Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 322
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3^2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.

σοϋτον άσαφή και δυςανάγνωστα, ώστε μαντεύει τις θου, άλλα τελευταϊον άπαυδα ^ πείθεται, δτι ματαίως

μάλλον έκ της σκιάς και τοΰ ίχνους ή άναγινώσκει κοπιάζει.

τά γεγραμμένα, όσον ευκρινή και ευανάγνωστα κ' εάν Τήν άνάγνωσιν των λειψάνων τοΰ λίθου και τήν

φαίνωνται έπ'ι τοϋ πίνακος. καθ' ημάς πιθανήν και δυνατήν συμπλήριοσιν αυτών

Ούχί ολίγα δε μέρη τής στήλης μαρτυροϋσι χαί δεικνύει τ. μικροϊς γράμμασι γενομένη μεταγραφή ή

του λιθοξόου είτε των λιθοξόων τήν άπειρίαν και ά- άνωτέρω προταχθεΐσα.

μέλειαν ή δεικνύουσι προφανή αυτών σφάλματα. Ί***? έμπροσθεν πλευρά της στήλης υπήρχεν α-

,„ , , . , , ν , νωθεν της επιγραφής άνάγλυφον, οπερ αναμφιβόλως

Εν τη πλευρά α τα γράμματα κατ αργας είναι , , *„ ·,.. - > - - »

' , , \' , Γ ην , , \ παρίστανε τι συμβολικως της εν αυτη αναγεγραμ-

πανυ κομψά και ευδιάκριτα, αλλα μετ ου ποΛλους ,' , , , ?ν 0 ,

,' Λ ν , . , , μενης υποθέσεως. Ταινία δε ραινουσα επι κυματιου

στίνους εμοανίζονται ουςμορφα και ατεννως και α-^,„ ν,,. „. , *

Λ *ΓΤ · , Γ ΓΤ , Λ διενωριζε το αναγλυφον απο της επιγραφής και ε-

μελώς εγκεναοαγμενα και συγγεονται πολλανοϋ Α, . , ,Λ

α » ο η -ν ί? «ν ν > ρ 'ρ Γ - στρεφεν εις τας πλάγιας πλευράς της στήλης. Ιο

Δ, Λ χαι Ω, Η και Ν, Κ και Χ, Σ και Ε. Εν δε τη „, „ , , I , -> , .ν , ,

I Ρ ,,\ - , Λ ,ν , ,λ , ' υψος του ανάγλυφου ειτε το πλάτος της ςωνης, εν η

πλευρά 6 αλλανου μεν είναι κομψά και ευδιάκριτα, „ Λ ... ....·· -Λ ,

>·νν * < - *Γ «, > ·, εκείτο, είναι 0,180, το όε πλάτος της ταινίας μετα

αλλανοδ οε πανό όυςμοροα και ουςοιακριτα και πολ- , Λ Λ ,„ ,. . „ , »

-, , . , ,, 1 . .,. , του χυματιου 0,045. Αν εν τη ταινία ην τι γεγραμ-

λάκις εν ταΐ; άνωμαλίαις τοϋ λίθου έγκεχαραγμένα.
Έν δέ τή πλευρά γ φαίνονται σαφώς ουχί μέν μετα
βάλλοντα χαρακτήρα, άλλα κατά χρο'νον άλλον γε

μένον, δέν φαίνεται νΰν ένεκα της φθοράς. Ή κάτω-
θεν τοϋ ανάγλυφου και τής ταινίας έπιγραφή ήν συν-
θήκη μακρά τών Έρετριέων μετά τίνος Χαιρεφάνους

γραμμένα. £ν γένει οε αι πλευραι τοΰ λίθου φαινον- , ,- , ' ,_ Λ, . ,

«, , ., ' , . Λ -, ; , ««Ρ1 εξαγωγής λίμνης και καρπώσεως της γής μβτα

ται, οτι υπο πολλών λιοοξοων εγράφησαν. ., ,»· , . -,, η>

' . την εςαγωγην της λίμνης. Μετα δε την συνΟηκην

Έκ τών τριών πλευρών μόνη ή έμπροσθεν εϊνα* ήκολούβουν τλ άναγκαΐα περ1 αύτης ψη?(σματα.
στοιχηδόν γεγραμμένη. Ή στοιχηδόν γραφή παρα- Έχ το- άυαγλύφου |σώθη χατ· άριστεράν τ6πος
μελεϊται μέν έν τω 36 στίχω Ιν τισι τών γραμμά- Ολοσχερής ανδρός έ'οώντος προς τά δεξιά, οδ τό πρά-
των, έν δέ τω 37 εγκαταλείπεται, άλλ' έπανέρχε- σωπον ^ έφθαρμένον. Έξ άλλου δε τύπου, δςτ.ς
ται έν τω 38 κατά τήν έν τω 37 στίχω γενομένην παρ{στανε γυναίκα έρώσαν κατά πρ^ωπον, έσώθη-
μετάθεσιν τών γραμμάτων και βαίνει ούτω μέχρι τε- σαν τά κάτω μεργ] καί μέρος ^ δεξ[άς ^
λους τής πλευράς μετά μεγίστην διατάραξιν έν τω Οψουτο πρός τα άνω. Ό άνήρ φέρει χ.τώνα ποδήρη
39 στίχω, συμβάσαν παραδρομής τοΰ λιθοξόου. κα1 χλαμυ3α ανΓ,ρτημένην από τών ώμων, ής ή άρι-

Τά άπεικάσματα τών πλευρών τοΰ λίθου παρεσκεύ- στερά πτέρυξ πίπτει εις τον άριστερόν βραχίονα,

ασεν ο διδάσκαλος τής ιχνογραφίας κύριος Γκιόβας, Τή άριστεργ κρατεί τήν άρχοντικήν ράβδον, τή δέ δε-

μεγίστην έπιμέλειαν καταβαλών, έν δέ τή εργασία ξιά έκράτει ίσως τόκ χιτώνα παρά τόν μηρόν. Έκ

ταύττι καί γράμματα τινα άνίχνευσεν, οδηγοϋντα εις τών διασωθέντων τούτων λειψάνων δέν δύναται τις

εικασίας όρθοτέρας καί πιθανωτέρας. 'Αλλά μή νο- νά διδαχθή τήν συμβολικήν παράστασιν. "Ισως παρι-

μίστ) τις, οτι εχει ΰπ' οψιν φωτογραφικον άπείκασμα. στάνοντο έν τω άναγλύφω ό Απόλλων, ή Αητώ καί

Αϊ ποικιλίαι τών γραμμάτων τοΰ λίθου, αί έξ άμε- ή Άρτεμις, ους έπώμνυον υπέρ τής συνθήκης οί πο-

λείας καί άμαθίας τών λιθοξόων προερχόμεναι, άς ή λϊται έν τω όρκω τω έν τή στήλΥ] περιεχομένω, ο δέ

φθορά τοΰ λίθου επαυξάνει, είναι τόσον πολλαί καί ή διασωθείς τύπος τοΰ άνδρός παριστάνει ένα τών προ-

άσάφεια τοιαύτη, ώ^τε ή δια τών οφθαλμών καί βούλων, τών εξορκούντων τους πολίτας, ώς τήν πό-

τής χειρός άπεικόνισις αύτών χρειάζεται ύπομονήν λιν αύτήν όρκιζομένην.

ανευ ορίων. Εις ασαφών τίνων γραμμάτων μάλιστα Έκ δέ τής συνθήκης .καί τώνψηφισμάτων διεσώθη-

τής πλευράς α τήν άνίχνευσ-ιν καί άπεικόνισιν, τών σαν .66 στίχων λείψανα. Έν τοις λειψάνοις τοΰ 35

δυνάμενων νά παράσχωσι τήν λέξιν καί νά όρίσωσι στίχου.ΰπάρ.χει έγκεχαραγμένη άγκύλη,ήτις άναντιρ-

τήν έννοιαν άνευ εικασίας, ούτε χρόνου οΰτε κόπου ρητώς ένεχαράχθη υπό τοΰ λιθοξόου καί δέν είναι άνευ

φείδεται τις, κατανοήσας τήν σπουδαιότητα τοΰ λί. σημασίας. Τά.μέχρι της.αγκύλης ταύτης λΐίψανΛ ά-
loading ...