Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 303
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
303

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ,

304

λέ£ει; τή; άκροστιχίδος τοΰ όνόματο; «Πατήρ (Α1>), Τίος 6εν μετετοπίαΟη. ισω; δέ τά ερείπια κατά το βόρειον μέρος

(Ββη), Πνεΰμα (Ειιαοΐι). ά ν 6 ρ ώ - ω ν σωτήρια άπδ $6- <θδ περιβόλου τών ανακτόρων ε?ς τδ αύτδ γυμνάσιον άνή-

λου. αί συμπληρώσεις τών λειπόντων ή έφθαρμένων γραμ- *»υοι, κατά την αύτήν Οδοιν, δπου και ό έρμης, έν τή άνοι-

μάτων εΐναι ασφαλείς· διότι πάντα τά αγγέλων ταΰτα δνό- "/.Οείση τάφρω ευρέθησαν και πολλοί τάφοι κα:ά σειράν τ,ου-

ματα είναι γνωστά, δρα. Ιο. Μαο&ΓΪί ίΑ.Ι>ΓβχΜ. Αηίνοι·ρ· 6Όλόκτιατοί τε και κεράμινοι και εις λίθινος, κα'ι τδ περιεργό-

1657, ΤίΛ. IV άρ. 15, δπου ευρίσκονται τά αυτά ονόματα τερον κτίριον μέγα μεγάλοι; τετραγωνικοί; λίθοι; έχτίσμένον

και εΕκών τοΰ Άβράςα όμοια περίπου τη ημετέρα, πλην δτι πρδ τή; θύρα; τοϋ περιβόλου, ου τδ έπιπροσΟοΰν μέρος ε{ς

έκεΐ ίερακοκοκέφαλο; φαίνεται, ένφ ό ημέτερο; ινε κορακοκέφα- την φοράν τοΰ υδραγωγείου έχαλάσθη μετά δυσκολίας πολ-

λο;·δτιδέκαΙ δλος κορακόμορφο; άπεικονίζετο ό ' Αοράςας, ώ; λή;. ρωμαϊκόν δε έφάνη μοι τδ έργον,

ό Διόνυσος ταυρόμορφος (σελ. 295) βλέπει; έν πίν. V τοΰ αυ- Ρουσόπουλος,

τοΰ συγγράμματο; τοΰ Μακαρίου, τά λοιπά τοΰ είδους τοΰ--;

ημετέρου Άβράςα κοινά και πασίγνωστα, πρβλ. Μαΐΐω· ϋοηίαιι.

I, άο. 409. κα'ι Ργο(3γοιϊι«3 ϊοοηϊοιίδ Λο ιτιίΛβαεο Αηί. Οαροΐΐο. Δ ΣΚΕΐ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ»

νοηοί. 1702 άρ. 14, 19, 20, 5-!, 57, 144, 153. , πιν^

ϊ ':4™φ «ρ. 380.

«Ρ· 378. (δ'ρα -ίν. ΜΣΓ, 1)

Γ Πεοιευς θ=ο;έ(νου)
ν&νσινιο.;.

φίΛΟΟΤνΚΓΜΡΟΤρνΚΖ,ΗΝΙ £ ωε | '|π1 χαλκίνου έλάσματοί εδρεΟέντο; εν Αθήναις και νΰν

ΘΥΓΑΤΗΡΤΗ/Νί-Α ΓΗ ίΥΙ ΑΤ Ο / £ν ^ χι~ „ουοϊι'ω -φ ^ τ(,τ καναη<Κ7ΐμί<Λ. τδ σ/ήαα αυτκ

.. \ Αΐ€ωθΚΛΤ|ΐ™\ΓΗΚΜ ΗΤΓ I ^ . 0>002 ^ ^ ./ατά το ^ δέ ?νε *0%^ν*ν * δάο

Χ^ί ——---'—----------------- κομμάτια, δτι τδ έ'λασμα τοΰτο Γνε σκεΰος δικαστικδν, τδ κα-

α ι τ > α / · > V* ' λοόαενον π ι ν ά κ ι ο ν άπλώ;. δεν μένει αμφιβολία, ό Φώτιος

Φιλοστροί-η Α ρίπου Αςην.εως , · ~ . ' ' ν , , „

• ' ' \ Γ ν εν λε?ει (εκο. 6. ΙΙβπη.αηη σελ. 31 <) περιγράφει το πράγμα

ϋυγαττ,ο την εα ο της λυγάτε- ύ . „\..ίΑ ~ ί

' 11 · , ούτω- «πινα/.ιον, συμοολον δικαστικδν χαλκουν, η πυξινον, εν

• ρα Μνασίδα Φιλοκράτου Πειρ- „] .^γροίτ:ται Χ0 όνομα τοΰ κρινομε'ναυΛαΙ ό δήμο; και τά
αΐίως ν,αχ ε~ΐταγ_ήν Μητρί γράμματα άπδ λ έ'ω; κ. ήσαν γάρ δέκα φυλαί». έν «Ι χωρίο*

θεών. ή λέςι; κρινόμενου αιορΟωτέα κρίνοντα; (=οικα-

..·.·',· λ 4 - - " ν , . στοΰ) και διαγραπτεα ή μετ' αύτήν στιγαή, έ'τι δε και τδ λ
επι Βάθρου μάρμαρου πεντελικου ε/οντο; ανω κοιλότητα , - .γ,,. ιν' . , «, ,
„ , . α , ■>'.■.<? ' ΰ.ηί', «'-ν'/ίη ι,ιι- , / τρεπτε&ν εις Λ. ελεγείο ρε το πινάκιο ν τοΰτο και σ υ μ-
οι α την ίΐεσιν αγαλματίου, τδ υψο; του λιϋου 0,0 (, το πλα- ■/ \ , Τ1, .„ _ , Γ
ηίι, , , ηι. ,·,- Λ , γτ ~ . ^ 1 ~ οολον (Ιίολυο. II, Ιο;, μετα του επιθέτου ο ι κα σ τ ι κ ο ν
το; Ο,ϋ, το πα/ο; υ,ιο. ευρεϋη εν ΙΙειραιει και οια του , ,

- ι η ^ , . ,' . , τυνον ειτε ηλιαστικαν (προλ. Γι·αηζ ΕΙβγπ. ορι'κΓ. σελ.

κυρίου \. Παπαοακη ηγοοασ,Οη παρ εαου οια το μουσειον το Λ: Γ , ', ν '\ V V , , <

, ». η,,. ο49)· ο οε φιλρί — Α» Κ. εν τ» εκθέσει τκ αοναιολ. εται-

εν αρ πανεπιστηπκυ. το 1 εν λεςει εαυτή; στ. 2 ελειπεν , „ ,. ' ι£3ί!1 , 00 , ,'' , . ' ' ,

ι» ·% ~· , , .λ", ,, , , οια; Ζ Ιουλ. Ιουΐ σελ. Ζά εχαλεσεν αυτό ηλιαστικον γραα-

ες αρχη;, λησμονηΟεν υπο του εγγραύαντο; τα γράμμα*!*. 1 . „(. , Β, , · Λ ' , ',

ματειον, ουκ οιο όθεν Λαοων. όμοια συμοολα οικαστικα ευ-

αρ 379- ρέΟησαν και άλλοτε εν Αθήναι; και έν Ηειρ'αιεΐ. τδ ήμέτερον

φέρει έν αρχή τδ γράμμα Γ, 8 δηλοϊ οτι ό έ'χων αύτδ .δικαστής

(εν ~ιν. Μ Β αρ. 3). άνήχεν εϊ; τδ Γ δικαστήριον. παρά τοϊ χυρίφ Φίνλεϋ είοα δύο

Χοίρ'-ΐίαη- δμοια τφ ήμετέρφ (εκδοθέντα υπδ τοΰ κυρίου νϊβοΙιΟΓ), ών τδ

Άσ .)γ·~ΐα·. ~ μεν όλόκληρον φέρει τδ γράμμα Θ, το δέ έτερον τμήμα μικρόν

' ' » · ' ον, τδ Α, αν ή μνήμη δέν μ' άπατα, έν Ο. I. Ογ. άρ. 207— 209

έιτι έρμου άκεφάλου πέτρα; πεντελική; εόρεΟέντο; έμπρο- ευρίσκονται έ'τι τρία (σέβ.ακχ μετά τών γραμμάτων Δ. Γ, Β,

σΟεν τή; βόρεια; εισόδου τοΰ περιβόλου τών ανακτόρων ει; ί- και έτερον άμφίβολον. και αλλα τριβ παρά Ιϊαη^ίΐ^ό, Ληΐϊ-

κανδν βάθος τή 17 Μ.ζΐΐου τοΰ έ'του; τούτου, δτε κατεσκευά- φΐϊίέβ ΙιοΙΙ. άρ. 1300 — 1302 μετά τών γραμμάτων Β, Ε, Θ

ζετο έκεΐ ύδραγωγεΐον βαίίδ έπι τή; λεωφόρου Κηφισιά; και προς άριστεράν και μετά γοργωνείου πρδ; την δεςιάν εκάστου

νΰν ΐσταται υπδ την άνατολικήν στοάν τοΰ πανεπιστημίου· τδ ά'/ραν έντετυπωμένου, οιον φέρουσι κα'ι δόο τών παρά ΒοοοΗι.

υψο; αδτοΰ 1,25, 'ο πλάτος άνω μεν 0,21 κάτω δέ 0,19, τδ ήμέτερον δέ φέρει εφ εκάστης ά'κρα; ένθεν χάΐ ένθεν κε-

τ-δ πάχο; άνω 0,17, κάτω 0,18. πρωτοφανή; δε ό τρόπο; φαλήν 'ΑΟηνα; έντετυπ<ομένην άμυδρώ;. τδ πράγμα αλλω;

τή; γραφή; έπ'ι έρμοΰ. ή εΰρεσι; δέ τοΰ έρμοΰ έν ταότη τή γνωστόν, (δρα τήν έμήν σημ. εϊ; την άρχαιολ. Βογεσήνου

θέσει δηλοΐ, ά; νομίζω, δτι οϋ πολύ άπεϊ/ε τδ Λύκειον, δ- σελ. 89, χαΐ έν τφ προεκδ. σελ. 204).
loading ...