Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1869

Seite: 331
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1869/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ. 331

χαί πρότερο'ν ποτέ χαί μετά ταύτα, άφοϋ* πάλιν τα χής ή δήμο»; έν τή Έρετρία αύτή πρέπει νά έδηγή·

Στύρα συνωκίσθησαν,νχ άποτελώσι δήμον Έρετριέων. σωσιν.

Τά δέ Ζάρητρα και ή Δύστος, εις & άγουσι τά έν Προσοχή; δ'άξ-.ον είναι, δτι χαθώ; οί κάτοικοι τής

τω λίθω πολλάκ.ς κείμενα Ζαρη χαί Δυστ, μεταξύ «™*<* λέγονται έχ της Αττικής χαί Ή-

Στύρων' χαι Ερέτριας κείμενα, ού μόνον τούτου ένεκα λ,ιδο< (°Ρ· 445, 447, 448),

δύνανται νά νοηθώσ'.ν, οτι εκειντο έν τή Έρετρική εις ους βεβαίως προςετέθησαν χαί εγχώριοι, ουτ«

και άπετέλουν ποτέ δήμους αυτής, άλλα χαι ένθα τΰν έθνικ"ν Τούτων *> δημοτικών ονομάτων πολλά μέν

παρά τοίςαρχαίοιςάναφέρονται, δεν διακρίνεται άχρι «Υ00™ Κύβοϊ*ών ™λεων όν<ν*™> πλεΪ9τ*

6ώς, αν δεν εκειντο έν τή Έρετρική και μοίρας αύ- δ αγουσιν είς δήμους έμωνύμοος τής Άττιχής ή είναι

τής άπετέλουν (δρ. Πλούτ. Φωχ, 13. χαί Στέφ. Βυ. ^0,α αύτων κ*τ* τέν ^Η·«ιομόν, τινά δέ χαί είς

ζάν. έν λ. Δύστος). ™ν νΗλιδα αότήν έδγΐΤο0σιυ«

Οί δέ ΓρυγχεΤς οί άχρι τοΰδε μόνον έχ τής των Κα' εί? Εύβοϊχά« ^ν π°λει< "ϊουσι τά Α?Υ> ΓΡ"Τ»

φόρων αναγραφή; γνωστοί, ους άλλοι μέν έν Εύβοία Δοσ> ΖαΡη' 'Ιστ'> ΣτυΡ> Χοι> ,{« * V0* δε ^ωνύ*

έθεσαν, άλλοι δέ έν Σύρω τον 'Ρόσς «χολουθήσαντες ^ τδν έν 'Α™*« ?αίνονται άΤοντα τά δ^°·

(δρ. ΕεΙ>38 ν0^.βο βΓ.,ίίίη. σελ. 30), ένθα συντελουσι ™ά Πα,' Σ™> ΤϋΡ> φ7>· οχψ«ισμέν δ' δμοιον ξ-

τά μέγιστα νά στερεώσωσιν αύτούς βί λεξικογράφο* |^*. 1Ψοτι™ % Αί> % 'Α> % 'Ασ> έΥ Νβ> χλ1

(δρ. Ρβαΐν έν λ. Ο^ποΙίβ χαί Ρ3ρβ-Ββϋ3β!βΓ έν λ. " ,^έ'τήν Έλιδα όδηγοΰσιν άπταίστως τά έθνιχίι

Γρυγχεϊς), χαί τελευταΐον αινιγματώδεις έκηρύχθη- 'Α?£φ ^ Μινθ} χαΙ ^ μέν έθν1)ών ·Α?αρ 0>χ, πάν<>

σαν (δρ. Βαυα,βΐΜ. δΜζ. σελ. 72), μαρτυρουσι τρα- 6,χερώς δύναΤ(χι ^ έρρ)ν6υθή- δι< τ5>; |ν *Ηλ[δι ν6,

νως διά τοϋ λίθου τούτου, οτι ου μόνον έν Ευβοία χα- λεως ,Α?^ ^ς \ ^

τωχουν άλλα χαί ούχ'· μακράν τή; Έ,ετρία; χαί των ^ χαΙ τών ·Α?αρηΤιαδων χαΙ τέ 2νομα |χ τής μη.

Στυρέων, μιθ'ών τρΙς μέν έν τή των φορ^ν αναγρα- τ?.ς α·τών ^ρ. Στράβ. σελ. 347 χαί Σχολ.

φή καταλέγονται (δ?. 'Ραγ«. Α. Η. I. 166, 139, >Απολ ^ 151 .μλλίι τέ Μιν0 $ Μι;θο>

187) χαί τετράχΐς έν τω Λίθω τούτω μετά τών περί ^ χεΐται >ν ^ πλευρ5 β ^ ,ξ

ϊ*ν Έρέτριαν πόλεων άναγράφονται. Και έάν οί Στυ- ^ πόλεως ^ συμπληρωθή, έρμη-

ρεΐς ίίς τοΰς δήμους τή; Έρετρίας ποτέ χατελέγη- παρα&; έκ των παρά Στράβωνι (σε'λ< 344.)

σαν, δέν είναι δυσχφες να έννοτ,θώοι χαι οί 1>γχεΐς χε[μ|νων φ Έλ,8ι) πρί)ς |ω >αύν δρος το0 Πύλθ(>

ίτι αύτό τοΰτο επαθον, ή, τής πόλεω; αυτών χατα- 4πώνυμ0)> Μίνθης,; συνδυαζομένων μετά τών

στραφείσης, οί δ^αίωθέντες χατέφυγον εις τήν Έρέ- παρά ^ ^ Στράβωνι (σ'ελ. 448) κειμένων «έποί-

τριαν χαί δήμον έσχημάτισαν. Έάν δέ το χωρίον χους δ·'|βχον'Έρετριεϊ; ά„·'Ηλι3ος3. 'Εκ τωνέποί-

Ζάρκα, ώς ουχί άπιθάνως εικάζεται, τήν θέσιν τών Ζα- χων |σχηματίσθϊΐ, φαίνεται, κώμη έν τή 'Ε-

ρήτρων κατέχει, δέ» εΐναι άπίθανον, οτι και τδ χω- ρετρ(χ? « δή[ΑΟς ^ Έρετρί?} τέ δνομα |λχων |κ' τοσ

ρίον Κριεζα, δπερ έν τή τών έγχωρίων προφορ? Γχρι- ^ Έλιδι 5ρ01)ς> ώνομάζετο Μίνθης ή ορός

σιά (Οπδείια) προφέρεται, κατέχει τήν θέσιν, ένθα οί Μίνθης.

Γρυγχεϊς χατωκουν. Άλλ' άντί τών άμφιβόλων χαί τούτων και τών λοι-

Καθώς δέ τό έθνικον Χοι είς το χωρίον της Έρε- πών διδάξουσιν ήμας ίσως τά όρθά και βέβαια μετ'

τρικής τάς Χοιρέας (Ήρόδ. 6,101.) άγει, ούτως ι- οΰ πολύ άλλοι λίθοι τής Έρετρικής ή και τούτου τά

σως και τδ έθνικον Αίγ οδηγεί εις τδ χωρίον τής Έρε- έτερον τεμάχιον. Νυν δέ τήν λέξιν του λίθου αύτοΟ

τρικής τά Αι'γίλια (Ήρόδ. αυτόθι) και ουχί είς τάς άκολουθουντες, είκάζομεν, οτι οί έν ταΐς πλευραϊς β

Αίγάς. Έάν δέ τδ έθνικον Πτεχ, ώς έκ τοΰ λίθου χαί γ αύτοϋ άναγεγραμμένοι άνδρες είναι οί όμόσαν-

αύτοΰ καταφαίνεται, είς τον τόπον τής Έρετρικής τες πολϊται και έφηβοι τής Έρετρικής, ή δέ διαφορά

άγει, ενθα έκειτο ή λίμνη, ουτω και τά μετ' αύτοΰ τής γραφής χαί τοΟ τρόπου τής άναγραφής έν τή πλ.

έν τω λίθω κείμενα έθνικά Γρη, Έγε, Πανα, Πεν, Τε, γ άνωθεν τής ταινίας ύπεμφαίνει τής άναγραφής τήν

χαί τά Μαρο χαί Πεο χ.τ.λ. είς τόπους τής Έρετρι- διάφορον έποχί)ν, ήτις Ιπρβπβ νά ύπάρξτ» άναγκβίως
loading ...