Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 307
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
30Τ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ. 30»

εις'Ιππ. ς. 1150, έχοντος ώς έξής· «ύστερον δέ (δηλαδή και άλλαχού της Ελλάδος βδριαχόμβνα σταθμά φαίνονται οτι
μετά τό καταργηθήναι τόν κημδν, περί ου προέγραψεν δ σχόλια- ήσαν. αναμφισβητήτως δμως έ'χομεν έν τψ* μουσεία) τοΰ πα-
στής) αμφορείς δύο Γσταντο έν τοις δικαστηρίοις, δ μέν χαλ- νεπιστημίόυ δυο πηλίνας μνάς, εξάγωνους τδ σχήμα καΐ υπο-
χοΰς, δ ξύλινος· χαΐ δ μεν κύριος ήν, δ δε ά'χυρος. είχε δέ κοίλους μεν έν τη μια έπιφανεία υποκύρτους δέ έν τή" έτερα,
καϊ δ χαλκούς, ώς φησιν Αριστοτέλης, δ ι ερρ ι ν η μέν ο ν έπΙ τής κοίλης έπιφανείας, τής μιας τούτων διεσώθησαν και
έπίθεμα, είς δ αυτήν μόνη ν τ ή ν ψ ή φ ο ν κ α- ίχνη γραμμάτων έγγεγραμμένων υποδηλούντα την λέξιν ΜΝΑ.
θίεσθαι». δμοιον έπίθεμα είδα και νΰν εις . τάς χαλου- αυτή ευρέθη έν Αθήναις προ τριών περίπου ετών. ή κυρτή
μένας κάλπας τών παρελάσεων έν τοις στρατιωτιχοΐς- σταθ- αϋτής έπιφάνεια. έ'χει περίμετρον 0,303, ή . δε κοίλη 0,28
μοϊς, εις άς έμβάλλουσιν οί όιαβαίνοντες τήν νύκτα άξιωμα- διάμετρον δ'έ'χει κατά μεν τήν κυρτήν έπιφάνειαν 0,09—10
τικοί πινάκιον χάλκινον διά τής σταυροειδώς διερρινημένης έπι κατά δέ τήν κοίλην 0,08—9. τδ πάχος τής μνας 0,04 τδ δε
τοΰ κλειδωμένου έπιθέματος τρύπας. ' βάρος αϋτής έν ξηρα κατατάσει δράμια τουρκικά 137.

δτι δέ ή μέν τετρυπημένη ψήφος Γσον έαύνατο τη ' 383

μ 8 λ α ί ν η, ή δέ ά τ ρ η τ ο ς, τ. έ. άτρύπητος, είτε π λ ή- ^

ρ η ς ΐσον τή λευκή, δήλον καΐ τοις μόνον έχ τής Βογεσή- νεν πιν· ™Ζ<) *)

νου αρχαιολογίας μαθοϋσι τα τής δίκης τών Αθηναίων (δρα μ ν α.

ά ϊχί % 152 σελ. 215, β' έχδ. § 134). μολύβδου, ου τδ μέν πάχος 0,014, τδ δέ μήκος και

ουχ ήττον περίεργος κα'ι πρωτοφανής ίνε και έτερα τις. ψή- πλάτος, Γσον ον έπι τής κατω λείας και άγραφου έπιφα-

φος, έξ δπτής γής πεποιημένη και ευρεθείσα πρδ ένδς περί- νείας, 0,058, επί δέ τής ά'νω τής φερούσης. πέριξ τά. γράμ-

που έτους περί τήν άγίαν Τριάδα καϊ δωρ'ηθεϊσα τψ μουσείο» ματα και διαγωνίως εκτυπον δέλφινα, ή μεν μία πλευρά 0,053,

τψ έν τψ πανεπιστήμιο), αυτή φέρει έπι· τής μιάΐί έπιφα- ή δέ ά'λλη 0,054 γαλλ. μ., τδ βάρος αυτής κατά μέν μίαν

νείας τοΰ δίσκου τήν αυτήν έπιγραφήν, ήν κα'ι αϊ χάλχιναι· ζυγαριάν φαρμακοποιού 405,2 γραμμ. γαλλ. κατ' άλλην δέ,

ήχοι> τήν τοΰ Κρίνου,· 457, εί'τε δράμια τουρκικά 143. ή μνα αυ-

άρ. 382. τη ήν, πρδ πολλών έτών κτήμα τοΰ κυρίου Γλαράκη, νΰν

(έν πίν μς' 3) . . δέ κατήντησεν εις τδ μουσεϊον τδ έν τω πανεπιστήμια), ή μνά

' ... αύτη. ίνε άριστα διατηρημένη, όμοια δέ μετά τοΰ αύτού , συμ-

8ημ&[θ]ήα ψήφος· βόλου κα1 ^ αύτης έπιγραφής, πλήν δτι' ίνε δλίγον μεγαλη-

πλήν οτι ή τρίτη συλλαβή άνωρθογραφημένη κείται δίά τέρα καϊ τά γράμματα αυτής από δεξιών προς τά αριστερά

τοΰ Η άντι διά τοΰ 1, και δήλον δτι ή προφορά τοΰ Η ώς κείνται, ευρηται έν Ο. I. Οπιβο. τόμψ Δ', ρι·αβ£ σελ. VIII,

1 έγένετο αιτία τοΰ σφάλματος, ό "/αρακτήρ δέ τών γραμ- ής τό βάρος έν άρ; 8533 σελ. 266, συμπίπτει μέ τό τής

μάτων δεν διαφέρει τοΰ επί τών χάλκινων, ώσπερ καϊ τό ημετέρας κατά τήν δευτέραν ζυγαριάν, ήτοι ίνε 457 γρ.. άλλην

σ/ήμα αυτής καθόλου προσόμοιόν έστι τψ τών χάλκινων, ή όμοίαν τη ημετέρα, άλλ' έ'χουσαν προσέτι ώς σύμβολον καϊ

μικρά δέ διαφορά φαίνεται εκ τοΰ διπλοΰ αυτής κατά προ- τό πεντάλφα είτε πεντάλφα, τό πεντάγραμμον δηλαδή είτε

βολήν σχήματος έν τψ μ-' πινάκι ύπ' άρ. 3 είς τό φυσι- τριπλοΰν έκεϊνο τριγωνον, τό σύμβολον τών Πυθαγορείων,

κόν μέγεθος, ευρέθη δέ εις τρία τμήματα τεθραυσμένη. ή διά- ειδα παρά Βίΐη^ίΛβ εν ΑηΙίφΐ. ΗοΙΙ. Ν 894, Ο, πίν. XX

μετρος τοΰ δίσκου αύτής 0,07, ό δ' άξων αυτής διαφέρει, έπΙ σελ. 589, δπου τό βάρος αυτής λέγει ίσον 1.45 | δραμ. συνήθ.

μέν γάρ τής άγραφου έπιφανείας τοΰ δίσ*ου πλατύτερος έπλά- .(τ. έ. τουρκ.),

σθη κα'ι τοιούτος, ώστε νά κάθηται έπ' αύτού ή ψήφος, έπι αρ. 384.

δέ τής εγγεγραμμένης λεπτότερος καϊ κωνοειδής, ώς φαίνε- /»οα 2^

ται έχ τοΰ διασωθέντος μέρους· λείπει γάρ αυτού ή κορυφή· 1 ' '

ίνε δέ άτρύπητος. κουφότητα δέ οΰδεαίαν βλέποαεν έν τψ κα1 το3το ί«λύβδινον' τοΰ μουσείου,, πολϋ βεβλαμ-

εογο τούτω καϊ. οήλον' δτι ή οήαου τινός ψήφος ήν ή ύ- ^ένον ^ ί*5^ *™πί1^ν(>ν· «να, έντός κοίλου τετραγώνου

σ-ερωτέρων πτωχικών καϊ ά^ιλοκάλων χοόνων ποοϊόν, έν ψ έ'κ"υ~0ί ά^Ρώ^ εί; 05 τά< τεσσάρας γωνίας φαίνονται ί-

μόνον τά γοάμματα κατά τόν τύπον τής χάλκινης έτηρήθη" ^ ΥΡ«ίΨα'™»ν· το ΜΧ0« «δ™ 0,048, δσον καϊ τό·πλάτος.

σαν καϊ τό σχήμα καθόλου. τό βα>0ί 281 ΤΡ5*^* ^ *?τά ]Ψ το3 ΚΡι'νου ^γαριάν 283.

'Ρουσόπουλος. πλησιάζει λοιπόν νά η νε δυο τρίτα τής άττικής μνας, έχούσης
βάρος (κατά Ηιιΐίβοΐι <3τ.— γοοπι. ΜθΙγοΙ. 1862 σελ. 107)
430,6 γαλλ. γραμμ. ή ήμισυ έμπορικής μνας, έχούσης (κατά

Ε' ΣΤΑΘΜΑ. τόν αυτόν συγγραφέα αυτόθι σελ. 108) 602 γραμμ.

ώς δείγμα μόνον έξεδώκαμεν έν τψ ΜΖ' πινάκι τινά τών άζ>. 385.

πολλών έν Αθήναις σταθμών έν τψ μουσείψ καϊ έν ίδιωτι- /2ν ^

καις συλλογαΐς. τά πλείστα τούτων ευρίσκονται έχ μολύβδου, ' ' '

όλίγα έκ χαλκού ή πηλού, τών πηλίνων δμως δ άριθμός, γί- Τ]ΡΙΤΗ

νεται μέγιστος, εάν προσλάδωμεν καϊ τά συνήθαις ευρισκόμενα δμοιον τψ άνωτερψ, έμόν έν Αθήναις προς βορράν τοΰ

άσημα στοογγύλα κεράμινα, α εις πλήθος και έν Αθήναις παλατιού εύρημα, ου τό βάρος 300,075 γαλλ. γραμμ. ή 96
loading ...