Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 326
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
326 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ.

τής νϋν Ερέτριας λιμνάζουσι τοσαϋτα ύδατα μάλι- σελ. 407} καί είς τήν έποχήν ταύτην φαίνεται, δη

στα κατ* ανατολάς της πόλεως, ώστε κατασταίνουσι ανήκει καί β προκείμενος λίθος,
νοσηρόν τον τόπον καί δυςκατοίκητον. "Αν την έν Άλλα πριν ή ζητήσωμεν τήν έποχήν του λίθου, ά-

Δύστω λίμνην ο Χαιρεφάνης έπηγγέλλετο νά έξα- νάγκη είναι να εξετάσωμεν τα λείψανα των δυο άλ-

γάγη, ό λίθος βεβαίως θά έλεγε τήν λίμνην τήν εν λων πλευρών αυτοί, ινα ΐδωμεν, οί Δύστιοι καί Στυ-

Δύστω, ουχί τήν έν Πτέχαις/ δεν είναι δέ πιθανόν, ρεϊς και οί έκ Ζαρήτρων, περί ων ε'πομεν ανωτέρω,

ότι ή νϋν πόλις Δύστος έξ άλλης τίνος θέσεως εις ότι άντιτβίνουσιν, ίνα ζητήση τις άλλαχοΰ Έρέτριαν,

τήν νϋν μετετέθη. Ίσως λοιπόν τα πέριξ τη; νΰν Έ- ενθα ευρίσκει λίμνας, οί άναγεγραμμένοι μετά παν-

ρβτρίας λιμνάζοντα ύδατα, ών ή άρχή είναι ετι άδη- τοίων άλλων εν τω λίθω, άν κοινωνοί ήναι του Χα^-

λος, έσχημάτιζόν που περαιτέρω τήν έν τω λίθω ά- ρβφάνους και μετ' αυτοΰ έργάζωνται εις τήν έξ*γω-

ναφερομένην λίμνην, ην ό Χαιρεφάνης έπαγγέλλε- γήν τϊίς λίμνης, ή άν από τοΰ ϊσου μετά τών Έρε

*αι νά έξαγάγη, και έξ υπονόμου αρχαίου άναβλύ- τριέων βουλεύωνται καί της δόξης του έργου μετέ-

ζουσιν. χωσιν, ή τέλος άν του βουλευομένου δήμοιι τών

Άν δέ το έν τη συνθήκη άναφερόμενον έργον έ- Έρετριέων ήναι πολΐται καί έφηβοι όμόσαντες, ών

ξετελέσθη, καί άν ΰπάρχωσί που έν τοις πέριξ τής ή έν τ?1 στήλη αναγραφή παραγγέλλεται έν τω περί.

Έρετρός ίχνη της μεγίλης δεξαμενής ή τοΰ ύπο- έξορκώσεως τών πολιτών ψηφίσματι.
νόμου, περί τούτου απαιτούνται Ιρευναι έν :ώ τόπω Τά έκ τών 2 άλλων πλευρών τοΰ*

ακριβείς. Αί άχ-,ι τοΰίε έν Εοετοία και έν τοίς πέ- λίθου διασωθέντα είναι λείψανα μακράς άναγρ*-

ριξ αύτη; γενόμενοι τοπογραφικαί έρίυναι ουδέν τοι- φή; ανδρών δμοια της μικρας αναγραφής, τής έν τ9&

οΰτον άναφίρου:ΐν3 άλλ'ούδέ ει^ον τοιοΰτόντι υιτ'ό- πλευρά α κειμένης. Οΰτε δέ έν τ·?| μιχρα άνιγραφϊί

φιν, ούδ' αύται αί τοΰ Β;ιιι::ιοίϋΙιτ, δ;τι<; άχριβέστε- τη έν τή πλ. α ούτε έν τοις λειψάνοις τούτοις διε-

ρον τών άλλων τά της νήσου ήρεύνη^ε καί ευκρινώς σώθη λέξις τις διδάσκουσα, τίνες είναι τον χ«ρακτή%

έξέθεσε» έντή περί Εύβοια; πραγματεία,τ·$έπιγραφο- Ρ* οί άναγεγραμμένοι ούτοι άνδρες,
μένη ΤοροβΓαρΙιίδι-Ιιβ δΐίΐζζο <1βτ ίηϊεΙ !ΐοΙ>οϊα. 1861. Τ?,ς β πλευράς τοΰ λίθου τό άνω μέρος, δσον άν-

Έάν μικράν ειχε λάβει νύξ-.ν περί υπάρξεως λίμνης, τιστο·.χεΐ εις τό της έμπροσθεν τό χατεχόμενον ΰπ&

ίσως δεν 9α έφαίνετο κατώτερος τοΰ Ερρίκου Νισ- τοΰ άναγλύφου καί της ταινίας μετά τοΰ χυματίου,

σενίου, δςτ-.ς τριών αρχαίων λ'.μνών θέσεις άνεκάλυ- αφέθη ανέκαθεν άγραφον, είναι δέ καί άνώμαλον. Ό

ψεν έν Όμβρικη (δρ. Κ(ι. Μυδ. 1865 σελ. 218.). δέ πρώτος στίχος τη; αναγραφής, ου λείψανα μόνον

Υπονόμους εξαισίου εργασίας ευρεν έν Εύβοια ό μικρά διεσώθησαν, αντιστοιχεί εις τόν έν τ?\ εμπρο-

Ούλερίχος (ΚβΪ5. τόμ. 2. σελ. 241 κ. έφ.) τρείς, ών σθεν πλευρά πρώτον στίχον, τόν κάτωθεν του κυμα-

δύο μεν άγουσι τά ύδατα άπό τόν "Αγιον Στέεανον τίου γεγραμμένον.

ίίς τό Αήλαντον πεδίον καί τήν Χαλκίδα, ό δ' άλλος Δεν φαίνεται δ' ήμΐν δλως άσχοπον νά ύπενθυμί-

άρχόμενος πλησίον εις τό χωρίον Κάμπια ήγε τά υ- σωμεν, δτι καί ό έξ Αθηνών νυν έν Παρισίοις σωζά-

δατα κατά τήν μαρτυρίαν τών χωρικών εις τήν Έ- Η·ενο« λίθι}<"> έ?' °" έν τη έμπροσθεν πλευρά κάτωθεν

ρέτριαν. Άλλ' έν τω λίθω δίν πρόκειται περί τοΰ ύπο- άναγλύφου άρχεται ή επιγραφή «Αθηναίοι άνήλω-

νόμου τούτου, δςτις είναι ύδραγωγειον, ούδεμίαν δέ ο«ν επί Γλααχίππου άρχοντος», άγραφος είναι έν

Ιχει σχέσιν μετά λίμνης, ούτε περί τοΰ μεγάλου τη όπισθεν πλευρά τό μέρος τό άντιστοιχουν εις τό

υδραγωγείου, ου λείψανα ύπάρχουσι προς βορράν της άνάγλυφον, αί δέ έπιγραφαί άρχονται κατωτέρω, ώς

νϋν Έρετρίας. έν τω λίθω τούτω (δρ. 0.1. 6. 149).

Άλλ' οιανδήποτε τύχην καί άν έλαβε τό ίργον τοΰ Ή αναγραφή ήρχετο εύθύς έν τω πρώτω στίχω.

Χαιρεφάνους, τό επιχείρημα ήν μέγα, εί καί έμπορι- *Αν έν τω έλλείποντι μέρει αυτοί) υπήρχε τι άλλο,

κόν, σχέσιν δέ φαίνεται Ιχει μέ τήν τών πόρων της *ίν π*νο '^ως Ικειτο ό χαρακτήρ τών άναγε-

Κωπαίδος άνακάθαρσιν, ήν εΐχεν αναλάβει έπί 'Αλε- γραμμένων λ. χ. 0?3ε τών πολιτών καί εφήβων ώ-

ξάνδροο ό Χαλκιδεΰς Κράτης ό ταφρώρυχος (δρ. Στρ. Ρ°ΰΛν Χαιρεφάνει. Διεσώθησαν δέ αότ5)ς έν τ?5
loading ...