Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 301
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0160
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3οΐ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. 302

χαλλίστην, πλουσίω; κεκοσμημένην ταινίαις χκΐ τη άφθόνψ τρι- νδματος εγράφησαν βουστροφηδδν άνω τής σειράς των
χώσει τής κεφαλής και των γενείων. οΓμύστακες μακροί ή- άλλων.

άρ. 356
άρ. 357

άρ. 360

ρέμα έλισσόμενοι, τδ γένειον διπλοΰν, ώί παρά τψ ΔιΙ πολ- άρ. 354

λάκις ευρηται. καθόλου δέ ειπείν ομοιάζει πως τφ έν ΜαβΙΙβΓ άρ. 355
ΡβιΛπι. τόμψ Β' πίν. XXXI δπ'άρ. 342, δν τις και παρ'
ήμΐν ού πρδ πολλοΰ χρόνου ώς Πλάτωνα έςέδωκεν. δλως
6' όμοίαν τφ ήμετέρψ μορφήν του Διονύσου ούχ ευρον παρά

ΜίΐΗβΓ· ή σκληρότης τοΰ πηλοΰ τοΰ τύπου ί'νε θαυμάσια· α?· 358

διότι ουδέ δζεΐ όργάνφ σιδηρψ εύκόλωί προσβάλλεται, τδ υ- ^ «^9
φος τοΰ τύπου 0,09, τδ δέ τοΰ έν αύτφ έγγεγλυμμένου
προσώπου 0,05δ. σαφή δέ τεκμήρια δηλοΰσιν δτι ό τύπος ήν ώ-
ρισαένος εις χύσιν χάλκινων προσωπίδων τοΰ Διονύσου τούτου.

δ') τμήμα νηδς πήλινης όμοιας τή έν άκροπόλει άλλοτβ ^ 361

εΰρεθείσιη, και έκδοθείση έν Αηηαΐΐ <1βΐΓ ΐηβί. 1861 Ταιι. ά' ,
&Ε%· Μ, ήν συμπληρόνει, παρέχον τδ με'ρος της πρώρας τδ

άριστερδν, δπου οφθαλμός έγγέγλυπται μέγας είς τδ πλάγιον. Ρ"

των κωπηλατών δέ σώζονται δύο ολόκληροι και μέρος τοΰ άρ. θ64

τρίτου, τδ τμήμα ευμέγεθες και ή εργασία καλή καΙ πολ- άρ. 365

λής σπουδής άςία διά τα έπί τοΰ σκάφους έγγεγλυμμένα κο- άρ. 366

ομήματα 3 πρώτον έντεΰθεν έγνώσθησαν, καΐ την Οέσιν των ^ 367

κωπηλατών και κωπών. τδ ΰψος τοΰ τμήματος 0,81, τδ ,

πλάτος 0,20, τδ πάχος 0,07. δτι ταΰτα. ευρέθησαν έν ταΐς ,

άναακαφαΐς τής άγ. Τριάδος έμαθα έσχάτως ασφαλώς παρά αΡ'

τοΰ πωλήσαντος αύτά τοις άρχαιοπώλαις, παρ' ών έγώ τά ει- ^Ρ· "'0
χα αγορασμένα. "■'·'_ άρ. 371

έ) τελευταΐον εν λυχνάριον καστανόχρουν, έ'χον δπδ την άρ. 372

βάσιν έπιγραφήν εκτυπον τήν έξης· άρ. 373

«Ρ· 353. άρ. 374

(δ>α πίν. ΜΒ', 2) άρ. 375

Άρι(>]τοχράιο άρ. 376

99) Ά ν άσχετος

100
101
102
103

104

105

106
10.7
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Β ά β υ ρ ο ς

Γ λ « ϋ κ ο ς

'Τπέδ ο ν

θ ε ρ ί ο ν
ιΚλεόμαχος
• Λ υ χ [ο] ν . . .
.Κλεογενίδες
' Κ λ ο ι ε. τ ε ς

Λεόνβροτος

Λίβυς

Λυσικ.ρ.άτες
Μ έ δ ο ν
Μελάνες
Νιχό'ς'ενος
Σ α·Γτ υ βί ο ν

(Λ ε σα.*. ?) —5 ο το ' § κ ρ ιι χ

Τελεφάνες

Τιμοχράτες Ό

Φ ι λ α ι γ ί ρ ε ς

Φ ι λ ό τ ε ς (Φ ι λ 6 τ β ς?)

Φοινικάδες

Χ α ρ ο π ί ε ς Κε

Χρεμόλος

Κ ε δ (δ ες Μοσ-}-Μα ρ.

άρχαϊκώς άπδ δεξιών πρδς τά αριστερά γεγραμμένην γράμ- β' ΑΙγίνης.

μασι ρωμαϊκών γρόνων, ώς συνήθως λέγονται τά τοιαύτα· , ,

ν. * » ι ι ι λ' / ' * ν λ . ι (δρα πίν. ΜΕ , αρ. 1)

ομως όμοια είδα και επι αγγείου πο>,υ αρχαίου εν Φαλήριρ ν γ ' γ /.

ευρεθέντος έσχάτος. άρ. 377'

'Ρουσόπουλος. , .„ ,

Αβρασας

ΊαΓώ

Γ' ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ. 1

ά Εύβοιας. Μιχαήλ

έν τω ήγουμένω τεύχει σελ. 272 και έςής,. Ιν πί.νακι Γαβριήλ

ΑΗ' καΐ Λθ', έςεδόΌησαν 98 μολύβδινα ελάσματα ένε- 5 Ούριήλ

"'ΪΡ^ιφα. ε?παμεν δε έν σελ. 276 δτι εδρέθησαν και άλ- 'Ραφαήλ

λα ττολλά· τούτων έκατοντάδα; τινάς Ιχε'ι δ κύριος Παΰ- Ά[ν]αναήλ

λος Λάμπρου, 5; προθόμως Ιδε.Εεν ήμΐν δσα είχε προ"- . Προσο[ρ]α[ι]ήλ

χείρα καΐ παρ|οχεν β{ς άντιγρα^ήν ίσα έίελέςαμεν ώς 'ϊ[αβ]σαη

μάλλον περίεργα. ταΰχα βλέπεις σήμερον έν πίνακι ΜΕ' ^πΐ μολύβδινου άβραξασικοΰ έλάσματος ευρεθέντος προ τι-

από άρ, 99—121. |ν τούτων τδ υπ' άρ. 357 (Ί02) I- νων δεκαετηρίδων έν Αίγίνη καΐ νΰν οντος έν χερσί τοΰ κυ-

χει καΐ τδ ζψούμενον (αελ 277 ) ήτα ώς πνεΰ α ')1'°υ ^απαρρηγοπούλου ρωσσικοΰ προξένου έν Αθήναις, άξιο-

δασύ. ούτως οΰν συνεκλ·ΛΓ>.ό ί > ι η ^ σημείωτος Ί'νε ό τύπος τής πρώτης λέξεως Άβράσας,

βητο, των άλλων άς Γμ ^ Τ ΙΤΪ Ζ ** Ά ^ Ρ ά ξ α ς ή Ά 6 ρ ά σ α ξ καΐ έσφαλμένος φαίνετα,

Π 05^ έ Τ ά V ^ίαηον Γνδ τδ δπ «Ρ· «5Ο0 διότι 0^τε δ {ερδ; άριθμδί 365 προκύπτει έκ τής προσθέσεως

^ΐυ ν ω τα ό^ο τελευταία γράμματα τοΰ πρώτου δ- των στοιχείων ώς αριθμών έκλαμβανομένων, ούτε αίγνωσταί
loading ...