Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 269
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
209 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 270

έπερ δ τιμώμενο; έςειρΐάσατσ. ' Οπωςδήποτε, τδ τεροί- Ίδοί» τώρα τδ χείμενον τδ Ιχ τοΰ λίθου χα! αντικρύ τδ

χιον τοΰτο εϊνόκ αρκετά σπουδοϊον, και περίεργο; τω έκ τοΰ Ψευοοπλουτάρχου ανήκον μέρος, ιττρος αντιπαρα-

*ντ< ή συγκυρία τοΰ να ευρέθη δ λίθος δ υ.οφτυρών περί βοΗν' πΡοσί)έτω δέ του; πρώτου; τέσσαρα; στίχους

™3 έςεργασαμένου τ6 Δ-.ονυσΙαχδν θέατρον σ«>στά τώρα Χθ6{ έν 2x51 1800
έ'τε ανασκάπτεται τό ί)έατρον τοΰτο. — ΤΙ γραφή είναι
στοιχηδδν, ώ; και έν τώ πρώτω τΐμαχίω, και εκ της [3 ε-

χ(α> ίϊχεν Μ 42 γρίμμ»-.*. Ή ο«ρά των -ρίςιων |||' .Ίβφ^ΜίαΜέίΑββ+ ' "Λ

τω [σιολιο) του Ψευοοπλαυτάρχου, ώς και ή φρασεολογία ΨΜμτ*-*1 ' * 0 Δο Μ Η Σ £ ΝΤ Η ΝΔΕ Σ

ΜΗ"* ««Τ·*™».. ΚΙ, ■ }··«)« | τ ο ΓΥΜΝΛΪ ΓβΗΤ

ο-ν φ>χ)ψψ να συμπληρώσω πάντα τά προς το άριστε- «ΣΕΝΚ ΑΙ αλλα I 5" δ ε Πο λ λ α ι

* 1? ^ίποντα τοΰ ψηφίσματος. Ε ίκά- | * Η ΝΤ Η Ν Π ο λ , Ν Κ Α , , ο β - Ν Κ

ί,ω 64, ότι δ παλαιός άντιγρα-ίεύς τοΰ λίθου ί- ου τδ ψευ- ΕΝΤΙΜΑ / ΡΑΓΑ ΝΤ Η νασ I ανκ

«πλουτάρχ,ιον ελήφθη κείμενον, άντέγραψε τήν |πίστΓ I/ τ? ^££ § £* £ .^^Α

μον στήλην άπροσέκτως, ή μάλλον, άναγινώσκοντος τίνος |ΤΗς:ρατ ί / λ Ο^Κ Α I τ η 5τλ ,

άλλου, αυτός τδ νόημα μόνον ελαοε και διεσκεύασεν άλ- |Λ Ε'ί ? ί ^ Τ ° Υ Β 1 0 ^ Π Α ?Α

λως τήν φρασεολογίαν. Τά περι Άλεςάνδρου λ. χ. πώς Ιΐ ο μ ε ν ο έ δ ) ό ρ £ ρ ε χ α^τη!

νά πιστευση τις, οτι έν έπισήμω εγγράφω υποτεταγμένης |ϊ α ι" τ ||Ε- Γ ,Να Μ Η ^ Υ Ν Ρ Η|ί

πόλεως ήσαν τόσον τραχέως εκπεφρασμένα, δ'σον τά βλέ- χ ε ν λ υ κ"ο.υ ρ γ λ ^ τ 0 1 χα Ι

-ομεν παρά Ψευδοπλουτάρχω · Τουλάχιστον τά διασω- £ * Ε Υ ο γ ] ο λ λ Ι

Οέντα έκ τούτων μέρη έν τω ήμετέρω λι'Οω πολύ μαλα- V ^ 0 Λ Ε ^Ι^^*6"^532^

Χώτεοον δεικνυουσι κατεσκευασμένον τον λόγον. ¥ν' δ ιΡ**

Τά εκ τοΰ λίθου. Τά έκ τοΰ Ψευδοττλουτάρχου.

. έπί Άναςίκράτους αρχομφς έ'δοςεν τώι δήμωι* Στρα- .. . επί Άναςίκρα'του; άρχοντος, επί τη; 'Λντιοχίόο; έκτης πρυ-

τοκλή; ΕύΘυδήαου Διομεβυ); εΐπεν έπει(όή) Λυκούργο- τανεία; Στράτόχλήί ΕύΟυόήμου Διομειευς εΐπεν έπειδή Λυκοΰρ-

ς Λυκόώονος Βουτάόη; παλαβών παρά τών έαυτ')οΰ π- γ«« Λυκόφρονο; Βουταδηί παραλαβών -αρά των «αοτοδ προ-

« , , , , .,· ν.« (:···,·<<-*. -·\ " γόνων οικειαν έκ παλαιού την προς τον οημον ευνοιαν και οι

?αν'"χν-?νΐκ5ΐαν " ~?°; ε°ν0' πρόγονοι οί Λυκούργου Διομήδης τε και Λυκούργο; και ζώντες

Ιαν Κ'' έτιμώντο ν.χλ.

» . εΐ3 . . 1

άφικν· :

. . ι κ(εκο)σμημένην τήν — — —

. . κρείττονα) της ύπαρχούαης αυτε- — — — — —

δ^αγγελτ.............. . . Ι);ωικοδόμη3εν, την δε σ- τετρακόσια; δε τριήρεις πλωίμους κατε-κεΰασε, τα; μεν έπι-

κευοΟήκην και τδ θέατρον τδ) Διονυσιακδν έςηργασα· οκευάίας, τας δε ε; αρχής ναυπη-,-ησαμενος· προς οε τού-
το, τό τε στα'διον τδ 11ανα0ηνα)ϊκδν και τδ γυμνα'σιοντ- Χοις ημίερ-^α παραλαβών τούς τε νεωαοίκου; κα'ι τήν σκεο-
& κατά Λύκειον . κατεσκεύ)ασεν, και ά'λλαις δε πολλαΐ- οΟήκην και τδ θέατρον τδ Διονυσιαχδν έςειργα'σατο [και έπε-
ί κατασκευαϊς έκόσμησεν) δλην τήν πόλιν, και φόβων κ- τέλεσε], τό τε στάδιον τδ ΙΙαναΟηναί'κδν και τδ γυμνα'σιον τδ
10 αϊ κινδύνων μεγάλων του;) "Ελληνας περιστάντων, Άλε- κατ(^ Λύκειον κατεσχευασε , καϊ ά'λλαι; πολλαϊς κατα-

Εανδρωι........·.....)ντι και πασαν τήν Άσίαν κ- σκευαΐ; έκόσμησε τήν πόλιν 'Λλε;ανδρου τε τοΰ βα3ΐλέως

. . μ)έρη καταστρεψαμένωι δι- άπασαν μεν τήν 'Λ^ίαν κατεστραμμένου, κοιν(Ί δέ πασι

ετελεσεν...........όπέ)ρ τού" δήμου άδιοίφΟορον κ- χοΐς "Ελλησιν έπιτα'ττειν άςίουντος, έςαιτήσαντος Λυκοΰργον

. , .. τή; πατρίδος και τή; τώ- ω- εναντία πρα'ττοντα αότιο, ουκ έςεδιοκεν ό δήμος παρ' 'Λ-
15 ν Ελλήνων άποίνχων σωτηρία;) δια παντός τοΰ βίου παρ-

ε · · ' · · · ».............έ;λευΟέραν εΐναι καϊ αυτ-

όνομον^ποίσηι δυνοίμει αγωνιζόμενος- δι' οπερ έίαιτη-

Οεντ αυτόν παρά βασιλέω; ό δ)ήμο; άπέγνω μή συγχωρή- 'ΛΟήναι;, τή 10 Ιανουαρίου 1363.

σαι · · '.................) έςαιτήσεω; α μεν τοις α- Στέφανος Α. Κουμανούδη;.

20 . . έ)σχεν Λυκούργωι τήν άπ-

• · και οιδο^ύ; εύθύν(α); πολλα'κι(ς .

• . οιωικηαέ(νων έν έλευθέ.-
ραι και δημοκρατουμενηι . τη)ΐ πόχΕ, ,

- · ιδ.. .

λεςανδρου φόοον κα'ι διδοϋς εοΟύνας πολλάκις τών πεπολι-
τευμένων έν έλευΟερα καϊ δημοκρατουμενο τ-^ πόλει διετέλε-
σεν ανεςέλεγκτος και αδωροδόκητος τον άπαντα χρόνον κτλ...
loading ...