Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 287
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0153
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
287 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 288

της ή, δπ' άρ. 66 εν τω πίνακι, κλίμακος τοϋ θεάτρου θέντων (σελ. 135 μ. και 140). τδ δε τείχος 73 — 76

ευρεθέντα, εν μέρει έπί των μαρμάρινων θρόνων βασιζό- —77 ευρέθη πλήρες προς τά κάτω, εξαιρουμένης της

μενα, οΐτινες ώς θεμέλιοι λίθοι έχρησίμευσαν τους οί· γωνίας 77, ήτις ευρέθη κατεστραμμένη (δρα σελ. 216

κοδομοΰσι τότε. ταΰτα δέ νΰν κατεόαφίαθησαν τελέως άρχ.). το πήλινον υδραγωγεΐον, (δρα σελ. 1.30 τέλ.) ου

δια την κα'θαρσιν του θεάτρου, (πρβλ. σελ. 132 τέλ.). αφέθη τδ μέρος £ΐ — λ και έςής, χωρεί πέραν της παρό-

£πί τοϋ τειχείου Τ —Υ το μέρος α—β δψηλότερον δου δπδ τα χώματα πλησίον της γωνίας 77. ήρχετο δέ

ον Γνε και μέ πλάκας δμηττείους στρωμένον. ή δμοία από τοϋ άρ. 4 — 42—α. πέραν τοϋ σημείου 4 δεν τδ εΐ-

δέ κατασκευή και στρώσις κατά τδ δ —ε και ζ — η— θ δα έγώ· υποθέτω ό"μως ότι «λάμβανε τήν αρχήν από τοϋ

δηλοΐ δτι τδ όλον δργανικώς συνείχετο και άπετέλει τήν 07, όπου ευρέθη δεςαμενή ύδατος, (στέρνα) άσοέστω

πρόσοψιν της σκηνής κατά τήν δευτέραν του θεάτρου ά- Κ«( πλίνΟοις όπτοΐς έκτισμένη, οΤαι ευρίσκονται έν τη

νασκευήν τήν επί των (Ρωμαϊκών χρόνων, και, ώς εγώ άκροπολει £τι και νΰν. τδ δψος αυτής ήν 1,00, τδ πλά-

πιστεύω, διά της μεγαλοδωρίας Άδριανοΰ. τεκμήρια δέ τ°ί 1> 67. τδ σημεΐον λ ΐν= όεςαμενή τοϋ ύδατος τούτου

της έπί 'Αδριανοϋ ανασκευής τοϋ θεάτρου παρέχει μοι μωρότερα διά βαναυσουργίαν τινά ποιηθεΐσα έν υστέ-

καί ή διαίρεσις τοϋ κοίλου 6?ί δεκατρείς κερκίδας, ί'σας ροΐί χρόνοις. πρδς τοιούτον δέ σκοπδν έποιήΟη και ή δε-

ταΐς φυλαΐ;, και αί πολλαί εις 'Αδριανδν έπιγραφαί (άρ. ζαμενή φχψω, παρ η ευρέθη ιλϋς ώς άπδ στάκτης.

184 σελ. 181), ές ών καταφαίνεται δτι 4φ εκάστης κερ- περί των βάσεων ι, κ, μ, ν, ς", ο, π ό'ρα σελ 130 έ.· άνά-

κίδος ήν ιδρυμένος άνδριάς 'Αδριανοϋ δφ' εκάστης φυ- λόγοι βάσεις ευρέθησαν και κατά τήν άνατολικήν ή δεςιάν

λής, και ή έν τη γωνία 77 ευρεθείσα έπιγραφή (άρ. πάροδον αί 33, 36, 41, 40, 30 και 08· ή κάθαρσις ό-

206). ετι δέ και τδ άγαλμα τοϋ 'Αντινόου (σελ. 215). μως τοϋ μέρους τούτου δεν έπερατώθη ακόμα,

αί προστάσεις δέ θ, η, ζ και β, δ, ε κατά τά παρασκή- ή δρχήστρα περικλείεται δπδ έ'ρκους μαρμαρίνου £ω-

νια ήσαν ίσως οί υπό τοϋ Παυσανίου εν Α', κ', 2 άνα- μαϊκών χρόνων, δηλωθέντος διά διπλής κυκλικής γραμ-

φερόμενοι « έντδς τοϋ περιβόλου ναοί χ τοϋ Διονύσου, δ- μής 1 — 2—3 — 4 (πρβλ. σελ. 210). εν άρ 1 λείπε:

μοία δέ ήν και ή αρχαία μορφή της σκηνής, ώς ή φο- μία πλάς, άποθραυσθεισα διά τδ δδραγωγεΐον ά — λ· ό-

ρά των τειχίων θ, I, Κ, Λ, Ξ, Μ, Ν, Ο, Π δηλοΐ. ταύ- μως έμεινε τεμάχιον αυτής κάτω κατά τήν στρώσιν τοΰ

την δέ τήν σκηνήν έπηύςησε μόνον και ηύτρέπισεν, ώς έδάφους, ές ου καταδεικνύεται δ'τι τδ ερκος ήν ένηρμο-

φαίνεται, δ 'Αδριανδς, κοσμήσας τδ προσκήνιον κατά σμένον μετά τοϋ προσκηνίου πρότερον. τδ μεταςΰ 2—3

τήν φοράν Τ —Υ και μέ ανάγλυφα, τά δποϊα, άφοϋ πο- ευρέθη δίνευ πλακών, άρ. 54 — 55 δηλοΐ τδ διατηρη-

τε κατεστράφη τδ θέατρον, μετάθεσεν εις τδ προσκή- θέν μέρος τοΰ τειχίου πρδς στήριςιν τοϋ Ιρκους δτε ή

νιον της σκηνής του δ Φαιδρός (πρβλ. σελ. 200)· του- δρχήστρα μετεβλήθη εις δεςαμενήν ύδατος (σελ. 210).

των σώζονται τινά κατά τήν θέσιν α-1>-α δέν ά- άρ. 5 —6 —7 —8—0 — 10-11 —12—13, δηλοΐ τήν

πετελείωσε δέ δ Αδριανός τδ θέατρον, ώς φαίνεται έκ φοράν τοΰ αρχαίου, τ. ϊ. τοϋ θαυμασίως εςειργασμένου

τών έπί τοΰ τειχίου Ρ —Σ μαρμάρινων μεγάλων πλα- δόραγωγείου δπδ τήν δρχήστραν άρ. 6, 7, 8 τάς κατε-

κών τών Ιγκαρσίως τεθειμένων, αϊ έμειναν άκατάςεστοι. στραμμένας αυτοΰ σκεπαστικάς μαρμαρίνας πλάκας. 0,

Ιχομεν λοιπόν κατά τήν γνώμην μου εις τδ άνασκαφέν 10, 11 τάς διασωθείσας μετά άστροειδών έν τω μέσω

μέρος της σκηνής τοϋ θεάτρου λείψανα σκηνών τριών τρυπών, αί δποΐαι ευρέθησαν βουλωμέναι έκ τών χρύ-

έποχών, της άρχαίας έν ΕΖΘΙΜΝ7, της έπί 'Αδριανοϋ νων, πιθανώς, ότε μετεβλήθη ή δρχήστρα είς δεςαμε-

έν ΡΣΩΤΥ και της έπί Φαίδρου έν Χ—ψ 13—18, νήν (σελ. 210). περί τδ μέσον κυρτοΰται ολίγον τδ εόα-

42. ασήμαντα ήσαν τά άπδ 18 — 10. λείψανα. φος της όρχήστρας Τναχύνηταιτδ νηρδν τής βροχής και

ή αριστερά ή δυσμική πάροδος έκαθαρίσθη ήδη όλη τδ αΐμα τών μονομάχων (σελ. 210 και έ.) διά τών εί-

μέχρι τής γωνίας 77 τοΰ περιβόλου τοΰ θεάτρου, όμως ρημένων δπών ευκόλως εις τδ υδραγωγεΐον. τδ δομβο-

ουδέν λόγου δίςιον άνεφάνη, ειμή ένθεν και ένθεν δύο ειδές σχήμα τής στρώσεως έν τω μέσω 56, 57, 47,

βάσεις έ; αρχαίων λίθων άτέχνως ήρμοσμένων. τούτων 58 ε; δμηττείων πλακών άποφαίνει τήν έργασίαν [>ω-

ή πρδς τον δεςίδν τοΐχον μετά τήν μ ήν προς τδ δυτικδν μαϊκήν δστερωτέραν, έχει δέ και διορθώσεις βαρβάρων

μέρος κλιμακωτή (σελ. 140). τμήμα δωρικοΰ κίονος έπί χρόνων έν άρ. 44, 45, 46. άρ. 43 Ι'νε ή θέσις τής Θυ-

πωρίνης κακής βάσεως ίστάμενον ευμέγεθες και δγκω- μέλης (σελ. 132). τδ ήμικυκλικδν σχήμα 47 — 48 ινε

δέστερον τών έπί τοΰ τειχίου η — ζ και δ —εεδρε- έγγεγραμμένον έπί τών πλακών τής στρώσεως, ώσαύτως
loading ...