Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 279
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0149
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
279 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. . 280

νους, ώσπερ και έκ των ήμετέρων δ γνωσίδ; Παπαδάκης, ΗΡΑΚΛ Ε Ω Τ Η Σ

δωρεάν εργαζόμενοι 7.α'?'·ν "Φ ^ιστήμης. τδ είρημένον ΣΩΣΙΚΡΑΤΗΣ

δέ σχέόιον έπρεπε κυρίως νά συνδημοσιευθη μετά των ΑΓΑΘΟΚΛΕΟϊΣ

συνεχόμενων αύτώ δυο κατατομών ε?ς Α —Β και Γ—Δ. ΗΡΑ ΚΛΕΩΤ Η Σ

ομως χάριν των άνυπομόνως περιμενόντων τά άποτελέ- |ν ή τί$ γράμματα δέν εΐναί βαθέως έγκεχαραγμένά

σματα της ανασκαφής .τοΰ θεάτρου έόημοσίευσα αύτό 6£$| Χ ό ρ ν οι α ι ν έ κ μ ε τ ρ ο υ μ.ε ν α τά κυκλικά

σήμερον, την ο έςήγησιν των εν αύτω συμβόλων, άλλως α5τών, κατά τον βοτήρα τοΰ Εύριπίόου έν θησεΐ, το'

ού δύσκολων τοις προσεκτικοί; άναγνώσταις της παρού- <}^τα ^ν κ3ραίαν έντδς, άλλ' ινε μ ε σ ό μ-

σης εφημερίδος, αναβάλλω ε?ς τδ προσεχές τεΰχος, ότε θα φ α χ 0 ς κ ύ κ λ ο ς, ώς δ έν τω Τηλέφφ τοΰ τραγωδ'ο-

έκόοΟωσι και οί λοιποί πίνακες· ελπίζω δέ, κα(/ δ μοι ποιου Αγάθωνος αγράμματος τδ χαρακτηρίζει (Άθήν.

ειπεν ό κύριος εργοστασιάρχης του" εθνικού τυπογραφει'8, ^ ^ το σ['γμα ?κανώ- ^νοριτδν, ώσπερ και τδ ώ μέγα.

νά μοί βραδύνη πολύ ή εκδοσις αύτών. έν τω Μ' πίνακι του· £ μεσαία κεραία ?νε δλίγον βραχυτέρα^ τοΰ δέ Α

μόνον τδ μεταςύ των δυτικών έδωλίών άνω των κλι- ευθεία, πάντα δε τά γράμματα δμοίως δεν φέρουσι τά

μάκων 59 — 60 σημειωμένον ώς κ ε χ ω σ μ έ ν ο ν με- άκρέμια γραμμίδια τά άπδ των μακεδόνικων ήδη χρόνων

ρ ο ς άνεκαλύφΟη ήδη και πρέπει νά έγγραφώσι τά με- μέχρις ήμών έπικρατήσαντα- όμως ουχ ήττον είναι και τά

ταςυ εδώλια, καΟ' α ήδη έν 1 ανωτέρω έόήλωσα, πλήρη παρόντα μακεδονικών χρόνων και δή των υστερωτέρων,

άπδ κλίμακος 00 -04. τά δε λοιπά της ανασκαφής Ιχ8- ώς γ' έκ τοΰ ολου αυτών χαρακτήρος φαίνεται, δ δ' έν-

σιν έτι ώς έν τω πίνακι φαίνονται, μόνη δέ ή τύπωσις ταΰΟα μνημονευόμενος ΆγάΟων ότι δεν ίνε δ επίσημος

τών πινάκων τούτων έγένετο αιτία της επί τοσούτον χρό- τραγορόιοποιός δηλοΓτδ δ'νομα τοΰ πατρός έκατέρου. άπό->

νον αναβολής τοΰ παρόντος τεύχους," ουχί ή Ι'λλειψις δα- γ0νός τις όμω; εκείνου ενδέχεται νά ηνε· ούτος δ τοΰ Ά-

πάνη;· διότι να! μεν διάτάς' γενικά; άνάγκας τοΰ κράτους γαΟοκλέους υιός, Ινώ δ ποιητής ην υιός ϊισαμενοΰ (Σβ-

δέν ήτο δυνατόν νά χορηγηΟη τή έφημερίδι ολη ή προ- ΐδας έν λ.)

ύ'πολογισθεΓσα δαπάνη, όμως έδόΟη'πάλϊν παρά'τής σε- ' ενώ δέ ή ανασκαφή έχώρε; καιά βάθος περί τήν στή-

βαστής κυβερνήσεως άντί τών κρατηΟέντων χρημάτων ή- λην τοΰ Αγάθωνος, έφάνη πλησίον και προς δυσμάς της

άδεια της έκτυπιυσεως τών ειρημένων πινάκων έν τω έ- στήλης ταύτης αέτωμα νεκρικού σήματος μετά τήςέςής

Ονικω τυπογραφείο), αυτού ό'μως διά τάς άλλας εργασίας Ι'πι τοΰ γεισώματος Ιπιγραφής·

τοΰ καταστήματος δέν δύναται νά έκβιασΟη ή τύπωσις ΑΓΑΘΩΝ

αρχαιολογικών πραγμάτων. _'·.·". . ·.· ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΤΣ

Ζ άνασχαφη ϊν τνί άγια Τριάϊη. ' ΗΡΑΚΛΕΙΏΤΙΙΣ

■ τύχη τινι έςήλΟαν εις φως άττό της 26 Απριλίου μέ- η ταύτδν τώ πρώτω της προτέρας δ'νομα φέρουσα,

χρι της 20 Μαΐου τοΰ έ'τους τούτου σπουδαία πράγματα διαφέρει έχείνης έν τοΓσδε·βτι Ιχει τήν τρίτην συλλαβήν

' διά τήν τοπογραφίαν και ΐστορίαν τών Αθηνών, τών άμ- Τή> τρίτης λέςεως διά τοΰ ΕΙ, ένώ έν έκείνη ην Ε μό-

μοφόρων τις δηλαδή εκείνων, οΐτινες εκ τών γευμάτων ν«ν, και δ χαρακτήρ τών γραμμάτων μάλλον μάκεδονί-

πληροΰντες τάάμάςιά των άμμου φέρουσι τοΐς ο[κοδόμοις διότι και τά τέρματα τών γραμμών έςογκούμενα ά-

πρός παρασκ.ευήν άμμοκονίας, έννοήσας δτι δ λόφος της πολήγουσιν ε?ς πυραμοειδεΓς βάσεις και τδ σίγμα δέν ε-

άγίας Τριάδος Γνε αμμώδη;,"προσερχόμενος και άνορύτ- Χέ[ τά ™Φΐ τίαον |ν°ικϊ$ ώί έν έχ.ΦΏι ού μήν

τών έγέμιζεν εύμα'ρώς τον φόρτον του, ότε παρόντος τι- δριζόντια. και δ λίθος δέ φαιός ών υμήττειος φαίνεται,

νος δεατ'οΰ προσέκρουσε-; εις μάρμαρον, κοσμήματα φέ- Ινφ δ της στήλης ?νβ λευκδν της Πεντέλης μάρμαρον.

ρον ούτος δ' άπελΟώ.ν εμήνυσε τώ κυρίω τοΰ. χωρίου, δτι !*ετά πέρισσοτέρας δέ σπουδής χωρησάσης ήδη της ά«

άγάλματα ευρέθησαν, δ κύριος προσελϋών και άνασκά- νασκαφής αδίόΟι άνεφάνη και προς τδ έτερον μέρος της

ψας εφερεν ει; φως στήλην μακράν ίσταμένην, ή δποία στήλης Άγά&ωνος τδ άνατολικόν αέτωμα πεν:;λικοΰ

Οπδ τδ πολυτελές άνΟέμιον και τον λοιπόν άρχιτεκτονι- .μαρμάρου μέ Ιπιγραφην

λδν κόσμον Ι^ερε τήν έπιγροιφήν "ΚΟΡΑΛΛ10ΝΑΓΑΘΩΝΟΣΓΥΝΗ ·

Α. ] Γ Α θ Ω Ν ής δ τών γραμμάτων χαρακτήρ. καθόλου μεν παρεμ-

Α]ΓΛΘΟΚΛΕΟΥΣ φέρει τώ της ήγουμένης επιγραφής, διαφέρει δέ καί)' δ'
loading ...