Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 267
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0143
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
267 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 208

20...........λην επιήσαντο & Κω δπί Βερενίκη; [θεόκρ. Είόύλ. ιζ'. ς. 50 κ.

...........ξιω........ έ;.— Καλλίμ.Ύμν. βίί Δηλ. ς. 165.]. Αλλά περί τούτοις

.................., ώς και περί τηί τολμηθείσης μοι αναπληρώσεως ένίων

^ ^κ των ~ολλών χασμάτων, κρινέτωσαν οί επιστήμονες.

Ί. Σακκελίων.

......ΛΕϋλΤΤΟΛΕ/ΛΑΙΟΥΚΑΙ........ /5'

.... .ΤΗΙΑΤΟΔΙΚΑΓΓΑίΚΑΠΔΙΑ...... ,_ν ««"^ΓΓΐί^Ι - «^

Εν ετει 18ί>9 ευρέθη εν Αθήναι; Ιν ταις παρά την

---- .Λ'Δ ΙΑΚΡΙΝΟΥΝΤΑΣΡ ΕΡΙΤ.Α.Ν ΑΜΦ1 Πυργιώτισσαν άνασκαφαίς τή; άρχαιολογική; ήμών εται-

......ίΙΝίΥΜΒΟΛΑΙΛΝΚΑΙΗΠΟΛΙΙΗΤΛΝ ρί« τεμάχιον στήλης λίθου ΙΙεντελησίου, περιέχον τήν

.....ΣΤΕΙΛΕΝΑΝΔΡΑίΚΑΛΟΥΣΚΑΓΑΘΟΥ* **** ΛΐίΧθδ^ « ίΦ-Γ

και εγώ εκοιοων τον λιθον εκείνον έν ετει 1860 (εν τω

...... .ΟΜΕΝΟΙΡΡΟΙΗΜΑΣΡΕΡΙΤΕΤΏΙΜΓΟ πρώτω και μόνο) φυλλαδίω Ελληνικών έ π ι γ ρ α-

......ΛΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ ίΙΝΚΑΙΤ-Ω. ΝΑ ΛΛΏ- φών, κατά τό πλείστον ά ν έκδοτων, δ α-
π α' ν η της ά ρ / α ι ο λ. έ τ α ι ρ ί α ?, δπ' άρ. 1.)
.., Α. . Τ Γι Ν ΑΥΤ 011Υ ΡΟΤ Η Σ ΡΟ Λ Ε ίΤ Σ & αύτου τί Χ^ τοΰ ψήφισμα-

- . _ .ΛΕίεΤΟΥΣΙΤΛΝΑΙΑΦΕΡΟ.ΜΕΝΧΙΝΑΝΑ το; τοΰ Στρατοκλέους, το παρά Ψευδοπλουτάρχω έν τοίς

ΕΝ0ΙΡ0ΛΑΑΚΙ£ΕΓΑΥ7ΌΥ£ΔΙΕ ΑΥ0Ν£ΥΜΦ Ρίθίς τών *έ*β Μΐ* 3™«>θέν. Άλλ' δ λίθος εκείνος

ήτο πολύ 3εολαμμένος, και μόλις τεσσάοων στίχων των
. ΤΟΥΣΔΕΔΙΕΚΡ1Ν01ΜΜΕΤΑΡΑΣΗΣΔ1ΚΑΙ πρώτων άν6γνώαθησαν τά προς τά δεςιά τω δρών'τι γράμ-

.... ΝΟΣ ΔΕΑΥΤΟΙΣΤΟΥΧΡΟΝΟΥΠΝΟΙΥΕΝΟΥ ματα, και τη Βοηθεία τοΰ Φευδοπλουτάρχου άνεπληρώ-

.... ΝΚΡΙίΕΛΝΚΑΙΒΟΥΛΟΜΕΝΛΝΤΛ ΝΣ »Ψ» ~Λ ^ ***** Τ* ***** ώ> ί^*

πεν, ο:ι άνα 42 γράμματα ειχεν έκαστος στίχος, ίονοη-

-........ ΡΡΟΣΤΑΙΔΙΑΟΔ Η ΜΟ Σ σα όμως τότε οχι με εύχαρίστησίν μου, βτι χί παρά Ψευ*

_ . ......... ΤΟΥΣΜΕΤΑΒΑΚΧϋ-ΝΟΙ δοπλουτάρχω κείμενον μετά τόν 4* στίχον διέφερεν !ν

τισι τοΰ επί τοΰ λίθου. Και ούτως εμεινεν το έργον της

- . -...... . . . . .Μ Ε ί Ν Α ΝΤ Α Σ ΚΑ 1 ΤΑ ΛΟ άναπληρώσεως άσυντέλεστον τό γ'έπ' έμοί, ούόέ είδα

.ΕΞ ΑΓΑΓΟΝΤΑ Σ Μ Ε έκτοτε γνωμην τινά ή κρίσιν άλλου Ιν περιοδικοΓς συγ-

γράμμασιν. "Εμελλε δέ της αυτής στήλης Ιν άλλο τεμά*

• ■.......* · - - -ΟΑΙΝΑ.-.. . Σ Ο ΔΕΚ. _ χ^ν πολύ κάλλιον διατετηρημένον και μακρότερον νά π>

.......» ,.....ΣΘΑΙΒΟ ΥΛΟ/νίΕΝΟΙ ριέλθη περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος Ιουνίου ει; τδ μου-

............,; .ΛΗΝΕΡΟΙΗΣα ΝΤΟ «δ*» τής έταιρίας, ε; άγοράς, καΐ τοΰτο μόλις σήμερον

_ ^ ^ ; ευκολυνθείς νά έκοώσω δμοιοτύπως (άρ. 241.) παρατη-

» .·........- - I " ~ , . ------* ρώ τάδε· εΐναι και αύτδ λίθου Πεντελησίου και κατά

Την Ιπιγραφήν ταύτην αντέγραψα !κ τής συλλογής πάντα ομοιον είς τήν γραφήν μ' εκείνο τδ πρώτον, και
διαφόρων τής αρχαιότητος λειψάνων, ήν έχει δ Ιν Κω κατά τό πάχος συμφωνούν έντελώς· εχει δέ υψος μεν
έλλόγιμος και φιλαρχαΐος φίλος μου Δημήτριος Κ. Πλα- 0,30, πλάτος δέ 0,25. Τδ δέ ποΰ ευρέθη, τοΰτο έμοί άνε-
τανίστης· ή δ' αυτήν φέρουσα πλά; λευκοΰ λίθου εΐναι ξεύρετον γίνεται· έρδέθη μοι 5πδ τοΰ πωλητοΰ, οιι παρά
ήκρωτηριασμένη έκ τών τριών μερών. Έκ τών διαφυγόν- τδ έκκλησίδιον τδ νοτιοανατολικώς τοΰ Διονυσιακού θεα-
τών τήν λώοην γραμμοίτων συνάγεται ίτι ή Κώ; είχε τρου' άλλ' εχω άμφιοολίαν περί τούτου· δποθέτω δέ
διαφοράς μετά τίνος άλλης πόλεως, ών τήν διάλυσιν έ- μάλλον, οτι έν ταΐς περί τήν Πυργιώτισσαν ιδιωτικών οι-
δήλου ή έπιγραφή. Ό δ' έν τω 1φ στίχω άναφερόμενος χων αυλαΐς Θά άνεσκάφη, πλησίον δηλ. τής θέσεως ενθα
βασιλεύς Πτολεμαίος, κατ' Ιπιταγήν ίσως τοΰ χαί τδ πρώτον τεμάχιον πρδ τριών ευρέθη έτών ε;ω αν
δποίου συνεοιοάσθησαν αϊ διαφερόμεναι πόλεις, πιθανόν τις είπη, δ'τι οί Αθηναίοι δύω πανόμοια ψηφίσματα ϊ-
νά ήναι δ Φιλάδελφος, δ"ςτις, ώς γνωστόν, έγεννή- στησαν, τό μέν έν ττ; άγορα, τδ δέ πλησίον τοΰ θεάτρου
loading ...