Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 277
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0148
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
277

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΕ. 278

ι

σι καί τήν άρχήν «λλβ, οίον τδ ά έν άρ. 54, 79, 56, 48. δλου ή άνάγνωσις Τ ρ υ β ο ν Ν ε κ ό α τ ρ α τ ο ς. περ
τδ δπ άρ. 55 μδνον των άλλων φέρει καί όπην πρδς τδ της χρήσεως των ελασμάτων τούτων ΐσως ήουνάμεΟα
δεςιδν άκρον, περίεργον ί'νε τδ ο' έν άρ. 83, όπου δ γράψας, νά είκάσωμέν τι βέβαιον, άν εϊχαμεν πάντα τά ευρεθέντα-
άρχίσας περί τά μέσα·τοΰ ελάσματος το όνομα, εστράφη ν«3 δε τόσον μόνον βλέπομεν, δ'τι τά αυτά. ελάσματα έ-
πειτα εις τήν αρχήν προς άποτελείωσιν, γράψας τήν λαμβάνοντο πολλάκις πρδς τον αύτόν σκοπόν, άποθλιβο-
χατάληςιν ΤΟΣ μεγαλητέροις γράμμασι και διαστείλας μένων των προτέρων γραμμάτων και έγγραφομένων &·
αύτήν από τοϋ λοιποΰ της λέςεως διά δύο επαλλήλων λων, ώς εκ των άρ. 31, 33, 41, 42, 44 και ά'λλων πολ-
στιγμών, δκω; ενίοτε έποίει και 3τε έγραφε τήν αρχήν λών δήλον γίνεται, πολλάκις δ' ύποφαίνεται κα! τριπλή
δευτέρου ονόματος, οίον άρ. 54. έν τω ά τοΰ άρ. 47 έ- γραφή, οίον. έν άρ. 67, 78, 89 και τετραπλή ο ίσως εν
λησμόνησε τδ ιώτα πρό τοΰ Τ Ο Σ. έν άρ. 44 τδ τελικόν άρ. 94. πρβλ. περί τούτων και ΆΟηνας άρ. 2909
Σ τοΰ όνομάτος Ιγραψεν εις τ6 όπισθεν μέρος τοΰ έλά- (1860, Σεπτ. 10), οιτουδ φίλος Σ. Α. Κ. έςέδωκε μι-
σματος. πρβλ. άρ. 74 ά, δπου βουστροφηδόν έγύρισαν. χροΐς γράμμασι πολλά τούτων, σημειώσας καί τινα των
έν άρ. 58 β' τά μεταςυ τοΰ Ρ καί Σ γράμματα άδύ- ιδιαζόντων γραμμάτων, έν οΐς όμως ένήλλσςε τδ θ καί
νατον νά διακριθώσι διά βλάβην τοΰ μολύβδου· 'εν τέ- Φ. ήμεΐς χάριν των άπλουστέρων σπουδαστών παρέχο-
λδΐ δέ προς τδ άκρον υποφαίνονται έκ παλαιοτέρας μεν ένταΰθα ολην τήν γραμματικήν των έπιγραφών τού-
γραφής ίχνη Α ή Υ ή άλλου γωνιώδους γράμματος, των, Ι'χουσαν ώς έςής.
οδχί I άιτλώς, ώστε αδύνατον νομίζω νά ε;«χβή έκ τοΰ

Α &■ Γ ί> 11· θ I Κ Λ /Λ V -Υ Ο Ρ )ί 5 Τ V Φ Φ · -

Α Β Γ Δ Ε Ζ θ I Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ

Τδ Η δεν ευρέθη ουτε ώς γράμμα, ουτε ώς δασυ νας διακοπεΐσαι έπανελήφθησαν περί τά μέσα τοΰ παρελθόν.

. , ^ λ η ι ' ' ' ' -.,,~„ *χ .<„.„„. τος μηνός Απριλίου καί εξέφεραν είς φως τδ ύπόλοιπον τοϋ

πνεύμα, ώσαυτως και τδ ΰ λείπει· αντ αυτών οε χρησι- ' ^' ν ν υ ^ .τ η

Λ ,ρ , η - ' Ά ( ι Χ «Γ Λ ί>' * κοιλου του ιατρού απο της μέσης η έοοομης κερκιοος με-
μευει το Ε καί Ο. ωσαύτως οε λείπει και το Ψ, ανΟ ου „ -» ~ ν » ; ·- $ » · »,....., λ-·

™ ι-ι λιλι = , χ~_ 3υ3μ[κηί η οεςιας παροόου, ωστε εχομεν ηοη ολον

ευρηται ΠΣ (άρ. 94 ο'). τδ δίγαμμα δεν ευρέθη, καί ορθή ^ δια3ϋιΘ|ν μρος Ι0δ κοίλου φανερό/, διεσώδή δε το μέρος

φαίνεται καί ώς έκ τούτων των επιγραφών ή επικρατούσα τοϋτο καλώς πλήν της τελευταίας κερκίδοϊ, ή της πρώτης

γνώμη δ'τι πάλαι έςέλιπεν έκ της ιωνικής γλώσσης. Πε- παρά τήν δυσμικήν είτε δεξιάν πάροδον, ήτις κατά τδ πλεϊ-

ρι της γνησιότητος τών έλασμάτων τούτων καί των έν «ον μέρος ευρέθη κατεστραμμένη, νϋν^ δε ή ανασκαφή χω-

» , _ ? > ·■■■¥■/>'»!« Λ <· ' " ~ ρεϊ κατ αυτήν την δεςιάν πάροδον. αί έν τώ άνασκαφέντι λοι-

αυτοις επιγραφών ουοεμια αμφιοολία ουναται να υπαρςη ' , , , , > ιλ */

ΙΓ Τ , , , , _ πω τούτω μέρει του κοίλου ανευρ-ϋεισαι έπιγραφαι εςεοο-

το» Οεωμένω· περί οε τής αρχαιότητος αυτών εκ μέν της ^ έν ,ρ_ 342, 343,344, ών ή δπ' άρ. 343

χρήσεως τοϋ Ζ καί Χ ίσως τις δύναται νά διισχυρισΟη ω το~ ^νοΜ^οο θρόνου κείται παοά τήν κλίμακα πρδς

δ'τι μετα τά 404 έγράφησαν. άλλ' έπειδή τά γράμματα άρ10τεράν τφ Οεωμένφ. επί τών εδωλίων τοϋ Οεάτριι έφα'νησαν

ταϋτα καί πρότερον ήσαν γνωστά, μάλλον πείθομαι δ'τι πολλαί έπιγραφαι έγκεχαοαγμέναι μεγάλοι; γράμμα«ν, οΐον

πολλω άρχαιότεοά είσι τής κατ Εϋκλείδην γραμματι- ΜΟΙΡΩΝ (έν μέσ<ο τοϋ Η' εδωλίου της ο' κερκίδος άπδ δυ-

^ ιά παρόντα "μνημεία, άλλά τά τοιαύτα ού τοΰ πα- σ^ν)' ΔΗΜΗΒΡΟΣ καί ίλλαι, περί της σημασίας τών ό-

οόντΛ- τ/~ \ ι 8 < ■ ••β»- ί ~ -3 β ποίων τότε μόνον δύναται τις νά εικοτολογηση, οταν συν Βεφ

γ^ν-"> τόπου και νρονου. αρκετον ο ημιν εστίν δτι κα- * β„ ,Γ „ , ,.~ γ *

γ, , Α·' Γ " συνεκοοϋωσι ποτε απασαι , αφου παρκμερισοώ^ιν αι βκιπρο-

^ρ^ωσο,μ,·, νά Ικδώσωμεν πιστά άπεικάσματα, ά'νθη ο0ο23αι πέτρ21 κοί; καοαρ(3θώσι τά έδώλ.,α καλώς,

λαμπρά της φιλοπονίας τοΰ φίλου Ιωάννου Πατταδάκη- ;>

οι οε σοφοί αρχαιολόγοι άς βυΟισθώσιν εις αυτά ώς καν- *

Οαρίδες γ.α\ μέχισσαί καχα3Χ3υήν μέλιτος καί κη- παρέχομεν έν τω παρόντι ΙΑ' τεύχει έν πίνακι Μ' τδ

ρίου· ιδίως «^(ζ^ νά ίν3φΤ;;ωΟή εις αύτά πρεπόν- έν τεύχει θ' σελ 248 αρχ. προαγγελθώ σχέδιον τής ά-

τως δ σοφός Γερμ^- δνοματολόγων δ'χ άριστος, νασκαφής τοΰ θεάτρου, δώρον τής φιλοπονίας τοΰ καλοΰ

ΆΟαν. Σ. 'Ρουσόπου'λος. κάγαΟοΰ Γερμανού άρχιτέκτονος κυρίου Έρνέστου Ζιλ-
--,,.' _ λέρου, πρός ον έκφράζω ένταΰθα δημοσία τήν εύγνωμο-

Β' Π ο I κ I Λ Λ- σ'^νγ*ν ^'ου κα' ^ ~^ ^^0ν τ°^τ° /α' 2ΐ' ^α '^^' τ^

1. άνασχαψα\ έν τφ βε(ίτηω. δι:οία &ά ^ανώσΐν έν καιρώ ευΟέτιρ· διότι άεί παρέχει

Αί έν τφ διονυσιακή θεάτρ,,,' άνασκαφαί έπί τρεΐς μη- Ρ·01 έ«οτέν πρόΟυμον εις τους 5πέρ τής αρχαιολογίας πό-
loading ...