Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 299
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
299 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΙΙΜΕΡ1Σ. 300

■επί λευκής μαρμάρινη; πλακδ;, ευρεθείσης μεταξύ τοΰ ση- τειχίου των μνημείων πλάξ μικρά έν τη δέσει της μέ έπι-

χοΰ Αγάθωνος και τοΰ Διονυσίου. τδ σωζόμενον αϋτής υ- γραφήν

ψος 0,40, τδ πλάτος 0,28, τδ πάχος 0,04. τά γράμματα τοΰ Σφροτ,ίς

έπιγράμματος' λίαν άμυδρά. ς". 7 τδ άπιμι τω ίώτα γέγρα. Χρηστή.

πται έν τη δευτέρα συλλαβή, καίποοσθετέος έν τοΐ; λεξικοί; Τ , , , /

, , Γ' „ ■ ,,' . V· ,„ , αύται εισιν απασαι αι ανευρεί)εισαι έπιγοαναι, έςαφουμε-

ο ποιητικό; τύπο;, τ. ο. το 11 του α π ε ο ω κ α ν λησμονη- ___,. , , , ' ;, ,. , > .

1 , , „ , .. , ' · ·,'···· ·5 νων των έττι πήλινων λαοων ε; αμφορέων, αι πολλαι ησαν

Οεν, ώ; φαίνεται, ένεγραφη έπειτα λιαν μικρόν και ουσοια- , , , ,, , „ , ,

, ο \ , μ α λ * ·. , ι,, , , έν αι; και μια των σπανιωτατων Πάριων, ην έχαρισα

κριτον (πρβλ. άο. 20ί, 4 τελ.), το λεκτικον Ν λείπει" λησμο- , .... .:·* . . ...;· :,

„, ό , ,τ. , , Γ ,> , .,, ί> ., 1 , εγώ τψ μουσειω τω έν τω πανεπιστημιω, και μια λατινική

νηθεν. ς. 3 το ΗΔ αντιτου ηο (=και) μάλλον ε;-:/.αοα η , ■ , . ' ■ ' , > ,

. , & ,, '.λ Υ, τη Ή ΚΑ*Ί πρωτοφανή;, φέρουσα κάλοι; γραμμασι την .πιγραφην

αντι του ηο (οεικτικου)· πρβλ. ΟοΓρ. I. Θγ. ]Νο Οοοο, ' ■ ·

ς. 5 — 0 (τόμ. Γ, σελ. 752). ς. 0 έν τω δευτέρω οϋτε . άρ. 332
δεν έξεθλίβη τδ ε. (πρβλ. 348, 2 και την σημ. αυτόθι)- π£"
ριεργοτέρα δε κάί αξιοσημείωτος ί'νε ή ίχθλιΦίί τοΰ μ ο ι έν
Ο 8, δπου αντί τοΰ μ κείται, προσέτι σημείωσαι οτι μετα-
ξύ ες έςαμέτρων στίχων κείται μέσο; πεντάμετρος.

«Ρ· 330 ,,·„,·,,, , < η 2 . — ■ , '

Γ ευρέθη οε και- έτερα λατινική, εςω^εν επι του στομίου

(έν 7:(ν. ΜΔ , .5) πήλινη; λαγήνου, δυσανάγνωστο;, άμφότεραι ΰπδ τοΰ I. Πα·

ΜηλΙς · παδά/η.. . ^ ^ .. , >.; ^ -

Μ, , σύντρίμματα τη; πλαστική; μαομα'ρινα και πήλινα οίον κε-

ιλησια , , 1 ,; 1 ,Γ ■ ' , , . _

' . φαλαι, -χείρες, ~οοε;, κορμοί κτλ. ευρέθησαν πολλά, έκ τη;

έπΐ σωροϋ νεκρικής λίθου υμηττείου, ή; τδ υψο; 0,00, αγγειοπλαστική; κατήντησαν ει'; -έμέ τα'δε· ά) λύχνου τδ ά'νω

τδ πλα'τος 0,70 και τδ πα'χος 0,40, κείται δέ πλησίον τοΰ μέρος μέ άναγεγλυμμένον 'Έρωτα άνεστραμμένην δαδά τη όε-

σηκοΰ Διονυσίου έπί πλακδ; τή; αυτή; υλη;, ή; το ΰψο; 0,22; ξια κρατούντα, καλλίστη; εργασία;,· άλλα ολίγον τριμμένο;

τδ πλάτο; 0,93 και τδ πάχο; 0,57. ουδέν δ' ΰπέκρυπτεν ή και λείπουσιν αΰτοΰ οί πόδε;; πρδ αυτών οέ σώζεται αέοος

σωρδί,-ουδέ κοιλότητα τινα είχε. -περίεργο* δέ παρέχει ή έπι- κιβωτίου ή τάφου.ή βωμοΰ, έφ' ου έξαπλόνεται ή άπδ τοΰ

γραφή τόδε, δτι σώζωνται τά ίχνη τών έζωγραφ υμένων κα- άριστεροΰ ώμου κατερχομένη χλαμυ;, ή; τδ έτερον ά'χρον α-

λών γραμμάτων της έποχής Άδριανοΰ, έπί τών όποιων άμε- πας περί τδν οεςίδν βραχίονα έλισσόμενον ανεμίζεται υπδ

λώς έχάραςεν ό λιθοςόος ά'λλα ά'λλου ρυθμοΰ πολλφ υστερώ- χήν δεςιάν πτέρυγα, δπου Γνε και ή κεφαλή έστραμμένη· έν

τέρων χρόνων νομιζομένου. δέ τη κεκαλυμμένη δεςια κρατεί τι δγκώδες και δυσδιάγνω-

^ 331 στον, άλλως δε τδ σώμα Όλον γυμνον και ομοιον τω παρά

1ιβδ8Ϊη§ έν άρχή τής πραγματείας \νίβ. άϊβ Αΐΐοη ιΐβπ Τοά

(εν ~ιν. ΜΔ 6) "οΐιϊΐιΐβί (τόμω Ε' σελ. 273) άπεικονισμένω, και όμοίαν ί-

Μηλίς 2έαν εκφράζει, ως νομίζω ("3.

Μιλτσία ®') °^οιον ^ή^51 κα'λλιστα διασωθέν μετρίας δμως 'έργα-

,, , ' ν η . σία;· νεανίας έφιππος τη ρεςια μάστιγα, τή δ' άοιστεοά τδν

έπί νεκρικής στοογνυλτ.ς στήλη; υμηττείου, όπισθεν τη; . , , ■ , 1 .

" '* , , ,- ν , *·. „ 1(, χαλινον κρατών, λείπει μόνον ο οεςιο; εμπροαΟινδ; ποϋ; του
πρότερα; ω; 1 μετρον, εμπηγμενης, η; .η οιαμετρο; Ό,ΖΌ. .

■ πλησίον τοΰ κιονίσκου τούτου δυτικώτερα ευρέθη και 2τε- ^ λ,-/νο. ο5 μ,;νον ή άκρα μύία λείπ£!. -..ά.

ρος έμπηγμένο; έν τη θέσει του μέ τήν έπιγραφ^ν. νω - ονφά?ιον μ£τά κεφαλής περιέργως κεκαλυμμένης τρό-

Ήρόδωροί πω των Φρογων ή μάλλον τών Αμαζόνων, τοιαυτ/) δέ και

Τιμτνορο" ^ Γ'~^ τ° σ~~ίβος "ρδ δέ τοΰ προσώπου κείται άςίνη.

„ , υποκάτω τοΰ λΰννου ούλλον κισσοΰ έντετυπωμένον. τ, έοτα-

ΙΙαιανιευς , , , ,Λ , , , ' ,, „

σια μέτρια υστέρων χρονών, .η οιατηρησι; κάλλιστη, ισως ίνε

χαί δύο μικρότεροι ρίμμένοι έν τοϊ; χώμασι πρδ τοΰ ση- Άμαζών ή νΑρτεμι; (πρβλ. ΜαΙΙοΓ-ΛΥιοββΙ. Ββηΐίΐη. II, πίν.

χοΰ τοΰ Διονυσίου φέροντες έπιγραφάς, ό μέν . . XV, άρ. 178 α μετά τοΰ κείμενου, αύτοΰ ή "Αρτεμις εχει

Ησυχία
Η!π Ιρώτ!;

δ 3έ

ομοιον πέλεκυν).

δ() κάλλιστος τόπος πήλινο;, παρέχων κεφαλήν Διονύσου

} (") τδ σύγγραμμα τοΰ ΒΊΐΓίνναβη^Ιβι·, άίο Ιάβο άββ Τοιίββ

■^ν^'ί ' ϊη <1βη ΜγΛβιι ιιηά ΚυηβΙάβηΙίΐηαοΙοΓη άβΓ Οηβοΐιβη

Αίγινητι;. (1854) .δεν έδυνήθην ένταΰθα νά ευρω μήπως έχει όμοίαν

μεταξύ οέ τοΰ σηχοΰ τούτου χαί τοΰ Αγάθωνος έπί τοΰ τινα παράστασιν.
loading ...