Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 305
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0162
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
303 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ 300

5 ψηφοζ. χί<υν (ανωτέρω <4ρ, 380 ?ίλ. 301) δηλφι τ* ο:καατήρια άπδ

«ρ. 381. ^ είσαΥωνή^τών τοιούτων χαλκών ψήφων ?νβ. (η τελευταία

(ΐϊ(ν. 40. 2). έπίνοια των Αθηναίων π,ρο; άποφ'υγην άπατη; έν ρ Ψη?η·

φορία. συμπίπτει δε έν τοι; μεταξύ Γόϋκλείόου και Άρκτο-
υ η φ ο ς δ η μ ο σ ί α. τελου; χρόνοι;, το όχημα αυτών ελήφθη από τοΰ σφονδΰλου
8ν τών περιεργοτάτων εΰοηυ.ά:ων αε τά όποΓα έπλουτίσΟη το3 ατράκτου τών γνε?)ουσών γυναιχων, όθεν και σ φ ό ν δ υ λ ο ι
κατά ύ ε-ο; 1801 το ένταΰ'ΐα άοχαιολογικον μουσεων το έν ε^Γε °^δυλοι έχαΧοϋντο αί δικαστικά! αύται ψήφοι τη;
τψπανεταστημίφ ή,αν δυο διχαστικά! ψηφοι'.χαλκοϋ πεποιη- τ3λεοταί'α; κ«^ο?.ώτάτής έφευρεσεω.;. ίκαστον δε τών οεχα
μένα-, ών ή μορφή ην ίγν.υστο; αί/ρι'το'ΰόε· άα^ότεοαί είσι ειχεν ίδια; ψήϊρρύ; τοιαύτα;, δηλούμενα.; Ο-.α
πάνη) ομοιαι, είσί δε δίσκοι χάλκινοι έ/οντε; έν τφ μέσφ τη,ν επ,1 <η« <»·™7Ρ*?>° έπιφανε,ας. αφραγίοων μετά τών

?- ^., .Λ,. ...^ " - ^ - ' ι ^ - ' γρααματων άπό Α εω; Κ, ώσπεο και τά νάλκινα δικαστικά

α;ονα, ο, εν μεν τη μια ινε οιατετρυπημενο; εν οε "η έτερα , , , ; . . ■

Λτηήιτητη- ίι. -,'„,..„ ' ' ' ο ■ 'α £ ' πινάκια όμοίω; δια τών γραμμανων άπό Α εω: Κ διεκρίνοντο.

άτροπητο,. εν πινάκι μς-, υ- αρ. 2 απεικον.ισθη η μια Γ" _ · '

τακτ»» ί,_______. _> ! < ' η « αϊ ψτ/βοί ήσαν κτήαα τοΰ δημοσίου, όθεν και δ η μ ό σ ι α ι 8-

.οο.ω;, η «τρυπημένη ει; το φυ-'.κον μέγεθος κατά οοο προ- . Τ',' ' , ·.'! , ·" . _ , ,«.;■ V ·

Ρ,ηΙλ- ν„1 _„„__ - ~ ν ·. , - , . , ... Λΐνόα'ΰονται. ει; όιανοαήν δε αυτών που; τοΰ; οιχαστά; εκλη-

ίιολα, και ..ροοπτικω;. αυτη ινε έντελα»; ολόκληρος, η οε αλ- ^ · -'· ' ', ? , ,·;

Ιγ, ΐ'-„η-., λΐ.'.™ οι « ι ~ -' ' ι . - * ροΰντο εκάστοτε ανδρε;· ούτοι οε (οι λα-χοντεζ επι τα; ψη·

*η επαοεν ολιγην βλαοην κατα τον γυρον του κύκλου, δια < 1 _ ; , . '

-ΐ- - ι - ' * ο ό ' 2 - ■' νου:. Άωστοτ. τταο' '.Ιρ-ο/.ο. έν λ. τ ε τ ρ υ π η μ ί ν /,)

εη» εΟρεσεω; των ύηφων τούτων οιωρΟωΟ/) η επικρατούσα τ ■ 1 1 - ί Αρ. - «

_,~ / ' , . , σ , τ «-ο -, μετα τοΰτ λόγοος τών αντιδίκων παρέδιδαν εκάστω τών δι-

Ιϊβρί ^ου σχηματο; αυτών ιοεα, οτι η-αν οη'ΐεν σφαιριοια χαλ- Γ „, , , ', '

ν~ . » . . ν , ν / " 2 χαοτών δόο ψήφου;, μίαν τε τρ υ πη μέ ν η ν κα'ι μίαν π λ ή ρ η,

κα, ων το έτερον ην τετρυ-ημενον, ω; έγραφα και τοτε εν ,,,,,, , , ,, _

ηι ρ - 2 'ί »'? ~ - ' ' τά; όποια; έπρεπε νά βλέπουοιν οϊ αντίδικοι (ψανερας ό,οάν

αρ. υΐυ τη; έφημεριοβί Αυγή;, πρώτο; αναγνωριααί αυτα; «,,,'„' ,' , , ,

, ,',' > ? ■ ' >..„../ ..... ι"\ τοίς άντωίχοις, ινα μί,τε ~λΐ, ρ εις, αϊτε πάντες τετρυτητμε-

ω; οικαοτικα; ψήφου; και οημοαιευσα; την γνωμην μου ( ). * , , , , *ι > '

' < . » ' λ,. -,~ να- λαμ.βάνωσιν Άοιοτοτ. αυτόθι), εί; πίατω3ΐνδε τούτου, έν-

μετα εικονο; Οε και παοατηοητεων εοηαοαιευοα αυτα; εν τ<υ ' > ' '

άοχαιολογ,κ,ί Ίν3τιτοότω τή; 'Ρώαη; (Αηη^ΐί 1801 σελ. εφυοοδσαν, νομίζω, οί διανέμοντε; τά; ψήφου; εί; τοΰ; ά';0-

388 έπ.) έν 'τω αότ.ο δε χρόνο, καί άνε^αοτήτω; έόηαοαίευ- ν«ί τών ψήφων, οΰτω δέ ό τετοοπημένο; α'ίων έποίει ήχον

08» αυτά; κα'ι ό κόοιο; Κοορτο; Βα:μουΟο; έν Βερολίνο, δμοιον τφ άπδ αύλοϋ έξερχομένου, όθεν α υ λ ί σ κ ο ; έκληΟη

(ΑΓοΙ,αοοΙ. Αηζοί-ΟΓ 1801 οέλ. 223 έ.) 6 ά^ων τη; τετροπημένη; ψήφου, καταχρη^τικώ; δέ ϊοως και

, , , , , , ,„ ό τή; άτρυπήτου. ά'λλω; ανάγκη νά δε/Οώαεν τήν έν Αηηαΐί

τη; τετρυπημενη; ψήφου τον τόπον τη; ευρε3εω; συνεοη ' \ ' , , , ' . , , ,, '

, , , . ,- „ α Ιηεί. Ιοϋι σελ. ϋθι> υπ εαου οιορϋωαιν του νωοιου του

να ααΟω ετ/ατω; αββαλ»; παρ αυτού του ευροντο;, οτι οεν , ν ^ , , ν~,

'· , , , , ' ^ ,. , ____, . Αοιατοτελου;. ο αςων ειτε αυλισκο; ουτο; εινε και αλλην αρε-

ία Τοιά;, ώ; με/ρι τοΰοε Ιλένετο, αλλ'ή κα/.ου- , ; ..^..ϊί ,

'.. « , , » την. οιευκολυνε οηλαοη την α-ριΟμτοιν τ

ων ο/.ΐων ειτε ει; αομα-

μενη Ιΐνος. ευοεΟη οε ολίγα βήματα ουτικιυτερα του επί τη;

1 η ί η > , ,, , ., „ ,, . , ΙΙιαν Οια των τρυπών γινομεν/.ν, ειτε και επί τραπεςηζ τινο;'

χοουυτ.; τή; Πνυκο; ρο,μου και ονι ει; πολυ ρ.0ο; υπο τα ^ , ';"···, , , Λ"Λ> Λ , ,

, 1 , « , , , , , , , οιοτι οεν ητο ουνατον να συγχολ/,7,υ<ϋοιν ουο οτ/ΰν., και ν%

αναοχαφεντα χώματα; περί τη; ατρητου μενομεν εισέτι ει; την „. , , , , ,· ' **■ , £,· \ < .

, , .' . , , 1 . η „ , , , . συμοη άπατη περί την αρι^αη-ιν. ώσαυτω; οε και κατα την

αυτήν ααφιΟολιαν; πιιτευω ομω; οτι και αυτη εν το, αυτό, "·' / ·1, V»,/ , 0 , , ,

, , .„ , . . , , , ... ψΥιφηφοριαν οεν ηουνατο να συμοτΤ άπατη και ένεκα τών

τοπίο ευρέθη, υποκ/.απεισα οε υπο του σκαπτοντο; εργάτου ,,< ·» - ,^. ,

' , ' , , , ν. κ~ , , ~ αυλισκων, ανευ των οποίων -ηουναντο να συγκολλτ,Οώσιν τ,

επωληΟη ω; απο 20000 κομισΟευα. η πεοΐ'ίεοεια τη; τετρυ- , I 11 '

- .η-,,,. ' ,, , , , ' 'η'ηρη - ■ συγκρατηθώ 31 ουο οισκοι, και ένεκα τή; μοριιή; τή; οπή; τοΰ

πηαενη; ινε 0.204 γαλλ. μ., η οιααετοο: 0.0<)2. το πα/ο;- , , 1 , , , ,, ί , ' ,

. ,' Λ η*. < ~ - ... ' ΐίί,ιο ε μ Γ αμφορεω; οι η; ενεοαλλοντο αι ψήφοι αύται, περι τούτου

του κύκλου 0,001. το μηκο; του αςονο; 0,04.3. εστί οε κυλιν- . ' '' ,;

«,» Λ, ,,,,,· . ». έγραψα ηοη εν τω μ. τ. των νοονικων του Ινστιτούτου τή;

ορικο;, ε/ων οιααετρον προ; μεν το ενεπιγραυον μερο; του , ' _ ' , '·', , ,

Ρ. ,,η,ο . ■ λ" ·* * ί, πιο - , ί) - ' "ψψ σ5λ. .301. αλλ ομω;, επειοη εν τιϋ Φιλιστ. τομο,

οΐ3χου 0.013 ποο; οέ το ετεοον. 0,012. τη; πληρου; οε η ' , ' . ' , „' 1 , ,' '

^ . , , , ^. i) σελ. 1(ό προτείνεται τούτο υ^: αποοον, ναριν των ανα-

ατρητου τα αετοα ολίγον οιαφεοουσιν. η οιαμετρο; του Ο'.σκου _ ,· «, , * „ , , , ' , ~ ,

ο η,,,.,' ,' , - 'ν ~ - ·.., ,■„,,, , γνωστών αυτού επαναλααοανω και ενταύθα το πράγμα, αφου

αυτής 0,01)1, τό πα/ο; αυτού ισον τη» τη; αλλη; 0,001. \ ' , „ , ,, Γ , *.

?„„·,,__„ _ „. . - , ■ ', . ν /, ■,, ετενοηοησαν αι σπονουλίκαι ψήφοι χλλαςαν και τα οονεια

οιαμβτροί του α;ονο; αυτη;, ιση εχατεοω,θεν ουσα. 0.01. με- 1 τι. ι /.

™& τη; λε;εω; ΨΗΦΟΣ και τη; 'έποαένη; ΔΗΜΟΣΙΑ «^^· ειση/Οησαν οηλαδη αντι τών ποοτερων καδίσκων μετά

κείνται |« Μ ΐ; ίλλϊ^λληλοι στιγμαί· έπΐ δέ τή; *Υυ,ν, δ6°, ° ^\ χ α. λ κ ι ν ο ; ό δέ ς υ λ ι ν ο ;.

αγοα-ΛΟϋ --. · - ' τούτων ο χάλκινο;, ο; ην και κυοιο; ει/εν επίθεμα διερ-

■««"*τ?Μ ">'-φανεια; του δισκοο '^εοει εκατερα σβροφο» τε- ί '

τοα-ωνικτ,ν ^— - ί.· Ί>» - ''' · ρι-ημενον ακριοω; εν σχηματι σταυρού, οιον μαίνεται το έν

«■£,"ιω'ι*Τί'' εν ,ετυπωμενην με εξέχον γράμμα, η μεν τετρυ- ',' ,,,,,,, ,&.

π/,αενη το Γ ^ ?>- » - γ· " - >> » · ' ~ίν· μς υπο το υπ αρ. 2, ώσ:ε μόνον ή ύήοο; νά νωρΐ

' '* γι οε ατρητο; το 1ν. αι σφραγιοε; αύται απει- . „. . , "V ' ' ' , ,' ' /. ι «

χονίσΟ/,σαν έν τ,,ΐ Εΐη ' / · ' θ\ ' - ακριοω;, πλαγιω; έμβαλλομενη και δια τοΰ άντί/ειρο; κα'ι τοΰ

'· τω ςολογρα-ίηματι (πιν. μς, 2) προ; αοι- , « ,. , „ , ,

ατεοάν. τά Ύθάαύ.>>τ>· ' ι» , , , , ' μέσου οακτυ/.ου κρατούμενη ουτω; από τοΰ αϋλίσκου ώστε και

α^[>^,. .,'^μχ-α ταύτα, ωσπερ και τα επι των πινα- ^ , _

__ φανερά; γινομένη; τη; ψηφηφορια; νά μην έμπορώσιν οί άν-

(*) ΤΟνβ'ί'κάίθην νά ",'ΟΟί'Ιΐί., > ' > ι * , . · Π' , , ' » , , , ' ; » '

ν ' ' ' ', '· Γαυ.α 6-ΐα τ« αν ΨιΚ&τ. τομ. ^ ριπτομενη οηοος· οιοτι η εν το, αυλισκο, οπη, μικοα ουσα, α-

σελ. 2<2 περί τούτου, α συν τ«ί»~.\ '-' 2 ' < ' - ΐ , - * ,, , ,, ' ^ ' '

\· ΜΙ αφέλεια οεν ενεχουσι κα: την πεκρυπτετο οια των οακτυλων ευκολω;. τούτο καταυαίνεται έκ

ποεπουσαν άκοίοειαν. _ ~ · » , ■ ,, , , _' ,.

1 ' εοι» χωρίου του Αριστοτέλους παρα το, σχολαατη Αριστοφ-

ιδικοί νά καταλαμβα'νωσιν αν τετρυπημενη ή ά'τρητο; ήν ή
loading ...