Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1862(1863)

Seite: 309
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1862/0164
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
309

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

310

δράμ. τουρκ.. των πέρι£ το5 άμφορέως γραμμάτων άναμφι- άρ. 389.

σβήτητάζΐαι τά τρία τβλευταΐα .μόνον δθεν αμφίβολος ή συμ' «ν ^'β. ΜΖ', 7)

κλ.ήρωσίί κδτων. φανερδν δμως ί'νε δτι τ6 βάρος αυτοΰ ινε , '

δυο τρίτα ανά;, έχουαης ολοκλήρου βάρος 450,1125 γαλλ· ΟλΜ/λ

γραμμ. η 144 δράμια τουρκικά και συνήθη παρ' ήμΐν. συμ- °ΰτως άπδ δεξιών πρδς αριστερά άνωθεν- άναγινώσκω την

πίπτει λοιπόν ή παρούσα μνά με την ανωτέρω υπ'άρ. 383 έπιγραφήν τοΰ μολυβδίνου'τούτου σηκώματος; ου όμοια ειοα κ«ι

(έν πίν. ΜΣΓ', 1). _ ά'λλα δύο εν εν; τω μουσείω και έτερον παρ' άρχαιοκαπήλω*

άρ. 386. τ° ^*Ρον ιν£ κτήμα έμδν εύρεθέν Ιν Αθήναις προ 3—4 έτών.

/, , ,, ·, ,. το Ε και Μ κείνται έντδς τοΰ κοίλου τοΰ ήαισελήνου και συνε-

(έν πίν. ΜΖ , 4) · γ . , , ~ η ν - ?-

Ν ' / · χονται ω; μονόγραμμα η κατω κεραία του Ιΐι μετα του 08-

ΤΡΙ ξιοΰ σκέλους τοΰ Μ. ΙπΙ τοΰ πρωτοτύπου φαίνονται και ίχνη

" ΤΗ της άνω κεραίας τοΰ Ε. ή λέςις δημο πρέπει νά συμπλη-

δμοιον τω ανωτέρω . μολύβδινον, κτηαα τοΰ μουσείου, εύ- ^ * η μ- ό σ ι ο ν κατά τήν γνώμην μ« " και ένταΰθα και 3π8

ρεΟέν έντδς τάφου, δρα της παρούσης Ιφηά. σελ. 39. Κ) και ά)Χα^ Η τούτων, σηκωμάτων και μέτρων απαντάται,

σελ. 89 τέλ., εννΟα έγώ μεν άνέγνωσαΗΜΙΤΡΙΤΟΝ, ό δε °ύ*1 3 7; μ ° " ώί 9 Κ·Ληδαΐ>έ 57 Αηίι<1α· ^ 11 σϊλ· °^

κ Ι1=οβάνπν)λ,„ τ-ι\ι τρι - ϊ< · - ϊ < - τ ' άναγινώσκει τδ ΔΕΜΟ έν ϊψ σηκώματι των μετρ ο ν ο-

- ".-Ρ0*ΌγΛου 11Λ1 11Ί. νυν δε έπεχω όια το μη είναι σα" · ' . · ... , ,, _ ' , , „ . ,.Γ ,

μ« πά\,-„ τ>, · \ η -' ^ ■>- ,, ' · μ ω ν, οπου, ουοε το ιΜ κείται ανα-οόα (ι·οηνβΓ8β), αλλα

νη ΐΜντβ τα γράμματα, τδ βαοος αΰτου 325 γαλλ. γραμμ. . . ' , ' ,. , . , , ,

»»! " < , ' - , ν ν , μάλλον η λεςίς ολη κυκλικως περί το σήκωμα απο οεςιων

και οηλον οτι τρια τεταρτημόρια της αττικής μνας ινε, ενου- , ,· ·, , .',' , ΓΤ, Ιη „, ,Λ

ε \ ,. ,,ομ Λ . ν , ,„ πρδς άοιστεοα. η λεςις ΔΗΜΟΣΙΟΝ ολοκληοος κείται γεγραμ-

σ^, ολοκλήρου 4.52,^2 γαλλ. γοααα., ήτοι ίσοσταθαου σνε- ^ ' , Γ ', , - ~ , , , , ,λα>

·>> _- ~ ΤΤ , . , ..., ' ' . , , ' μενη και· έπι αγγείου εμού κυλινορικου ευρεθέντος εν ΑΙΙη-

β«> τη του* ΗαΙίβοΒ σελ. 107 και 307. Α., έ/ούση 430,6 Γ ' , , ' , „ , ,„, , ,» *

λ-λϊ , - - - - , , 000 ., , ί,™, ;> ναις και φέροντος ουο σφραγίδας και αλλα περίεργα, ες ων

/αλλ. γραμμ.. και τη ημέτερα υπ άο. 383 (έν πίν. ΜΖ Ι · ,''„;,'■,-.»- ί-' ■ ' - V'βι·'

καταφαίνεται οτι ην η μονάς των υγρών μέτρων, τούτο ϋα.

Λρ· 387. έκδοθη άλλοτε, τδ παρδν σήκωμα ίσοβαρεΐ μέ 18 \ προπε-

(~ίν. ΜΖ', 5) ' ρικλείους άττικάς αργυράς δρα/μάς· 0,03 ή μία αυτοΰ πλευρά,

ΙΤΜΙΤΡ1Τ0Ν °'032 ^ άλλτ'' τ° ~άχηί °,0Ι)ί)'

... ν' , , ,„ , αρ. 390.
το ημιτριτον τούτο ινε το εν σελ. 40 επ. 10) 'μνη-

μονεοθεν, ου ή εκδοσις άνεολήΟη μέχρι τοΰδε. τδ πρωτότυ- $Υ π^ν· ,> ^)

πον έφάνη έν Αθήναις κατά τδ 1857 και ήφανίσΟη ευθύς .]ΐ

εντεύθεν, δμοιον ευρηται έν τ<υ μουσείιο των Παρισίων έκδο- , „ . , , ι ί ·' - - - ι '. ^τ,·

ί,! νιο '· η · ■ 'α< , γ,ί·,. γ 7 ; η Ζ κείται έγγεγραμμένον έπι της μιας επιφάνειας του

θεν και έν Οοι·ρ. ιπ8ογ. Οτηοο. τόμω. Δ σελ. 200 υπ άο ' , Π 1 , ~ . ' / ν - ,,

ο-.>- - ν 0. ικγο/ι · , , ,' μολυοοινου τούτου σταθαου του μουσείου, ισου οντος γαλλ.

ΟΟϋΟ. τούτο έχει βαρο» ίου,ίΟ γραμμ. και ερμηνεύεται ώς Γ Λ,, , , 5 ηι\Λ\

β ,. \ ψ »ο' « ^ α ο, ■/ γοαα. 30,09, ή δΜμ. τουρκ, 9 ϊ, η μια αυτού πλευρά 0,02ο,

έκτον μέρος μνας,. ης τδ βάρος ί)ά ήτον -940,80 γραμμ. 681 \Υ ,' ' ',' ',' , λιιλλ ·

γ 'πλιχ ^ , , η αλλη 0,024, το πανος 0,»0θ.

8οχ(,α ρϊίΓΗ τηιη.αο—πί πιιηίΐ ϊηβηί 940,.ϋ0 ςι·.). τδ δ ήμέ- ' ' -

τερ',ν σταΟμίον ισοβαρές σχεδόν τούτω γίνεταί, Γσον ον 100 αΡ· *^^1·
γαλλ. γραμμ., και έάν Οεωρη.Ο^ &ς ήμ[συ τρίΧ&υ μνάς, είτε (πίν. ΜΖ', 8)
ώς έκτον μνάς, τότε ή μνα αυτοΰ ήν βεβαίως 960 γραμμ· ■ ΔΔ
γαλλ. άλλ' ίσως ή τοιαύτη ερμηνεία δεν ινε δρθή. δ τόπος δ-
μως και νΰν δένμοι συγχωρεί νά έκΟέσω τά εικότα περί τοΰ ^ έγγεγραμμένον μονόγραμμα τοΰ μολύβδινου τούτου ςαθ-
"ράγματος. Ι*·0" μουσείου ένέχει δυο δέλτα, ών τδ δεύτερον περιέχε

άο 388 κα'1 ™'^''ί5α ^σω* ^,ετ^ τα"' τ^ ^17Γ^°^ν δέλτα ί'σως δηλοϊ δρα-

^ 1 \\7' Γ\ χμάς είκοσι· διότι ίσοβαρεΐ σωστά σωστά μέ είκοσι προπέρι-

^" > ) κλείους άττικάς άργυράς δραχμάς ή μέ 79 γαλλ. γραμμ.,

^1 Γ ή μέ 24 {% δραμ. τουρκ.. τδ πάχος αυτοΰ 0,011 — 13, τδ μή-

*"ημ* τοΰ μουσείου, .φέρον μονόγραμμα-έπι της μιάς έπι- κοί τΨ Η"1*1 πλευράς 0,028, της άλλης 0,022 γαλλ. μ.

Τα^·.α,, ο δεςιών προς άριστερά άναγινοσκόμενον παρέ- άρ. 392.

χει ιηνπρώτην συλλαβήν της λέςεως τέταρτον, πιστού- . . Μ7' 1^

μενη; και υπο τοδ,βάροος τοΰ μολύβδου· διότι ζυγίζει 128,2 ' ( ΜΛ' "}

τουρκ. 1(Γ. ^υτου >Λιπον ή μνά δλόκληρος θά έζύγιζε . κτήαα τοΰ αουσείου αολύβδινον, έ'/ον έντδς κοίλου τετραγώ-

. ^ , * " 1 °" τ οραμ. τουρκ.. το πλάτος νου το γον.ααα 11 και έντος αυτοΰ 1, αετα δε το II κείται τρυπά

της μιας αυτού πλευράς ()()■> ι « ~ «η ηιιιη ι«ι , , , , , , , , , ,

„, ·. , ' 10 ΤΤι? α'^ης υ,ΐίου, το ο ως οια βελόνης εμποιηθεισα στρογγυλή αρναια. και μετ αυτήν

υψος 0.012. ινε οε και τοΰτο „η\.">- ' " » ' ί , , , ' " :, ·ν , ' . , „

\^τΗ : ^^λυοοινον, ως και τα ανωτέρω τρίς τδ I συνδεδεμένον. ίσως σημαίνει δκτώ ή, άν συμπερι-

ληφθη και τδ ύπδ τδ Π ον I, έννέα δραχμάς· διότι και μέ το-

π αντα.
loading ...