Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 255
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0137
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
255

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ.

256

Εαη§α1)ό ΑηΙίφΐίΙβδ ΙιβΠέηίψιοδ τόμ. Α' σελ. 236 άρ. 225. αρ. 226.

επ., δ"πόυ ' σχεδόν άπασαι αί Ινταΰθα μνημονευόμενοι Δημώ Κλεοπάτρα

/·> , , __ 5 , μ \ ν 3 >'> ^ ΛΛεςανορου . Αυ.ειν.ου.

πόλεις ανευρίσκονται, ενίοτε οε και με το αυτό ποσόν , 1 '

■τοϋ φόρου, ς- 21 κα! 22 οι εις δύο' σειράς αριθμοί, γ Γ > , ''-· λ 1 , '>λ · · ,

, , . ;· „ η 8 · , ι , οι υπ αρ. 1—4 κιονίσκοι ευρέθησαν προ τίνων μη-

αποτελουσιν, ο>ς μοι φαίνεται, ενα, ιίως ο4 ορ. και Ιο- . > , < ο- , < , « < \

' ' ' ' 1 ν ω ν εν Αθήναις προς το βορειον μερο: το κατα τον Λυ-

βολόν. αί συμπληρώσεις των αριθμών, ό'που δεν υπάρ- γ^ψτ^. το5 1 τό βψθί 0, 51. ή άνω διάμετρος 0,14,
χει τό ση μείον της αμφιβολίας, δύνανται νά ΟεωρηΟώσιν ή κάτω 0,13. τοΰ 2 το ΰψος 0.54, ή άνω διάμετρος
ώς βέβαια;, γραφεΐσαι μετά ίκανήν σπουδήν επί τών I- .0,18, ή κάτω 0,14. τοΰ 3 τδ υψος 0,46. ή άνω όιά-
χνών του λίθου, έν ς· 37 κατά παραδρομή-; ει'τε τοϋ «ρ- 0,18, ή κάτω 0,14. τοϋ 4 τδ ύ'ψος 0,47 ή δέ

, ν - , π νιι \ - διάμετρος 0,14. άπασαι δέ αύται κείνται νϋν §ν τώ μβ-

γεγοα^ου ειτε του ναοακτου, ο; άλλως υ.ετα της γα- , · £■> <■ ~ , , ' 7

Λ " ' , ν , « 5 , > ·» , . σείω.της αρχ. εταιρ. το) εν τω πανεπιστήμιο), σημείω-

ρακτηρι,ουσης την εποχήν. εκεινην επιμέλειας και φιλο- σαι . τό ίνομα Συμβήλης, ώς πρωτοφανές καΐπεοί-

καλίας έγλυφε τα γράμματα, έγράφη ΜΕΝΑΑΙΟ'Ν αντί εργ.ον. έν άρ. 3 (223)ΘΕΟΔΡΑ κείται έπί τοϋ.λίθου.
ΜΕΝΔΑΙΟΝ ήτοι Μενδαίων. 'Ρουσόπουλος. ή υπ άρ. 5 στήλη ευρέθη έν τω κήπο) τοΰ έθνικοΰ

; _ . · τυπογραφείου προ δυο περίπου ετών, ώς λέγεται, και

γ' νεχριχοΧ ϊπιγ'ραψαί εξ Αθηνών. νϋν-κείται αυτόθι παρά κλίμακα εγκτισΟεΐσα. τδ σχήμα

(ό'ρα.πίν. λς' άρ. 1-5.) τών -(ραμμάτων δεν παραεπέτυχεν δ ςυλογράφος. υπο*

, οοο 5 οοο » ηίΗ· φαίνονται δέ και άλλα γράμματα, α έόηλώΟησάν πως. τό

αρ. δδδ. αρ. 223. αρ. 224. „, <. ν/& η ~π > ι ' ζ «· λ ;

Γ 1 1 δ.λον υψος του λιαου Ο, <!), το πλάτος ανω υπο το γει-

Πέρσης θεοδρα . Συμβήλης σωμα 0, 32, κάτω· 0,35 , τδ πάχος άνω 0,07, κάτω

θεμίσωνος θεμίσωνος Χρηστός. 0,09. δ λίθος υμήττειος.

Λαοδικεύς. Σαμαρίτις. Έν.ΆΟήναιςτή 17, Ιανουαρίου 1863.

Αθανάσιος Σ. 'Ρουσόπουλος.

ό' εχ Κύπρου,
άρ. 227. (ορα -ίν. ΛΖ'.)

Τιβεριω καίσαρι"σεβαστώ θεώ θεοΰ σεβαστού υιοί ,
αύτοκράτορι άρχιερεΐ μεγίστω. δημαρχικής έςουσίας
τδ ΛΑ, έπί Λευκίου Άςίου Νάσωνος ανθυπάτου και
Έτρειλίου Λουπέρκου πρεσοευτοϋ και Γαΐου Φλαβίου Φ'γλου ταμία,
5 "Αδραστος Αδράστου Φιλοκαΐσαρ δ ένγενικδς ίερεϋς τοϋ
έν τώ γιχμνασίω κα'τεσκευασμένου υπό αύτοϋ έκ τοΰ ιδίου
Τιβερίου καίσαρος σεβαστού ναοϋ και αγάλματος δ φιλόπατρις
και πανάρετος και δωρεάν και αυθαίρετος γυμνασίαρχος και
ιερεύς .τών εν γυμνασίω θεών κατεσκεύασεν τδν ναον και
10 το άγαλμα ίδίοις. άναλώμασιν τώ αδτοΰ θεώ, έφηβαρχοΰντος
Διονυσίου τοϋ Διονυσίου τοΰ. και Άπολλοδότου Φιλοκαίααρος,
• . "Αδραστος Αδράστου Φιλοκαΐσαρ καΒιέρωσεν, συνκαΟιεροΰντος

και τοϋ υιοΰ αύτοϋ Αδράστου Φιλοκαίσαρος τοϋ και αύτοΰ δωρεάν
και αυθαιρέτου γυμνασιάρχου τών παίδων τη γενεσίω
. 15 Τιβερίου. " ·

Ε ΙΣΤ. Άπογονικοΰ ΚΔ.
επί βάθρου ες ασβεστόλιθου, τοϋ δποίου · § *ν Κύπρω φίλος τών αρχαιοτήτων κ. Δημήτριος Πιερί-
τδ δ'λον υψος 0.72. το πλάτος κατά τδ μέσον μέρος δης έπεμψεν ήμ?ν την άνάγνωσιν της άνωτέρω επιγραφής
0,79, τδ βάθος 0,70. ευρέθη τδ 1801 είς τά ερείπια της μ.ειά εκμάγματος χαρτίνου, καθ' ο έποιήΟη δ ΛΖ'πίνας,
αρχαίας ΛαπήΟο,υ, πλησίον τής ιεράς μονής τής-Άχει- συνέπεμψε δέ και το σχήμα τοΰ βάθρου, δμοίου δντος τω
ροποιήτου, έντδς τοΰ περιβόλου τής όποιας μετεφέρθη έν σελ. 155 τής παρούσης εφημερίδος και έν πινάκι ΚΒ'
επιμέλεια τοϋ πανοσ. Οικονόμου κυρίου Ιωακείμ, και νϋν 2. δεν έδήλωσεν δ'μως και την θέσιν τών γραμμάτων
παρά την θυραν κείται τοΰ ναοΰ. έπ' αύτοϋ, ώστε ή θέσις τής βλης επιγραφής υπδ το γεί-

ή τελευταία λέςις τοΰ τετάρτου στίχου εχει ε?ς τδ σωμα έν τώ άπεικάσματι οέν πρέπει νά θεωρηΟή άκρι-
πρωτότυπον ΤΑΜΙΑΙ. βής· τών γραμμάτων ομως αυτών τδ σχήμα και ή θέσις

ή εκτη λέςις τοϋ δεκάτου στίχου εχει είς τδ πρωτό- προς άλληλα έτηρήΟη κατά τδ εκμαγμα. 6 έκδοτης,
τύπον ΑΤΟΤ,.κατά λάθος βέβαια τοΰ γλυπτού. εί. τά- σηα3[ώ3ϊις -ή; 6π' ^ριθ. 211 έπιγραφή;. σ. 223.

Δημήτριος Πιερίδης. έτοπώθη ■έσφαλμένως ηοτήασεν αντί είστίασεν. Κ. Σ. Π.
loading ...