (? γράφε (Ί Δ. Χ. Σ.

διά τυπογραφικά καί ά'λλα οιαδήποτε αμαρτήματα ένέχεται
δ υφ' εκαστον άρθρον υπογεγραμμένοι. ό έκδοτης*
loading ...