Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 295
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0157
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
295

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ.

296

Β' ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗι Α ΓΙ Αι ΤΡΙΑΔΙ.

ή έν τή άγίβρ Τριάο'. ανασκαφή (σελ. 279—284) έπαυσε κα-
τά δοστυχίαν, ώς και ή έν τω διονυσιακιΰ θεάτρφ ιτρί» πολλού,
έν τη άγια Τριάόι έςηκολουθησε μόνον ό κύριος Παντελής Κα-
σαντζής την άνασκαφήν του, άλλα χατ' έπιπολήν μόνον, έ-
σκαψε δηλαδή τάφρον κατά την φοράν των μνημείων άπ' α-
νατολών προς δυσμάς μέχρι της θέσεως, δπου όίλλοτε ευρέθη
(δρα σελ. 282—283) τό μνημεΐον 'χ\ριστοναύτου, και έςέφε-
ρεν είς φώς δλον το μνημεΐον τού Διονυσίου, ου το σχήμα
άϊϊεΐκόνίσθη έν πίνακι ΜΔ', 3, και τό πλείστον τοΰ όπισθεν
αυτού" τετραγωνικού υψηλότερου τοΰ διονυσιακού, μεγάλοις λί-
θοι;, σιόηραΐς άγκύλαις συνδεδεμένου, έκτισμένου, και πα'ντο-
θεν καλώς άλλοτε αλειμμένου, ώς Γχνη βέβαια μαρτυροΰσι.
ά'νω οέ καλύπτεται υπό μιας μαρμάρινης πλακός μεγα'λης, κοι-
λότητα έν τω μέσιρ έχούσης. ό'πισΟεν ταύτης ευρέθη ριμμενος
ταύρος γενναίος λίθου πεντελιχου μονοκόμματος είς φυσικόν
μέγεθος· λέίπόόσι δ' αδτοο τά ά'κρα τών ποδών και ή ουρά· ή
δέ κεφαλή, ής τό μέτωπον άκατάςεστον αφέθη, κεκλιμένη
προς τον έμπροσΟινόν όεςιόν πόόα, και ή Οέσις τών ποδών και
τοΰ σώματος ίκανώς δηλοΰσιν ότι είς μάχην ήν έτοιμος, (πρδλ.
όαοίας ταύρων εικόνας έν ΜαοΙΙβΓ—"\νϊβ3β1βι· ϋοηΐίπι. τόμο)
Β' πίν. XXXIII άρ. 382, 383), ίστατο δέ πιθανώς επί τοΰ
μνημείου, τοϋ ό'πισθεν τοΰ διονυσιακού σηκοΰ Ισταμένου, συ-
σχετιζόμενος μετά τοΰ Διονυσίου ή τοΰ δνόματος Ενεκεν ή τής
τέχνης ή και αμφοτέρων ό γάρ ταύρος σύμοολον ήν τοΰ Διο-
νύσου, ος κα'ι Τ α ΰ ρ ο ς έπεκαλεϊτο και ταυρόμορφος έπλάτ-
ετο ('ΑΟήν, ΙΑ', νά, σελ. 476. ββΑβίί Μ^ΗοΙ. §. 450, (β
ιαί 451. 4ο. ΒΓαυη Μγίΐιοΐ. §. 356, ΓγθΙΙογ ΜγΙ1ιο1. τόμ. ά,
ελ. 442 πρβλ. 340 ά έκδ.). δθεν ή φράσις « φάνηθι Ταύρος »
:αρ' Εύριπ. έν Βακχ. 1006 και ή έτι άνερμήνευτος, δσον
έγώ οι'.α, έν τα» υμνώ τών γυναικών τών Ηλείων (παρά Πλουτ.
έν Κεφ. καταγρ. Γέλλην. λς', Έθικ. τόμιρ Β' σελ. 396 ΙΙαΜ.
«ά'ςιε Γαΰρε,άξιε Ταύρε»· δεστιν ίκ α ν έ Τ α ΰ ρ ε, γ ε ν ν α ϊε
Τ α ΰ ρ ε. αύτη δέ ή σημασία τοΰ ά ς ι ο ς παραληπτέα έν τοις
λεςίκοΐς έντεύθεν και από τής καθομιλουμένης, έν ή" ή λέςις
ά' $ ι ο ς ταύτην μόνον την σημασίαν έφύλαςεν. και δ έν τή
Αδριανού" στοά ταύρος, άνάγλυφον σχεδόν φυσικού μεγέθους,
τόν Διόνυσον παρασταίνει, ως έγώ πιστεύω.

έμπροσθεν τούτων ευρέθη φρέαρ και παρά τόν σηκόν Διο-
νυσίου προς δυσμάς σχεδόν συνεχόμενος ό ό έν πίνακι ΜΔ' ύπ'
άρ. ο τάφος, ου ό'πισθεν ή αυτόθι ύπ' άρ. 6 στήλη έν τή ίΗσει
της έμπηγμένη, και ά'λλη όμοια αυτόθι.

ολίγα βήματα δυτικώτερα ευρέθη ακύλλος ή μάλλον σκύλ-
λαρος μολοσσικός Γσος λέοντι τό μέγεθος, λίθου μελαψού ΰμητ-
τείου, μονοκόμματος, πλήρης, πλην τών άκρων αύτίων, ά ές
άρχής δέν ήσαν έκ τοΰ αυτού λίθου πεποιημένα, κα! μικοού μέ-
ρους τής ρινός, ή εξεργασία αυτού Γνε καλλίστη, τό μήκος αυ-
τού ώς κάθηται, από τής ρινός μέχρι τής ρίζης τής ουράς 1,85,
ή περιφέρεια τοΰ λαιμού προς -ή κεφαλή 0, ί)"2.

μακρύτερα δέ και πρός τό τέλος τού λοφίσκου κατά την νέαν
πειραΐκήν ύδόν ευρέθη έν τή δέσει του έπί τοΰ τειχίου, ο έν-
ταϋθα πολλψ μεγαλητέροις λι'Οοις πεποίηται, άνάγλυφον νε-
κρικόν πεντελικού μαρμάρου ίκανώς βεβλαμμίνον, εξεργασίας

ου κακής, τό ύψος αύτού I, 20, τό πλάτος \, 62, τό δλον πά-
χος 0, 32, τό τής πλακός δέ πλάτος ές ής έξέχουσι τά ανάγλυ-
φα 0, 05. ή δέ παράστασις τοιάδε· έν τω μέσφ δύο πρεσουτι-
κοί άνδρες πωγωνοφοροι καϊ μαστοφόροι, παρεμφέροντες τοις
Σειληνοϊς τήν ΐδέαν, κάθηνται τόν άριστερόν βραχίονα έπί προσ-
κεφαλαίου απαλού έ'καστος άκουμποΰντες. ό πρός δεξιάν δε τω
όρώντι κρατών ποτήριον έν τή άριςερα έχει ένώπιόν τ8 τράπεζαν
στρογγύλην έδασμάτων πλήρη, έν οις και σταφυλαΐ διακρί-
νονται, ένθεν καϊ ένθεν κατά τά άκρα δύο γυναίκες καλαί κα-
θήμενοι, κάτω πρός τους πόδας άνήρ πρεσούτης πωγωνοφό-
ρος, ένδεδυμένος τρα/ύ και χονδρόν φόρεμα χουμπωμένον υπό
τον λαιμόν, κάθηται εντός πλοίου τετρακώπου, ου τό ό'πισθεν
ήμισυ μόνον φαίνεται, έκτείνων τήν άριστεράν πρός τόν
πρώτον πρεσούτην δπ<»ς λάοη τι παρά τής τεταμένης αύτοϋ
δεξιάς, υπό τό πλοϊον φαίνονται κύματα. εΐη δ' άν ούτος ό
Χάρων τά πορθμεία ζητών (πρβλ. ΜϋΙΙβΓ — ΛΥίοΒβΙβΓβ
Οβηΐιπι, τόμ. Β' πίν. ΙύΧΙΧ άρ. 871) παρά τοΰ πρεσβύτου·
αλλά τό τετράκωπον, μάλλον δέ δκτάκωπον τοΰ Χάρωνος
πλοΐον έντεύθεν μόνον έμοί γνωστόν, τά πρόσωπα πάντων
βλαμμένα ώς και αί χεΤρες. ολίγα βήματα μακρύτερα πρός
μεσημβρίαν ευθύς υπό τά πρώτα χώματα τής έπιφανείας εύ-
ρεν άλλοτε ό ιδιοκτήτη; Κασαντζής άνάγλυφον νεκρικόν ρω-
μαϊκόν, άνδρα στρατιώτην, δόρυ έν τή δεξιά και σα'κκον έν τή"
αριστερά κρατούντα καϊ ξίφος έζωσμένον έκαλεϊτο δέ Κόΐν-
τος Στάτιος 'Ρουφΐνος και ήν πραιτωριανό;, αποθανών τό λή
τή; ηλικίας κα'ι ιή τή; στρατιωτική; υπηρεσία; ετος, ώς ή λα-
τινική έπ' αυτού έπιγραφή γράφει, αυτόθι δ' ευρέθη και έτε-
ρον μέγα μνημεΐον προ ετών, ού τά μάρμαρα μετεκομίσθησαν
εΐςτινα έκκλησίαν εν τή πόλει κατά τήν μαρτυρίαν τού Κα-
σαντζή.

πάντα τά τή; ανασκαφή; ταύτη; χώματα, χωρησάσης περ'ι
τά'Αγαθώνεια μνήματα και εί; 8 μέτρων βάθος, ήσαν άμμώ-
δη κα'ι μεμιγμένα μετα συντριμμα'των κεράμων πάσης έποχή.-,
μάλιστα όέ τή; μακεδόνικης κα'ι ρωμαϊκή;, τά πλείστα δέ &ί>-
ρίσκοντο σωρηδόν έστρωμμένα. και ύέλινα όέ συντρίμματα ουκ
ολίγα ευρέθησαν, κα'ι οστά πριονισμένα ουκ ολίγα κ. τ. τ., με-
ταξύ δέ τών συντριμμα'των τούτων ευρέθησαν πολλοί πήλινοι
τάφοι, οί μέν ευθύ; υπό τήν έπιφάνειαν ή δέ και βαθύτερον
μέχρι 3 μέτρων, έν οι; καϊ ει; μέ πλίνθους όπτάς ζωηροΐς
χρώμασι κεκοσμημένας. οί δέ πολλοί ήσαν κάλπαι και στά-
μ,νοι οστά ένέχουσαι και πλησίον αυτών λείψανα άνθράκων
δηλούντα τόν τόπον όπου έκα'ησαν τά σώματα τών νεκρών, εν
μικρού παιδιού σώμα ήν κεκαυμένον μέ κλήματα, ώς οί άνθρα-
κες σαφώς έόήλουν.

ένταύθα κατατάσσω και τάς αυτόθι εύρ-Οείσας έπιγραφάς, α-
ριθμών εξής μόνον δσων παρέχω τά άπεικάσματα.

αρ. 343.
(ό>* σελ. 283 -284)

Δεςίλεωί ΛυσοινίΌ θορίκιος
εγένετο έπί Τεισά'νδρο άρχοντος
απέθανε έπ' Εύοολίδο
έγ Κορίνθιο τών πέντε ίππέιον.
loading ...