Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 289
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0154
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
289

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 290

-χ ' - \ 10 Γ,α , Λ , ', , μικράς Β)Μας εί/αν 6 έ χαΐ ζ' θρόνο; «ρ. έπιγρ. Η-},

τα;υ του ο και \1 ευρέθη το εοαφο; γαλασμένον και ' ' . Γ -Λ , , . V χ..-Α*ν ,.=οο; της

11 ~ Λ ι 144). πάντες οε ει/αν οπας κατα το έμπροσθεν μερο^ ")»

τρΰττα αύτοϋ ίχανώς βαθεΓα· βαθύτερα δέ ταύτης και ά- Κρβ^ πε?ι ών ίρβ 'την γνώμν μο6 έν 0ελ. 101 τέλ.. κατά

καθαρσίίόν πλήρης ευρέθη έν άρ. 14, δπου και εν όί- δέ τήν £*ά*λϊθΐν ουδείς τών Ιξ τούτων θρόνων είχε τρΰπαν.
γαλμα ευρέθη μικρόν, ομοιαν τώ έν πίνακι κς'. 1. τά πΚίίγΐβ τών θρόνων τούτων χατά τήν δίοδον 00 προς

ή διπλή γραμμή κατά τά στμεϊα α-Το-ο δηλοΐ τήν Φ 6' κλίμακα, ώς και τά αυτόθι πλάγια της έπομένης πβν-

' „ ' < " ' ! ·> τάόος ήσαν λεία, το δέ πλάτος της διόδου ταύτης κατά το

νΙ.σιν .ων ανάγλυφων κατα το -οοσκηνιον με οιονυσια- , 1 0) V « ~η

, , ' 1 γ ί γ υ,εσον μετρηθέν ην Ο,ίΟ.

κα; παοαστάσει;.

αρ. 42 ?νε ή κλίμα; του Φαβροο (σεΐ 129 και 104, Β' κ ε ρ κ ί ς, π ε ν τ ά ς π ρ ώ τ η.

άρ. 104.) Μ* έ^·'Ρ· 145-,49>

. ύγΤ α 4 Λ ά 1ω »>> ~ \ . - ή πεντάς αυτή δέν κείται εις το αυτί) τόςον μέ τήν προ-

Β;ω του ερκου; 1 — 4 ευρέθηκαν επί των πλακών /' Κ' * . λ, τλ έη,;,χ,„ σύ-'-

ϊ , , , , /. , 11 . , τέοαν έςάόα, άλ/.' δλίγον παοααεσα προς τα εοωλια. συ,

οπαί ω; εττι το πλείστον τετραγωνικά!, δηλωΟεΤσαι οια ^ ,χ ^ ών , ά_&ΐελεΙ 3 θρόνους ό

τετραγωνικών στιγμών έττί χοδ Μ' πίνακο;. ΐσω; εμπη- δ3 δεύτερος δύο· τών πέντε ϋρόνων ό ά και 6' (άρ. έπιγρ.

γαν είς αυτά; δοκάρια προς άναπέτασίν σκιασμάτων έττί 145. 140) ευρέθησαν εντελώς πλήρεις, τοϋ τρίτου έ'λειπεν ό-

τών ρωμαϊκών χρόνων. λίγον μέρος τής άνακλίσεως (άρ. έπιγρ. 147), του δ (148)

> γ , ., .., , „ ό)ί-/ον ττ,ς εοοας, τοΰ δε έ (149Ί όλη ή άνάκλισις. πάντες

το Λαικυκλιον ρ —σ μεταςυ το Ιρκβ; και του α στοι/ίΐ ο/.ΐ(ον ^,, <.ν» ν- κ , ' ' ,

*τ !ϊ ν/ » . - χ, , . ρ ' ο ενουσι τούπας κατά τήν εδραν, ουχι οε και έν τί( ανα-

των εοωλιων ινε το της προεόρια; μετα των σωζόμενων /

κλίσει.

μαρμάρινων θρόνων, ών αί έπιγραφαΐ και το σχήμα εοη- ρ, χ 6 ρ κ ( ^ §' π ε ν τ Λ ς.

μοσιεύθησαν ήοη (εν άρ. 139,—144). πριν δέ εισαχθώ- (,?_ 15()_,54 έν σελ. 100-101)·

σιν οι ίΐρόνοι, ποοεορία ειτε ποώτον ςυλον ήν τό πρώτον , - ν ι ·,·. «,λ

ίίΛ( V/ ια - ο : λ» 4 - , «η τά πλάγΐ« τών θρόνων τής 01 διοοου λε-α, το πλάτος ου-

εαωλίον έκαστης «ερχιόος οπζσθεν των θρόνων, οι αρ 59, ' , ^ |χ δύβ λ,:0ων, ών ό πρώτος ε-

60,01, 02,03,04, 05, 00, 07, 03,09, 70, 71,72 δη- £ & δ] ^ύτεοο; τους τρεις λοιπούς- τοΰ ά

λοΰσι τά; μεταςύ τών ίΐρόνων διόδους και τά; δεκατέσσα- ^ β- Ο3(), 151) έ'λε·.πε πολύ μέρος τής άναχλίσεως,

ρα; χλΐμαχας τοϋ κοίλο, δι ών διαιρείται το δ'λον ει; δε- § -/ κα) 4 ήσαν πλήρεις, τοϋ έ μόνον δλίγον μέρος τής έδρας

ζ--?εΐ; κερκίδα;, τδ έςάΟρονον τμήμα τών θρόνων ρ—00 ήν βεβλαμμένον. πάσαι «I £δραι ειχ«ν όπα; ουχί δέ και αί

~?δ τή; τςρώτη; κερκίδο; σύγκειται έκ δύο λίθων, ών ανακλισεις.

ε «ιτο; Ιχ» άνά τρεϊ; θρόνου; συνεχείς, οϊτινε;, ώ; κα! Δ' Χ ε Ρ Χ ' ;' ϊ " Ξ ν/ "

οί διασωθέντες τοεΐ; λοιττοί έκ τών ε:* κατά τδ έτερον ά- (*Ρ· ^«ΤΡ· 155-159). .

"Οΰ ήμιζυκλ'(ου μεταςυ 71 και σ, είσ! κατ ευθείαν, τά πλάγια τής (12 δ,όοου λεία τδ αετα^διάστημα Ο,, .,

ΎΟβ& » ' ! · · ι / - -„ Ά„λ ή πεντάς τών Οοόν.υν σύγκειται εκ ουο λιΟαιν, ων ο πρώτος εχοί

ίραμμ/^ν πεττοιηαενοι ενιο οι λοιποί, στοι/οι των ίίρο- γ> V " , „,νγλ,, βλοίβ/ν

νων ν/ν—^4 > 'Λ. , ν ι τοεϊς θρόνους- του α θρόνου η ανα/λισις εχει μι/.ρα, ^αο^ν

""^ συντεΟειμενοι, εχουσι μικράν καμ- ^ ^ χ, ^ άΤ/ως πλν(Ρη; δ &((όνος &ύτος· δλως οέ

ϊϊυΜτ,1τ«· ^οη; ε0οέ()η ό 6' θρόνος, ό γ' είχε μικράν βλάβην, δπου

--θβ<;&- καί"ό α, δ δέ ο πεοισσοτέοαν αύτόΟι, τοΰ δέ^έ Ιλειπεν ολη

- - - υ *ϊ εΐταν ΐούπα; κατά τήν ε'δοαν, κατα οε

Χ«Ρ» τής [«ορδ,ί Χα1 &(ί αΛουδης τοΰ θεάτρου σημειό- η ανακλισι,. «ιντ-, .■ χ^τγ/νον εις τήν δε-

νω ενταύθα τά έ;ή; περί τών θρόνων τής προεδρίας. τΨ ' Ρνβ« · 1 >

Α' κ ε ρ κ ί ς.

ςιάν πλευραν.

Ε' κ ε ρ κ ί ς, δ' π ε ν τ ά ;.
το μήκος τής «ρ^ς «<@θί τών θρόνων κατά τήν πρώ- 100-102, 90, 95).

την κε?κιοα από δυσμών, καταμετρη6έν ύπ' έμοΰ ακριβώς ά- ^ '^Ρ" " " ' / .
1 - ^ -ν έδρών εδό θη μέτρα γαλλ. 3,93, τδ τά πλάγια τής 63 διόδου το πλάτος «δτη, 0,73α ο

> «Λ . λ ' 1 » Γ ι ' __ . .«.....___.....ίν ?.·.η λίίίπιν. <ον ο ποωτος ε-

νώ κατα

δ

άκοι

Γ

ι

τής έςάοος ταύτης (ρ--00) τάς Ίπιγραφάς' ζήτει έν σελ. τοΰ δέ ί τδ πλείστον τής άνακλίσεως δέν δπήοχε. πάντες ει-
loading ...